Climatological evaluation and forecast of the intra-urban patterns of thermal and human comfort conditions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111768
Type K
Principal investigator Unger, János
Title in Hungarian A termikus és humán komfort viszonyok városon belüli eloszlásának klimatológiai elemzése és előrejelzése
Title in English Climatological evaluation and forecast of the intra-urban patterns of thermal and human comfort conditions
Keywords in Hungarian városi hősziget, humán komfort, állomás-hálózat, Lokális Klímazónák, előrejelzés
Keywords in English urban heat island, human comfort, station network, Local Climate Zones, forecast
Discipline
Meteorology, atmospheric physics and dynamics (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Climatology
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Climatology and Landscape Ecology (University of Szeged)
Participants Bottyán, Zsolt
Gál, Tamás
Gyöngyösi, András Zénó
Kovács, Attila
Skarbit, Nóra
Starting date 2015-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 27.990
FTE (full time equivalent) 9.07
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

2014-ben Szegeden kiépül egy, térségünkben egyedülálló és világviszonylatban is ritka, monitoring hálózat. A bejövő adatok feldolgozásával nagy felbontású térképek készülnek a termikus és humán komfort viszonyok térbeli szerkezetéről, amelyek folyamatosan frissülve megjelennek az interneten. A több évre tervezett hálózat egyedi alkalmat biztosít a folyamatosan bővülő adatbázis alapkutatás jellegű klimatológiai feldolgozására, valamint a városi területekre vonatkozó nagy felbontású időjárási és humán komfort előrejelzések kifejlesztésére. Célok:
- A terület humán komfort viszonyait számszerűsítő algoritmus kifejlesztése neurális hálózat struktúra segítségével.
- A pontszerű adatok térbeli interpolációs módszerének kidolgozása városi felszínparaméterek felhasználásával. A módszer pontosságának elemzése terepi mérésekkel és mikroklíma szimulációkkal.
- A termikus és humán komfort viszonyok városon belüli alakulásának térbeli és dinamikai klimatológiai elemzése, az egyes klímaindexek területi különbségeinek feltárása évszakos és napszakos bontásban. Az időjárási körülmények és a terület termikus mintázata és erőssége közötti kapcsolat elemzése.
- A terület Lokális Klímazóna típusai termikus eltéréseinek elemzése napszakos és évszakos bontásban. A típusokban jelentkező – csak a térségre jellemző – helyi termikus sajátosságok feltárása.
- Rövidtávú Now Casting előrejelzési módszer kidolgozása városi területre, felhasználva a globális időjárás előrejelzéseket, a hálózat méréseit és a felszín adatbázisát. Az egyes parametrizációs lehetőségek meghatározása, tesztelése, az optimális beállítású előrejelzések validálása. Az előrejelzések folyamatos megjelentetése az interneten.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A települési környezetekre megváltozott felszínborítottság, felszíngeometria, valamint emberi tevékenység jellemző, amelyek jelentősen befolyásolják a terület energia- és vízegyenlegét, lokális léptékű klímamódosuláshoz vezetve a városok légterében, azaz kialakul az ún. városklíma. Az ott lakók közvetlenül a városi tetőrétegben lezajló módosulások vannak hatással, ezeket érzékelik. A módosulások közül legjelentősebb a termikus környezet megváltozása (a városi hősziget jelensége), valamint a termikus környezet és a további időjárási paraméterek által befolyásolt humán bioklíma viszonyok. Ezen klímaelemek vizsgálata különösen fontos feladat napjainkban, hiszen a globális klímaváltozás hatásainak becslése csak akkor lehetséges, ha pontosan ismerjük a jelenleg zajló folyamatokat, mivel a városi hatások hozzáadódnak a változásokhoz, különösen a kedvezőtlen időjárási helyzetekben.
Számos kérdést kísérel megválaszolni ez a kutatás. Lehetséges-e a hőmérséklet és a humán komfort megfelelő pontosságú, valós idejű térképezése egy városban felhasználva egy monitoring hálózat adatait? Hogyan befolyásolja a városi terület a klíma indexeket? Milyen kapcsolat fedezhető fel a különféle időjárási helyzetek valamint a hőmérséklet és a humán komfort városi mintázatai között? Alkalmazható-e a globális Lokális Klímazóna osztályozási rendszer Közép-Európa településeire? Van e valamilyen lokális (regionális) tényező, ami befolyásolja a Lokális Klímazónák termikus jellemzőit? Lehetséges-e elkészíteni a városon belüli hőmérséklet és a humán komfort index rövid távú előrejelzését? Lehetséges-e alkalmazni a Lokális Klímazónák rendszerét az időjárás előrejelző modellek felszín-parametrizációjára?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A vizsgálatok eredményei segíthetik a városi tetőrétegre jellemző folyamatok mélyebb megértését, valamint térbeli és időbeli vonatkozásait, továbbá a városi tetőréteg folyamatainak válaszait a különféle időjárási helyzetekre. A városi hősziget adatainak időbeli és térbeli részletes feldolgozása jelentősen hozzájárulhat a város klímamódosító hatásának alaposabb megértéséhez. A városon belüli LCZ típusokra vonatkozó nagy időbeli és térbeli felbontású hőmérséklet és humán komfort adatbázis segíthet megérteni a különböző beépítési jellegű városrészek és a humán komfort körülmények közötti kapcsolatrendszert és ezzel hasznos információkat szolgáltathat a várostervezők munkájához és más alapkutatásokhoz is. A projekt keretében végzett elemzések hozzájárulhatnak a regionális (de a városok folyamatait is figyelembevevő) időjárás előrejelző, valamint klímamodellek tökéletesítéséhez, így közvetve segíthetik azt, hogy az időjárás és klímaváltozás előrejelzések a városok hatásait is figyelembe vegyék.
A projekt céljai között megfogalmazott rövidtávú előrejelző modell – annak igen jelentős alapkutatási vonatkozásain túlmutatva – a közvetlen (a város lakossága vagy a hatóságok általi) felhasználásra is lehetőséget teremt, mivel ilyen előrejelzés birtokában (ezzel párhuzamosan az humán komfort viszonyok előrejelzett számszerűsítésével) a hőhullámok időszakában a városon belüli jelentősebb hőterheléssel jellemezhető területek is előre ismertté válnak. Hasonlóan, ez az ismeret közvetlen társadalmi hasznosítással bírhat a városi távfűtési rendszerek optimális üzemeltetésének tervezésénél is. A kidolgozott rendszer hasznos példákat és tapasztalatokat szolgáltathat nemzetközi szinten az időjárás előrejelzéssel foglalkozó szervezetek számára is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

2014-ben Szegeden egy olyan állomáshálózat épül ki, amely térségünkben egyedülálló és világviszonylatban is ritka. A bejövő adatok feldolgozásával részletes térképek készülnek a hőmérsékleti és a humán komfort viszonyok városon belüli különbözőségeiről, amelyek folyamatosan frissülve jelennek meg az interneten. A több évre tervezett hálózat jó lehetőséget biztosít a folyamatosan bővülő adatbázis alapos feldolgozására, valamint a városi területekre vonatkozó részletes időjárási és humán komfort előrejelzések kifejlesztésére. Céljaink:
– A terület humán komfort viszonyait számszerűen bemutató eljárás kifejlesztése.
– A pontszerűen beérkező adatok térképes megjelenítő módszerének kidolgozása a városi felszín jellemzőinek felhasználásával. A módszer pontosságának elemzése terepi mérésekkel és mikroklíma modellezéssel.
– A hőmérsékleti és humán komfort viszonyok városon belüli területi különbségeinek és időbeli változásainak elemzése, összehasonlítva az évszakok, valamint a nappal-éjszaka közti különbségeket. Az időjárási körülmények és a városon belüli hőmérsékleti különbségek közötti kapcsolat elemzése.
– Néhány napos időjárási előrejelzési módszer kidolgozása városi területre, felhasználva a globális előrejelzéseket, a hálózat méréseit és a felszíni sajátosságokat. A kidolgozott optimális módszer előrejelzései folyamatosan frissülve szabadon elérhetőek lesznek az interneten.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In Szeged – in our region unique and also globally rare – monitoring network is set up during 2014. During the processing of incoming data high resolution maps are produced showing the spatial structures of the thermal and human comfort conditions which appear on the internet. This network system planned for years provides a unique opportunity for the basic climatological research of the timely expanding data base, and in addition for the development of high-resolution weather and human comfort forecasts for urban areas. Objectives:
- Development of an algorithm for quantifying of human comfort conditions in the area using neural network method.
- Development of the spatial interpolation of the measurement data of the monitoring network using urban surface parameters. Analysis of the method’s accuracy by field measurements and micro-climate simulations.
- Analysis of the spatial and dynamic climatology of the thermal and human comfort conditions within the city, examination of spatial differences in some climate indices seasonally and diurnally. Analysis of the impact of weather conditions on the thermal spatial pattern and its intensity.
- Analysis of the diurnal and seasonal thermal variations of the Local Climate Zones of the area. Exploration of the local – typical only to the region – thermal features in them.
- Development of a short-term Now Casting forecasting method for urban areas based on global weather forecasts, network measurements and the urban surface database. Determination and testing the various parametrizations, validation of the optimal settings. Display of the forecast results on the internet.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The urban environments are specific because of the alteration in land cover and surface geometry characteristics as well as the human activity, which may significantly affect the energy and water balance of the area leading to local-scale climate modifications in cities’ atmosphere. The residents are affected directly to the alterations taking place in the urban canopy layer, so they these alterations perceive. The most significant modification is the change in the thermal environment (urban heat island), as well as in the human bioclimate (comfort) conditions influenced by the thermal environment and other weather parameters. Examination these climate elements especially important today, as estimates of the effects of global climate change is only possible if we know exactly what the processes are currently taking place, moreover the city still adheres to these effects in unfavorable weather conditions.
There are several questions what this research tries to answer. Is it possible to map properly the thermal and human comfort properties in real time in a city wide area using a monitoring network? How the urban area influences the climate indexes? What is the connection between the different weather situations and the intra-urban temperature and comfort patterns? Is the global Local Climate Zone (LCZ) classification system applicable in Central European settlements? Is there any local (regional) factor influencing the thermal characteristics of the LCZs? Is it possible to generate short time forecast for the intra-urban temperature and human comfort conditions? Is it possible to use the LCZ classification as the parametrization of the surface in a weather forecast model?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The results of the project will provide deeper understanding of the spatial and temporal aspects of the processes in the urban canopy layer and of the responses of this layer’s processes on the different weather situations. The detailed temporal and spatial processing of the urban heat island data can significantly contribute to a better understanding of the climate modification effects of the settlements. The analysis of the temperature and human comfort database (with high temporal and spatial resolution) in the intra-urban LCZ areas may help to understand the connection of the districts with different built-up features and the human bioclimatic conditions, and it may deliver useful information to the urban planners and to other applied research. The studies carried out under the project may contribute to the refinement of the regional level (but taking into account the processes in the cities) weather forecasting and climate models. Thus they can indirectly help that the impact of cities will be taken into account in weather and climate change forecasts.
The short-term forecasting model as an objective of the project – beyond its very important basic research implications – gives an opportunity for the direct use as well (by the city's population or authorities), because using such a forecast (parallel to the quantified human comfort condition forecast) the areas with significant heat stress within the city can be predicted in advance before and during the heat wave periods. Similarly, this type of knowledge can have a direct social exploitation at the planning of optimal management of district heating systems as well. The developed system can provide useful examples and experiences for the weather forecasting organizations at international level.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

In Szeged – in our region unique and also globally rare – station network is set up during 2014. During the processing of incoming data detailed maps are produced showing the variations of the thermal and human comfort conditions within the city which appear on the internet continuously updated. This network system planned for years provides a unique opportunity for the thorough processing of the timely expanding data base, and in addition for the development of detailed weather and human comfort forecasts for urban areas. Objectives:
- Development of a method for quantifying of human comfort conditions in the area.
- Development of the map presentation of the measurement data of the network using urban surface features. Analysis of the method’s accuracy by field measurements and micro-climate modelling.
- Analysis of the areal and temporal variations of the thermal and human comfort conditions within the city. Comparison of the differences between the seasons and between the day and night. Analysis of the impact of weather conditions on the temperature variations within the city..
- Development of a few day forecasting method for urban areas based on global weather forecasts, network measurements and the surface features. The forecasts finally worked out by optimal method will be freely available on the internet updating continuously.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Szegeden kiépült – térségünkben egyedülálló és világviszonylatban is ritka – meteorológiai monitoring hálózat több éves adatsora egyedi alkalmat biztosított egy alapkutatás jellegű klimatológiai feldolgozásra, ill. modellek bevonásával városi területre vonatkozó nagy felbontású időjárási előrejelzés kifejlesztésére. A projekt megvalósítása során: Neurális hálózat alkalmazásával kifejlesztettük a város humán komfort viszonyait számszerűsítő algoritmust. A városi felszínparaméterek felhasználásával kidolgoztuk a pontszerű adatok térbeli interpolációs módszerét. Elemeztük a termikus, nedvességi és humán komfort viszonyok városon belüli térbeli és dinamikai alakulását, az időjárási körülmények és a terület termikus mintázata ill. erőssége közötti kapcsolatot. Külön megvizsgáltuk és feltártuk a terület Lokális Klímazóna rendszer típusainak termikus és humán komfort sajátosságait, napszakos és évszakos bontásban, ill. rövidebb, hőhullámos és anticiklonális periódusokban, igazolva e felszín-osztályozási rendszer létjogosultságát. Városi területre vonatkozó, rövidtávú (két napos) városi hősziget előrejelzést fejlesztettünk ki, felhasználva a globális időjárás előrejelzéseket, a hálózat méréseit és a felszíni adatbázist. A rendszer fejlesztése során különböző parametrizációs lehetőségeket teszteltünk és validáltunk, valamint létrehoztunk egy operatívan (napi egyszer) futó rendszert, ami elérhető a tanszékünk honlapján.
Results in English
Several years of datasets of the meteorological monitoring network built in Szeged – in our region unique and also globally rare – provided a unique opportunity for the basic climatological research, and in addition for the development of high-resolution weather forecast for urban areas. During the project implementation: We developed an algorithm for quantifying of human comfort conditions in the urban area using neural network approach. We elaborated the spatial interpolation of the point data based on urban surface parameters. We analyzed of the spatial and dynamic climatology of the thermal, moisture and human comfort conditions within the city, and the impact of weather conditions on the thermal spatial patterns and their intensity. Additionally, we investigated and revealed the features of the diurnal and seasonal as well as shorter (heat wave and anticyclonic) period thermal and human comfort variations of the classes of the Local Climate Zone system in the area, justifying the validity of this surface classification system. We have developed a short-term now casting forecast system. For it we applied global forecast, local measurements and surface parameters. We tested and validated different parametrizations and established an operative daily forecast system and display it in our website.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111768
Decision
Yes

 

List of publications

 
Skarbit N, Gál T, Unger J: Airborne surface temperature differences of the different Local Climate Zones in the urban area of a medium sized city, 2015 Joint Urban Remote Sensing Event, Lausanne, Paper 7120497, 4 p., 2015
Gál T, Bechtel B, Unger J: Comparison and integration of LCZ classification methods based remote sensing and GIS, ICUC9 extended abstracts, Toulouse, GD2-6-1551002_a.pdf, 6p., 2015
Unger J, Savić S, Gál T, Milošević D, Marković V, Gulyás Á, Arsenović D: Urban climate monitoring networks based on LCZ concept, ICUC9 extended abstracts, Toulouse, Paper POSTER 15-1-1511110_a.pdf, 6p., 2015
Unger J, Gál T, Csépe Z, Lelovics E, Gulyás Á: Development, data processing and preliminary results of an urban human comfort monitoring and information system, Időjárás 119, 337-354, 2015
Skarbit N, Gál T: Urban surface parameter (SVF, roughness) calculation using 3D urban database, ICUC9 extended abstracts, Toulouse, Paper POSTER 12-2-1531002_a.pdf. 6p., 2015
Unger J, Gál T, Csépe Z, Lelovics E, Gulyás Á: Development, data processing and preliminary results of an urban human comfort monitoring and information system, IDŐJÁRÁS 119, 337-354, 2015
Lelovics E, Unger J, Savic S, Gál T, Milosevic D, Gulyás Á, Markovic V, Arsenovic D, Gál CV: Intra-urban temperature observations in two Central European cities: a summer study, IDŐJÁRÁS 120, 283-300, 2016
Gál T, Unger J: Városklíma hálózat Szegeden, EGYETEMI METEOROLÓGIAI FÜZETEK - METEOROLOGICAL NOTES OF UNIVERSITIES 27, 49-55, 2016
Gál T, Skarbit N, Unger J: Urban heat island patterns and their dynamics based on an urban climate measurement network, HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 65(2), 105-116, 2016
Skarbit N, Gál T, Unger J, Kovács A: Thermal behaviour of local climate zones under ideal and average conditions in Szeged based on a one-year monitoring network dataset, In: Hristova N, Sandu B, Dragićević S, Nikolova N, Bajmócy P (szerk.) Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Abstracts. p. 75., 2016
Gyöngyösi AZ, Molnár G, Gál T: High resolution model simulation of Urban Heat Island for a medium sized Hungarian city, 16th EMS Annual Meeting Abstracts, Paper EMS2016-742. 1 p., 2016
Molnár G, Gyöngyösi AZ, Gál T: Specification of urban canopy parameters for better understanding the thermal structure in case of Szeged, Hungary, 16th EMS Annual Meeting Abstracts, Paper EMS2016-424. 1 p., 2016
Skarbit N, Stewart ID, Unger J, Gál T: Employing an urban meteorological network to monitor air temperature conditions in the ‘local climate zones’ of Szeged, Hungary, International Journal of Climatology 37/S1. 582-596, 2017
Unger J, Skarbit N, Gál T: Szegedi városklíma mérőállomás-hálózat és információs rendszer, Légkör 61, 114-118, 2017
Skarbit N, Unger J, Gál T: Humánkomfort viszonyok elemzése városklíma monitoring hálózat hosszú távú mérései alapján, In: Cserny T, Alpek BL (szerk.): HUNGEO 2017: Magyar földtudományi szakemberek XIII. világtalálkozója. Pécs, 2017.08.16-20, 36-37, 2017
Molnár G, Gál T, Unger J: A lokális klímazónákon alapuló rövidtávú városi hősziget-előrejelzés lehetőségei Szeged példáján, In: Cserny T, Alpek BL (szerk.): HUNGEO 2017: Magyar földtudományi szakemberek XIII. világtalálkozója. Pécs, 2017.08.16-20, 78-79, 2017
Molnár G, Gyöngyösi AZ, Gál T: A városi hősziget vizsgálata meteorológiai modell segítségével Szegeden, Légkör 61, 130-135, 2017
Unger J, Skarbit N, Gál T: Intra-urban outdoor human thermal sensation based on long-term database, EMS Annual Meeting Abstracts 14, Dublin, EMS2017-109, 2017
Unger J, Skarbit N, Gál T: Evaluation of outdoor human thermal sensation of local climate zones based on long-term database, International Journal of Biometeorology, 2017
Gál T, Bechtel B, Unger J: Comparison and integration of LCZ classification methods based remote sensing and GIS, ICUC9 extended abstracts, Toulouse, GD2-6-1551002_a.pdf, 6p., 2015
Unger J, Savić S, Gál T, Milošević D, Marković V, Gulyás Á, Arsenović D: Urban climate monitoring networks based on LCZ concept, ICUC9 extended abstracts, Toulouse, Paper POSTER 15-1-1511110_a.pdf, 6p., 2015
Skarbit N, Gál T: Urban surface parameter (SVF, roughness) calculation using 3D urban database, ICUC9 extended abstracts, Toulouse, Paper POSTER 12-2-1531002_a.pdf. 6p., 2015
Unger J, Gál T, Csépe Z, Lelovics E, Gulyás Á: Development, data processing and preliminary results of an urban human comfort monitoring and information system, IDŐJÁRÁS 119, 337-354, 2015
Lelovics E, Unger J, Savic S, Gál T, Milosevic D, Gulyás Á, Markovic V, Arsenovic D, Gál CV: Intra-urban temperature observations in two Central European cities: a summer study, IDŐJÁRÁS 120, 283-300, 2016
Skarbit N, Gál T, Unger J, Kovács A: Thermal behaviour of local climate zones under ideal and average conditions in Szeged based on a one-year monitoring network dataset, In: Hristova N, Sandu B, Dragićević S, Nikolova N, Bajmócy P (szerk.) Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference. Abstracts. p. 75., 2016
Gyöngyösi AZ, Molnár G, Gál T: High resolution model simulation of Urban Heat Island for a medium sized Hungarian city, 16th EMS Annual Meeting Abstracts, Paper EMS2016-742. 1 p., 2016
Molnár G, Gyöngyösi AZ, Gál T: Specification of urban canopy parameters for better understanding the thermal structure in case of Szeged, Hungary, 16th EMS Annual Meeting Abstracts, Paper EMS2016-424. 1 p., 2016
Unger J, Skarbit N, Gál T: Intra-urban outdoor human thermal sensation based on long-term database, EMS Annual Meeting Abstracts 14, Dublin, EMS2017-109, 2017
Unger J, Skarbit N, Gál T: Evaluation of outdoor human thermal sensation of local climate zones based on long-term database, International Journal of Biometeorology 62, 183-193, 2018
Unger J, Skarbit N, Gál T: Absolute moisture content in mid-latitude urban canopy layer, Part 1: a literature review, Acta Climatol 51-52, 37-45, 2018
Unger J, Skarbit N, Gál T: Absolute moisture content in mid-latitude urban canopy layer, Part 2: results from Szeged, Hungary, Acta Climatol 51-52, 47-56, 2018
Skarbit N, Gál T, Unger J: Evaluation of spatial and temporal distribution of air temperature in local climate zones based on long term database in Szeged, Hungary, ICUC10, paper 109, 4p, 2018
Gál T, Unger J, Skarbit N: Spatial and temporal variation of urban heat load in different local climate zones based on the long term temperature measurements in Szeged, Hungary, EGU2018, Paper: EGU2018-3425, 2018
Gál T, Skarbit S, Molnár G, Gyöngyösi AZ: Weather and climate modeling possibilities using local climate zone concept and observation network in Szeged, Hungary, ICUC10 paper 193, 4p, 2018
Molnár G, Gál T, Gyöngyösi AZ: Evaluation of a WRF-LCZ system in simulating urban effects under non-ideal synoptic patterns, Acta Climatol 51-52, 57-73, 2018
Bechtel B, Alexander PJ, Beck C, Böhner J, Brousse O, Ching J, Demuzere M, Fonte C, Gál T, Hidalgo J, Hoffmann P, Middel A, Mills G, Ren C, See L, Sismanidis P, Verdonck ML, Xu G, Xu Y: Generating WUDAPT Level 0 data – Current status of production and evaluation, Urban Climate 27, 24-45, 2019

 

Events of the project

 
2016-01-27 11:07:51
Résztvevők változása
Back »