Dynamics of molecular collisions: Experimental and theoretical studies  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109440
Type K
Principal investigator Gulyás, László
Title in Hungarian Molekuláris ütközések dinamikája: kísérleti és elméleti vizsgálatok
Title in English Dynamics of molecular collisions: Experimental and theoretical studies
Keywords in Hungarian ion-molekula kölcsönhatás, fragmentáció, ionizáció, elektron emisszió, töltéscsere
Keywords in English ion-molecule interaction, fragmentation, ionization, electron emission, charge exchange
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Molecular physics
Panel Physics
Department or equivalent Laboratory of Atomic and Molecular Physics (Institute for Nuclear Research)
Participants Bene, Erika
Herczku, Péter
Huszánk, Róbert
Juhász, Zoltán
Kovács, Sándor
Sarkadi, László
Sulik, Béla
Starting date 2014-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 25.792
FTE (full time equivalent) 17.30
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázatban az ion-molekula ütközések területén tervezünk kísérleti és elméleti vizsgálatokat. Ezek az ütközések az utóbbi években több kutatási területen (asztrofizika, plazmafizika, környezetfizika, sugárterápiás biológiai hatások, stb.) az érdeklődés homlokterébe kerültek. Elsődleges célunk az alapvető ütközési folyamatok dinamikájának a mélyebb megértése. Különböző szimmetriájú, egyszerű két- és többatomos molekuláris ütközési rendszerekben lejátszódó, az elektronok kilökődésével, az elektronoknak a lövedékion kötött állapotaiba történő befogódásával vagy a molekula szétesésével járó elemi folyamatokat az elektron- és ionspektroszkópia módszereivel fogjuk vizsgálni. Részecskegyorsítóknál elvégzendő kísérleteinkben tervezzük az ionizált elektronok energia- és szögeloszlásának, valamint a molekula-fragmentumok energia-, töltés- és tömegeloszlásának külön-külön és egyidejű meghatározását is. Ezek során információt nyerhetünk az egyszeres és többszörös ionizációs folyamatok járulékairól, a molekula ütközés alatti orientációjáról és a lehetséges molekula-fragmentációs csatornákról. Elméleti vizsgálatokat elsősorban a kísérletek eredményeinek értelmezése céljából tervezünk, de olyan rendszerekre is végzünk majd modellszámításokat, amelyek kísérletileg nem vagy csak nehezen kivitelezhetőek. Alacsony ütközési energiákon csatolt-csatornás, míg a közepes ill. nagy lövedéksebességeken torzított hullámú módszereket fogunk alkalmazni. A mérési adatok interpretálásához és új mérési javaslatokhoz klasszikus Monte Carlo szimulációkat és az irodalomban fellelhető programcsomagokat is igénybe fogunk venni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A fizika egyik legalapvetőbb kérdése napjainkban a kvantummechanikai sokrészecske rendszerek kölcsönhatásainak leírása. A nehézség abból adódik, hogy már a kettőnél több kölcsönható részecske esetén sem ismeretes a Schrödinger-egyenlet egzakt analitikus megoldása. Ezért számos közelítő módszer jött létre és terjedt el az irodalomban. Ezek jóságának és pontosságának megállapítása a kísérletekkel való összevetés során állapítható meg. Atomi és molekuláris ütközések tanulmányozása nagyon jó lehetőséget nyújt az ilyen vizsgálatok számára. Elméleti oldalról a részecskék között ható párkölcsönhatás, az elektromágneses erő, jól ismert. Következésképpen a mérések és az elméleti számítások eredményei közötti eltérések a modell sokrészecske vonatkozásairól adhat információt. A kísérleti oldalon napjainkban rendelkezésre állnak olyan módszerek, amelyekkel pl. a kísérleti körülményeket mind pontosabban lehet kontrollálni vagy a szóródó és szétrepülő részecskék kinematika tulajdonságait egyszerre lehet meghatározni. Az egyszerű ütközési rendszerekben lejátszódó elemi folyamatok - pl. egyszeres és többszörös ionizáció, töltésátadás, fragmentáció - mind pontosabb ismerete jelentős mértékben járulhat hozzá a sokkal bonyolultabb rendszerek dinamikájának megértéséhez. Az atomi és molekuláris folyamatok pontos ismerete, az alapvető érdekességükön túl, számos alkalmazási területen nagy jelentőséggel bír, pl. plazmafizika, asztrofizika, környezetfizika, orvosi alkalmazások, reaktortechnika.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A pályázatban vázolt vizsgálatok alapkutatás jellegűek, a tervezett kísérletekkel és elméleti számításokkal a kvantummechanikai sokrészecske rendszerek mélyebb megértéséhez járulhatunk hozzá. A fundamentális jelentőség mellett az ion-molekula ütközések alapvető folyamataira szerzett ismeretek számos alkalmazásban felhasználásra kerülnek más tudományágakban és a gyakorlatban is. Az ilyen irányú kutatásokat napjainkban éppen a gyakorlat igényei gyorsították fel. A kétatomos molekulákkal folytatott kísérletek túl azon, hogy elméletek számára biztosít kiváló tesztelési lehetőséget, információt szolgáltat arról, hogy pl. milyen folyamatok játszódnak le bolygók és üstökösök atmoszférájában, amikor a napszélből és kozmikus sugárzásból származó ionok kölcsönhatásba lépnek az ott található gázokkal. Klórt tartalmazó többatomos molekulák vizsgálata a földi atmoszféra ózonrétegének elvékonyodását okozó folyamatok felderítésében nyújthat segítséget. A biológiai fontosságú molekulákkal folytatott kísérletek és elméleti számítások az ionterápiában végbemenő elemi elsődleges és másodlagos folyamatok feltérképezését célozzák meg. Ebből a szempontból is igen jelentősek az egyszerű molekulák radiolízisére tervezett vizsgálataink, tekintve hogy a gázfázisban elvégzett kísérleteink eredményei segíthetik a folyadékbeli másodlagos folyamatok megértését. A tervezett kutatásoknak különös jelentőséget adhat, hogy korábban az ion-atom ütközésekre kifejlesztett kifinomult elméleti módszereknek több atomi centrumra történő kiterjesztésével várhatóan a molekuláris ütközések új, hatékony leírási módszerei válhatnak valóra.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A nagyenergiájú ionok molekulákkal történő ütközései napjainkban egyre több tudományterület és alkalmazás számára válnak érdekessé. Sugárzás és anyag kölcsönhatásának több mint száz éves kutatása után ma jutottunk el addig, hogy ezeket a bonyolult ütközési folyamatokat részleteikben tudjuk tanulmányozni. Ezt elsősorban a gyorsítókra alapozott, nagyenergiájú ütközéseket vizsgáló atomfizika kifejlődése tette lehetővé. Ennek keretében ismert energiájú, tömegű és töltésű részecskékkel (elektronokkal, ionokkal, egzotikus részecskékkel, mint pl. pozitron, antiproton, müon, stb.) atomokat bombázva az alapvető ütközési folyamatokról (gerjesztés, ionizáció, töltéscsere, stb.) részletes információkat lehetett szerezni. Az ismeretek gyarapodásával az elmúlt években a kutatások hangsúlya a bonyolultabb molekuláris rendszerek felé tolódott. Az ion-molekula ütközések dinamikájának tanulmányozására irányuló pályázatunkkal mi is ezt a trendet követjük. A molekuláris folyamatok pontos ismerete számos alkalmazási terület számára fontos. Ilyenek pl. a plazmafizika, asztrofizika, környezetfizika, az orvosi alkalmazások vagy a reaktortechnika. A pályázatban vázolt problémák elsősorban alapkutatás jellegűek, a tervezett kísérletek és elméleti számítások a kvantummechanikai sokrészecske-rendszerek viselkedésének mélyebb megértéséhez járulhatnak hozzá. Az ion-molekula kölcsönhatásoknak talán legfontosabb jellegzetessége, hogy az ütközés során nemcsak az elektronállapotok változhatnak meg, hanem a molekula kisebb molekulákra, ill. atomokra eshet szét. Erre az ún. fragmentációra vonatkozó részletes kísérleteinkkel a különböző elméleti modelleket tudjuk majd érzékenyen tesztelni.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In the framework of the project we plan experimental and theoretical studies in the field of ion-molecule collisions, which recently attracts increasing interest in many research fields like astrophysics, plasma physics, environmental sciences or radiation effects in biological tissues. Our primary aim is a deeper understanding of the dynamics of the collision processes. With the use of the methods of electron and ion spectroscopy we will study the elementary processes of the collisions involving diatomic and polyatomic molecules of different symmetries: the ejection of electrons, the capture of them into projectile bound states and the fragmentation of the molecule. In the experiments planned at particle accelerators, we determine the energy- and angular distribution of the ionized electrons, as well as the energy- charge- and mass distribution of the molecule fragments with separate or simultaneous detection of the particles. In this way we will obtain information about the contributions of the single and multiple ionization processes, the orientation of the molecule before the collision and about the molecule fragmentation channels. Theoretical studies will be performed primarily for the interpretation of the results of the experiments, but we will also carry out model calculations for collisions that experimentally are hardly or not feasible at all. At low impact energies we will use a coupled-channel theory, while at medium and high projectile velocities distorted-wave methods will be applied. For interpretation and for suggestions of new experiments we also will use classical Monte Carlo simulations and program packages available in the literature.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

One of the most fundamental, unsolved problems in physics is the quantum mechanical many-body problem . The many-body problem arises from the fact that the Schrödinger equation is not analytically solvable for more than two mutually interacting particles. As a result, for three or more particles, the theory must resort to significant modelling efforts using approximations, the validity of which is determined by comparison with experiment. The study of atomic and molecular collisions presents a valuable contribution to this problem. On the theoretical side the underlying fundamental interaction between the particles, the electromagnetic force, is well understood. Consequently, for collisions involving more than two particles, the discrepancies between experiment and theory can be attributed to the few-body aspects of the theoretical model. On the experimental side the recent advancements in experimental techniques enable a more precise control of the experimental conditions, and the progress in the multi-coincidence detection methods of the collision fragments allow more complete kinematic information about the particles in the system to be determined. Understanding the elementary processes in simple molecules - e.g., single and multiple ionizations, charge transfer, fragmentation - is one way to explore the collision dynamics of more complex systems. Beyond their fundamental interest the results obtained for the atomic and molecular collisions provide essential information to many fields of application, such as plasma physics, astrophysics, environmental physics, medical physics, nuclear engineering, etc.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The investigations outlined in the project are of fundamental character. We plan experiments and theoretical calculations for contributing to the deeper understanding of the quantum mechanical many-body systems. Nevertheless, the rapidly increasing activity in the field is due to the demands of applications and other research fields. Besides the fundamental significance, the knowledge aboute ion-molecule collisions finds widespread applications in other branches of science and in the practice. The experiments planned on diatomic molecules present an excellent possibility to test theories. Moreover, they provide information about atmospheric processes of planets and comets, when the ions originating from the solar wind and the cosmic radiation interact with them. The study of the polyatomic molecules containing chlorine may help to clarify the processes leading the depletion of the ozone layer of Earth’s atmosphere. Experiments and theoretical calculations for the molecules of biological importance aim to map the primary and secondary processes relevant for ion cancer therapy. Regarding the latter application, our planned investigations for the radiolysis of simple molecules are significant from the point of view that the results of our experiments carried out in gas phase may help to map and understand the primary and secondary processes in liquids. Further significance of the outlined research work is that by the multi-centre extension of the existing ion-atom collision theories we will gain new, efficient methods for the theoretical description of the molecular collisions.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Collisions of energetic ions with molecules attract rapidly increasing attention in many fields of reserch and applications. After a century-long study of the intaraction of radiation with matter, today we are ready to investigate these very complex collisions in details. The main step forward was the use of high-energy accelerators in atomic physics. The primary goal of this ”accelerator-based atomic physics” was to obtain detailed information about the basic collision processes (excitation, ionization, charge exchange, etc.) by experiments, in which atoms were bombarded by different particles (electrons, ions, exotic particles, like positrons, antiprotons, muons, etc.) in a broad energy range. In the past few years, the emphasis has shifted from atomic collisions to those of more complex molecular systems. Accurate knowlegde of such processes is important in many fields including plasma physics, astrophysics, enviromental sciences, biology or nuclear engineering. With the present proposal we also follow this trend. The problems outlined in the project are of fundamental character, the planned experiments and theoretical calculations may contribute to a deeper understanding of the behavior of the the quantum mechanical many-body systems. One of the most important aspects of ion-molecule collisions is that not only the electronic structure can be changed, but the molecule may also be fragmented to atoms or smaller molecules. With our detailed experiments to be carried out for the fragmentation process we will provide a sensitive test of the different theoretical models.





 

Final report

 
Results in Hungarian
Ion-molekula ütközések az utóbbi években több kutatási területen is (asztrofizika, plazmafizika, környezetfizika, sugárterápiás biológiai hatások, stb.) az érdeklődés homlokterébe kerültek. Az ion-molekula ütközések területén végzett vizsgálataink elsődleges célja az alapvető ütközési folyamatok dinamikájának mélyebb megértése volt. Főbb eredményeink: I. Negatív hidrogén ionokat figyeltük H2O és OH ionok fragmentnációja során, amelyek megjelenését klasszikus egyszeres és többszörös ütközési, valamint előzetes gerjesztési mechanizmusokkal értelmeztünk. II. Víz molekulák nagy energiájú H, He és H ionokkal kiváltott többszörös ionizációja során a molekula ionizáltsági fokára igen magas, 3-5 értékeket határoztunk meg. A többszörös ionizációt követő disszociációban a szétrepülő fragmentumok izotróp szögeloszlását figyeltük meg. III. Egy termodinamikai alapokon nyugvó statisztikus modellt fejlesztetünk ki a fragmentációs folyamatok tárgyalására, amelyet sikeresen alkalmaztunk mérési eredményeink értelmezésében. IV. Továbbfejlesztettük és alkalmaztuk a klasszikus Monte Carlo és a kvantummechanikai torzított hullámú modelleket az ionizációs folyamatok leírására molekuláris ütközésekben. V. Teljesen differenciális hatáskeresztmetszetek számolása során tanulmányoztuk a proton és hidrogén molekula üközésében fellépő ionizációval és elektron befogással járó folyamatokat, ahol többek között a lövedékion koherenciájára utaló effektusokat is értelmezni tudtunk.
Results in English
Recently, ion-molecule collisions attract increasing interest in many research fields like astrophysics, plasma physics, environmental sciences or radiation effects in biological tissues. The primary aim of our studies was a deeper understanding of the dynamics of the collision processes. Our main results are as follows: I. Observation of negatively charged hydrogen ions in fragmentation of H2O and OH ions, which was interpreted by classical binary and multiple scattering models and by excitation of the molecule before the fragmentation. II. The ionization of water molecule by energetic H, He and N ions was investigated, where the measurements resulted in unexpectedly high, 3-5 values for the maximum degree of ionization. The fragment-ion emission, followed by multiple ionization of the target, was found to be isotropic for all projectiles. III. For the description of the production of the fragment ions we constructed a thermodynamical model which was applied successfully in interpreting many of our experimental results. IV. We have generalized and applied classical Monte Carlo and quantum mechanical distorted wave methods for the treatment of multicenter molecular collisions. V. By evaluating fully differential cross sections, the ionization and electron capture mechanism have been investigated in collisions of protons with hydrogen molecules, where the effects due to the projectile coherence were also considered.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109440
Decision
Yes





 

List of publications

 
L. Sarkadi and L. Gulyás: Classical-trajectory Monte Carlo model calculations for the antiproton-induced ionization of atomic hydrogen at low impact energy, PHYSICAL REVIEW A 90 , 022702 (2014), 2014
E. Lattouf, Z. Juhász, 2 , J.-Y. Chesnel, S. T. S. Kovács, E. Bene, P. Herczku, B. A. Huber, A. Mery, J.-C. Poully, J. Rangama and B. Sulik: Formation of anions and cations via a binary-encounter process in OH+ + Ar collisions: The role of dissociative excitation and statistical aspects, PHYSICAL REVIEW A 89 , 062721 (2014), 2014
Erika Bene and Marie-Christine Bacchus-Montabonel: Theoretical study of charge exchange dynamics in He+ + NO collisions, Eur. Phys. J. D 69, 167, 2014
S. T. S. Kovács, P. Herczku, Z. Juhász, B. Sulik: Fragmentation of CH4 molecules induced by 46 keV/u N+ and N2+ projectiles, J. Phys.: Conf. Ser. 488, 102017, 2014
Zoltán Juhász, Béla Sulik, Sándor T. S. Kovác, Elie Lattouf , Jimmy Rangama, Erika Bene, Bernd Huber, Francois Frémont, Alain Méry, Jean-Christophe Poully, Patrick Rousseau, Péter Herczku, and Jean-Yves Chesnel: A collision process responsible for widespread formation of H - anions, Journal of Physics: Conference Series 488 102024, 2014
L. Gulyás, S. Egri and T.Kirchner: Differential cross sections for single ionization of Li in collisions with fast protons and O 8+ ions, PHYSICAL REVIEW A 90, 062710, 2014
T. Kirchner, N. Khazai, L. Gulyás: Role of two-electron processes in the excitation-ionization of lithium atoms by fast ion impact, PHYSICAL REVIEW A 89 , 062702, 2014
L. Sarkadi: Classical treatment of the electron emission from collisions of uracil molecules with fast protons, PHYSICAL REVIEW A 92 , 062704 (2015), 2015
Arthanayaka, T. P. and Sharma, S. and Lamichhane, B. R. and Hasan, A. and Remolina, J. and Gurung, S. and Sarkadi, L. and Schulz, M.: Influence of the post-collision interaction on interference effects in ionization of H2by proton impact., Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 48 (17). p. 175204, 2015
Ajay Kumar , A N Agnihotri, D Misra, S Kasthurirangan, L Sarkadi and L C Tribedi: L 3 subshell alignment in bismuth induced by swift silicon ions, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 48 (2015) 065202 (9pp), 2015
J.-Y. Chesnel, Z. Juhász, E. Lattouf, J. A. Tanis, B. A. Huber, E. Bene, S. T. S. Kovács, P. Herczku, A. Méry, J.-C. Poully, J. Rangama, and B. Sulik: Anion emission from water molecules colliding with positive ions: Identification of binary and many-body processes, Phys. Rev. A 91, 060701(R) (2015), 2015
Kelkar, A. H. and Gulyás, L. and Tribedi, Lokesh C: Angle-differential observation of plasmon electrons in the double-differential cross-section spectra of fast-ion-induced electron ejection from C60, Physical Review A, 92 052708 (2015), 2015
M. D. Spiewanowski. L. Gulyás, M. Horbatsch, J. Goullon, N. Ferreira , R. Hubele , V. L. B. de Jesus, H. Lindenblatt, K.Schneider, M. Schulz, M. Schuricke, Z. Song, S. Zhang, D. Fischer, T. Kirchner: Target electron ionization in Li 2+ -Li collisions: A multi-electron perspective, Journal of Physics: Conference Series 601 (2015) 012010, 2015
S. T. S. Kovács , P. Herczku , L. Sarkadi, L. Gulyás, Z. Juhász and B. Sulik: Induced ionization of small molecules: comparison of experiment with quantum and classical calculations, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 032088, 2015
S. T. S. Kovács, P. Herczku, Z. Juhász, B. Sulik: Fragmentation of H 2 O molecules induced by singly charged projectiles, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 032115, 2015
I. Fabre , F. Navarrete , L. Sarkadi and R. O. Barrachina: Projectile coherence: The Van Cittert - Zernike theorem revisited, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 042003, 2015
Sarkadi, L: Classical trajectory Monte Carlo model calculations for ionization of the uracil molecule by impact of heavy ions, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 49 p. 185203, 2016
Sarkadi L. and Nagy D.: Forward electron emission in collisions of He2+ ions with Ar atoms with simultaneous capture of two electrons, Physical Review A, 94 p. 042709, 2016
Kovács S. T. S., Herczku P., Juhász Z., Sarkadi L., Gulyás L. and Sulik B: Ionization of small molecules induced byH+, He+, andN+projectiles: Comparison of experiment with quantum and classical calculations, Physical Review A, 94 (p) 012704, 2016
Sarkadi L., Fabre I., Navarrete F. and Barrachina R. O.: Loss of wave-packet coherence in ion-atom collisions, Physical Review A, 93 (p) 032702, 2016
Barrachina, R. O., Gulyás L. and Sarkadi L.: Wannier threshold theory for the description of the two-electron cusp in the ion-induced double ionization of atoms, NIM B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 369. (p) 98, 2016
Śpiewanowski M. D., Gulyás L., Horbatsch M. and Kirchner T.: Doubly-differential-cross-section calculations forK-shell-vacancy production in lithium by fastO8+-ion impact., Physical Review A, 93 (p) 012707, 2016
Gulyás L, Egri S., Ghavaminia H. and Igarashi A.: Single and multiple electron removal and fragmentation in collisions of protons with water molecules., Physical Review A, 93 (p) 032704., 2016
Juhász Z.: Thermodynamic model for electron emission and negative- and positive-ion formation in keV molecular collisions, Physical Review A, 94 (p) 022707, 2016
S. T. S. Kovács, P. Herczku, Z. Juhász, L. Sarkadi, L. Gulyás, and B. Sulik: Dissociative ionization of the H2O molecule induced by medium-energy singly charged projectiles, PHYSICAL REVIEW A 96, 032704 (2017), 2014
S. T. S. Kovács, P. Herczku, Z. Juhász, L. Sarkadi, L. Gulyás, and B. Sulik: Dissociative ionization of the H2O molecule induced by medium-energy singly charged projectiles, PHYSICAL REVIEW A 96, 032704, 2017
Hoda Ghavaminia, Laszlo Gulyas, Laszlo Sarkadi , Erika Bene , Sandor Demes and Zoltan Juhasz: Electron capture from H2 molecule by He+ ions, Eur. Phys. J. D 71: 217, 2017
M. Shipman, S. J. Brawley, L. Sarkadi, nd G. Laricchia: Resonant scattering of positronium as a quasifree electron, PHYSICAL REVIEW A 95, 032704, 2017
F. Navarrete, M.F. Ciappina, L. Sarkadi, R.O. Barrachina: The role of the wave packet coherence on the ionization cross section of He by p+ and C6+ projectiles, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 408 165–168, 2017
L. Sarkadi: A Fortran program to calculate the matrix elements of the Coulomb interaction involving hydrogenic wave functions, Computer Physics Communications 212 280–282, 2017
L. Sarkadi: Calculation of the matrix elements of the Coulomb interaction involving relativistic hydrogenic wave functions, Computer Physics Communications 212 283–284, 2017
A Igarashi and L Gulyás: Differential cross sections for the single ionization of H2 by 75keV proton impact, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 50 035201, 2017
Akinori Igarashi , Laszlo Gulyás and Akihiko Ohsaki: Electron capture from H2 molecule by He+ ions, Eur. Phys. J. D 71: 290, 2017
A. igarashi and L. Gulyás: Differential cross sections for ionizations of H and H 2 by 75keV proton impact, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 51, 035201, 2018
I. Fabre, F. Navarrete, L. Sarkadi and R. O. Barrachina: Free evolution of an incoherent mixture of states: a quantum mechanical approach to the van Cittert–Zernike theorem, Eur. J. Phys. 39, 015401, 2018




Back »