Economic crises and their explanations in the long nineteenth century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109460
Type K
Principal investigator Madarász, Aladár
Title in Hungarian Válságok és válságelméletek a hosszú XIX. században
Title in English Economic crises and their explanations in the long nineteenth century
Keywords in Hungarian gazdasági válság, eszmetörténet, gazdaságtörténet,
Keywords in English economic crisis, history of economic ideas, economic history
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)75 %
Ortelius classification: Cyclical economics
History (Council of Humanities and Social Sciences)25 %
Ortelius classification: History of social sciences
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Starting date 2013-09-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 3.717
FTE (full time equivalent) 0.78
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A 2008-as válság nyomán indokolt újraértékelni a XIX. század bank-, pénzügyi és gazdasági válságait és a róluk zajlott korabeli vitákat: a pánikról, a válságról, túltermelésről, ciklusról stb. szóló elméleti és publicisztikai beszédmódok kialakulását és változását - Say és Ricardo világától Bagehoton, Juglaron, Marxon és Roscheren át Tugan-Baranovszkijig és Schumpeterig. A válságok szövegeket teremnek, sajátos eszmei űr jön létre, amikor nemcsak a gazdasági élet professzionalizálódó tudós elemzői keresnek választ arra, miért nem teljesíti a rendszer a hozzá fűzött várakozásokat, hanem amatőrök, publicisták, hitszónokok stb. A válságok szerzőket és szövegeket teremtek és azok a metaforák, amelyeket használtak, különösen az orvosi eredetűek (mint maga a válság), nemcsak a gazdasági gondolkodás kialakulása során, hanem a XIX. században is fontos eszközei voltak a gazdaság természetes és kóros állapotai leírásának, a lehetséges és javallt gyógymódok bemutatásának. A kutatás e beszéd- és érvelésmódok történeti rekonstrukcióját tűzi céljául.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A buborékok, ciklusok, válságok leírására és elemzésére használt közgazdasági fogalmak kialakulása, beépülése és elfelejtése a korabeli főáramban és a heterodox irányzatokban.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A modern makroökonómiai konszenzus számára súlyos kudarc volt a 2008-as válság bekövetkezése, mert sokan gondolták Lucas nyomán, hogy elméletileg és gazdaságpolitikailag sikerült megoldani a komoly gazdasági recesszió visszatérésének megakadályozását. Ez a perspektíva határozta meg a korábbi válságok és magyarázatok megítélését, az e téren különösen kártékony emlékezet-kiesést és történelemfelejtést. A jelen megértéséhez nemcsak a múlt válságainak empirikus megismerése szükséges, legalább annyira fontos a velük kapcsolatos fogalmak, elbeszélések és magyarázatok rekonstrukciója. Ez segíthet annak megértésében: a tulipánmánia óta ismétlődő "pénzügyi ostobaság", vagy a gazdaságpolitika, a szabályozás súlyos, de elkerülhető kudarca idézte elő az 1929 óta legsúlyosabb válságot. Remélhető, hogy a válasz nem csupán elméleti és történeti szempontból lehet érdekes, hanem a gyakorlati gazdaságpolitika számára is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A 2008-as gazdasági válság súlyosan érintette Magyarországot, ennek kapcsán azonban nemcsak arról kell beszélni, miért került az ország ilyen helyzetbe, hanem arról is, milyen történeti ismeretekkel, milyen fogalmi eszközökkel rendelkezünk, hogy ábrázolni tudjuk a velünk történteket. A gazdasági válságok történetét feldolgozó első magyar összefoglalás (Surányi-Unger 1921) szerint a válságok története "elhanyagolt mostohagyermeke tudományunknak", a kutatás a jelenkori közgazdaságtan és történettudomány elemzés eszközeit használva próbálja elősegíteni, hogy ez ne legyen így a XXI. század elejének magyar gazdasági gondolkodásában.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

After the Great Recession of 2008 it seems necessary to re-evaluate the bank, credit, debt and other crises of the long nineteenth century. The recurrent periods of economic difficulties and panics were occasions for professional political economists to explain these events along with amateur writers, publicists, preachers etc. to offer alternative explanations. "Panics made authors and created texts." The research project aims to reconstruct some of these discourses, including the canonical writers from J.B. Say and Ricardo through Roscher, Marx, Juglar, Bagehot till Tugan-Baranovsky and Schumpeter. The texts the amateurs wrote and the metaphors they used are also helped to make the nineteenth century capitalist economy appearing as a part of nature. The crisis as a medical metaphor (brilliantly analyzed by Koselleck) became an important conceptual tool to describe the healthy economy and the symptoms of illnesses as well to suggest possible treatments and cures.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The appearance, acceptance and decline of economic concepts as bubble, glut, distress, crisis, cycle, panic etc. used in mainstream economics and popular literature were all to describe economic downturns.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Modern macroeconomics has to face strong criticism after 2008 since the majority of the profession accepted Lucas' dictum: "the central problem of depression-prevention is solved". This approach determined the framework for interpreting and evaluating of past economic crises and the writings about them. Forgetting past crises and their lessons makes harder to understand the present one. Beside the empirical knowledge about past crises we also need a reconstruction of concepts and texts articulating perspectives about them. This study may contribute to the understanding what was actually behind the most severe recession since 1929-33: the ever-repeating story of financial delusion well-known since the Dutch tulipmania or the failure of economic policy and regulation?

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Hungary suffered strongly in the 2008 economic recession. Understanding the causes of this calamity more deeply also requires the critical reconstruction of theoretical and historical knowledge about economic crises. Theo Surányi-Unger writing in 1921, the first Hungarian summary about the history of economic crises, declared this issue is "a neglected stepchild of economic science". The research project intends to provide some clues for the professional and public opinion to gain a wider perspective about the present crisis.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A modern makroökonómiai konszenzus számára súlyos kudarc volt a 2008-as válság, mert megcáfolta azt a hitet, hogy sikerült megoldani a recessziók elhárítását. Ez a perspektíva határozta meg a korábbi válságok és magyarázatok megítélését, az e téren különösen kártékony emlékezet-kiesést és történelemfelejtést. A XIX. századi gazdasági és pénzügyi válságok átfogó története még megírásra vár. Ugyanakkor a kapitalizmus fogalma és története az utóbbi években a történetírói érdeklődés előterébe került, s vele olyan – javarészt hagyományos s ezért 1945 után háttérbe szorult – kvalitatív elemzési fogalmak és koncepciók, mint a ciklusokat és válságokat előidéző, teremtő és romboló innováció és azt megvalósító vállalkozó, mint a jelenkori instabilitás egyik magyarázata. A kutatás ezek összefüggéseit vizsgálta a 17-19. századi gazdasági narratívákban, különös figyelmet fordítva a közgazdaságtanban jelentős szerephez jutó, a piaci koordinációt (láthatatlan kéz) és a válságokat megjelenítő organikus és orvosi analógiákra és metaforákra (keringés és körforgás, a válság mint a gazdasági test betegsége stb.), valamint az orvosi képzettségű szerzők (Petty, Mandeville, Quesnay, Juglar) szerepére, rámutatva azok továbbélésére a modern elméletekben (ricardoi ekvivalencia, Bagehot végső hitelnyújtó-koncepciója stb). A kutatás másik eredménye a 19-20. századi vállalattörténet és vállalkozóelmélet (Wieser, Schumpeter, Sombart) eszmetörténeti összefüggéseinek (elitelméletek, Nietzsche) bemutatása.
Results in English
The modern macroeconomic consensus suffered a serious failure in 2008. The worst recession since 1929-33 has demonstrated how wrong the widespread belief was, according to which after 1945 economic theory and policy successfully prevented the return of serious economic and financial crises. The history of economic and financial crises of the nineteenth century have been largely forgotten among economists, and they have treated the contemporary descriptions, mainly of inductive and qualitative character, as pre-scientific and worthless. My research has tried to reconstruct some of these narratives, discussing the role of analogies and medical and organic metaphors (circulation, disease of body economic, glut, invisible hand etc.) employed to explain the recurrent disturbances before 1914. The entrepreneur played a paradox role in these narratives: the Schumpeterian innovator was a key figure whose creative and destructive activity induced the development and instability of capitalism. On the other hand the entrepreneur did not have any important function of achieving market equilibrium in the neoclassical analysis. Business history, established as a separate discipline at Harvard Business School in the 1920s focused on the organizational aspect of business while the rival Center for Entrepreneurial Research influenced by Schumpeter emphasized the importance of entrepreneur in understanding of the essence of capitalism.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109460
Decision
Yes

 

List of publications

 
Madarász Aladár: A világ tengelye avagy a megvetett kő..., Hild Márta -Madarász Aladár (szerk.): Az ezüst pillanatok nyomában, 2017
Madarász Aladár: International monetary policy and the price level Káldor's Hungarian article on the Macmillan Report in 1931, Economic Growth and Social Equity - Conference on Nicholas Kaldor's legacy in the 21st century, 2016
Madarász Aladár - Valentiny Pál: Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet: Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase - változatok egy "paradigmateremtésre", Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2016/8.) (ISBN:978-615-5594, 2016
Madarász Aladár - Valentiny Pál: Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet: Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase - változatok egy "paradigmateremtésre", KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 16:(61) pp. 5-42., 2015
Madarász Aladár: Hogyan született a vállalkozó?: Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez, Bárány Tibor, Gáspár Zsuzsa, Margócsy István, Reich Orsolya, Vér Ádám (szerk.) A megértés mint hivatás. Budapest: Harmattan, pp. 139-154., 2014
Madarász Aladár: Körkérdés az állam gazdasági szerepéről: "a jó és a rossz kormányzás", KÜLGAZDASÁG 58:(1-2) pp. 38-41., 2014
Madarász Aladár: A láthatatlan kéz – szemelvények egy metafora történetéből, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 61:(7-8) pp. 801-844., 2014
Madarász Aladár: Hogyan született a vállalkozó?: fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez, KÜLGAZDASÁG 58:(7-8) pp. 3-29., 2014
Madarász Aladár: A láthatatlan kéz - szemelvények egy metafora "előtörténetéből", Halmos Károly, Kiss Zsuzsanna, Klement Judit (szerk.): A piacok a társadalomban és a történelemben. pp. 9-34., 2014
Madarász Aladár: "Táncától a táncost: elválaszthatod?": Klement Judit: Hazai vállalkozók a hőskorban., Korall 54. pp. 194-204, 2013
Back »