From Equal Opportunities to Taigetos?  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111917
Type K
Principal investigator Könczei, György
Title in Hungarian Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig?
Title in English From Equal Opportunities to Taigetos?
Keywords in Hungarian fogyatékossággal élő személyek; családban maradás; szociális modell; CRPD; elnyomás; gender-megközelítés; új eugenika: a mikroszkópikus Taigetosz
Keywords in English persons with disabilities; social model; CRPD; oppression; gender perspective; new eugenics: microscopic Taigetos
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Societal behaviour
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Social law
History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Social history
Panel Society
Department or equivalent Institute for Disability and Social Participation (Eötvös Loránd University)
Participants Heiszer, Katalin
Hernádi, Ilona
Hoffman, István
Horváth, Péter
Jakab, Nóra
Katona, Vanda
Kunt, Zsuzsanna
Sándor, Anikó
Szücs, Marianna
Starting date 2014-09-01
Closing date 2017-05-31
Funding (in million HUF) 9.730
FTE (full time equivalent) 4.90
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Tizenkettő évvel ezelőtt a kutatásvezető társszerzővel publikált egy könyvet, amelynek címe (A Taigetosztól az esélyegyenlőségig: Kálmán-Könczei 2002). Az említett kötet tartalmaival és címével azt jelezte, hogy a fogyatékosságügy fejlődése a Taigetosztól az esélyegyenlőségig vezet. Mivel azonban tudományos eredmények gyakran korábbi alapfelfogások, paradigmák vagy elméletek megdőlése vagy kritikája folytán születnek, a jelen kutatás célja, hogy igazolja, vagy elvesse az iménti az állítást. Ennek érdekében öt éve együtt dolgozó interdiszciplináris team munkájával megvizsgáljuk a fogyatékos magzat életre-születési esélyeit, családba kerülésének esélyeit, felnőtté válásának esélyeit, különös tekintettel az intellektuális fogyatékossággal élő nők anyává válásának esélyeire.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás kiinduló hipotézise: a modern Taigetosz nem csupán létezik, hanem a mindennapi élet rejtett hatalmi struktúráinak vizsgálatával tetten is érhető.
A kutatás íve: 1. Mit jelent fogyatékos magzatot anyaként várni? Mik a fogyatékos magzat életben maradási esélyei? Kik a fogyatékos magzat megtartásában vagy elvetetésében főszerepben lévő társadalmi aktorok és mik az ő domináns attitűdjeik? 2. Milyenek a fogyatékos újszülött és gyermek családban maradási esélyei? Milyen hatása van a fogyatékos újszülött és gyermek családját körülölelő hálónak? 3. Milyenek ezután a fogyatékos fiatal felnőtté válási esélyei? Milyen tényezők segítik, hátráltatják a fogyatékos fiatal felnőtté válását? Mik e folyamat kulcsmozzanatai? Az intellektuális fogyatékossággal élő nő anyává válási esélyei (sterilizálás stb.). Milyen kulturális, diszkurzív és intézményes összefüggések határozzák meg az intellektuális fogyatékossággal élő nők anyává válását?
A megközelítés tagoltsága: a tág horizont fogyatékosságtudományi, mivel a fogyatékos ember szemszögéből vizsgálódik. A tervezett kutatás során a fogyatékosságtudományi horizont egyes elemei más társadalomtudományok (feminista fogyatékosságtudomány; jogtudomány, fogyatékosságtörténet, szociológiai életútkutatás) látásmódjával és módszertanával gazdagítva jelenik meg.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás hazánkban először, vállaltan a feminista fogyatékosságtudomány szemléleti bázisán áll, erősen figyelembe véve a fogyatékossággal élő nők megélt tapasztalását is. Így eredményei: a nőiség és az anyaság esszencialista definíciójának meghaladása, konstruáltságának állandóan alakuló folyamatai feltárása, a poszt-humán perspektíva figyelembe vétele, az anyaság komplexitásának elemzése, a fogyatékosság és a társadalmi nemi szerepeket érintő összefüggések kritikája lesznek. Mindezek magyar terepen feltáratlanok.
A kutatás elvégzése útján megszülető eredmény gyakorlati jelentősége abban áll, hogy ha elhisszük, hogy az emberi jogi modell a fejlődés csúcsa, akkor a továbbiakban is arra törekszünk majd, hogy az ENSZ fogyatékosságügyi Egyezményének megfelelő jogszabályokat alkossunk. Ha azonban bizonyítást nyer, hogy a mai magyar társadalom különféle szegmenseiben léteznek igen erős ellenirányú tendenciák (mindennapi modern taigetoszok), akkor kiderül, hogy az erők egy részét az újabb és újabb jogalkotás helyett a társadalom adott szegmenseinek átalakítására kell inkább fordítani.
A vizsgálat eredményei felhasználhatók lesznek az érintett szakemberek képzési, illetve továbbképzési programjainak megújításakor; az örökbefogadói, nevelőszülői hálózatok toborzási folyamatában; de megalapozhat szakmapolitikai döntéseket is. A kutatás mind nemzetközi, mind hazai területen hiánypótló, átfogó, interdiszciplináris elemzésre ezen a területen sem került sor.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A fogyatékosságtudományi kutatási eredmények szerint a fogyatékossággal élő emberek nemcsak a mindennapi kommunikáció során, hanem élethelyzeteikben is elnyomott, erősen alávetett szerepben vannak. A kutatás célja, hogy regisztrálva a pozitív tendenciákat, azok mellett, a megfelelő súllyal felmutassa az elnyomó tendenciákat is. A kutatómunkát a jog, a szociológia, a feminista fogyatékosságtudomány és a fogyatékosságtörténet eszköztárának felhasználásával végezzük el.
A kutatásnak semmiféle, a napi pártpolitikával kapcsolatos ambíciója és relevanciája nincsen.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Ten years ago, the principal investigator with a co-author published a book entitled ‘From the Taigetos to equal opportunities’ (Kalman Könczei 2002). Scientific results are often born due to refute or criticism of former approaches. The content and the title of the above mentioned volume indicated that the development of disability issues starting from the Taigetos leading to equal opportunities. The research aims to confirm or reject this claim.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main hypothesis of the research: there are lots of severe social impacts indicating reverse social processes from equal opportunities back to the Taigetos.
The segmentation of the approach: the research examines specific sub-areas with the means and methodology of law, sociology, feminist disability studies and disability history.
We shall examine the life chances of the disabled fetus, disabled children’s chances to remain in family versus serving as inputs of the system of (closed) institutions.
The research achieves in two levels in all disciplines- where possible. One level is the systematic exploration of the context and critically taking into account the results and conclusions of the relevant foreign and international literature. The second level is – in all areas where it is possible - empirical, testing the main hypothesis through testing some sub hypothesis. The horizon of the disclosure of the literature is international, and the geographical area of the empirical inquiry is Hungary.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

If we are convinced from the research results we achieved by the time being that the human rights model is the peak of the development then the practical significance of the research will strive to continue to form an appropriate legislation according to the CRPD. In other case if it’s proved that there are strong counter-trends in various segments of the Hungarian society then the forces should move from always creating new legislation to convert those specific social segments.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

However, the United Nations Disability Human Rights Convention (the CRPD) defines high level standards, according to research findings of disability studies, people with disabilities are strongly oppressed not only in everyday communication, but also in their life situations. The research aims to register the positive trends equally together with the repressive trends. The research project will be carried out by using the means of law, sociology, feminist disability studies and disability history.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA K111917. sz., „Esélyegyenlőségtől a Taigetoszig” c. kutatási programunk harmadik periódusában az alábbi tevékenységeket láttuk el: - két kutatói alcsoport (fogyatékos gyermekek örökbefogadása és terhesség megtartása vagy megszakítása) Lancasterben, (Nagy-Britannia) számolt be a kutatási részeredményekről 216. szeptember 6-8. közötti „Disability Studies Conference” keretében; - több hazai konferencia keretében disszemináltuk az eredményeket (Kézenfogva Alapítvány, 2016. szeptember 29., „Otthont Mindenkinek!” projekt zárókonferenciája; III. Országos CP Kongresszus, 2016. november 18.); - elkészítettük valamennyi kutatási területen a kutatási záróbeszámolót; a zárótanulmányokat összefoglaló kötet szerkesztése és kiadásra való előkészítése folyamatban van; - az egyes kutatási alterületek elkészítették a kutatási eredmények összefoglalását idegen nyelven; az egyik német nyelvű tanulmány 2017-ben megjelent; további 4 tanulmány angol nyelvi kiadása folyamatban van; - 2017. február 7-én Budapesten, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon megtartottuk a kutatás zárókonferenciáját. Az OTKA támogatás felhasználása, a benyújtott pályázatnak, illetve az engedélyezett költségvetési módosításoknak megfelelően teljeskörűen megtörtént. A repozitóriumba feltöltött záróbeszámoló linkje: http://hdl.handle.net/10831/34118
Results in English
Our activity included the followings in the frame of the program, called OTKA No. K111917, "From Equal Opportunities to Taigetos" In the third period of our research program: - Two subgroups of researchers (adopting and disrupting children with disabilities and retaining or interrupting their pregnancy) reported on the partial results of research in Lancaster (Great Britain) September 6-8, 2016 at the 'Disability Studies Conference'; - We have disseminated the results of several Hungarian conferences (Kézenfogva Alapítvány, 29 September 2016, closing conference of 'Home for Everyone', 3rd National CP Congress, 18 November 2016); - We have prepared the research's final report for all research areas; the volum's publication and its edition is in progress; - The research sub-areas have produced their summary of their research results in one foreign language; one German-language study was published in 2017; Four more English studies are in progress; - On February 7 2017, we held the closing conference of the research at the ELTE Bárczi Gusztáv Faculty. The usage of the OTKA support has been fully implemented in accordance with the submitted application and the approved budget modifications. The hyperlink of the final report (closing report) is as follows: http://hdl.handle.net/10831/34118
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111917
Decision
Yes

 

List of publications

 
Könczei György - Hernádi Ilona (szerk.): AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGTŐL A TAIGETOSZIG? Fogyatékosságtudományi eredmények a „másik oldal” megértéséhez, L'Harmattan, 2016
Hernádi Ilona, Könczei György, Sándor Anikó, Kunt Zsuzsanna: Előhang: Hogyan gondolkodik kutatócsoportunk?, Könczei György, Hernádi Ilona: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
Könczei György, Hoffmann Rita, Flamich Mária: Adalékok a fogyatékosságelutasítás történetéhez., Könczei György, Hernádi Ilona: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
Hernádi Ilona, Kunt Zsuzsanna: Mit akarnak még a nők?! Feminizmus és fogyatékosságtudomány., Könczei György, Hernádi Ilona: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
Sándor Anikó, Horváth Péter László: Miért "teszik ki" a fogyatékossággal született csecsemőket, gyermekeket - és miért fogadják örökbe őket?, Könczei György, Hernádi Ilona: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
Katona Vanda, Heiszer Katalin, Szücs Marianna: Rögös úton sehová. Intellektuális fogyatékossággal élő emberek szülővé válása., Könczei György, Hernádi Ilona: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
Jakab Nóra: Kihívások és feszültségek a munkajogban. Fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása., Könczei György, Hernádi Ilona: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
Hoffmann István: A fogyatékosság fogalmai és megközelítései a magyar szociális ellátások körében., Könczei György, Hernádi Ilona: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
Hernádi Ilona, Könczei György: Miért másodrendű polgárok? Fogyatékosság és állampolgárság., Könczei György, Hernádi Ilona: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
Könczei György, Hernádi Ilona, Hoffmann István, Horváth Péter László, Jakab Nóra, Katona Vanda, Kolonics Krisztián, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó, Szücs Marianna: Vizsgálataink konklúziói., Könczei György, Hernádi Ilona: Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig. Fogyatékosságtudományi eredmények a "másik oldal" megértéséhez. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016
Jakab Nóra, Hoffmann István, Könczei György: Rehabilitaion of people with disabilities in Hungary, Zeitschrift für ausländisches und intrenationales Arbeit- und Sozialrecht. XXXI. évf. 2017/1., 2017
Sándor Anikó, Horváth Péter László: Én is szeretnék családot! Különleges ellátási igényű gyermekek örökbefogadása Magyarországon., OTKA zárókonferencia, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2017
Könczei György, Kolonics Krisztián: Hullámhegyek és hullámvölgyek – egy törpétől egy Kis Emberig. A kritikai fogyatékosságtörténet vázlatához, Absztrakt, ELTE - BGGYK, 2015
Katona Vanda, Szücs Marianna: "Ha nekem lenne gyermekem, én nem adnám intézetbe." Intellektuális fogyatékossággal élő nők és férfiak szülővé válásának lehetőségei és korlátai., OTKA zárókonferencia, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2017
Hernádi Ilona, Kunt Zsuzsanna: A test fegyelmezése, Absztrakt, ELTE - BGGYK, 2015
Horváth Péter, Sándor Anikó: „Lehet nekem is családom?” Fogyatékos gyermekek családhoz való jogáról, Absztrakt, ELTE - BGGYK, 2015
Katona Vanda, Szücs Marianna: Párkapcsolatok, gyermekvállalás és a szülői szerepek intellektuális fogyatékossággal élő embereknél, Absztrakt, ELTE - BGGYK, 2015
Hoffman István, Jakab Nóra: A fogyatékosság paradigmáinak megjelenése a jogi szabályozás tükrében, Absztrakt, ELTE - BGGYK, 2015
Hernádi Ilona: Problémás testek. Nőiség, szexualitás és anyaság testi fogyatékossággal élő magyar nők önreprezentációiban, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Kultúratudományi Doktori Program, 2015
Katona Vanda: Mozgássérült emberek felnőtté válása a társadalom által teremtett keretek között A reziliencia lehetősége az életutakban, ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Gyógypedagógia Program, 2015
Katona Vanda: Research projects, results, future focuses in ELTE Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education., TU Dortmund University, 2015
Sándor Anikó , Horváth Péter László, Radványi Katalin: A gyógypedagógia és a társadalmi kirekesztés új formái, Gyógypedagógiai Szemle 2015:(2) pp. 118-131, 2015
Sándor Anikó, Horváth Péter László: „Kann ich auch eine Familie haben?” Über das Recht behinderter Kinder auf eine Familie, Klinkhardt Verlag, ISBN 978-3-7815-2059-2 (közlésre elfogadva), 2015
Könczei György: A fogyatékosság társadalmi konstrukciói. Beszélgetés Könczei Györggyel, Carissimi Lap VII. évfolyam 2016/1 február, 2016
Horváth Péter László - Sándor Anikó: Családot! Minden gyermeknek!, Carissimi Lap VII. évfolyam 2016/1 február, 2016, 2016
Hernádi Ilona – Kunt Zsuzsanna: Nők élettörténetei, Carissimi Lap VII. évfolyam 2016/3, 2016
Könczei György: Téveszmék, sztereotípiák és előítéletek ellen – Beszélgetés Könczei Györggyel, Carissimi Lap VI. évfolyam, 2015/6., december, 2015
Katona Vanda - Szücs Marianna: „Miért ne lehetne nekem is gyerekem?” – Intellektuális fogyatékossággal élő emberek gyermekvállalása, Carissimi Lap VII. évfolyam, 2016/2., április, 2016
Hoffman IStván: István: A jogtudomány mint a fogyatékosságtudomány „szolgá- lóleánya”, Carissimi LAp VII. évfolyam, 2016/4., augusztus, 2016
Kolonics Krisztián: Az én történetem: Kolonics Krisztián participatív kutatótárs, Carissimi LAp VII. évfolyam, 2016/4., augusztus, 2016, 2016
György KÖNCZEI, Ilona HERNÁDI, István HOFFMAN, Péter László HORVÁTH, Nóra JAKAB, Vanda KATONA, Krisztián KOLONICS, Zsuzsanna KUNT, Anikó SÁNDOR, Marianna SZÜCS: MERRE VAN A TAIGETOSZ? ELSŐ KRITIKAI ADALÉKOK A BEFOGADÁS-KIFOGADÁS TERMÉSZETRAJZÁHOZ, SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia 2015 - Kiadvány, 2015
Sándor Anikó - Horváth Péter: I want a family too! Adoption of children with disabilities in Hungary, LANCASTER DISABILITY STUDIES CONFERENCE, 2016
Zsuzsanna Kunt - Ilona Hernádi: The Voices of Mothers - Recent debates on prenatal screening and disability, LANCASTER DISABILITY STUDIES CONFERENCE, 2016
Katona Vanda - Szücs Marianna: Parenting in the life of persons with intellectual disabilities, Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives on family-life, expertise, and risk management conference,, 2016
Szücs Marianna - Katona Vanda: INTELLEKTUÁLIS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FELNŐTTEK PÁRKAPCSOLATAI ÉS GYERMEKVÁLLALÁSA (AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGTŐL A TAIGETOSZIG? OTKA 111917K KUTATÁS RÉSZEREDMÉNYEI), Tavaszi Szél Konferenciakötet (megjelenés alatt), 2016
Hernádi Ilona - Kunt Zsuzsanna: "MIÉRT KÉRDEZI MEG, HOGY ITT HAGYOM-E A KISBABÁT?” ANYÁK ELBESZÉLT ÉLETTÖRTÉNETEI. Az Esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? OTKA 111917K kutatás részeredményei., Tavaszi Szél Konferenciakötet (megjelenés alatt), 2016
Horváth Péter László - Sándor Anikó: ÉN IS SZERETNÉK CSALÁDOT! KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSI IGÉNYŰ GYEREKEK ÖRÖKBEFOGADÁSA MAGYARORSZÁGON, Tavaszi Szél Konferenciakötet (megjelenés alatt), 2016
Könczei György - Antal Zsuzsanna - Kolonics Krisztián: KÉRDÉSEK A MÓDSZERRŐL, AVAGY TAPASZTALATI ADALÉKOK A PARTICIPATÍV KUTATÁS ELMÉLETÉHEZ ÉS GYAKORLATÁHOZ (OTKA 111917K), Tavaszi Szél Konferenciakötet (megjelenés alatt), 2016
Sándor Anikó - Horváth Péter: „I want a family too! Adoption of children with disabilities in Hungary.”, The Fifth Annual Conference of Alter – Inclusion, Participation and Human Rights in Disability Research - comparisons and exchanges,, 2016
Könczei György: Az OTKA 111917 K kutatás ismertetése,, Harmadik Fogyatékosságtudományi Konferencia, 2015
Sándor Anikó, Horváth Péter László: „Kann ich auch eine Familie haben?” Über das Recht behinderter Kinder auf eine Familie, Ingeborg Hedderich, Raphael Zand: Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. Bad Heilbrunn, Klinkhardt Verlag, 2016
Könczei György: Interjú Dr. Könczei Györggyel, ELTE - BGGYK Kari Hírlevél, 2015
Kunt Zsuzsanna: Az első kritikai adalékok a befogadás-kifogadás természetrajzához, ELTE - BGGYK Kari Hírlevél, 2015
Könczei György: Taigetosz – oda és vissza?, Méliusz Újkerti Könyvtár - a Fehér bot napján, 2015
Könczei György: Az elnyomás, a freak show, a tárgyként való használat és a Taigetosz, Kutatók Éjszakája, 2015
Hernádi Ilona, Horváth Péter László, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó: Narratív biográfia, ELTE - ÁJK, Narraív Biográfiai Workshop, 2016
Könczei György - Hernádi Ilona (szerk.): AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGTŐL A TAIGETOSZIG? Fogyatékosságtudományi eredmények a „másik oldal” megértéséhez, L'Harmattan (kiadás alatt), 2016
Horváth Péter László, Sándor Anikó: „Lehet nekem is családom?” Fogyatékos gyermekek családhoz való jogáról, Absztrakt, ELTE - BGGYK, 2015
Hoffman István: A jogtudomány mint a fogyatékosságtudomány „szolgálóleánya”, Carissimi Lap VII. évfolyam, 2016/4., augusztus, 2016
György KÖNCZEI, Ilona HERNÁDI, István HOFFMAN, Péter László HORVÁTH, Nóra JAKAB, Vanda KATONA, Krisztián KOLONICS, Zsuzsanna KUNT, Anikó SÁNDOR, Marianna SZÜCS: MERRE VAN A TAIGETOSZ? ELSŐ KRITIKAI ADALÉKOK A BEFOGADÁS-KIFOGADÁS TERMÉSZETRAJZÁHOZ, SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia 2015 - Kiadvány, 2015
Kolonics Krisztián: Az én történetem: Kolonics Krisztián participatív kutatótárs, Carissimi Lap VII. évfolyam, 2016/4., augusztus, 2016, 2016
Sándor Anikó, Horváth Péter László: I want a family too! Adoption of children with disabilities in Hungary, LANCASTER DISABILITY STUDIES CONFERENCE, 2016
Szücs Marianna - Katona Vanda: INTELLEKTUÁLIS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FELNŐTTEK PÁRKAPCSOLATAI ÉS GYERMEKVÁLLALÁSA (AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGTŐL A TAIGETOSZIG? OTKA 111917K KUTATÁS RÉSZEREDMÉNYEI), Tavaszi Szél Konferenciakötet, 2016
Hernádi Ilona - Kunt Zsuzsanna: "MIÉRT KÉRDEZI MEG, HOGY ITT HAGYOM-E A KISBABÁT?” ANYÁK ELBESZÉLT ÉLETTÖRTÉNETEI. Az Esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? OTKA 111917K kutatás részeredményei., Tavaszi Szél Konferenciakötet, 2016
Horváth Péter László - Sándor Anikó: ÉN IS SZERETNÉK CSALÁDOT! KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSI IGÉNYŰ GYEREKEK ÖRÖKBEFOGADÁSA MAGYARORSZÁGON, Tavaszi Szél Konferenciakötet, 2016
Könczei György - Antal Zsuzsanna - Kolonics Krisztián: KÉRDÉSEK A MÓDSZERRŐL, AVAGY TAPASZTALATI ADALÉKOK A PARTICIPATÍV KUTATÁS ELMÉLETÉHEZ ÉS GYAKORLATÁHOZ (OTKA 111917K), Tavaszi Szél Konferenciakötet, 2016
Könczei György, Hernádi Ilona, Hoffmann István, Horváth Péter László, Jakab Nóra, Katona Vanda, Kolonics Krisztián, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó, Szücs Marianna: Merre van a Taigetosz? Első kritikai adalékok a befogadás-kifogadás természetrajzához., Juhász György, Nagy Ádám, Strédl Terézia: "Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban. Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötete, 2015
Sándor Anikó, Horváth Péter László: „I want a family too! Adoption of children with disabilities in Hungary.”, The Fifth Annual Conference of Alter – Inclusion, Participation and Human Rights in Disability Research - comparisons and exchanges,, 2016
Könczei György: Taigetosz – oda és vissza?, Méliusz Újkerti Könyvtár - a Fehér bot napján, 2015
Katona Vanda, Szücs Marianna: Intellektuális fogyatékossággal élő személyek szülővé válása, Szlovákia. Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban c. konferencia, Selye János Egyetem, Komárom, 2015
Könczei György: Az OTKA 111917 K kutatás ismertetése, Harmadik Fogyatékosságtudományi Konferencia, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2015
Szücs Marianna, Katona Vanda: A szülőség megvalósulása intellektuális fogyatékossággal élő személyek életútjaiban, Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése, 2016

 

Events of the project

 
2015-09-03 12:34:54
Résztvevők változása
2015-01-09 09:21:46
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »