Court society and office-holder nobility in Transsylvania in the Rákóczi Era  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112291
Type K
Principal investigator Jeney-Tóth, Annamária
Title in Hungarian Udvari társadalom és hivatalviselő nemesség a Rákóczi-kori Erdélyben
Title in English Court society and office-holder nobility in Transsylvania in the Rákóczi Era
Keywords in Hungarian Erdély, udvar, Rákocziak, udvarnép, hivatalviselők
Keywords in English princely court, Transsylvania, office-holder nobility
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Social history
Panel History
Department or equivalent Institute of History (University of Debrecen)
Participants Dáné, Veronka
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-06-30
Funding (in million HUF) 4.754
FTE (full time equivalent) 2.24
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja a két Rákóczi fejedelem korabeli udvari társadalom, illetve a korszakbeli központi kormányszervekben, illetve ezek vidéki hivatalaiban tevékenykedő hivatalviselő nemesség feltárása volt. A nagyon kiterjedt (esetenként mindeddig mellőzött) levéltári forrásokon alapuló, archontológiai, prozopogáfiai és mikrotörténeti módszerek ötvözésével elvégzett alapkutatásainknak köszönhetően sikerült rekonstruálni I. és II. Rákóczi György udvartartását, másrészt a központi kormányszervek mellett a kincstári uradalmak, kamaraispánságok személyi állományát, így a korszak (a kormányszervek tekintetében Trócsányi által elkészített névsorok) igazított, kiegészített archontológiája készült el. Az udvartartás létszámának megállapítása mellett, az egyes udvari tisztségek viselőinek névsorát állítottuk össze valamint az udvari feladatköröket igyekeztünk pontosítani. Az ifjabb és idősebb fejedelmi pár 1643-tól külön udvartartással rendelkezett, ezek szerkezetében végbement változásokat és személyi állományát vizsgáltuk. A társadalomtörténet mellett a kormányzattörténet vonatkozásában is új eredményeket hozó (így a kincstári igazgatás szervezete tekintetében az alkincstartóság és az exactoratus működésére vonatkozóan), a további kutatások számára kiindulópontul szolgáló eredményeinket 15 konferencián, összesen 11 tanulmányban, a kutatások eredményét összegző két monográfiában (kéziratban) tettük közzé, illetve két, komplex vizsgálati szempontok szerint kialakított adatbázis készült.
Results in English
The purpose of the research was the exploration of court societies at the era of the two Rákóczi governors, as well as the review of office-bearing nobility working at the central government bodies and their respective provincial offices. Owing to our basic researches conducted by the alloying of archontologic, prosopographic and micro-historical methods based on the very extensive (still often neglected) archival sources, we managed to reconstruct the court of George Rákóczi I. and II., as well as the personnel of central government bodies, treasury estates and chamber land agencies, thus the corrected, expanded archontology of the era (and concerning government offices, the nominal rolls constructed by Trócsányi) were created. Beyond the assessment of the numbers of court personnel, we have compiled the nominal rolls of the bearers of specific court offices, as well as trying to identify the scopes of certain court duties. The younger and the older ruler couples had separate court households from 1643, we have also investigated their structural changes. We have published our outcomes bringing new results not only in social- but also in regards of government history (thus, concerning the operation of vice-treasury and the exactoratus in regards of treasury government), serving as starting point for further researches, at 15 conferences, altogether in 11 studies and two monographies (manuscripts) synthesizing the results of the researches – and beyond that two databases were constructed according to complex aspects of research.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112291
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jeney-Tóth Annamária: Ifjabb Rákóczy György váradi udvartartásának kezdetei (1638-1640-1642), "Várad, Erdély kapuja..." Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában. Tanulmányok Biharország történetéről 2. Szerk.: Oborni Teréz., 2015
Dáné Veronka: Liber baronatus a fejedelemségkori Erdélyben (1540–1656)., Certamen IV. Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese–Gálfi Emőke–Weisz Attila. ) Kolozsvár, 2017. 287–296., 2017
Dáné Veronka: Cubicularius, követ, áruló (?): A marosjárai Bálintffyak a 17. század közepéig., In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben. Szerk. Bogdándi Zsolt–Fejér Tamás. (Erdélyi Tudományos Füzetek 287.) Kolozsvár, 2017. 25–42., 2017
Jeney-Tóth Annamária: „… Felette sok megbántódott emberek vadnak …” I. Rákóczi György és kolozsvári kereskedői, Certamen IV. Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese–Gálfi Emőke–Weisz Attila. ) Kolozsvár, 2017. 297-316, 2017
Jeney-Tóth Annamária: Începuturile curţii de la Oradea a lui Gheorghe Rákóczy cel tânăr (1638-1640-1642) [Ifjabb Rákóczy György váradi udvartartásának kezdetei (1638-1640-1642)], „Oradea, poarta Ardealului...” Rolul istoric al Oradiei în epoca principatului Studii despre istoria Ţării Bihorului 2. (91-117) Oradea, 2017
Dáné Veronka: A kancellár másik élete. Kovacsóczy István pályájának első szakasza, Certamen V. Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese–Fejér Tamás.) Kolozsvár. 161–172., 2018
Jeney-Tóth Annamária: Vázlat az udvari karrierekről a Rákócziak udvarából: konyhamester és a konyhai személyzet., CERTAMEN V. Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese–Fejér Tamás.) Kolozsvár, 2018. 173-195., 2018
Jeney-Tóth Annamária: Kolozsvár és a Rákócziak. Fejedelmi kíséret és a város ünnep és hétköznapjai a két Rákóczi György fejedelemsége idején., Cluj – Kolozsvár – Clausenburg. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbanặ. Főszerk: Lupescu Makó Mária. Kolozsvár 2018.501-510., 2018
Jeney-Tóth Annamária: Gondolatok az erdélyi fejedelemasszonyok utazó udvartartása kapcsán avagy a fejedelmi udvar női oldala 17. század első felében., Nyíregyházi Jósa András Múzeum 59. évkönyve, 2018
Jeney-Tóth Annamária: Néhány Gondolat az udvari papokról és szerepükről a Rákócziak korában (1630–1655), Új Nézőpont V. 1. szám, 2018
Dáné Veronka: Egy cubicularius klán ismeretlen ága: a kolozsvári Bornemiszák, Erdélyi Múzeum 81. (2019). 1. sz., 2019
Dáné Veronka: Hivatalviselő nemesség a Rákócziak korában. Kézirat., Kézirat, 2019
Jeney-Tóth Annamária: Néhány karrier a Rákócziak fejedelmi udvaraiból (1630-1660). (Vázlat), kézirat, 2019
Back »