Development of Body Representation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109597
Type PD
Principal investigator Lábadi, Beatrix
Title in Hungarian A testreprezentáció fejlődése
Title in English Development of Body Representation
Keywords in Hungarian testreprezentáció, csecsemő, kisgyermek kutatás, testinverziós hatás, testi illúziók
Keywords in English body representation, infant and children research, bodyinversion effect, body illusion
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Developmental psychology
Cognition (e.g. learning, memory, emotions, speech) (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (University of Pécs)
Starting date 2013-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 6.516
FTE (full time equivalent) 2.80
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A fejlődés egyik jelentős kérdése, milyen kognitív és perceptuális mechanizmusok játszanak szerepet a
saját és a másik megkülönböztetésében csecsemő és gyermekkorban. A humán testre való érzékenység már nagyon korán megjelenik, viszont a jelenleg elérhető bizonyítékok szerint a kidolgozottabb testi reprezentáció csak a második-harmadik évben jelenik meg. Bár az utóbbi években a neurológiai és neuropszichológiai kutatások száma jelentős mértékben megemelkedett a testi reprezentáció területén, mégis nagyon kevés információnk van a testi reprezentáció fejlődéséről és a működési mechanizmusainak feltételeiről különböző életkorokban, ezért indokolt a felnőtt vizsgálatokból ismert problémák gyermekkori vizsgálata. Ebben a kutatási projektben három fő problémakört kívánunk vizsgálni: (1) a test észlelésének konfigurációs folyamatainak megismerését a testi inverziós hatást felhasználva csecsemő és gyermekkorban; (2) a vizuális-téri és a szenzo-motoros testi reprezentáció közötti kapcsolat feltárását gyermekkorban; (3) a saját test érzet (body ownership) kialakulását, fejlődési dimenzióit, valamint kapcsolatát az ágencia érzéssel, felhasználva a testi illúzió felnőtt kutatási paradigmáit. A kutatási projektünk hosszú távú célja, hogy modellt alakítson ki a testi reprezentáció fejlődésére.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás fókusza arra irányul, hogy választ találjon arra a kérdésre, hogy a gyermekek számára az emberi test mely jegyei relevánsak a test észlelésében és reprezentálásban. Szisztematikusan megvizsgáljuk, hogy a vizuális jártasság, mint a konfigurációs folyamatok mikor jelennek meg a fejlődés során; vajon a csecsemő képes-e felismerni / különbséget tenni az összekevert testrésszel prezentált inger és egy megszokott, testi vizuális inger között, ezeket fejjel lefelé prezentálva is hasonlóan észleli-e, illetve a csecsemő preferálja-e az arányos testalkatot az eltorzítottal szemben, továbbá gyermekkorban milyen jellegzetességei vannak a test topográfiai tudásnak. Fejlődési megközelítésből a szenzomotoros és a vizuális-téri testreprezentáció kapcsolata még nem tisztázott, ezért a kutatás során megvizsgáljuk különböző életkorban, hogyan hat a szenzomotoros testi reprezentáció (pl. „pozíció érzet”) a vizuális-testi reprezentációra (pl. test nagyság becslésére). A kutatás másik iránya arra keresi a kérdést, hogyan fejlődik a saját test érzet (body ownership). Ez a probléma a multiszenzoros kapcsolatok kialakulásának kérdését járja körül: hogyan és mikor kombinálódnak a vizuális, taktilis és proprioceptív testi információk, hogy egy koherens test érzetet hozzanak létre, és vajon ez az érzet hogyan függ össze az ágencia érzéssel.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A testi reprezentáció vizsgálata számos pszichológiai és biológiai alapkutatás témája, ígéretes alkalmazási lehetőségekkel (pl. neurológiai betegségek rehabilitációja, robotkutatás, amputált végtag rehabitiltáció, intelligens műkéz program), miközben a fejlődési aspektusokat nagyon kevés vizsgálat kutatja. A testi reprezentáció fejlődése nem csupán a motoros készség alakulása szempontjából fontos pl. hogy képesek vagyunk a környezetünkben eligazodni, hanem a társas és a kognitív képességek fejlődésére is jelentős hatással van, ugyanis szükséges a szelf és a másik elkülönítéséhez és összehasonlításához. Az identifikáció, a differentáció és a szelf-másik összehasonlítása pedig úgy ismert mint a másik megismerésének fontos előzménye, ezért ez a képesség hozzájárul ahhoz, hogy következtetni tudunk mások érzelmeire, gondolkodására és vágyaira. Ezek a készségek alapvetőek, az empátia és más társas viselkedés fejlődéséhez. Kutatási projektünk eredményei hozzájárulhatnak a testi reprezentáció fejlődési modelljének kialakításához, ami kiinduló pontja lehet a szocio-kognitív képességek ismeretének illetve a gyakorlati alkalmazások fejlesztésének (rehabilitáció).

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az utóbbi években jelentős tudományos érdeklődés mutatkozik a testi élmények megismerésére, például milyen szerepet töltenek be a testi élmények a megismerő funkciókban, viszont nagyon kevés figyelmet kap a fejlődéslélektani aspektus. A testi reprezentáció kifejezés maga az élő test detektálására és felismerésére vonatkozik. Kutatásunkban arra törekszünk, hogy megvizsgáljuk a csecsemők és a kisgyermekek tudását az emberi testről. Vizsgálatainkban a testi információt szisztematikusan változtatva megpróbáljuk feltárni, hogy a gyermekek az emberi testet milyen jegyek alapján ismerik fel, hogyan tudják más tárgyaktól megkülönböztetni. Vajon a gyermek, akkor is felismernek-e egy testet, ha a testrészek össze vannak keverve vagy fejjel lefelé mutatjuk nekik? Vajon a gyerekek preferálják-e a tipikus testet az eltorzított testtel szemben? Reményeink szerint az eredmények segítenek megérteni, a perceptuális tanulás fejlődési pályáját, hogyan válnak a gyermekek az emberi test vizuális folyamatainak gyakorlott megismerőivé. Ezenfelül megpróbáljuk felfedni a kapcsolatot az érzett és látott saját test élménye között, mikor és hogyan kombinálódnak ezek az érzetek egy egységes testi érzetté.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The main developmental question is what factors of human cognitive and perceptual processes allow infants and children to distinguish them from others. A sensitivity to human bodies appears early in development however evidence suggests that the more detailed representation of the body emerge after the second years of the life. Despite many neurological and neuropsychological researches focusing on the body representation little information is available on the developmental course of body representation and its processing constraints at different ages. Here we intend to investigate (1) the configural process of body perception in infancy and childhood using the method of body inversion effect and systematically varied the stimuli; (2) Relationship between sensori-motor body representation and viusal-spatial body representation in childhood; (3) the emergence of body ownership and its link to the development of sense of agency, adopting body illusion paragims for children sample. Our long-term goal of the project is to develop a model of the emerging representation of one's body.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main line of research focuses on the question of what features of the human body are relevant to young children. We systematically investigate when the hallmarks of visual expertise, such as configural processing, emerge in early development, whether infants recognize when bodies are scrambled or presented upside down, and they prefer bodies with typical proportions to distorted bodies. From a developmental approach the relation between sensori-motor body representations and visual-spatial body representation remains unclear. Here, we intend to compare sensori-motor body representations underlying position sense to the visual-spatial body representation. Another line of questioning addresses how to develop the sense of body ownership. This problem can be formulated in terms of a developmental multisensory binding problem: how and when is visual, tactile, and proprioceptive information combined to obtain a single coherent object that is one's body and whether it relates to the sense of agency.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The study of body representation is an important field in several biological and psychological researches which provide important knowledge for applied science (rehabilitation of neurological patients; robot science; rehabilitation of amputee limbs; development of intelligence robot arms). The development of body representation is crucial not only for motor skills such as navigating one’s environment, but also for social and cognitive abilities that necessitate differentiation of self from other and comparisons between self and other. This process of identification, differentiation, and comparison between self and other is believed to be an important prerequisite for understanding others as intentional agents, and thus for the ability to make inferences about their emotions, thoughts, or intentions. These skills are in turn foundational for the development of empathy, and other social relational behaviors. Our results might contribute to developing model of body representation which would be the starting point of the research of socio-cognitive process and its practice (e.g. in rehabilitation).

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Recently an extensive interest has been shown about the role of bodily experience in cognitive processes, but little attention pay for the developmental course. Body representation refers to the detection and recognition of an animate body. We intend to investigate infants’ and children’s knowledge about the human body. In our experiments we manipulate the body information systematically to figure out what features of the human body are relevant to young children. Do infants notice when bodies are scrambled or present upside down? Do they prefer typical body shapes to distorted bodies? The results will help us to understand of the developmental trajectory from early perceptual learning and generalisation to expert visual processing of the human body. Further we explore the relationship between the felt and seen own body experience, how and when these sense combined to obtain a single coherent object that is one's body.

 

Final report

 
Results in Hungarian
1) A vizuális-téri testreprezentáció fejlődése: A testészlelés konfigurációs és holisztikus folyamatait a test inverziós hatáson és a kompozit illúzión keresztül vizsgálatuk, a humán testforma perceptuális információfeldolgozási folyamatai nem az egyes testrészek izolált felismerésén alapszik, hanem a testrészek hierarchikus strukturális elrendeződésén. A testészlelés holisztikus folyamatai már csecsemőkorban elérhetőek, de a perceptuális érés még iskoláskorban is folytatódik, és perceptuális tapasztalattal (olvasás elsajátításával) által finomodik. 2) Kapcsolat a szenzo-motoros és a vizuális-téri testreprezentáció között gyermekkorban: Óvodáskorú gyermekeknél összefüggést találtunk a testreprezentációs szintek, a mozgásfejlődés és a nyelvi képességek között. 3) Testtulajdonlás érzés kialakulása. Csecsemők már 12 hónapos korban képesek detektálni a saját testvonatkozású vizuo-taktilis ingerek idői szinkronitását és megkülönböztetni a térileg kongruens eseményt, ezáltal képesek kialakítani a testtulajdonlás érzését olyan gumikézre. A gyermekek továbbá képesek a testtulajdonlás érzését kialakítani a bőrszínüktől eltérő, sötétebb színű gumikézre is. Az „enfacement" illúzió paradigmában a személyközi multiszenzoros ingerlés képes megváltoztatni a szelf-másik reprezentáció határát, ezáltal a testi élmény változása támogatja a partner érzelmeinek felismerését, a perspektíva váltást és a faji attitűdök megváltozását.
Results in English
1) The development of visual-spatial body representation. Evidence for configural and holistic processing comes from the inversion effect and composite illusion, showing that early perceptual process of human body forms is based on the hierarchically arranged structural representation of the bodyparts. The body processing is slow to develop, and it takes up to school years to exhibit a relatively mature body representation and the perceptual experience (e.g. reading) gradually refine the body processing. 2) Realtionship of the sensori-motor bodyrepresentation and visual-spatial body represenation. In prescchool years along with the development of the motor develoment, the sensori-motor representation of one’s own body position contributes to the visual perception of others’ body postures and refines the representation of the visual-spatial body representation. 3) Development of body ownership. Infants as early as 12 months old are able to detect the temporal synchrony of visuo-tactile body-related cues, distingvishing the spatially congruent event (sense of body ownership for a rubber hands). Children also show sense of body ownership for dark skin hand. In the paradigm of „enfacement illusion“, even in childhood, synchronous interpersonal multisensory stimulation elicit changes the mental representation of self-other boundary and the changing bodily experences influence emotion recognition, perspective taking and racial attitudes in children.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109597
Decision
Yes

 

List of publications

 
Birkas, B., Dzhelyova, M. Labadi, B., Bereczkei, T., Perrett, D. I..: Cross-cultural perception of trustworthiness: The effect of ethnicity features on evaluation of faces’ observed trustworthiness across four samples, Personality and Individual Differences 01/2014; 69:56-61. DOI: 10.1016/j.paid.2014.05.012, 2014
Takács, H. Lábadi B.: Azt csinálni, amit a Szelf akar. Tanulási motiváció az autonómia szükséglet perspektívájából., Mesterek és tanítványok, Editors: Böhm Gábor, Fedeles Tamás, pp.179-188., 2014
Lábadi Beatrix, Panyi Lilla Krisztina, György Réka: Perceptuális adaptációs hatás a testméret preferencia észlelésében,, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlés, Marosvásárhely, 2014. május 18-21. 111. o., 2014
Lábadi Beatrix: Konfigurációs folyamatok a humán test észlelésében, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlés, Marosvásárhely, 2014. május 18-21. 139.o., 2014
Vargha Bálint Vágvölgyi Réka Damsa Andrei Nagy Mádlen Lábadi Beatrix: Kontextus hatás az érzelem-felismerésben, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlés, Marosvásárhely, 2014. május 18-21. 140. o., 2014
Labadi, B: Configural processing of body from developmental perspective, Workshop on Cognition and Evolution “Foundations of Social Cognition” Rovereto, Italy, 2014
Lábadi, B. Györkő, E. Beke A.: Body representation and spatial abilities of preterm low birth weight preschool children, Gabriella Airenti, Bruno G. Bara, Giulio Sandini (Eds) Proceedings of the EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science Torino, 401-407., 2015
Szatmári D. Lábadi B: Exploring body holistic processing investigated with composite illusion, Gabriella Airenti, Bruno G. Bara, Giulio Sandini (Eds) Proceedings of the EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science Torino, 117-122, 2015
Lábadi B.: A gyermeki elme válasza a digitális kor kihívásaira, In. Fedeles T. és Böhm G. (szerk) Bölcsészakadémiai tanulmányok, Pécs, 2015
Panyi L. K., Lábadi B: Pszichológiai alkalmazkodás alsóvégtag-amputációt követően, Orvosi Hetilap 156:39. 1563-1568., 2015
Szatmári, D. Lábadi B: Learning to read affect on mirror invariance, Budapest CEU Conference on Cognitive Development , 176-177 old., 2015
Lábadi B., Bakody L.: Mirror-touch stimulation may increase the emotion reading in children, Budapest CEU Conference on Cognitive Development 116., 2015
Kincses Péter, Kovács Norbert, Lábadi Beatrix , Csathó Árpád, Dorn Krisztina és Kállai János: A gumikéz illúzió által indukált testséma és testkép disszociációs érzékenység az életkor vonatkozásában, MPT Nagygyűlés Eger, 2015
Lábadi B. Bakody L.: Feeling closer better emotion reading: enfacement illusion children, Amsterdam, International Convention of Psychological Science,, 2015
Lábadi B: A téri tájékozódás evolúciós eredete., Gyuris P. és Meskó N. (szerk) Evolúciós pszichológia mesterfokon. ProPannonia Kiadói Alapítvány 125-135., 2016
Lábadi. B. Bakody L: Shared sensory experience modulates understanding others in childhood., Lancaster Conference on Infant and Child Development. Lancaster, August 25-27., 37.o., 2016
Lábadi B.: Socio-cognitive skills in children with agenesis of corpus callosum, CCCD, Budapest, Januar 7-9. 131. o., 2016
Lábadi B.: Beacon properties influence on children’s performance on location memory, Cognitive and Neural Mechanisms of Human Memory, Cluj Napoca, May 17-20., 2016
Lábadi B.: Test a lelke mindnnek- A testi szelf kibontakozása kisgyermekkorban, Bóna A., Lénárd K., Pohárnok: Bontakozó jelentés, Bp: Oriold. 97-111., 2017
Labadi, B. Beke, A. M.: Mental state understanding in children with agenesis of the corpus callosum, Frontiers in Psychology, Vol. 8. 1-12. doi:10.3389/fpyg.2017.00094, 2017
Varró-Horváth D., Dorn, K., Lábadi, B.: Understanding Deceptive Intentions Behind Pointing Gestures in 12-15-Month-Old Infants, Infant Behavior & Development 47, 2017
Kállai, J., Kincses P., Laábadi, B. Dorn K., Szolcsányi T, Darnai G., Hupuczi E., Janszky J., Csathó Á: Multisensory integration and age-dependent sensitivity to body representation modification induced by the rubber hand illusion, Cognitive Processing, DOI 10.1007/s10339-017-0827-4, 2017
Lábadi B.: Enfacing others to understand their perspectives, International Convention of Psychological Science 23-25 March, Vienna, 2017
Lábadi B.: Shared sensory experience modulates understanding others in childhood, 29th Annual Convention, Association of Psychological Science, Boston, USA, 25-28 May, 2017
Lábadi B.: Mi a probléma a problémás internethasználatban?, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Szeged, jun. 01-03., 2017
Lábadi B.: A megosztott szenzoros élmény hatása a perspektívaváltás folyamatára gyermekeknél, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Szeged, jun. 01-03., 2017
Lábadi B.: Changing bodily experience affects social cogntion in childhood, Context Meeting, Ilok, Croatia, 15-17. Jun, 2017
Back »