Gamma Ray Bursts and their relationship to the interstellar matter  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111016
Type NN
Principal investigator Balázs, Lajos György
Title in Hungarian Gamma kitörések és kapcsolatuk a csillagközi anyaggal
Title in English Gamma Ray Bursts and their relationship to the interstellar matter
Keywords in Hungarian gamma-kitörések csillagközi környezet
Keywords in English GRB interstellar environment
Discipline
Astronomy (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Astronomy
Panel Physics
Department or equivalent Konkoly Thege Miklós Astronomical Institute (Research Centre for Astronomy and Earth Sciences)
Participants Ágas, Márton
Bagoly, Zsolt
Horváth, István
Kóbori, József
Nuspl, János
Rácz, István
Tóth, L. Viktor
Varga, József
Veres, Péter
Zahorecz, Sarolta
Starting date 2014-06-01
Closing date 2018-10-31
Funding (in million HUF) 35.640
FTE (full time equivalent) 26.22
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A gamma-kitörések (GRB) hirtelen felvillanások az égen. Folytatjuk a korábbi munkát az új és jövőbeli nagy felbontású mérésekkel a galaktikus előtér csillagközi anyagán. A GRB fénygörbék elemzése lehetőséget ad a központi motor és a jet hatásainak szétválasztására. Vizsgálni fogjuk a röntgen sugárzást létrehozó belső folyamatokat. Az előtér csillagközi anyag oszlopsűrűségét 10-50%-kal pontosítjuk, ami a GRB környezetében lévő csillagközi anyag oszlopsűrűségének becslését akár 1 nagyságrenddel is módosíthatja. Ez egy alapvető paraméter a GRB és környezete kölcsönhatása fizikai modellezésében.

A Swift GRB-k 23%-a alacsony galaktikus szélességeken van, ezért fontos a csillagközi anyag ismerete a pontszerű GRB-k körül. Különböző rádió méréseket tervezünk a megbízható galaktikus csillagközi anyag előtér meghatározására kb. 200 GRB irányában: HI 21cm és CO 1.3mm spektroszkópiai méréseket, 9, 4 valamint 1 ívperc szögfelbontással. Felhasználjuk még a rendelkezésre álló 1 ívperc szögfelbontású infravörös méréseket a Herschel űrtávcső archívumából.

Elemezni fogjuk, hogy az optikai utófénnyel rendelkező GRB-k magasabb csúcsintenzitással és alacsonyabb HI oszlopsűrűséggel bírnak-e az optikai utófénnyel nem rendelkezőknél. A pontos csillagközi anyag előtér ismerete lehetővé teszi a HI mérését, a GRB-k közvetlen környezetének fejlődésének vizsgálatát. A pontosított extragalaktikus HI oszlopsűrűség alkalmas a GRB anyagalaxisában levő csillagközi anyag vizsgálatára is.

Folytatjuk korábbi elemzésünket a galaktikus előtér vizsgálata kapcsán a LAT, WMAP és Planck adatok felhasználásával. Tervezzük a Fermi GRB-khez kapcsolódó nagyenergiás foton megfigyeléseinek használatát is.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az utóbbi évtizedekben jelentős előrelépések történtek a GRB-k fizikájának megértésében, beleértve a röntgen-, optikai-és rádió utófények és a nagyenergiás (GeV) sugárzás felfedezését, a szülő-galaxisok azonosítását kozmológiai távolságokban, valamint, a GRB-k keletkezési helyének összekapcsolását a csillagképződési régiókkal és a szupernóvákkal.

A gamma-, röntgen-, optikai- és rádiótartományban észlelt elektromágneses sugárzás jelenti az elsődleges információforrást a jelenség fizikai természetét illetően. A fénygörbe és a spektrum változásai meghatározóak az elméleti modellek illesztésében. A pályázat célja a korábbi statisztikai vizsgálataink folytatása az új és eljövendő észlelési adatok segítségével, valamint a statisztikai és numerikus módszereket fejlesztése, hogy minél pontosabban írhassuk le és magyarázhassuk meg a több hullámhosszon egyszerre végzett méréseket.

Az utófények tanulmányozásához elengedhetetlen a Galaktikus előtér hatásaira való korrekció. Az optikai tartományban ehhez a Schlegel et al. (1998) által megszerkesztett modell, a röntgen-tartományban pedig a HI 21 cm-es sugárzását használják fel. A csillagközi anyagnak azonban fraktál szerkezete van, emiatt az előtér anyagára vonatkozó felületi sűrűség adatok erősen függenek a mérés során alkalmazott nyaláb szélességétől. A GRB-k látóirányában található anyag finomszerkezete miatt így a valós érték alul vagy túl lesz becsülve. Az effektus tanulmányozása céljából elengedhetetlenek a kisebb nyílásszögű mérések, annak érdekében, hogy pontosabb és megbízhatóbb adatokat kapjunk az előtérről és a GRB-k környezetéről.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A GRB-k esetén a galaktikus csillagközi anyag hatását az eddig használt eszközök durva felbontása miatt nem sikerült megfelelő pontossággal figyelembe venni. Ennek következtében a gamma-kitörések csillagközi környezetének ismerete is csak elnagyolt volt. A környezet pontosabb ismerete egyrészt lehetővé teszi ennek megfelelően reálisabb fizikai GRB modellek felépítését, ahol a gamma-kitörés környezetének hatása pontosabban van modellezve . Másrészt az eredmények a galaktikus és extragalaktikus csillagközi anyag fizikai sajátosságai kapcsán is új eredményekre vezet.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Várható tudományos eredmény
A pályázatban kitűzött célok elérése esetén a következő kérdésekre kaphatunk választ:
1. Mi a szerepe a helyes Galaktikus előtér becslésének a GRB-k lokális környezetét jellemző információk megszerzésében?
2. Meg tudjuk-e becsülni a Fermi LAT által észlelt Galaktikus és extragalaktikus nagyenergiás fotonok arányát?
3. A GRB-k lokális környezete milyen hatással van a kitörések optikai tranzienseire?
4. A GRB hogyan hat kölcsön a környezetével?
5. A GRB szülő-galaxisának infravörös hullámhosszakon mérhető tulajdonságai hogyan befolyásolják a GRB sajátosságait?
6. Mi a kapcsolat a csillagkeletkezési gyakoriság és a GRB-k rátája között?
7. Van-e különbség a kis és nagy vöröseltolódású GRB-k között?
A fenti kérdések megválaszolása jelentős hatással lehet a GRB-k fizikájára és szerepükre a kozmológiai vizsgálatokban.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Gamma-ray bursts (GRBs) are sudden, intense flashes of gamma rays. We continue our previous studies on new and forthcoming data supplemented with high spatial resolution observations on the Galactic foreground of the interstellar matter (ISM). Analysing the GRB light curves may enable us to separate the effects of the central engine from the intrinsic jet properties. We want to reveal the fine structure and composition, and refine the column density calculations of the foreground ISM by 10-50%. That alone may change the estimate of the ISM column density in the host galaxy by an order of magnitude, a key parameter modelling the GRB-ISM interactions, responsible for the X-ray afterglow.
23% of all Swift GRBs are at low galactic latitudes, and the foreground ISM parameters at the point-like GRBs are important. We plan to carry out HI 21cm and CO 1.3mm radio spectroscopic measurements with 9, 4, and 1 arcminute resolution towards 200 GRBs and utilize infrared measurements from the Herschel Space Observatory to establish a foreground corrected GRB data base.
We will analyze whether the GRBs with optical transients (OT) have systematically higher peak fluxes and lower intrinsic HI column densities than those without OT. Precise ISM determination allows us to determine the HI data, e.g. eventual evolution of the local environment of the GRBs. The improved extragalactic HI column density can be used as a further constraint for the line-of-sight ISM distribution too.
Continuing our former work we plan to make detailed analysis of the Galactic high energy foreground using LAT, WMAP, Planck and other data. We intend to study the Fermi high energy photons of the observed GRBs.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Major advances have been made in the last decades on understandig the Gamma-ray bursts (GRBs), including the discovery of slowly fading x-ray, optical, and radio afterglows of GRBs, the prompt high energy (GeV) emission of the GRBs, identification of host galaxies at cosmological distances, and evidence showing that many GRBs are associated with star-forming regions and possibly supernovae.

Radiations in the gamma, X-ray, optical and radio bands are the primary information resources for studying the true physical nature of these phenomena. The lightcurves and spectra are the primary data for fitting any theoretical models. We plan to expand our previous statistical studies on new and forthcoming data developing the statistical and numerical tools necessary for describing and interpreting the new multi-wavelength observations.

To study the afterglows one needs to correct the observed effects to the Galactic foreground. The standard procedure for taking into account the extinction in the optical region is the usage of the model of Schlegel at al (1998) and 21 cm HI measurements for the X-ray domain. The interstellar matter, has a fractal structure and, consequently, the estimated surface density of the foreground matter is strongly depends on the beam width of the survey. Fine structures of the angular distribution of matter in line of sight of the GRBs could make an over/under estimation of the true value when using the beam width of Schlegel et al. To study this effect observations with smaller beam width is highly desirable to get more reliable estimate of the foreground matter and, consequently, more accurate intrinsic data on GRBs and their close environment.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Until now the effect of the Galactic foreground was not taken into account with a sufficient accuracy during the GRB studies, due to the low spatial resolution of the measurements. As a consequence the detailed knowledge of the interstellar environment of the GRBs was not known accurately. The more sophisticated knowledge of the GRB environment allow us to make more realistic models. The results may yield new results in understanding the physical properties of ISM in the host galaxy.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Expected scientific merit
Performing the tasks listed in our proposal we hope to get answers to the following questions:
1. What is the role of the correct galactic foreground estimation in getting reliable information on the local environment of GRBs?
2. Can we estimate the ratio of Galactic and extragalactic photons at high energies observed by the Fermi LAT?
3. What kind of influence has the environment of the GRBs on the presence and properties of the optical transients?
4. How does the GRB interact with its environment?
5. How do the infrared properties of the host galaxy affect the characteristics of the GRBs?
6. What is the connection between the star formation rate and the rate of the GRB-s in the Universe?
7. Is there a difference in the physics of GRBs at low and high redshifts?
Answering these questions has significant impact on the physics of GRBs and their role in cosmological studies.

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Swift adatok - Megállapítottuk, hogy a GRB-k anyagalaxisai halványabbak és kékebbek a mezőbelieknél. - Azt találtuk, hogy a becsült HI oszlopsűrűség és a Röntgen fluxus függ a z-től és a galaktikus HI -től. 2. Fermi Gamma Űrteleszkóp - Megmutattuk, hogy az RS szinkrotron önabszorpciója és Compton szórása összhangban van a Fermi LAT észlelésekkel. - Részt vettünk a GRB170817A megfigyelésében, amely kapcsolatban van a LIGO/Virgo GW170817 forrással.. - Kifejlesztettük az ADWO algoritmust, a többcsatornás, több detektoros jelekre. - Az LDA-t használva kapcsolatot találtunk a spektrális, illetve a modellfüggetlen adatok között 3. Sötét kitörések - A deep learning segítségével kiválasztottuk a távoli (z > 4) GRB-ket. 4. Statisztikus vizsgálatok - Időbeli komplexitásuk alapján osztályoztuk a fénygörbék csúcsait. - További bizonyítékot adtunk a HCB Nagy Fal létezésére. - A z = 0.78-0.86 tartományban felfedeztük a 9 GRB-ből álló óriási gyűrűt. 5. ISM és galaktikus előtér - Azonosítottunk több sebesség komponenst a mezőben, 6 hideg magot. - Elsőként azonosítottunk egy nagytömegű (200 naptömeg), keletkező csillag nélküli csomót a G035.39-00.33-ban. - Pontosabban meghatároztuk az oszlopsűrűséget a lokális ISM-ben, illetve a GRBk anyagalaxisában. 6. Csillagkeletkezés az ISM-ben és a GRBk anyagalaxisában - A fluxusok és színek alapján elválasztottuk a galaktikus és extragalaktikus pontforrásokat. - Megbecsültük az SFR-t, a csillagok tömegét, illetve a PAH-ok arányát.
Results in English
1. Swift data - We found that the host galaxies of GRBs are systematically fainter and bluer then those in the field. - We found that the estimated intrinsic HI column density and the X-ray flux strongly depend on the z and the Galactic foreground HI. 2. Fermi Gamma-ray Space Telescope - We showed that synchrotron self-Compton emission from the RS is consistent with the bright Fermi LAT peak - We participated in observing GRB170817A, associated with the LIGO/Virgo GW170817. - We developed the ADWO algorithm, a tool for multi-channel multi-detector signals - Using LDA we got a relationship between the spectral and the model-independent data. 3. Dark bursts - Using deep learning we selected the distant GRBs (z > 4). 4. Statistical studies - We classified pulse light curves using their temporal complexities. - We got further evidence for the existence of the HCB Great Wall. - We discovered a giant ring of 9 GRBs, in the range of z = 0.78-0.86. 5. ISM and Galactic foreground - We got several velocity components in the field, 6 cold clumps. - We identified for the first time a massive (200 solar mass), collapsing starless clump candidate, “c8,” in G035.39-00.33. - We calculated more accurately the column density of intrinsic ISM at the GRBs’ host galaxies. 6. Star formation and ISM in GRB host galaxies - We separated galactic and extragalactic point sources using fluxes and colors. - We estimated the star formation rate (SFR), stellar mass and the fraction of PAHs
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111016
Decision
Yes

 

List of publications

 
Balázs Lajos G, Rejto Lídia, Tusnády Gábor: Some statistical remarks on the giant GRB ring, MON NOT R ASTRON SOC 473: 3169-3179, 2018
Rácz István I, Balázs Lajos G, Horvath Istvan, Tóth L Viktor, Bagoly Zsolt: Statistical properties of Fermi GBM GRBs' spectra, MON NOT R ASTRON SOC 475: 306-320, 2018
Bagoly, Zsolt ; Szécsi, Dorottya ; Balázs, Lajos G ; Csabai, István ; Horváth, István ; Dobos, László ; Lichtenberger, János ; Tóth, L Viktor: Searching for electromagnetic counterpart of LIGO gravitational waves in the Fermi GBM data with ADWO, ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 593 Paper: L10, 2016
Balázs LG, Bagoly Z, Hakkila JE, Horváth I, Kóbori J, Rácz II, Tóth LV: A giant ring-like structure at 0.78 < z < 0.86 displayed by GRBs, MON NOT R ASTRON SOC 452: (3) 2236-2246, 2015
Tóth LV,Marton G,Zahorecz S,Balázs LG,Ueno M,Tamura M,Kawamura A,Kiss ZT,Kitamura Y: The AKARI Far-Infrared Surveyor young stellar object catalog, PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 66 : 1 Paper: 17, 2014
LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, Fermi GBM, INTEGRAL, IceCube Collaboration, AstroSat Cadmium Zinc Telluride Imager Team, IPN Collaboration, The Insight-HXMT Collaboration, ANTARES Collaboration, The Swift Collaboration, AGILE Team, The 1M2H Team, The Dark Energy Camera GW-EM Collaboration and the DES Collaboration, The DLT40 Collaboration, GRAWITA: GRAvitational Wave Inaf TeAm, The Fermi Large Area Telescope Collaboration, ATCA: Australia Telescope Compact Array, ASKAP: Australian SKA Pathfinder, Las Cumbres Observatory Group, OzGrav, DWF (Deeper, Wider, Faster Program), AST3, and CAASTRO Collaborations, The VINROUGE Collaboration, MASTER Collaboration, J-GEM, GROWTH, JAGWAR, CaltechNRAO, TTU-NRAO, and NuSTAR Collaborations, Pan-STARRS, The MAXI Team, TZAC Consortium, KU Collaboration, Nordic Optical Telescope, ePESSTO, GROND, Texas Tech University, SALT Group, TOROS: Transient Robotic Observatory of the South Collaboration, The BOOTES Collaboration, MWA: Murchison Widefield Array, The CALET Collaboration, IKI-GW Follow-up Collaboration, H.E.S.S. Collaboration, LOFAR Collaboration, LWA: Long Wavelength Array, HAWC Collaboration, The Pierre Auger Collaboration, ALMA Collaboration, Euro VLBI Team, Pi of the Sky Collaboration, The Chandra Team at McGill University, DFN: Desert Fireball Network, ATLAS, High Time Resolution Universe Survey, RIMAS and RATIR, and SKA South Africa/MeerKAT: Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger, ApJ, 848L, 12A, 2018
LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, Fermi Gamma-ray Burst Monitor, and INTEGRAL: Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A, ApJ, 848L, 13A, 2018
Tı́mea O. Kovács, Denis Burgarella, Hidehiro Kaneda, Dániel Cs. Molnár, Shinki Oyabu, Sandor Pinter, L. Viktor Toth: Star Formation and PAHs in ELAIS N1 Galaxies as seen by AKARI, PASJ (közlésre elfogadva), 2018
L Viktor Toth, Yasuo Doi, Sarolta Zahorecz, Sandor Pinter, Istvan I Racz, Zsolt Bagoly, Lajos G Balazs, Istvan Horvath, Csaba Kiss, Tímea Kovács, Toshikazu Onishi: Galactic foreground of gamma-ray bursts from AKARI Far-Infrared Surveyor, PASJ, psy123, 2018
Lajos G. Balázs, Lídia Rejtő, Gábor Tusnády: Some statistical remarks on the giant GRB ring, MNRAS, Volume 473, Issue 3, p.3169-3179, 2018
Schulz, Bernhard; Marton, Gábor; Valtchanov, Ivan; María Pérez García, Ana; Pintér, Sándor; Appleton, Phil; Kiss, Csaba; Lim, Tanya; Lu, Nanyao; Papageorgiou, Andreas; Pearson, Chris; Rector, John; Sánchez Portal, Miguel; Shupe, David; Tóth, Viktor L.; Van Dyk, Schuyler; Varga-Verebélyi, Erika; Xu, Kevin: The Herschel-SPIRE Point Source Catalog Version 2, AAS, 23136121S, 2018
Zhang, Chuan-Peng; Liu, Tie; Yuan, Jinghua; Sanhueza, Patricio; Traficante, Alessio; Li, Guang-Xing; Li, Di; Tatematsu, Ken'ichi; Wang, Ke; Lee, Chang Won; Samal, Manash R.; Eden, David; Marston, Anthony; Liu, Xiao-Lan; Zhou, Jian-Jun; Li, Pak Shing; Koch, Patrick M.; Xu, Jin-Long; Wu, Yuefang; Juvela, Mika Zhang, Tianwei; Alina, Dana; Goldsmith, Paul F.; Tóth, L. V.; Wang, Jun-Jie; Kim, Kee-Tae: The TOP-SCOPE survey of PGCCs: PMO and SCUBA-2 observations of 64 PGCCs in the 2nd Galactic Quadrant, ApJS,236,49Z, 2018
Yi, Hee-Weon; Lee, Jeong-Eun; Liu, Tie; Kim, Kee-Tae; Choi, Minho; Eden, David; Evans, Neal J., II; Di Francesco, James; Fuller, Gary; Hirano, N.; Juvela, Mika; Kang, Sung-ju; Kim, Gwanjeong; Koch, Patrick M.; Lee, Chang Won; Li, Di; Liu, H. Y. B.; Liu, Hong-Li; Liu, Sheng-Yuan; Rawlings, Mark G. Ristorcelli, I.; Sanhueza, Patrico; Soam, Archana; Tatematsu, Ken'ichi; Thompson, Mark; Toth, L. V.; Wang, Ke; White, Glenn J.; Wu, Yuefang; Yang, Yao-Lun: Planck Cold Clumps in the λ Orionis complex. II. Environmental effects on core formation, ApJS,236,51Y, 2018
Bagoly, Z.; Szécsi, D.; Balázs, L. G.; Csabai, I.; Dobos, L.; Horváth, I.; Lichtenberger, J.; Tóth, L. V.: Fermi GBM transient searches with ADWO, CoSka, vol. 47, no. 2, p. 76-83., 2017
Rácz, I. I.; Bagoly, Z.; Tóth, L. V.; Balázs, L. G.; Horváth, I.; Pintér, S.: Galactic and extragalactic hydrogen in the X-ray spectra of Gamma Ray Bursts, CoSka, vol. 47, no. 2, p. 100-107., 2017
Racz, II ; Balázs, LG ; Bagoly, Z ; Horvath, I ; Tóth, LV: Fermi GBM GRBs' multivariate statistics, ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 339:5, pp. 352-357, 2018
Rácz, II ; Hortobagyi, AJ: Studying the variability of the X-ray spectral parameters of high-redshift GRBs' afterglows, ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 339:5, pp. 347-351., 2018
Toth, L V ; Doi, Y ; Kovacs, T ; Racz, I I ; Zahorecz, S ; Balazs, L G ; Horvath, I ; Pinter, S ; Bagoly, Zs: Gamma-ray burst parameters and the fine structure of the Galactic ISM as seen by AKARI, JAXA Special Publication JAXA-SP-17-009E, pp. 119-122, 2018
Pinter, S.: Multi‐messenger studies of γ‐ray bursts and their cosmic environment, ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 339:5, pp. 336-340, 2018
The Fermi Gamma-ray Burst Monitor Team; The LIGO Scientific Collaboration, The Virgo Collaboration: A Fermi Gamma-ray Burst Monitor Search for Electromagnetic Signals Coincident with Gravitational-Wave Candidates in Advanced LIGO's First Observing Run, arXiv:1810.02764, 2018
Deme, Barnabás; Érdi, Bálint; Tóth, L. Viktor: The restricted three-body problem in cylindrical clouds, Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, Volume 130, Issue 11, article id. 73, 11 pp., 2018
G. Marton, L. V. Tóth, R. Paladini, M. Kun, S. Zahorecz, P. McGehee, Cs. Kiss: An all-sky support vector machine selection of WISE YSO candidates, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 458, Issue 4, p.3479-3488, 2016
A. Rivera-Ingraham, I. Ristorcelli, M. Juvela, J. Montillaud, A. Men’shchikov, J. Malinen, V.-M. Pelkonen, A. Marston, P. G. Martin, L. Pagani, R. Paladini, D. Paradis, N. Ysard, D. Ward-Thompson, J.-P. Bernard, D. J. Marshall, L. Montier, L. V. Tóth: Galactic cold cores VII. Filament formation and evolution: Methods and observational constraint, Astronomy & Astrophysics 591: Paper A90, 2016
Zsolt Bagoly, Dorottya Szécsi, Lajos G. Balázs, István Csabai, István Horváth, László Dobos, János Lichtenberger, L. Viktor Tóth: Searching for electromagnetic counterpart of LIGO gravitational waves in the Fermi GBM data with ADWO, Astronomy & Astrophysics, Volume 593, L10, 2016
Z. Bagoly, I. Horvath, D. Szecsi, L.G. Balazs, I. Csabai, L. Dobos, J. Lichtenberger, L.V. Toth: The Automatized Detector Weight Optimization (ADWO) Method for Searching Weak Electromagnetic Counterparts of Gravitational Waves, LPI Contribution No. 1962, id.4009, 2016
N. Fraija, W. H. Lee, P. Veres, and R. Barniol Duran: Modeling the Early Afterglow in the Short and Hard GRB 090510, The Astrophysical Journal, Volume 831, Issue 1, article id. 22, 9 pp., 2016
István I. Rácz, Lajos G. Balázs, Zsolt Bagoly, L. Viktor Tóth, István Horváth: Relationship between the large scale structure of the universe and spatial distribution of GRBs, AIP Conference Proceedings 1792, 060012, 2017
I.I. Rácz, Z. Bagoly, L.V. Tóth, L.G. Balázs, I. Horváth and S. Pintér: Galactic and extragalactic hydrogen in the X-ray spectra of GRBs, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso (közlésre elfogadva), 2017
S. Zahorecz, I. Jimenez-Serra, L. Testi, K. Immer, F. Fontani, P. Caselli, K. Wang, L. V. Toth: Gas versus solid-phase deuterated chemistry: HDCO and D2CO in massive star-forming regions, Astronomy & Astrophysics, Volume 602, id.L3, 6 pp., 2017
P. Veres, C. D. Dermer, K. S. Dhuga: Properties of the Intergalactic Magnetic Field Constrained by Gamma-ray Observations of Gamma-Ray Bursts, eprint arXiv:1705.08531 (közlésre elküldve), 2017
B. Schulz, G. Marton, I. Valtchanov, A. María Pérez García, S. Pintér, P. Appleton, C. Kiss, T. Lim, N. Lu, A. Papageorgiou, C. Pearson, J. Rector, M. Sánchez Portal, D. Shupe, L. V. Tóth, S. Van Dyk, E. Varga-Verebélyi, K. Xu: SPIRE Point Source Catalog Explanatory Supplement, eprint arXiv:1706.00448, 2017
N. Fraija, P. Veres, B. B. Zhang, R. Barniol Duran, R. L. Becerra, B. Zhang, W. H. Lee, A. M. Watson, C. Ordaz-Salazar, A. Galvan-Gamez: Theoretical Description Of GRB 160625B with Wind-to-ISM Transition and Implications for a Magnetized Outflow, Astrophysical Journal (közlésre elküldve), 2017
Zsolt Bagoly, Dorottya Szécsi, Lajos G. Balázs, István Csabai, László Dobos, István Horváth, János Lichtenberger, L. Viktor Tóth: Fermi GBM transient searches with ADWO, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso (közlésre elfogadva), 2017
J. Hakkila, I. Horvath, R. D. Preece: Structure in the Light Curves of Short Gamma-Ray Burst Pulses, LPI Contribution No. 1962, id.4009, 2016
I. Horvath: Gamma-Ray Bursts Spatial Distribution, LPI Contribution No. 1962, id.4004, 2016
Lajos G. Balázs, Lídia Rejtő, Gábor Tusnády: Some statistical remars in the Giant GRB ring, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (közlésre elküldve), 2017
P. Veres, C. D. Dermer, K. S. Dhuga: Properties of the Intergalactic Magnetic Field Constrained by Gamma-ray Observations of Gamma-Ray Bursts, ApJ,847,39V, 2017
N. Fraija, P. Veres, B. B. Zhang, R. Barniol Duran, R. L. Becerra, B. Zhang, W. H. Lee, A. M. Watson, C. Ordaz-Salazar, A. Galvan-Gamez: Theoretical Description Of GRB 160625B with Wind-to-ISM Transition and Implications for a Magnetized Outflow, ApJ,848,15F, 2017
Hakkila, Jon; Horváth, István; Hofesmann, Eric; Lesage, Stephen: Properties of Short Gamma-ray Burst Pulses from a BATSE TTE GRB Pulse Catalog, ApJ,855,101H, 2018
Schulz, Bernhard; Marton, Gábor; Valtchanov, Ivan; María Pérez García, Ana; Pintér, Sándor; Appleton, Phil; Kiss, Csaba; Lim, Tanya; Lu, Nanyao; Papageorgiou, Andreas; Pearson, Chris; Rector, John; Sánchez Portal, Miguel; Shupe, David; Tóth, Viktor L.; Van Dyk, Schuyler; Varga-Verebélyi, Erika; Xu, Kevin: The Herschel-SPIRE Point Source Catalog Version 2, AAS,23136121S, 2018
Liu, Tie; Li, Pak Shing; Juvela, Mika; Kim, Kee-Tae; Evans, Neal J., II; Di Francesco, James; Liu, Sheng-Yuan; Yuan, Jinghua; Tatematsu, Ken'ichi; Zhang, Qizhou; Ward-Thompson, Derek; Fuller, Gary; Goldsmith, Paul F.; Koch, P. M.; Sanhueza, Patricio; Ristorcelli, I.; Kang, Sung-ju; Chen, Huei-Ru; Hirano, N.; Wu, Yuefang Sokolov, Vlas; Lee, Chang Won; White, Glenn J.; Wang, Ke; Eden, David; Li, Di; Thompson, Mark; Pattle, Kate M; Soam, Archana; Nasedkin, Evert; Kim, Jongsoo; Kim, Gwanjeong; Lai, Shih-Ping; Park, Geumsook; Qiu, Keping; Zhang, Chuan-Peng; Alina, Dana; Eswaraiah, Chakali; Falgarone, Edith; Fich, Michel; Greaves, Jane; Gu, Q. L.; Kwon, Woojin; Li, Hua-bai; Malinen, Johanna; Montier, Ludovic; Parsons, Harriet; Qin, Sheng-Li; Rawlings, Mark G.; Ren, Zhi-Yuan; Tang, Mengyao; Tang, Y. -W.; Toth, L. V.; Wang, Jiawei; Wouterloot, Jan; Yi, H. -W.; Zhang, H. -W.: A holistic perspective on the dynamics of G035.39-00.33: the interplay between gas and magnetic fields, ApJ,859,151L, 2018
Tang, Mengyao; Liu, Tie; Qin, Sheng-Li; Kim, Kee-Tae; Wu, Yuefang; Tatematsu, Ken’ichi; Yuan, Jinghua; Wang, Ke; Parsons, Harriet; Koch, Patrick M.; Sanhueza, Patricio; Ward-Thompson, D.; Tóth, L. Viktor; Soam, Archana; Lee, Chang Won; Eden, David; Di Francesco, James; Rawlings, Jonathan; Rawlings, Mark G.; Montillaud, Julien Zhang, Chuan-Peng; Cunningham, M. R.: The Properties of Planck Galactic Cold Clumps in the L1495 Dark Cloud, ApJ,856,141T, 2018
Zhang, Chuan-Peng; Liu, Tie; Yuan, Jinghua; Sanhueza, Patricio; Traficante, Alessio; Li, Guang-Xing; Li, Di; Tatematsu, Ken'ichi; Wang, Ke; Lee, Chang Won; Samal, Manash R.; Eden, David; Marston, Anthony; Liu, Xiao-Lan; Zhou, Jian-Jun; Li, Pak Shing; Koch, Patrick M.; Xu, Jin-Long; Wu, Yuefang; Juvela, Mika Zhang, Tianwei; Alina, Dana; Goldsmith, Paul F.; Tóth, L. V.; Wang, Jun-Jie; Kim, Kee-Tae: The TOP-SCOPE survey of PGCCs: PMO and SCUBA-2 observations of 64 PGCCs in the 2nd Galactic Quadrant, 2018arXiv180503883Z (közlésre elküldve), 2018
Yi, Hee-Weon; Lee, Jeong-Eun; Liu, Tie; Kim, Kee-Tae; Choi, Minho; Eden, David; Evans, Neal J., II; Di Francesco, James; Fuller, Gary; Hirano, N.; Juvela, Mika; Kang, Sung-ju; Kim, Gwanjeong; Koch, Patrick M.; Lee, Chang Won; Li, Di; Liu, H. Y. B.; Liu, Hong-Li; Liu, Sheng-Yuan; Rawlings, Mark G. Ristorcelli, I.; Sanhueza, Patrico; Soam, Archana; Tatematsu, Ken'ichi; Thompson, Mark; Toth, L. V.; Wang, Ke; White, Glenn J.; Wu, Yuefang; Yang, Yao-Lun: Planck Cold Clumps in the λ Orionis complex. II. Environmental effects on core formation, 2018arXiv180505738Y (közlésre elküldve), 2018
Fehér, O.; Juvela, M.; Lunttila, T.; Montillaud, J.; Ristorcelli, I.; Zahorecz, S.; Tóth, L. V.: A CO survey on a sample of Herschel cold clumps, A&A,606A,102F, 2017
Saajasto, M.; Juvela, M.; Dobashi, K.; Shimoikura, T.; Ristorcelli, I.; Montillaud, J.; Marshall, D. J.; Malinen, J.; Pelkonen, V. M.; Fehér, O.; Rivera-Ingraham, A.; Toth, L. V.; Montier, L.; Bernard, J. -Ph.; Onishi, T.: Correlation of gas dynamics and dust in the evolved filament G82.65-02.00, A&A,608A,21S, 2017
Tóth, L. V.; Doi, Y.; Pinter, S.; Kovács, T.; Zahorecz, S.; Bagoly, Z.; Balázs, L. G.; Horvath, I.; Racz, I. I.; Onishi, T.: The structure of the ISM in the Zone of Avoidance by high-resolution multi-wavelength observations, IAUS,333,162T, 2018
Veres, P.; Mészáros, P.; Goldstein, A.; Fraija, N.; Connaughton, V.; Burns, E.; Preece, R. D.; Hamburg, R.; Wilson-Hodge, C. A.; Briggs, M. S.; Kocevski, D.: Gamma-ray burst models in light of the GRB 170817A - GW170817 connection, 2018arXiv180207328V (közlésre elküldve), 2018
Veres, P.; Dermer, C. D.; Dhuga, K. S.: Properties of the Intergalactic Magnetic Field Constrained by Gamma-Ray Observations of Gamma-Ray Bursts, ApJ,847,39V, 2017
Pinter, S.; Bagoly, Z.; Balázs, L. G.; Horvath, I.; Racz, I. I.; Zahorecz, S.; Tóth, L. V.: Resolving the structure of the Galactic foreground using Herschel measurements and the Kriging technique, IAUS,333,168P, 2018
Perger, Krisztina; Frey, Sándor; Gabányi, Krisztina É.; Tóth, L. Viktor: A catalogue of active galactic nuclei from the first 1.5 Gyr of the Universe, 2017FrASS,4,9P, 2017
Perger, K.; Pinter, S.; Frey, S.; Tóth, L. V.: Fine structure of Galactic foreground ISM towards high-redshift AGN - utilizing Herschel PACS and SPIRE data, IAUS,333,166P, 2018
Horváth, I.; Tóth, B. G.; Hakkila, J.; Tóth, L. V.; Balázs, L. G.; Rácz, I. I.; Pintér, S.; Bagoly, Z.: Classifying GRB 170817A/GW170817 in a Fermi duration-hardness plane, Ap&SS,363,53H, 2018
Zahorecz, S.; Jimenez-Serra, I.; Testi, L.; Immer, K.; Fontani, F.; Caselli, P.; Wang, K.; Toth, L. V.: Gas versus solid-phase deuterated chemistry: HDCO and D2CO in massive star-forming regions, A&A,602L,3Z, 2017
Balázs, Lajos G.; Rejtő, Lídia; Tusnády, Gábor: Some statistical remarks on the giant GRB ring, MNRAS,473,3169B, 2018
Z. Bagoly, D. Szecsi, J. Ripa, I.I. Rácz, I. Csabai, L. Dobos, I. Horvath, L.G. Balázs and L.V. Tóth: A new way of searching for transients: the ADWO method and its results, PoS(IFS2017), 312,119, 2017
Bagoly, Z.; Szécsi, D.; Balázs, L. G.; Csabai, I.; Dobos, L.; Horváth, I.; Lichtenberger, J.; Tóth, L. V.: Fermi GBM transient searches with ADWO, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 47, no. 2, p. 76-83., 2017
Racz, I. I.; Bagoly, Z.; Tóth, L. V.; Balázs, L. G.; Horvath, I.; Zahorecz, S.: The Zone of Avoidance as an X-ray absorber - the role of the galactic foreground modelling Swift XRT spectra, IAUS,333,170R, 2018
Rácz, István I.; Balázs, Lajos G.; Horvath, Istvan; Tóth, L. Viktor; Bagoly, Zsolt: Statistical properties of Fermi GBM GRBs' spectra, MNRAS,475,306R, 2018
Rácz, I. I.; Ribli, D.; Bagoly, Z.; Csabai, I.; Horvath, I.; Balazs, L. G.: New results in applying the machine learning to GRB redshift estimation, PoS(IFS2017), 312, 79R, 2017
Rácz, I. I.; Balazs, L. G.; Tóth, V. L.; Horvath, I.; Bagoly, Z.: Spectral classification and variation of Fermi GRBs, PoS(IFS2017),312,78R, 2017
Rácz, I. I.; Bagoly, Z.; Tóth, L. V.; Balázs, L. G.; Horváth, I.; Pintér, S.: Galactic and extragalactic hydrogen in the X-ray spectra of Gamma Ray Bursts, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, vol. 47, no. 2, p. 100-107., 2017
Sandor Pinter, Chris Pearson, Gabor Marton, Zsolt Bagoly, Istvan Horvath, L.aszlo Viktor Toth, Lajos G. Balazs, Istvan I. Racz: A snapshot beyond the Local Universe with Herschel/SPIRE, Proceedings IAU Symposium No. 319 (közlésre elfogadva, IAU-15-S319-0371), 2015
Gabor Marton, Laszlo Viktor Toth, Lajos G. Balázs, Sarolta Zahorecz, Istvan Horváth, Istvan I. Rácz: A selection of AKARI FIS BSC extragalactic objects, Proceedings IAU Symposium No. 319 (közlésre elfogadva), 2015
Zsolt Bagoly, István I. Rácz, Lajos G. Balázs, L. Viktor Tóth, István Horváth: Spatial distribution of GRB and large scale structure of the Universe, Proceedings IAU Symposium No. 319 (közlésre elfogadva), 2015
Zsolt Bagoly, Istvan Horvath, Jon Hakkila, Laszlo Viktor Toth: Anomalies in the GRBs' distribution, Proceedings IAU Symposium No. 319 (közlésre elfogadva), 2015
L. Viktor Toth, Gabor Marton, Sarolta Zahorecz: Massive cold cloud clusters, IAU General Assembly, Meeting #29, id.2256922, 2015
L. Viktor Toth, Sarolta Zahorecz, Yasuo Doi, Toshikazu Onishi: Star formation in Taurus Auriga Perseus and the California nebula, IAU General Assembly, Meeting #29, id.2256871, 2015
O. Fehér, L. V. Toth, D. Ward-Thompson, J. Kirk, A. Kraus, V.-M. Pelkonen, S. Pintér, S. Zahorecz: Structure and stability in TMC-1: Analysis of NH3 molecular line and Herschel continuum data, Astronomy & Astrophysics, Volume 590, id.A75, 17 p, 2016
S. Zahorecz, I. Jimenez-Serra, K. Wang, L. Testi, L. V. Tóth, S. Molinari: Physical Properties of Galactic Planck Cold Cores revealed by the Hi-GAL survey, Astronomy & Astrophysics, közlésre elfogadva, eprint arXiv:1603.04102, 2016
L. Viktor Toth, Gabor Marton, Sarolta Zahorecz, Lajos G. Balazs, Andrea Nagy: The AKARI FIS Catalogue of YSOs and extragalactic objects, The Korean Astronomical Society, Volume 32, Issue 1, pp.49-53, 2017
L. Viktor Toth, Sarolta Zahorecz, Yasuo Doi, Adrienn Forro, Lajos G. Balazs, Istvan Racz: Foreground of GRBs from AKARI FIS data, The Korean Astronomical Society, Volume 32, Issue 1, pp.113-116, 2017
Istvan Horvath, Zsolt Bagoly, Jon Hakkila, Laszlo Viktor Toth: New data support the existence of the Hercules-Corona Borealis Great Wall, Astronomy & Astrophysics 584: Paper A48. 8 p., 2015
Zsolt Bagoly, István I. Racz, Lajos G. Balazs, Laszlo Viktor Toth, Istvan Horvath: Apparent brightness distribution of GRB host galaxies, Proceedings of the International Astronomical Union, 11(S315)., 2015
Sandor Pinter, Chris Pearson, Gabor Marton, Zsolt Bagoly, Istvan Horvath, L.aszlo Viktor Toth, Lajos G. Balazs, Istvan I. Racz: A snapshot beyond the Local Universe with Herschel/SPIRE, Proceedings of the International Astronomical Union, 11(S319), 103-104., 2015
Gabor Marton, Laszlo Viktor Toth, Lajos G. Balázs, Sarolta Zahorecz, Istvan Horváth, Istvan I. Rácz: A selection of AKARI FIS BSC extragalactic objects, Proceedings of the International Astronomical Union, 11(S319), 101-101., 2015
Zsolt Bagoly, István I. Rácz, Lajos G. Balázs, L. Viktor Tóth, István Horváth: Spatial distribution of GRB and large scale structure of the Universe, Proceedings of the International Astronomical Union, 11(S319), 3-4., 2015
Zsolt Bagoly, Istvan Horvath, Jon Hakkila, Laszlo Viktor Toth: Anomalies in the GRBs' distribution, Proceedings of the International Astronomical Union, 11(S319), 2-2., 2015
L. Viktor Toth, Gabor Marton, Sarolta Zahorecz: Massive cold cloud clusters, Proceedings of the International Astronomical Union, 12(S316), 133-134., 2015
L. Viktor Toth, Sarolta Zahorecz, Yasuo Doi, Toshikazu Onishi: Star formation in Taurus Auriga Perseus and the California nebula, Proceedings of the International Astronomical Union, 11(S315), 2015
O. Fehér, L. V. Toth, D. Ward-Thompson, J. Kirk, A. Kraus, V.-M. Pelkonen, S. Pintér, S. Zahorecz: Structure and stability in TMC-1: Analysis of NH3 molecular line and Herschel continuum data, Astronomy & Astrophysics, Volume 590, id.A75, 17 p, 2016
S. Zahorecz, I. Jimenez-Serra, K. Wang, L. Testi, L. V. Tóth, S. Molinari: Physical Properties of Galactic Planck Cold Cores revealed by the Hi-GAL survey, Astronomy & Astrophysics, Volume 591, A105, 2016
Istvan Horvath, Zsolt Bagoly, Jon Hakkila, Laszlo Viktor Toth: Anomalies in the GRBs' spatial distribution, Proceedings os Science (közlésre elfogadva), 2015
Istvan Racz; Zsolt Bagoly; Lajos Gyorgy Balazs; Laszlo Viktor Toth: Survival analysis of the optical brightness of GRB host galaxies, Proceedings of Science (közlésre elfogadva), 2015
József Kóbori, Zsolt Bagoly, Lajos G. Balázs, Željko Ivezic, Istvan Horvath: Lower orphan afterglow rates for Gaia and LSST, Proceedings of Science (közlésre elfogadva), 2015
Zsolt Bagoly, Lajos Gyorgy Balzs, Istvan Horvath, Istvan Racz, Laszlo Viktor Toth, Jon Hakila: The GRB's Sky Exposure Function, Proceedings of Science (közlésre elfogadva), 2015
Peter Veres, Alessandra Corsi, Dale A. Frail, S. Bradley Cenko, Daniel A. Perley: EARLY-TIME VLA OBSERVATIONS AND BROAD-BAND AFTERGLOW ANALYSIS OF THE FERMI-LAT DETECTED GRB 130907A, The Astrophysical Journal (közlésre elküldve), 2015
L. Viktor Toth, Gabor Marton, Sarolta Zahorecz, Lajos G. Balazs, Andrea Nagy: THE AKARI FIS CATALOGUE OF YSOS AND EXTRAGALACTIC OBJECTS, Journal of the Korean Astronomical Society (közlésre elküldve), 2015
L. Viktor Toth, Sarolta Zahorecz, Yasuo Doi, Adrienn Forro, Lajos G. Balazs, Istvan Racz: FOREGROUND OF GRBS FROM AKARI FIS DATA, Journal of the Korean Astronomical Society (közlésre elküldve), 2015
L. G. Balazs, Z. Bagoly, J. E. Hakkila, I. Horvath, J. K, I. Racz , L. V. Toth: A giant ring-like structure at 0.78 < z < 0.86 displayed by GRBs, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (közlésre elfogadva), 2015
Péter Veres: Hints of the jet composition in gamma-ray bursts from dissipative photosphere models, 2014 Fermi Symposium proceedings, 2015
Istvan Horvath, Zsolt Bagoly, Jon Hakkila, Laszlo Viktor Toth: Anomalies in the GRBs' spatial distribution, Swift: 10 Years of Discovery, Proceedings of Science (PoS); 233. Paper PoS(SWIFT 10)078. 6 p., 2015
Istvan Racz; Zsolt Bagoly; Lajos Gyorgy Balazs; Laszlo Viktor Toth: Survival analysis of the optical brightness of GRB host galaxies, Swift: 10 Years of Discovery, Proceedings of Science (PoS); 233. Paper PoS(SWIFT 10)099. 6 p., 2015
József Kóbori, Zsolt Bagoly, Lajos G. Balázs, Željko Ivezic, Istvan Horvath: Lower orphan afterglow rates for Gaia and LSST, Swift: 10 Years of Discovery, Proceedings of Science (PoS); 233. Paper PoS(SWIFT 10)061. 6 p., 2015
Istvan Horvath, Bence G. Toth: The duration distribution of Swift Gamma-Ray Bursts, Astrophysics and Space Science 361:(5) Paper 155. 4 p., 2016
Peter Veres, Alessandra Corsi, Dale A. Frail, S. Bradley Cenko, Daniel A. Perley: Early-time VLA Observations and Broadband Afterglow Analysis of the Fermi/LAT Detected GRB 130907A, The Astrophysical Journal, Volume 810, Issue 1, article id. 31, 11 pp, 2015
L. Viktor Toth, Gabor Marton, Sarolta Zahorecz, Lajos G. Balazs, Andrea Nagy: The AKARI FIS Catalogue of YSOs and extragalactic objects, Journal of the Korean Astronomical Society (közlésre elfogadva), 2015
L. Viktor Toth, Sarolta Zahorecz, Yasuo Doi, Adrienn Forro, Lajos G. Balazs, Istvan Racz: Foreground of GRBs from AKARI FIS data, Journal of the Korean Astronomical Society (közlésre elküldve), 2015
L. G. Balazs, Z. Bagoly, J. E. Hakkila, I. Horvath, J. K, I. Racz , L. V. Toth: A giant ring-like structure at 0.78 < z < 0.86 displayed by GRBs, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 452:(3) pp. 2236-2246., 2015
Péter Veres: Hints of the jet composition in gamma-ray bursts from dissipative photosphere models, 2014 Fermi Symposium proceedings - eConf C14102.1, 2015
Zsolt Bagoly, Lajos Gyorgy Balzs, Istvan Horvath, Istvan Racz, Laszlo Viktor Toth, Jon Hakila: The GRB's Sky Exposure Function, Swift: 10 Years of Discovery, Proceedings of Science (PoS); 233. Paper PoS(SWIFT 10)060. 6 p., 2015
Istvan Horvath, Zsolt Bagoly, Jon Hakkila, Laszlo Viktor Toth: New data support the existence of the Hercules-Corona Borealis Great Wall, Astronomy & Astrophysics 584: Paper A48. 8 p., 2015
Zsolt Bagoly, István I. Racz, Lajos G. Balazs, Laszlo Viktor Toth, Istvan Horvath: Apparent brightness distribution of GRB host galaxies, IAU General Assembly, Meeting #29, id.2257459, 2015
A. Cucchiara, P. Veres, A. Corsi, S. B. Cenko, D. A. Perley, A. Lien F. E. Marshall, C. Pagani, V. L. Toy, J. I. Capone, D. A. Frail, A. Horesh, M. Modjaz, N. R. Butler, O. M. Littlejohns, A. M. Watson, A. S. Kutyrev, W. H. Lee, M. G. Richer, C. R. Klein, O. D. Fox, J. X. Prochaska, J. S. Bloom, E. Troja, E. Ramirez-Ruiz, J. A. de Diego, L. Georgiev, J. Gonzalez, C. G. Roman-Zuniga, N. Gehrels, H. Moseley: Happy Birthday Swift: Ultra-long GRB 141121A and Its Broadband Afterglow, The Astrophysical Journal, Volume 812, Issue 2, article id. 122, 13 pp., 2015

 

Events of the project

 
2018-01-15 14:56:25
Résztvevők változása
2016-07-20 15:31:34
Résztvevők változása
2014-10-16 13:53:17
Résztvevők változása
2014-08-26 11:25:03
Résztvevők változása
Back »