EU law framework of active State intervention in the market  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109414
Type K
Principal investigator Tóth, Tihamér
Title in Hungarian Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei
Title in English EU law framework of active State intervention in the market
Keywords in Hungarian állami monopólium, állami támogatás, belső piaci gazdasági szabadságok, piaci szereplők részvétele a jogalkotásban, gazdasági alkotmány
Keywords in English public monopolies, state aid, economic freedoms of the internal market, role of market players in the legislative process, economic constitution
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Economic law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék (Pázmány Péter Catholic University)
Participants Papp, Mónika
Szilágyi, Pál Béla
Tóth, András
Starting date 2013-09-01
Closing date 2017-09-30
Funding (in million HUF) 9.152
FTE (full time equivalent) 4.81
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A jelenlegi kormányzat aktív állami szerepre épülő gazdaságpolitikát folytat, mely a ‘mainstream’ irányzatokat képviselők oldalán gyakori kritika tárgyát képezi. A pályázat által támogatott kutatás célja, hogy bemutassa a jelenkori magyar gazdaságpolitika európai uniós jogi korlátait, megvizsgálja e keretek megváltoztatásának lehetőségeit. A kutatás fókuszáltsága érdekében az uniós versenyjog állami versenykorlátozásokra vonatkozó részét és a négy gazdasági szabadság jogát, ezek egymással való kapcsolatát dolgozzuk fel konkrét példák alapján. Fontos kérdés lesz, hogy mi az uniós gazdasági alkotmány pontos tartalma és hogy ez mennyiben képezheti akadályát a nemzeti gazdaságpolitikáknak. Megkíséreljük megválaszolni, hogy hol és mennyiben indokolt az állam gazdasági szerepvállalása, beavatkozása a piaci folyamatok szabad folyásába.

A megalapozott következtetések érdekében alapvetően az uniós jog gazdag esetjogát kell feldolgoznunk az elmúlt időszakban Magyarország kapcsán aktuálissá vált tárgykörökben (így különösen a monopolizáció és az illegális állami támogatások). E téren kutatóink korábbi munkássága lehetővé teszi, hogy az energia nagy része az utóbbi évek fejleményeire koncentráljon. Áttekintjük az e téren született angol és német nyelvű szakirodalmat is. A motivációk, az érvelések hátterének feltérképezését segíti a gazdasági lapok és az Internet hírportálok vonatkozó írásainak kigyűjtése, már csak azért is, mert a témánkba eső esetek jelentős része a sajtó érdeklődésére is számot tartott. A magyar gazdaságpolitika versenyjogi vonatkozásairól külföldi periodikákban kívánunk publikálni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az új magyar Alaptörvény fényében is megvizsgálandó, hogy mennyiben változott a magyar állam gazdaságpolitikai felfogása és ennek milyen áttételes hatása van és lehet a gazdasági jogalkotásra (lásd például a piacgazdasági berendezkedés, vagy a köz-és magántulajdon egyenjogúsága mellőzését).
Feltevésünk szerint mind a magyar Alkotmány, mind az ennél részletesebb uniós gazdasági alkotmány tartalmaz olyan korlátokat, amelyeket egy EU tagállamnak figyelembe kell venni. Meg kell azonban vizsgálni, hogy e korlátok mennyire kőbe vésettek, van-e lehetőség a változó nemzeti gazdaságpolitikai irányzatok számára uniós jogi szempontból is megfelelő, nemzeti érdekeket követő politika folytatására. Egy példa a sok közül az állam tulajdonosi szerepvállalásának szabadsága vagy éppen korlátozott mivolta a magánpiaci befektető elvének bírósági alakítása által. Ezen esetjogi megalapozottságú szabály sok tekintetben korlátokat szabhat az államnak, mint tulajdonosnak, mintha fokozottabb felelősség terhelné mint egy átlagos magántulajdonost. Ez adott esetben gátját képezheti annak is, hogy az állam tulajdonosi szerepre törjön a stratégiailag fontos energia vagy bankszektorban.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az állam gazdasági szerepvállalásának uniós gazdasági jogi korlátai különösen aktuálisak olyan körülmények között, amikor egy tagállam kormánya újszerű megoldásokkal próbálkozik a nemzeti érdek védelme érdekében. Kutatásunkkal feltárjuk az uniós határvonalakat, ezzel konkrétan hasznosítható támpontokat adva a kormányzati gazdaságpolitikát alakító szerveknek. Kutatásunk eredményeire más, ágazat (pl. hírközlés, energia) specifikus kérdéseket vizsgáló kutatások is eredményesen támaszkodhatnak majd. Az elért eredményeket angol nyelven is publikálni tervezzük, e témában konferenciát is szervezve, így tanulságok más országok kutatói illetve jogalkozói számkára is hasznosíthatók lesznek.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Egy EU tagállam kormányzatának kezét bizonyos szempontból megkötik az unió szabályai. Nem tehető meg minden olyan lépés jogszerűen, amely első látásra adott ország lakosainak, vállalkozóinak érdekeit védené. A nem-gazdasági államérdek védelme során (pl. egészségpolitika, közoktatás) is ügyelni kell arra, hogy a tisztességes verseny lehetőleg ne csorbuljon. Kutatásunk eredményeként bemutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek révén jogszerűen lehet támogatni a magyar vállalkozásokat, vagy éppen államosítani, monopolizálni bizonyos gazdasági tevékenységeket.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of our project is to research the EU legal rules providing a framework to the economic policy of a Member State. The research focuses on the state-related part of the EU competition law and on the law of the four freedoms (EU internal market law) as well as their relationship with each other. Such issues shall be examined on the basis of specific examples. There are very important questions about the exact content of the EU economic constitution and how it can tailor national economic policies. It is not our purpose to expressly comment on current political issues, but we would like to sketch the political and legal framework of the EU, which should be taken into account when making policy decisions at a national-level. We try to answer where and to what extent is there a need for the involvement of the state in the economy, what the values and limits of the free market are.

The methodology followed by the research is complex in order to establish well-considered conclusions. The rich case-law of the EU shall be analysed. In that regard, the previous works of our researchers provide a solid basis, enabling them to focus on the most recent developments. We intend to overview the relevant English and German literature. Since most public intervention issues attracted a wide press reaction, the study of business journals and periodicals and Internet news portals might support the evaluation of the reality, the motivations and the background of the arguments. In addition, we plan to interview policy makers, affected undertakings and the EU law enforcement bodies.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

According to our opinion, both the Hungarian Constitution and the more detailed EU economic constitution contain limitations, which must be considered by an EU Member State. A fundamental question is about primacy of state intervention and the free play of the market. In the light of the new Hungarian Constitution we have to examine to what extent it changes the basic legal background of economic policy, does it establish a new economic constitution, is there continuity with the former Constitution?

Our research will focus and analyse what the proper level of state intervention might be in Hungary, which is a member of the European Union and thus has to adheres certain legal rules which it has adopted when Hungary joined the European Union.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The research concerning the EU law boundaries of state intervention into the economy is a topical issue in times when a Member State tries to apply new ways and methods to protect the legitimate national interest. We believe that identifying these limits may help the domestic policy shapers to propose measures which are compatible with the rules of the single European market. Our research may lay the foundation for more sector-specific research in areas like telecommunication and energy.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The hands of an EU Member State are tied. They cannot make all the steps they deem to protect the interests of national citizens and companies. When non-economic national interests, like education, healthcare are pursued, attention should be paid to the rules of fair competition of the single European market. Our research will present the opportunities available for national governments to aid business in a legal way or to acquire ownership over private property and monopolize certain economic activities.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Versenyjogi Kutatóközpont OTKA kutatása keretében arra kerestük a választ, hogy milyen lehetőségek állnak a tagállami kormányzatok rendelkezésére, hogy uniós jog konform módon érvényesítsék a nemzeti érdekeket. Elsősorban a monopóliumokra és állami támogatásokra vonatkozó versenyszabályok és a négy gazdasági szabadság és gyakorlatát elemeztük. Mind a magyar Alkotmány, mind az ennél részletesebb uniós gazdasági alkotmány tartalmaz olyan korlátokat, amelyeket kevés teret engednek a tagállami szinten közérdeknek definiált szempontok uniós szabadságokat korlátozó érvényesítésének. Például a magánpiaci befektető elve korlátokat szabhat az államnak, mint tulajdonosnak, mintha fokozottabb felelősség terhelné mint egy átlagos magántulajdonost. Úgy tűnik, a Bizottság erős panaszok hiányában magától nem megy aktívan utána az ilyen jellegű tranzakcióknak. A jogalanyok ilyenkor nemzeti bíróságokon „keresztül” érvényesíthetik az uniós jogból fakadó jogaikat. Igyekeztünk elkerülni az aktuálpolitikai vitákat, ezért kellő "kihűlési időt" követően vettünk napirendre nyilvános kerekasztal beszélgetéseinkenk olyna érzékeny témákat, mint a dohánykereskedelem átalakítása, vagy éppen a Cafeteria rendszer állami irányítás alá vonása. Nemzetközi workshopok keretében az államilag támogatott kartellek és a versenyen kívüli közérdekek szerepét vizsgáltuk.
Results in English
The aim of our project was to research EU law providing a framework to the economic policy of a Member State. The research focuses on the state-related part of the EU competition law and on the law of the four freedoms (EU internal market law) as well as their relationship with each other. One example of the many is the application of the market economy investor principle developed by the ECJ in state aid matters. This severly limits the freedom of Member States creating or strengthenig ownership in undertakings. Yet, this did not hinder the increase of public ownership in the banking sector and utilties. Lacking strong complaints, the EU Commission did not seem to be interested in bringing infringement procedures against Hungary. This makes the right of injured parties to bring their case before national courts essential. It was not our purpose to expressly comment on current political issues, yet we discussed publicly actual cases related to the monopolization of the cafeteria services, and the restructuring of tobacco distribution in Hungary. We followed the development of the case law of the ECJ, publishing summaries of cases on our website. Our public, international workshops discussed issues relating to state supported cartels and various public interests impacting merger cases and anti-competitive agreements. Our international academic network was strengthened enabling the realization of similar research projects in the future.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109414
Decision
Yes

 

List of publications

 
Papp Mónika: Immanens versenykorlátozások az Európai Bíróság joggyakorlatában, Állam- és Jogtudomány, 2014
tóth András: Hungarian experiences on the role of the competition policy in a transitional economy, Korean Economic Law, 2013
Tóth Tihamér: Az EU Bíróság döntése a görög lignitbányászati jogokról, VERSENYTÜKÖR 2014: (2) 108-113, 2014
Tóth Tihamér: Competition and Democracy, VERSENYTÜKÖR 5: 68-82, 2017
Tóth Tihamér: Evaluation of pre-accession State aid in the energy sector. Case comment to the judgment of the Court of Justice of 1 October 2015 Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt. v European Commission (Case C‑357/14 P), YEARB ANTITRUST REGULATORY STUD 9: (14) 299-315, 2016
Tóth Tihamér: Megmentési és átszervezési állami támogatások szabályai a pénzügyi szolgáltatások piacán és a gazdaság egyéb területein, ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK JOGA 21: (1) 17-55, 2015
Tóth Tihamér: Verseny és demokrácia, VERSENYTÜKÖR XI.: (különszám) 20-33, 2015
Papp Mónika: Application of EU Competition Law by the Hungarian Judiciary: Cooperation with the ECJ and Relying on the Case Law of the ECtHR, Almășan Adriana, Whelan Peter (szerk.) The Consistent Application of EU Competition Law Substantive and Procedural Challenges. Cham (Svájc): Springer International Publis, 2017
Back »