Foundations of a cognitive poetic theory of rhyme  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111088
Type PUB-K
Principal investigator Simon, Gábor
Title in Hungarian Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása
Title in English Foundations of a cognitive poetic theory of rhyme
Keywords in Hungarian kognitív poétika, rím
Keywords in English cognitive poetics, rhyme
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Semantics
Panel Publications Panel
Department or equivalent Tinta Könyvkiadó Kft.
Starting date 2014-01-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 0.833
FTE (full time equivalent) 0.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat célja egy kognitív poétikai rímkutatás eredményeinek közzététele a szaktudományos diskurzus számára. A publikálás előtt álló monografikus jellegű értekezés egyfelől újszerű módon közelít a rímhez, olyan verbális struktúrának tekintve azt, amely jelentést kezdeményez a rímes megnyilatkozás befogadásában. A kutatást bemutató kötet másfelől a nemzetközi nyelvészeti kutatásokban napjainkban formálódó kognitív poétika diszciplináris kiindulópontjának, valamint alkalmazási lehetőségeinek bemutatását is célul tűzi ki, rámutatva arra, hogy a figuratív nyelvhasználat jelenségei miként magyarázhatók a nyelvi szimbólumok hétköznapi alkalmazásba vételének jellemzőiből kiindulva.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A közlésre szánt tudományos munka olyan kutatás eredményeit foglalja össze, amelynek alapkérdése: a rím mint a szövegben funkcionáló struktúra miként működik közre a szöveg értelmezésében, milyen módon kezdeményezi a szöveg mentális reprezentációjának strukturálását, szemantikailag motivált nyelvi szerkezetként milyen műveletekkel teszi lehetővé a szövegértelem összetettebbé válását, a lírai szövegek befogadásának tapasztalatát. A kutatás kiinduló hipotézise, hogy a rím nem kizárólag hangzástényező, a hangzásbeli összecsengés és egy összetett jelentés kezdeményezése párhuzamosan, kölcsönösen összekapcsolódva mennek végbe a megnyilatkozás feldolgozása során, ezért a rím leírható szimbolikus struktúraként, egy fonológiai és szemantikai séma megvalósulásaként. A kutatás során nem csak a rím jelentéskezdeményező funkcionálása kerül modellálásra, hanem fonológiai szerveződése, koherenciaképző működése, tipikus mintázatai és stilisztikai hatáskeltése is bemutatásra kerülnek egy átfogó igényű rímelmélet egyes aspektusaiként.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás eredményeinek publikálása elsődlegesen a poétikai szerkezetek kognitív nyelvészeti vizsgálatát kezdeményezheti, lehetővé téve a figuratív nyelvi jelenségek magyarázatának integrálását a nyelv rendszerszerű tudományos leírásának vállalkozásába. Fontos eredmény lehet továbbá a nyelvtudományon belüli produktív diszciplináris diskurzus általános módszertanná tétele, a kognitív poétikai rímkutatás ugyanis a pragmatika, a szemantika, a szövegtan, a fonológia, a stilisztika és a korpusznyelvészet fogalmait és módszereit egyaránt hasznosítja a magyarázatban. Végül a rímnek mint a szépirodalmi szövegek tipikus jelenségének nyelvtudományi irányultságú magyarázatával a korábbiaknál hatékonyabb interdiszciplináris diskurzust kezdeményez nyelv- és irodalomtudomány között, ez pedig a korábbiaknál gazdagabb és adekvátabb interpretációk létrehozását eredményezheti az irodalmi műalkotások vizsgálatában. A kutatás eredményeként előálló rímmodell a nyelvelsajátítás folyamatainak elméletéhez is kapcsolódik, ezáltal az anyanyelvi nevelés és a kulturális átadás alkalmazott nyelvészeti területén is újszerű kutatásokat kezdeményezhet.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A pályázat olyan kutatás eredményeinek közlését tűzi ki célul, amely a rímet nem kizárólag hangzástényezőként közelíti meg, hanem olyan szerkezetként, amelynek fontos szerepe van a szöveg értelmezésében, a szövegjelentés kialakításában. A kutatás előfeltevése szerint a rím - más nyelvi szerkezetekhez hasonlóan - jelentések kezdeményezésére létrejött szövegelem, működésében a hangzásbeli és a jelentésbeli összekapcsolódás egymást erősítve, összekapcsolódva bontakoznak ki. Ez a feltevés, amely a kognitív nyelvészet és a korpusznyelvészet eszközeivel igazolhatóvá válik, olyan átfogó rímelméletet alapoz meg, amely a korábbi verstani hagyományokhoz képest hatékonyabban mutatja be a rímjelentés kialakulását, és a rímet a műalkotások, illetve hétköznapi rímes szövegek értelmezésének fontos tényezőjévé teszi. A rím működését a kutatás nem csupán az irodalmi művekben, hanem gyermekversekben, reklámszövegekben, könnyűzenei dalszövegekben is vizsgálja, rámutatva a poétikai szerkezetek általános jelentőségére az emberi nyelvhasználatban és kultúrában.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the application is to publish the results of a cognitive poetic research on rhyme for the scientific discourse in linguistics. The monographic study approaches rhyme in a novel way considering it a meaning intitating verbal strucutre in the process of interpreting rhyming utterances. The study planned to be published demonstrates on the other hand the cognitive poetic perspective as well as its application in linguistic investigation. This research is the first part of a comprehensive scientifical entreprise in which the phenomena of figurative language, as well as the notion of figurativity and poeticity can be explained and described seting out from the cognitive linguistic description of everyday language use.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The essential questions of the study intended for publishing are the follows: how the rhyme contributes to intrerpret the uttarence, how it initiates the structuring of the mental representation of a text, what kind of sematic motivations rhyme has, and with what kind of processes rhyme makes a more complex meaning of the text possible. The initial hypothesis of the research is that rhyme is not only a rhytmical phenomenon, but it can be explained as a symbolic structure, as an instantiation of a phonological and a semantic shcema, in which the phonic rhyming and the meaning initiating process proceed parallel, in a strong connection. The study models not only the meaning initiating function and processes of rhyme, but also its phonological organization, its coherence creating function, its typical patterns and its stylistic effects too. These are the aspects of a comprehensive cognitive poetic theory of rhyme.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The publishing of the results of the research on rhyme can initiate primarily the cognitive linguistic investigation of poetic structures, making the incorporation of the examination of figurative language use in the entreprise of linguistic description possible. Further important result is the elaborated intradisciplinary methodology of cognitive poetics in Hungarian, since the cognitive poetic research on rhyme applies in the explanation of rhyme the notions and methods of pragmatics, semantics, text linguistics, phonology, stylistics and corpus linguistics. Finally, the linguistic investigation of rhyme as a literary device initiates a productive interdisciplinary discourse between linguistics and literary studies, which can yield more suitable, more plausible and more elaborated interpretations of literary work of arts. The cognitive poetic theory of rhyme is linked also with the theories of language acquisition, thus it initiates novel investigations in the domain of applied linguistics and cultural linguistics too.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The application aims to publish such a research which approaches rhyme not exclusively as a phonic and rhytmical structure, but as a meaning initiating phenomenon which has an important role in the formation of the meaning of a text. According to the presuppositions of the investigation rhyme - like other verbal structures - is developped for initiating meanings in language use. In the process of construing rhyme the phonological and semantic subprocesses proceed in a strong connection. This hypothesis can be demonstrated with the devices of congitive and corpus linguistics, and it establishes a comprehensive theory of rhyme, which explains the meaning and the functioning of rhyme more efficient than the metrical studies of rhyme. The study examines the functioning of rhyme not only in literary texts, but also in nursery rhymes, in advertisements and in lyrics, demonstrating the general significance of rhyme in the human culture and language use.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A támogatási szerződésben vállalt publikáció (Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása) megjelent a Tinta Könyvkiadó gondozásában, 223 oldal terjedelemben. Az OTKA-támogatás tényét, valamint az OTKA logóját feltüntettem. A kötetből a következő intézményeknek juttatott a kiadó: ELTE, SZTE, Miskolci Egyetem, PTE, DE, PPKE, KRE egyetemi, illetékes kari, vagy intézeti könyvtára, az MTA Nyelvtudományi Intézet Könyvtára, az MTA Könyvtára, OTKA Iroda, OSZK köteles példány. Tartalom Előszó 9 Bevezetés 11 1. Elméleti alapvetés 11 2. A rímfogalom alakulása a huszadik században 29 I. Rész: A rím mint szemantikai struktúra 57 3. Referenciális állványzatépítés – a rím jelentéskezdeményező funkciójának pragmatikai motiváltsága 57 4. A rím mint koherenciatényező − a rím működésének szövegtani aspektusa 93 5. A rím indirekt anaforikus működésének kognitív szemantikai leírása 110 II. Rész: A rím mint szimbolikus struktúra 129 6. A rímkategória kognitív fonológiai jellemzése és a rím fonológiai modellje 129 7. A rímhelyzet mint jelentéssel bíró szöveghely – korpuszvizsgálati eredmények 150 8. Előtérbe kerülés, kulturális kogníció, identitásképzés – a rím stilisztikai vonatkozásai 174 9. Egy nyelvtudományi rímelmélet lehetőségei és eredményei – végső következtetések 208
Results in English
The planed monography (Foundations of a cognitive poetic theory of rhyme) has been published by Tinta Könyvkiadó, its size is 223 pages. The fact of OTKA-support, as well as its logo are indicated. The book was sent to the following institutes: ELTE, SZTE, Miskolci Egyetem, PTE, DE, PPKE, KRE egyetemi, illetékes kari, vagy intézeti könyvtára, az MTA Nyelvtudományi Intézet Könyvtára, az MTA Könyvtára, OTKA Iroda, OSZK köteles példány Contents Előszó 9 Bevezetés 11 1. Elméleti alapvetés 11 2. A rímfogalom alakulása a huszadik században 29 I. Rész: A rím mint szemantikai struktúra 57 3. Referenciális állványzatépítés – a rím jelentéskezdeményező funkciójának pragmatikai motiváltsága 57 4. A rím mint koherenciatényező − a rím működésének szövegtani aspektusa 93 5. A rím indirekt anaforikus működésének kognitív szemantikai leírása 110 II. Rész: A rím mint szimbolikus struktúra 129 6. A rímkategória kognitív fonológiai jellemzése és a rím fonológiai modellje 129 7. A rímhelyzet mint jelentéssel bíró szöveghely – korpuszvizsgálati eredmények 150 8. Előtérbe kerülés, kulturális kogníció, identitásképzés – a rím stilisztikai vonatkozásai 174 9. Egy nyelvtudományi rímelmélet lehetőségei és eredményei – végső következtetések 208
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111088
Decision
Yes

 

List of publications

 
Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2014
Back »