Confessionalism and Nation Building in Hungarian and Romanian history from the Reformation to Communism, with a Special View on Cultural Transfers  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111871
Type NN
Principal investigator Miskolczy, Ambrus
Title in Hungarian Felekezetiség és nemzetépítés a magyar és román történelemben a reformációtól a kommunizmusig (különös tekintettel a magyar-román-német kulturális transzferzónákra)
Title in English Confessionalism and Nation Building in Hungarian and Romanian history from the Reformation to Communism, with a Special View on Cultural Transfers
Keywords in Hungarian konfesszionalizmus, kulturális transzfer, nemzetépítés, közös történelem
Keywords in English confessionalism, cultural transfer, nation-building, overlapping history
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: History
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel History
Department or equivalent Institute of Romance Philology (Eötvös Loránd University)
Participants Ábrahám, Barna
Campian, Remus-Virgil
Edroiu, Nicolae
K. Lengyel, Zsolt
Katkó, Márton Áron
Kovács-Nastasa, Lucian
Lajtai, László
Lukács, György
Mihai, Nárton
Nagy, Levente
Vincze, Ferenc
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-12-31
Funding (in million HUF) 18.268
FTE (full time equivalent) 10.66
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatómunkánk során a felekezetiség és a nemzetépítés viszonyát vizsgáltuk a jól körülhatárolható kárpát-medencei kulturális transzferzónák esetében Máramarostól az erdélyi Szászföldig. Kutatásaink során új források feltárására épülő alapos esettanulmányok révén az egészről kialakított képzeteket is igyekeztünk árnyalni, néhol akár módosítani is. Pályázatunk résztvevői a kutatási idő alatt 61 konferencia-előadást (ebből 15 külföldi) tartottak és 59 publikációt (ebből 8 monográfia, 7 pedig idegen nyelvű folyóiratcikk, melyek külföldi folyóratban jelentek meg) tettek közzé. Szintén a pályázat keretében született egy nagydoktori értekezés, melyet szerzője sikeresen védett meg, és egy PhD-abszolutórium is. Pályázatunk keretében szerveztük meg a bécsi Universität Wien, Institut für Romanistik, a bukaresti Institutul Limbii Române valamint a Román Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztériummal közösen a Limba română în lume/A román nyelv a nagyvilágban című nemzetközi konferenciát, melyen az európai országok egyetemein lévő román tanszékek vezetői és román lektorai tartottak előadást, összesen mintegy 57-en. Kutatómunkánk hasznos együttműködési fórum volt az MTA Magyar-Román Történészvegyesbizottság magyar és román résztvevői számára. Kutatási eredményeinket ezért mutattuk be a Vegyesbizottság 2016-ban Gyulafehérvárott, valamint 2019-ben Budapesten megrendezett ülésein.
Results in English
In our research, we examined the relationship between confessionalistion and nation building in the well-defined Carpathian Basin cultural transfer zones from Maramures to Transylvanian Saxony. During the research period, the participants of our project held 61 conference presentations (15 of them foreign) and 59 publications (8 of them monographs and 7 of them in foreign language journals published in foreign journals). A member of our project received it a title of Doctor of Science of Hungarian Academy of Science, and another member has completed a PhD absolutorium. As part of our project we organized with the Universität Wien, Fakultät, Institut für Romanistik, the Bucharest Institutul Limbii Române and the Romanian Ministry of Education and Science the International Conference a Limba română în lume/A román nyelv a nagyvilágban (The Romanian Language in the World) on wich was presented by the leaders of the Romanian departments at the universities of European countries and the lecturers teaching at these departments (in total about 57 lectures. The event was intended to promote the international reputation and weight of the Romanian Department in Budapest. Our research was a useful cooperation forum for Hungarian and Romanian participants of the Hungarian-Romanian Joint Committee of the Historians of the Hungarian Academy of Sciences. That is why we presented our research results at the Joint Committee meetings in Gyulafehérvár in 2016 and in Budapest in 2019.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111871
Decision
Yes

 

List of publications

 
Miskolczy Ambrus, Nagy Levente, Vincze Ferenc: Kulturális transzferek. Történelmi és irodalmi diskurzusok a magyar és a román irodalmi térben, Napkút kiadó, 2019
Nagy Levente: Romans, Romanians and Latin-Speaking Hungarians: The Latin Language in the Hungarian-Romanian Intellecual Discourse of the Eighteenth and Nineteenth Century, Latin at the Crossroads of Identity. The Evolution of Linguistic Nationalism int he Kingdom of Hungary, ed. by Gábor ALMÁSI and Lav ŠUBARIĆ, Brill, Leiden-Boston, 2, 2015
Nagy Levente: Les intellectuels iréniques de Transylvanie et la traduction de la Bible en roumain, Journal of Early Modern Christianity (2) 2015/2, 241-255, 2015
Nagy Levente: „Merő labirintus sokképpen ez az papok dolga...” (Lorántffy Zsuzsanna vallásossága és egyházpolitikája egy kiadatlan levele alapján, A nők és a régi magyarországi vallásosság, szerk. BAJÁKI Rita, BÁTHORY Orsolya, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 255-264 (Pázmány Iroda, 2015
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda 1927–1937, Gondolat Kiadó, Budapest, 2015
Miskolczy Ambrus: „Bába lelte Babonák.”, Egyháztörténeti Szemle, 1. sz. 132–141., 2015
Miskolczy Ambrus: Felvilágosodás és babonaság, 43. évf. 5. sz. 67–86., Valóság, 2015
Miskolczy Ambrus: World War I: Controversies, Paradoxes, Revisions., Hungarian Reviev. 6. évf. 3. sz. 82–94., 2015
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda 1927–1964. Antiszemitizmus, mitológia, vallás., Kommentár, 5–6. sz. 77–100., 2015
Ábrahám Barna: Nemzetállam és regionalizmus csatája. Erdély a XX. század eleji magyar és román nemzetépítésben, Tempevölgy 7. éfv. 3. 97−101., 2015
Lajtai László: Trendek és elméletek a nemzet- és nacionalizmuskutatásban. Vázlatos kutatástörténeti áttekintés, Pro Minoritate 16. évf. ősz, 115-147., 2015
Katkó Márton: Mérföldkő a magyar és a román görögkatolikusok egyháztörténet-írásában, Egyháztörténeti Szemle, 3. sz. 54-63, 2015
Lajtai László: Nemzeti eredetkérdések és historiográfiai viták. Hunfalvy Pál és a Századok, Századok, 150. évf. 5. sz. (2016) 1147–1174., 2016
Miskolczy Ambrus: Felvilágosodás és babonaság (erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789–90-ben, Budapest, L’Harmattan, 2016. 297 o, 2016
Miskolczy Ambrus: Albert Camus újrafelfedezése? Széljegyzetek Michel Onfray: L’ordre libértaire. La vie philosophique d’Albert Camus (Paris, Flammarion, 2012) művéhez, Valóság, 2016. 59. évf. 3. sz. 79–102., 2016
Nagy Levente: Bethlen Miklós és az erdélyi coccejanizmus a 17. század második felében, in A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750, szerk. BALÁZS Mihály, BARTÓK István, Szeged, SZTE Magyar irodalmi Tanszék, 2016, 187-206., 2016
Lajtai László: Genealógia és nemzetépítés. Hunyadi János származásának újraértelemzései a 19. század és a 20. század elejének magyarországi történetírásában és tankönyveiben, Kommentár 12.évf. 2. sz. 100–127, 2017
Ábrahám Barna: Lapok és felekezetek háborúja. A szlovák társadalom vallási törésvonalai a 20. század elején, A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Fejezetek a magyar újságírás történetéből. Szerk. Klestenitz Tibor – Paál Vince. Budapest: MTA BTK. 111−125., 2017
Ábrahám Barna: „Más nemzeteknél, mint a szászoknál…” Ortodoxia és lutheranizmus kölcsönhatásai a dualizmus kori Erdélyben, Történelmi Szemle 59., 4. 683−690., 2017
Vincze Ferenc: Räumliche Praktiken und Grenzerfahrung. Praxis der Literaturgeschichtsschreibung der regionalen Literaturen in Südosteuropa, Deutschpsrachige Literatur im rumänischen Kulturraum (19.-21. Jahrhundert), szerk. Roxana Nubert, Grazziella Predoiu, Ana-Maria Dascălu-Romiţan, Mirton, Timisoara, 9-17., 2017
Vincze Ferenc: A kontextualizálás módszertani lehetőségei egy román nyelvű magyar irodalomtörténetben, Hungarológiai Közlemények (4.), 17–31., 2017
Nagy Levente: Reformáció, népi vallásosság, románok.: Román látnokok és „enthusiasták” a 16-17. században, Szépirodalmi Figyelő, 5. sz., 51-63, 2017
Nagy Levente: A kegyes hívő, a mártír, és a tudós katona.: Önreprezentációs technikák Bethlen Miklós és Luigi Ferdinando Marsigli önéletírásában, Fajt Anita, Szilágyi Emőke Rita, Tóth Zsombor (szerk.) Börtön, exilium és szenvedés: Bethlen Miklós élettörténetének kora újkori kontextusai. 268 p. Budapest: Reciti K, 2017
Nagy Levente: Mártír vagy kalandor?: Brankovics Száva és az erdélyi román reformáció I. Apafi Mihály idejében, Történelmi Szemle, 60/4, 589-612., 2017
Nagy Levente: Fiktív és reális genealógiák Oláh Miklóstól Esterházi Pálig, Istorie, genealogie - Transferuri culturale, lucrärile celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungarä, Mega, Cluj-Napoca, 37052, 2017
Nicolae Edroiu: Stadiul actual al cercetärilor genealogice din România, Istorie, genealogie - Transferuri culturale, lucrärile celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungarä, Mega, Cluj-Napoca, 11–20, 2017
Miskolczy Ambrus: A babonák genealógiája és a kulturális transzfer. M. Brukenthal 1789-es ankétja, Istorie, genealogie - Transferuri culturale, lucrärile celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungarä, Mega, Cluj-Napoca, 87–108, 2017
Miskolczy Ambrus: Nemzeti, nemzetiségi mítoszok és programok Magyarországon a 19. században (francia-magyar-román párhuzamok), Istorie, genealogie - Transferuri culturale, lucrärile celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungarä, Mega, Cluj-Napoca, 109–124, 2017
Lajtai L. László: Genealógia és nemzetépítés. Hunyadi János származásának kérdése a 19. század és a 20. század elejének magyarországi történetírásában és tankönyveiben, Istorie, genealogie - Transferuri culturale, lucrärile celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungarä, Mega, Cluj-Napoca, 125–148, 2017
Remus Câmpeanu: Spatii ardelene ale transferului cultural în veacul al XVIII-lea, Istorie, genealogie - Transferuri culturale, lucrärile celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungarä, Mega, Cluj-Napoca, 163–176, 2017
Ábrahám Barna: Felekezetiség vagy közös kultúraépítés? Románok és szlovákok a 19. században, Istorie, genealogie - Transferuri culturale, lucrärile celei de a XXIII-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Ungarä, Mega, Cluj-Napoca, 177–186, 2017
Miskolczy Ambrus: Codreanu Kapitány. Széljegyzetek Oliver Jens Schmitt Codreanu-életrajzához, VALÓSÁG 60: (3) 59-72, 2017
Miskolczy Ambrus: Nagyrománia születése, KISEBBSÉGKUTATÁS 26: (1) 89-109, 2017
Miskolczy Ambrus: Titkos vita a román nép eredetéről, MAGYAR SZEMLE 26: (5-6) 50-62, 2017
Miskolczy Ambrus: A bolygó zsidó Bécsben, Máriabesnyő: Attraktor Kiadó, 126 p. (Scripta Iudaica; 6.), 2016
Miskolczy Ambrus: Milyen fasizmus volt a legionarizmus?, MÚLTUNK 2015: (1) 144-201, 2015
Miskolczy Ambrus: A vasgárdisták átnevelése a kommunista börtönvilágban, HITEL 28: (7) 87-112, 2015
Miskolczy Ambrus: Felvilágosodás és babonaság, VALÓSÁG 43: (5) 67-86, 2015
Miskolczy Ambrus: Der atmosphärische Wandel im Siebenbürgen des 19. Jahrhunderts., UNGARN JAHRB 32: 293-302, 2015
Miskolczy Ambrus: Lucian Boia pipája, Valóság, 1. sz. 48-53, 2018
Miskolczy Ambrus: The Secret Debate of 1958 on the Origins of the Romanian People and Their Settlement, Hungarian Review 9. évf. 2.sz. 77–88, 2018
Miskolczy Ambrus: Filológia, nemzet vallás. Simeon Magyar munkássága: ismeretlen fejezetek a román tankönyvirodalom történetéből, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (Europica Varietas), 2018
Miskolczy Ambrus: Román szabadságok az Árpád-házi magyar királyságban, Valóság, 61. évf. 5. sz. 61–80., 2018
Miskolczy Ambrus: A félhold árnyékában. Honvédelem és társadalomszerveződés Magyarország román határőrvidékein, Hadtörténelmi Közlemények, 131. évf. 2. sz. 351–392, 2018
Miskolczy Ambrus: Széchényi Ferenc perújrafelvétele, Magyar Szemle, 27. évf. 5–6. sz. 7–22., 2018
Ábrahám Barna: A románok és a magyar nemzetállam-építés, Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Szerk. Csibi Norbert – Schwarczwölder Ádám. Pécs: Kronosz Kiadó,, 2018
Vincze Ferenc - Dánél Mónika: Tér, Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, szerk. Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 173–193., 2018
Miskolczy Ambrus: Filológia, nemzet, vallás. Simeon Magyar munkássága: ismeretlen fejezetek a román tankönyvirodalom történetéből, ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest (Europica Varietas), 2018
Miskolczy Ambrus: The Secret Debate of 1958 on the Origins of the Romanian People and Their Settlement, Hungarian Review, 9. évf. 2. sz., 77-88, 2018
Miskolczy Ambrus: A félhold árnyékában. Honvédelem és társadalomszerveződés Magyarország román határőrvidékein, Hadtörténelmi Közlemények, 131. évf. 2. sz. 351-392, 2018
Miskolczy Ambrus: Lucian Boia pipája, Valóság, 1. sz. 48-53., 2018
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda 1927–1937. Antiszemitizmus, mitológia, vallás, Budapest: Gondolat, 278 p., 2015
Miskolczy Ambrus: World War I: Controversies, Paradoxes, Revisions, HUNG REV 6: (3) 82-94, 2015
Nagy Levente: Rómaiak, románok és a latinul beszélő magyarok: a latin nyelv helyzete a 18-19. századi magyar-román értelmiségi diskurzusban, Irodalomtörténeti Közlemények, 122. évf. 3. sz. 261-287, 2018
Nagy Levente: Elfelejtett hagyomány. Néhány adat a latin betűs magyar helyesírású 16-18. századi román szövegekről, Toldi Éva, Virginia Popvic, Marina Paula Badescu, Román-magyar interkulturális tanulmányok, Újvidéi Egytem, Újvidék, 41-51, 2018
Nagy Levente: A felekezetépítés sikerei és kudarcai: néhány megjegyzés a román reformációról, Bárdi Nándor, Tőtős Áron (szerk.) Fejezetek Erdély történetéről, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 143-155, 2018
Nagy Levente: Kálvinista és/vagy katolikus unió. A reformáció helyzete az erdélyi románok közt a 17. század végén, Századok, 152. évf., 3. sz., 623-650, 2018
Nagy Levente: Adatok a 16. századi román reformált püspökség történetéhez, Egyháztörténeti Szemle, 19. évf., 1. sz., 39-52., 2018
Nagy Levente: Todoreszku Gyula és az OSZK Cyrillica-gyűjteménye, Magyar Könyvszemle, 134. évf., 2. sz., 185-210, 2018
Nagy Levente: Agyagfalvi Sándor Gergely énekeskönyve és a román refromáció, Száraz Orszolya, Fazekas Gergely, Imre Mihály szerk., A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 45-63, 2018
Nagy Levente: Társadalmi fegyelemezés és/vagy kálvinista prozelitizmus. Néhány adat a fogarasföldi románok és a reformáció viszonyáról a 17. században, Erdélyi Múzeum, 80. évf. 1. sz., 110-123., 2018
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda 1927–1937. Antiszemitizmus, mitológia, vallás, Budapest: Gondolat, 278 p., 2015
Miskolczy Ambrus: World War I: Controversies, Paradoxes, Revisions, HUNG REV 6: (3) 82-94, 2015
Nagy Levente: Mártír vagy kalandor?: Brankovics Száva és az erdélyi román reformáció I. Apafi Mihály idejében, Történelmi Szemle, 60/4, 589-612., 2017
Miskolczy Ambrus: Filológia, nemzet, vallás. Simeon Magyar munkássága: ismeretlen fejezetek a román tankönyvirodalom történetéből, ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest (Europica Varietas), 2018
Nagy Levente: Kálvinista és/vagy katolikus unió. A reformáció helyzete az erdélyi románok közt a 17. század végén, Századok, 152. évf., 3. sz., 623-650, 2018
Nagy Levente: Adatok a 16. századi román reformált püspökség történetéhez, Egyháztörténeti Szemle, 19. évf., 1. sz., 39-52., 2018
Miskolczy Ambrus: Széchényi Ferenc a szabadkőművesség erénykultuszától a katolikus megújulásig, Budapest, Universitas Kiadó, 2019
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda II. 1937–1964. Antiszemitizmus, mitológia, vallás, Budapest, Gondolat Kiadó, 2019
Nagy Levente: Genealogie der Familie Olahus von Dracula bis Pál Esterházy, Szilágyi, Emőke Rita (szerk.) Nicolaus Olahus 450. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien, 65-81, 2019
Nagy Levente: Az erdélyi román reformáció, mint kulturális transzferjelenség Mihály vajda idejében, Miskolczy, Ambrus; Nagy, Levente; Vincze, Ferenc (szerk.) Kulturális transzferek. Budapest, Napkút Kiadó-Kalota Művészeti Alapítvány, 11-31, 2019
Câmpeanu, Remus: A szociális csoportok közötti kapcsolatok és az etnikumok. Az erdélyi városok dinamikája a premodern korban, Miskolczy, Ambrus; Nagy, Levente; Vincze, Ferenc (szerk.) Kulturális transzferek. Budapest, Napkút Kiadó-Kalota Művészeti Alapítvány, 77-92, 2019
Kovács-Nastasă, Lucian: A magyar egyetemek és az erdélyi román szellemi elit, Miskolczy, Ambrus; Nagy, Levente; Vincze, Ferenc (szerk.) Kulturális transzferek. Budapest, Napkút Kiadó-Kalota Művészeti Alapítvány, 93-110, 2019
Ábrahám Barna: Magyarországon, Nagy-Romániában, Erdélyben. Román transzilvanizmus 1918 előtt és után, Miskolczy, Ambrus; Nagy, Levente; Vincze, Ferenc (szerk.) Kulturális transzferek. Budapest, Napkút Kiadó-Kalota Művészeti Alapítvány, 125-146, 2019
Katkó Márton Áron: A magyar ortodox egyház előtörténete, Miskolczy, Ambrus; Nagy, Levente; Vincze, Ferenc (szerk.) Kulturális transzferek. Budapest, Napkút Kiadó-Kalota Művészeti Alapítvány, 147-176, 2019

 

Events of the project

 
2016-10-28 10:52:08
Résztvevők változása
Back »