Hungarian Generative Diachronic Syntax 2  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112057
Type K
Principal investigator É. Kiss, Katalin
Title in Hungarian Magyar generatív történeti szintaxis 2
Title in English Hungarian Generative Diachronic Syntax 2
Keywords in Hungarian mondattan, nyelvtörténet, ómagyar, középmagyar, nyelvtörténeti adatbázis
Keywords in English syntax, historical linguistics, Old Hungarian, Middle Hungarian, historical corpus
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Historical linguistics
Panel Linguistics
Department or equivalent Research Institute for Linguistics
Participants Asztalos, Erika
Bácskai-Atkári, Júlia
Bárány, András
Bende Farkas, Ágnes
Bende Farkas, Ágnes
Bunth, Istvánné
Dékány, Éva
Egedi, Barbara
Farkas, Judit
Gáll, Erika
Gugán, Katalin Orsolya
Halm, Tamás András
Hegedűs, Veronika
Hegedűs, Veronika
Huszthy, Bálint
Kalivoda, Ágnes
Kalmár, Éva Júlia
Molnár, Roxána
Simon, Eszter
Tánczos, Orsolya
Tánczos, Orsolya
Vadász, Noémi
Varga, Diána
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-08-31
Funding (in million HUF) 73.032
FTE (full time equivalent) 25.42
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Folytattuk az előző magyar nyelvtörténeti OTKA-projektumunkban megkezdett adatbázis-építést. Az adatbázis 47 digitalizált, kereshető kódexe közül 13-at normalizáltunk, és hatot morfológiailag is elemeztünk. Elkészült öt ó- és közép-magyar korból származó Biblia-fordítás digitalizálása és normalizálása is. Ehhez kifejlesztettünk egy gépi előnormalizáló eszközt, amely nagyban segíti a normalizálást, bár a kézi ellenőrzést nem teszi nélkülözhetővé. Az elkészült szövegek a http://omagyarkorpusz.nytud.hu weboldalon érhetőek el. A nyelvtörténeti kutatásokat megkönnyítő fontos fejlesztésünk a Párhuzamos Bibliaolvasó (http://parallelbible.nytud.hu). Ez jelenleg két ómagyar, hat közép-magyar, négy modern magyar, egy régi angol és egy régi finn bibliafordítást tartalmaz mondatonként párhuzamosítva. Hét régi Biblia-fordítás esetében mind a betűhű, mind a normalizált szöveget közli. A Párhuzamos Bibliaolvasó fájljai szabadon elérhetőek a https://github.com/dlt-rilmta/parallelbible repozitóriumban. A fenti adatbázisokra támaszkodva magyar, valamint tágabb uráli történeti mondattani kutatásokat végeztünk. Olyan empirikus vizsgálatokra törekedtünk, melyekből általánosítható tanulságok is levonhatók; melyek a magyar és uráli nyelvtörténeti kérdéseket elméleti keretbe helyezik, és melyek felhasználhatók az elméleti keret alátámasztására, módosítására vagy cáfolatára. Eredményeinket folyóiratcikkekben és könyvfejezetekben közöltük, és három szerkesztett kötetet is megjelentettünk.
Results in English
We continued to extend the annotated corpus of Old Hungarian. 13 of the 47 Old Hungarian codices in the database have been normalized, and 6 have also been morphologically analyzed and annotated. We have also digitized and normalized 5 Old and Middle Hungarian Bible translations. We have developed a software doing automatic pre-normalization, which facilitates normalization but does not make human control superfluous. The database is publicly accessible at the link http://omagyarkorpusz.nytud.hu. Another corpus facilitating diachronic linguistic researche developed by us is the Parallel Bible database (http://parallelbible.nytud.hu). It contains two Old Hungarian, six Middle Hungarian, four Modern Hungarian and an Old Finnish Bible translation, as well as the English King James Bible. Seven of the Old and Middle Hungarian Bible translations have also been normalized. The files of Parallel Bible database are freely accessible at https://github.com/dlt-rilmta/parallelbible. Relying on these databases, we have carried out Hungarian and Uralic diachronic syntactic research. We have aimed at empirical research with implications for syntactic theory and the theory of linguistic change. We have published our results in international and Hungarian linguistic journals and in volumes of diachronic syntactic studies.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112057
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bácskai-Atkári Júlia, Dékány Éva: A vonatkozó névmások története az ómagyarban., Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27: 47-69., 2015
Bácskai-Atkári Júlia: A kérdő modalitás jelölése a beágyazott poláris kérdésekben és viszonya a funkcionális bal perifériák történetéhez ., Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27: 11-46., 2015
Bende-Farkas Ágnes: Az univerzális kvantifikáció típusai az ómagyarban., Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27: 70-106., 2015
Egedi Barbara: Változó struktúrák, versengő stratégiák: a mutató névmási módosítók esete., Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27: 107-132., 2015
Egedi Barbara: Határozottan dialektusfüggő: kopt nyelvjárások névelőrendszerei., In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 3. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tans, 2015
Hegedűs Veronika: A predikátummozgatás megszilárdulása: Az ige-igekötő szórend és igemódosítók az ómagyarban., Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27: 179-200., 2015
É. Kiss Katalin: A negative cycle in 12th-15th-century Hungarian., In: Theresa Biberauer, George Walkden (szerk.): Syntax over Time: Lexical, Morphological, and Information-Structural Interactions. Oxford: Oxford University Press. pp. 86, 2015
É. Kiss Katalin.: Negation in Hungarian., In: Tamm Anne, Miestamo Matti, Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Negation in Uralic Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 219-238., 2015
É. Kiss Katalin: Mondattani rekonstrukció nyevi kövületekből., Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27: 179-200., 2015
É. Kiss Katalin: Magyar nyelvű kódexek digitális alapú feldolgozása, Magyar Nyelvjárások 52, 43-57., 2015
Bácskai-Atkári Júlia, Dékány Éva: Cyclic changes in Hungarian relative clauses, 17th Diachronic Generative Syntax Conference, Reykjavík, 2015
Dékány Éva, Tánczos Orsolya: Head last to head first and left peripheries: evidence from Eastern Khanty and Udmurt relatives, 22nd International Conference on Historical Linguistics, Naples, 2015
Egedi Barbara: The Hungarian definite article across time: an account of its spreading, 12th International Conference on the Structure of Hungarian, Leiden, 2015
Egedi Barbara: Competing strategies: demonstrative renewal in Hungarian, 17th Diachronic Generative Syntax Conference, Reykjavík, 2015
É. Kiss Katalin: Syntactic reconstruction from linguistic fossils., 17th Diachronic Generative Syntax Conference, Reykjavík., 2015
Hegedűs Veronika: Syntactic change in the licensing of prenominal PPs in Hungarian, 22nd International Conference on Historical Linguistics, Naples, 2015
É. Kiss Katalin: The Person Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are manifestations of the same information-structural restriction, GLOW 2015, 2015
Dékány Éva, Tánczos Orsolya: A bal periféria kialakulása és kiterjedése udmurt alárendelt mondatokban, Nyelvelmélet és kontaktológia III., 2015
É. Kiss Katalin: Old Hungarian: halfway between Ugric and Modern Hungarian, CIFU XII, 2015
Dékány Éva: Quantificational case in Finno-Ugric, CIFU XII, 2015
Hegedűs Veronika: The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian, Theresa Biberauer – George Walkden (szerk.) Syntax over Time. Oxford: Oxford University Press, 72-85., 2015
Gugán Katalin: És mégis: mozog? Tagadás és igemódosítók az ómagyarban és a középmagyarban, Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27: 153-178, 2015
Huszthy Bálint: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzógyengülési folyamat, Nyelvelmélet és kontaktológia 3, 2015
Dékány Éva, Hegedűs Veronika: Grammaticalization paths in complex adpositional phrases, 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Naples, 2016
É. Kiss Katalin: The rise and fall of Hungarian complex tenses, Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax, szerk. Eric Mathieu & Robert Truswell, 73-89. Oxford: Oxford University Press., 2016
É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia 3., Budapest, Piliscsaba: Szent István Társulat., 2016
É. Kiss Katalin: Isa, Magyar Nyelvőr 140 (3), 303-305., 2016
Hegedűs Veronika: Changing copulas and the case of Hungarian prenominal PPs, DIGS Diachronic Generative Syntax 18 Gent, 2016
Hegedűs Veronika: Egyező igekötők a magyarban? A “kettőző” igekötők grammatikalizációja, Nyelvelmélet és diakrónia 3 PPKE BTK, 2016
Egedi Barbara: Azonosít vagy módosít? Kis ómagyar jelzőtipológia, Nyelvelmélet és diakrónia 3, 2016
Egedi Barbara: Az első névelő nyomában, Nyelvtudományi közlemények 112., 2016
Huszthy Bálint: Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat, Nyelvelmélet és kontaktológia 3. 66-96., 2016
Simon Eszter, VIncze Veronika: Universal Morphology for Old Hungarian, In: Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Association for Computational Linguistics, Berl, 2016
Gugán Katalin: A magyar tagadó mondatok szórendje és a konstansráta-hipotézis, Nyelvelmélet és diakrónia 3., 2016
Tánczos Orsolya: Towards a unified account of the suffix -ez/jez in Udmurt., 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 2016
É. Kiss Katalin, Tánczos Orsolya: Possessive agreement grammaticalized into a topic marker, https://www.soas.ac.uk/language-documentation-and-linguistic-theory-2016/, 2016
É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla: Nyelvelmélet és diakrónia 3, Budapest-Piliscsaba, 2017
É. Kiss Katalin: Az -ik kiemelőjel eredetéről., In É. Kiss, Katalin, Hegedűs, Attila & Pintér, Lilla (szerk.), Nyelvelmélet és diakrónia 3, 75–90., 2017
Dékány Éva: Anti-agreeing infinitives in Old Hungarian., In: Lukasz Jedrzejowski and Ulrike Demske (szerk), Infinitives at the syntax-semantics interface. Berlin: Mouton De Gruyter. 2017. pp. 193-221., 2017
Hegedűs Veronika, Dékány Éva: Two positions for verbal modifiers: evidence from derived particle verbs., In: Anikó Lipták and Harry van der Hulst (szerk.), Approaches to Hungarian 15. Amsterdam: John Benjamins. pp. 65-94., 2017
É. Kiss, Katalin: The Person–Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are manifestations of the same Inverse Topicality Constraint., The Linguistic Review 33(4), 365–396., 2017
É. Kiss Katalin: The rise and fall of Hungarian complex tenses., Eric Mathieu, Robert Trueswell: Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax, 61-75. Oxford: Oxford University Press., 2017
Halm Tamás: A Review of ʻApproaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden Conference.’, FInno-Ugrid Languages and Linguistics 4, 2017
Gugán Katalin: Gugán Katalin. A magyar tagadó mondatok szórendje és a konstansráta-hipotézis., In: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.). Nyelvelmélet és diakrónia 3. Budapest – Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti Nyelvészeti Tansz, 2017
Huszthy Bálint: Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak., In: Nagy Noémi, Tóbi István (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája. Pécs: Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, pp. 82-91., 2017
É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla: Nyelvelmélet és diakrónia 3, Budapest-Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2017
Gugán Katalin: A magyar tagadó mondatok szórendje és a konstansráta-hipotézis., In: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.). Nyelvelmélet és diakrónia 3. Budapest – Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 91-110., 2017
Halm Tamás: From Possessive Suffix to Affective Demonstrative Suffix in Hungarian: a Grammaticalization Analysis., Morphology, 28 (4), 359-396., 2018
É. Kiss, Katalin; Gerstner, Károly; Hegedűs, Attila.: Fejezetek a magyar nyelv történetéből., Akadémiai Kiadó, Budapest., 2018
É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.: Nyelvelmélet és dialektológia 4: A Károli-biblia nyelve., Budapest, Piliscsaba: PPKE, 196 p., 2018
É. Kiss, Katalin; Tánczos Orsolya.: From possessor agreement to object marking in the evolution of the Udmurt -jez suffix: A grammaticalization approach to morpheme syncretism., Language, Volume 94, Number 4, pp. 733-757., 2018
Hegedűs Veronika: The Rise of the modifier Suffix -i with PPs., In: Bartos Huba – Marcel den Dikken – Bánréti Zoltán – Váradi Tamás (szerk.) Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. S, 2018
Hegedűs Veronika: Particle-verb order in Old Hungarian and complex predicates., In: Ana Maria Martins – Adriana Cardoso (szerk.) Word Order Change. Oxford: Oxford University Press, 107–122., 2018
É. Kiss Katalin: Possessive agreement turned into a derivational suffix, In: Bartos, H; den Dikken, M; Bánréti, Z; Váradi, T (szerk.) Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics, Cham, Sprinter,, 2018
Hegedűs Veronika: The Rise of the modifier Suffix -i with PPs., In: Bartos Huba – Marcel den Dikken – Bánréti Zoltán – Váradi Tamás (szerk.) Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics, 2018
Bende-Farkas Ágnes: 'The Whole of Us Were There': A Little-known Grammaticalisation Process in Hungarian, Finno-Ugric Languages and Linguistics, 2019
Kamp, Hans ; Bende-Farkas, Ágnes: Epistemic Specificity from a Communication-Theoretic Perspective, JOURNAL OF SEMANTICS 36 : 1 pp. 1-51, 2019
É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla: Nyelvelmélet és Kontaktológia 4, Budapest-Piliscsaba: PPKE BTK, 2019
Halm Tamás: Grammaticalization without Feature Economy: Evidence from the Voice Cycle in Hungarian. Diachronica., Diachronica, 2020
Halm Tamás; Bende-Farkas Ágnes: A vaegy az erdélyi magyarban: kontaktusjelenség és/vagy belső fejlemény, Nyelvelmélet és kontaktológia 4, szerk. É. Kiss K.; Hegedűs A.; Pintér Lilla. PPKE BTK. 201-216., 2019
Kalivoda Ágnes: Véges erőforrás végtelen sok igekötős igére, In: Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged, 2019. január 24-25. pp. 331-344., 2019

 

Events of the project

 
2018-04-20 12:08:09
Résztvevők változása
2017-01-31 16:11:22
Résztvevők változása
2016-02-19 15:06:50
Résztvevők változása
2015-10-01 12:56:39
Résztvevők változása
2015-05-15 16:35:56
Résztvevők változása
2015-02-26 13:09:27
Résztvevők változása
Back »