Conceptions of self in ancient and medieval philosophy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112253
Type K
Principal investigator Bene, László
Title in Hungarian Szelf-koncepciók az ókori és középkori filozófiában
Title in English Conceptions of self in ancient and medieval philosophy
Keywords in Hungarian szelf, személy, lélek, etika, ismeretelmélet, metafizika
Keywords in English self, person, soul, ethics, epistemology, metaphysics
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Philosophy
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Philosophy (Eötvös Loránd University)
Participants Bárány, István
Bodnár M., István
Borbély, Gábor
Kendeffy, Gábor
Lautner, Péter
Németh, Attila
Ruzsa, Ferenc
Simon, Attila
Steiger, Kornél
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-12-31
Funding (in million HUF) 20.610
FTE (full time equivalent) 11.38
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk keretében számos ókori és középkori forrást lefordítottunk, melyek a szelf problématikájának szempontjából kulcsfontosságúak. Említhetjük ezek közül például Platón Phaidónját, Marcus Aurelius Elmélkedéseit, Plótinosz értekezéseit a lélek halhatatlanságától (Enn. IV.7) és az ember mivoltáról (Enn. I.1), vagy Szimplikiosz kommentárját Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez. Egyik kutatónk, Németh Attila Epicurus on the Self címmel monográfiát adott ki a Routledge kiadónál, mely nemzetközileg is komoly figyelmet keltett. A projektum zárókonferenciáján tíz előadás hangzott el, ezeket a közeljövőben angol nyelvű kötetben jelentetjük meg. Emellett számos szaktanulmányt írtunk, és több tucat előadást tartottunk különféle hazai és külföldi tudományos rendezvényeken.
Results in English
In the framework of our research project, a number of ancient and medieval source texts have been translated into Hungarian which are highly relevant to the philosophical problems connected to the self. Among other texts, we translated Plato's Phaedo, the Meditations of Marcus Aurelius, Plotinus' treatises on the immortality of the soul (Enn. IV.7) and on the essence of man (Enn. I.1), and Simplicius' Commentary on Epictetus' Handbook. A member of our research group, Attila Németh, published a monograph entitled Epicurus on the Self with Routledge that has received much attention in international scholarship. At the closing conference of our research project 10 papers were presented which will be published in English in the near future. In addition, the members of our group have published numerous studies, and presented papers at various scholarly meetings in Hungary as well as abroad.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112253
Decision
Yes

 

List of publications

 
Steiger Kornél: Musonius Rufus és sztoikus Hieroklész töredékei. Kebész táblaképe., Gondolat Kiadói Kör, 2019
Ruzsa Ferenc: Előszó, Dezső, Csaba; Ruzsa, Ferenc - Manu Törvénykönyve Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2019) pp. 11-24, 2019
Ruzsa Ferenc: Miért alázza meg a Buddha Szátit? Ontológia, etika, szabadság, Olay Csaba – Schmal Dániel (szerk.): Értelem és érzelem az európai gondolkodásban, KRE-L'Harmattan, 2019, 35-41, 2019
Ruzsa Ferenc: Why was original Buddhism for monks only?, International Symposium “Buddhism in Practice”, Budapest, 2018
Simon Attila: Az önmagát elvarázsoló polisz: Platón a kartánc politikai szerepéről, Laczkó, Sándor (szerk.) A polisz. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Státus Kiadó, Magyar Filozófiai Társaság, (2019) pp. 64-72, 2019
Bodnár M. István: Márkus György (visszavont) doktori eljárásáról, MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 2018
Bodnár M. István: Hipparchus on the Ratio of Longest Day to Shortest Night in Eudoxus, Aratus and Attalus (In Arati et Eudoxi Phaenomena I.3.10), Bács T. A.; Bollók Á.; Vida T. (szerk.) Across the Mediterranean - Along the Nile : Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity Dedicated to László Török, 2018
Borbély Gábor - Schmal Dániel (szerk., ford.): Skolasztikus filozófiai szöveggyűjtemény., L'Harmattan, Budapest, 2019, pp. 390., 2019
Kendeffy Gábor: Az ember, a bűn és a semmi Szent Ágostonnál, Tóth, Judit; Papp, György (szerk.) Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában : A Magyar Patrisztikai Társaság XVII. konferenciája, 148-161, 2019
Kendeffy Gábor: Lactantius as Spokesman of a Mystery, RIVISTA DI STORIA E LETTERATURA RELIGIOSA 53, 435-452, 2018
Borbély Gábor: A lemondás diadala: a hátrányelv Aquinói Tamásnál, Déri, Balázs; Vér, Ádám (szerk.) Religio(nes) : A vallás és a vallások BUDAPEST : ELTE BTK Vallástudományi Központ, 231-273, 2018
Borbély Gábor: Aquinói Szent Tamás: Summa contra gentiles. Első könyv, hatodik fejezet, Déri, Balázs; Vér, Ádám (szerk.) Religio(nes) : A vallás és a vallások BUDAPEST : ELTE BTK Vallástudományi Központ, 274-275, 2018
Kendeffy Gábor: The Use of the Stoic Concept of Phronesis by Irenaeus and Lactantius, Elpis 2018 (2), 37-50, 2018
Kendeffy Gábor: A kereszténység mint misztérium Lactantiusnál, Quoniam tecum est fons vitae, in lumine tuo videbimus lumen. Teológiai témák a 65 éves Kocsev Miklós tiszteletére, L'Harmattan, 183-200, 2018
Lautner Péter: Érzelem és szelekciós mechanizmus összefüggése a kora sztoikus cselekvéselméletben, Márton Miklós – Tőzsér János (szerk.), Az érzelmek jelentése és a jelentés tapasztalata. Budapest: L’Harmattan, 13-26, 2018
Lautner Péter: The notion of κοινὴ αἴσθησις and its implications in Michael of Ephesus, Börje Bidén – Filip Radovic (eds.), The Parva naturalia in Greek, Arabic and Latin Aristotelianism. Supplementing the Science of the Soul. Heidelberg: Springer, 65-, 2018
Lautner Péter: Epistemologies in Neoplatonism, Nicholas D. Smith (ed.), Knowledge in Ancient Philosophy. London-N.Y.-Oxford-New Delhi-Sydney: Bloomsbury, 223-241, 2019
Németh Attila: Lucretius és a similitudo divini, Kendeffy Gábor, Vassányi Miklós (szerk.) Istenfogalmak és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban, L'Harmattan, 314-324, 2017
Ruzsa Ferenc: A racionalitás Indiában, ORPHEUS NOSTER 2018/3 7-26, 2018
Ruzsa Ferenc: A kannibál bráhminok a mennybe mennek: Rituális tisztaság a Mahá-Bhárata-ban, Kósa, Gábor; Vér, Ádám (szerk.) Purum et immundum. Vallási képzetek tisztaságról és tisztátalanságról. ELTE BTK Vallástudományi Központ, 139-164, 2018
Ruzsa Ferenc: India és a preszókratikusok, VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : 2017/3, 99-108, 2017
Ruzsa Ferenc: Istenérvek a hindu logikai iskolában, Kendeffy, Gábor; Vassányi, Miklós (szerk.) Istenfogalmak és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban, L'Harmattan, 133-147, 2017
Steiger Kornél: Kommentár a püthagoreus Aranyvershez. A gondviselésről., Gondolat Kiadó, 2019
Hieroklész: Kommentár a püthagoreus Aranyvershez. A gondviselésről., Gondolat Kiadó, 2019
Bárány István: Platón: Parmenidész, Atlantisz Kiadó, 2017
Bene László: Geórgiosz Gemisztosz Pléthón Istenről, Kendeffy Gábor, Vassányi Miklós (szerk.) Istenfogalmak és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban. L'Harmattan, 473-489, 2017
Bene László: A lélek halhatatlanságáról írott értekezés helye Plótinosz életművében, MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 61:(4) 107-119., 2017
Bene László: Plótinosz: A lélek halhatatlansága (Enneaszok IV.7 [2]), MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 61:(4) pp. 120-146, 2017
Simon Attila: Synesis As Ethical Discernement in Aristotle, Rhizomata. A Journal for Ancient Philosophy and Science, 5/1, 79‒90, 2017
Simon Attila: Trauma und (A)Phonie. Die Philomela-Episode in Christoph Ransmayrs Roman Die letzte Welt, D. Lugaric ‒ M. Car ‒ G. T. Molnár (eds.): Myth and Its Discontents. Memory and Trauma in Central and Eastern European literature. Praesens Verlag, 291-310, 2017
Simon Attila: Nyelv, kommunikáció, közösség és politika Arisztotelésznél, Márton Miklós – Molnár Gábor ‒ Tőzsér János (szerk.): Más elmék. L’Harmattan, Budapest, 23‒42, 2016
Steiger Kornél (ford., jegyzetek, tanulmány): Marcus Aurelius elmélkedései, Atlantisz Kiadó, 2016
Borbély Gábor: A filozófia szabadsága és az egyetemi autonómia a középkorban, Magyar Tudomány 2016/4, 392-304, 2016
Bodnár M. István: Cases of celestial teleology in Metaphysics Λ, Christoph Horn (ed.), Aristotle’s Metaphysics Lambda – New Essays. Berlin: De Gruyter. 247–267, 2016
Bodnár M. István: Physics I.8, Diana Quarantotto, ed., Aristotle’s Physics Book I : A Systematic Exploration, Cambridge: Cambridge University Press, 206–225, 2017
Borbély Gábor: A filozófia szabadsága és az egyetemi autonómia a középkorban, Magyar Tudomány 177/4, 392-402, 2016
Lautner Péter: Pseudo-Philoponus on the role of experience in grasping the first principles, In: Logical Analysis and History of Philosophy – Philosophiegeschichte und logische Analyse 20, 173-187, 2017
Németh Attila: Epicurus on the Self, London/New York, Routledge, 2017, 2017
Ruzsa Ferenc: „Egyfiát áldozza fel.”, Kakas Beáta – Szilágyi Zsolt (szerk.): Kéklő hegyek alatt lótuszok tava. Tanulmányok Bethlenfalvy Géza tiszteletére. L’Harmattan Kiadó, 45–70, 2015
Ruzsa Ferenc: A termékeny összecsapás: Az ind filozófia eredete, Orpheus Noster 7/3–4, 7–33, 2015
Ferenc Ruzsa – Mónika Szegedi: Vasubandhu’s Viṁśikā. A critical edition, Távol-keleti Tanulmányok 7/1, 127–157, 2015
Ruzsa Ferenc: Sacrificing his only son: Śunaḥśepa, Isaac and Snow White, Vallástudományi Szemle / Review in Religious Studies 12/5, 94–133, 2016
Ruzsa Ferenc: Sāṁkhya: Dualism without substances, Joerg Tuske (ed.): Indian Epistemology and Metaphysics. Bloomsbury Academic, New York, 153–181, 2016
Simon Attila: Trauma és (a)phonia. Christoph Ransmayr Az utolsó világ című regényének Philomela-epizódjáról, Alföld 68/8, 88‒105, 2017
Steiger Kornél (ford., jegyzetek, tanulmány): Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez, Budapest: Gondolat Kiadó, 2016
Lautner Péter: Perception, in: Robert S. Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine, Sabine R. Huebner (eds.), The Encyclopedia of Ancient History. Malden: Wiley-Blackwel, 2015
Lautner Péter: Pieter D’Hoine, Gerd Van Riel (eds.): Fate, Providence and Moral Responsibility in Ancient, Medieval and Early Modern Thought. Studies in Honour of Carlos Steel. Leuven:, In: Bryn Mawr Classical Review XXV, 2015
Lautner Péter: Pierre Destrée, Ricardo Salles, Marco Zingano, What is Up to Us?: Studies on Agency and Responsibility in Ancient Philosophy. Studies in ancient moral and political philo, Bryn Mawr Classical Review XXV, 2015
Lautner Péter: L. P. Gerson, Plotinus Ennead V.5: That the Intelligibles are not External to the Intellect, and on the Good. Las Vegas: Parmenides, 2014, International Journal of the Platonic Tradition 9, 238-241, 2015
Simon Attila: A synesis mint politikai fogalom Aristotelésnél, Antik Tanulmányok 59, 145–163, 2015
Simon Attila: Média- és kommunikációtörténeti kutatások a két világháború közötti magyar ókortudományban, In: Neumer Katalin (szerk): Identitások és médiák II. Médiák és váltások, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófia Intézet ‒ Gondolat, Budapest, 306‒325, 2015
Steiger Kornél: A sztoikus etika epiktétoszi reformja, Bárány I., Bolonyai G., Ferenczi A., Vér Á.(szerk.) Studia classica: Tanulmányok az ELTE Ókortudományi Intézetéből, 237 – 245, 2015
Steiger Kornél: Marcus Aurelius. A traumatizált lélek és a terapeuta, Korunk (Kolozsvár) XXVI/2. 55 – 61, 2015
Steiger Kornél: Marcus Aurelius Antoninus Philosophus, Pannonhalmi Szemle XXIII/3, 25 – 45, 2015
Bodnár M. István: Cases of Celestial Teleology in Metaphysics Lamba, Horn Christoph (szerk.) Aristotle's Metaphysics Lambda - New Essays, 247-267, 2016
Kendeffy Gábor: Ágoston a hazugságról és a morális felelősségről, ÓKOR 15:(2), 45-52, 2016
Lautner Péter: Plotinus, Ennead IV. 3-4.29: Problems concerning the soul. Translation with introduction and commentary by John. M. Dillon and H. J. Blumenthal: Las Vegas: Parmenides Pub, International Journal of the Platonic Tradition 10, 248-251, 2016
Lautner Péter: François Renaud, Harold Tarrant, The Platonic ‘Alcibiades I’. The Dialogue and its Ancient Reception. Cambridge: CUP, 2015., Bryn Mawr Classical Review XXVI, 2016
Németh Attila: Stefano Maso, Grasp and Dissent: Cicero and Epicurean Philosophy. Philosophie hellenistique et romaine, 2. Turnhout: Brepols Publishers, 2015. Pp. 272. ISBN 9782503550305, Bryn Mawr Classical Review 2016.12.29, 2016
Ruzsa Ferenc – Szegedi Mónika: Vasubandhu Viṁśikājának kritikai kiadása., Távol-keleti Tanulmányok 7 (2015/1), 99–125, 2015
Ferenc Ruzsa – Mónika Szegedi: Vasubandhu’s Viṁśikā. A critical edition, Távol-keleti Tanulmányok 7 (2015/1), 127–157, 2015
Simon Attila: Platón és az enthusiasmos médiapolitikája, ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 15:(3), 14-29, 2016
Bárány István, Bolonyai Gábor, Ferenczi Attila, Vér Ádám (szerk.): Bárány I., Bolonyai G., Ferenczi A., Vér Á.(szerk.) Studia classica: Tanulmányok az ELTE Ókortudományi Intézetéből, 391 o., ELTE Eötvös Kiadó, 2015
Bárány István: „Hattyúként fáról-fára szállt” Filozófiai fikció és életműegész a Platón-dialógusok értelmezési hagyományában, ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 14:(2) pp. 23-32., 2015
Bárány István: Hogyan sajátítsuk el önmagunkat?: Epiktétosz összes művei. Ford. Steiger Kornél., PANNONHALMI SZEMLE 23:(2) pp. 109-114., 2015
Bárány István: Aidós és nemesis: Prótagoras Prométheus-mítoszának előképei, Bárány I., Bolonyai G., Ferenczi A., Vér Á.(szerk.) Studia classica: Tanulmányok az ELTE Ókortudományi Intézetéből, 181-193, 2015
Bene László: "Francesca Guadalupe Masi, Stephano Maso, Fate, Chance and Fortune in Ancient Thought. Amsterdam: Hakkert, 2013", Bryn Mawr Classical Review 2015.10.37, 2015
Kendeffy Gábor: “Lactantius as Christian Cicero, Cicero as Shadow-like Instructor”, in: Will Altmann (ed.) Brill's Companion to the Reception of Cicero, Brill, Leiden – Boston, 56-9, 2015
Kendeffy Gábor: “Eberhard Heck und Antonie Wlosok, Hgg.: L. Caelius Firmianus Lactantius: Divinarum Institutionum libri septem 3: libri V et VI; Eberhard Heck und Antonie Wlosok, Hgg.: L, Zeitschrift für antikes Christentum, Band 20, Heft 1, 502-511, 2015
Lautner Péter: A reflexió két fajtája Damaskiosnál, Bárány I., Bolonyai G., Ferenczi A., Vér Á.(szerk.) Studia classica: Tanulmányok az ELTE Ókortudományi Intézetéből, 207-217, 2015
Lautner Péter: Mental images in Porphyry’s commentary on Ptolemy’s Harmonics, In: Apeiron 48, 220-251, 2015
Back »