Comparative Studies in East Europe: Regionalism, Intertextuality, Historical Experience  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112415
Type K
Principal investigator Kálmán C., György
Title in Hungarian Komparatisztikai kutatások Kelet-Európában: regionalizmus, intertextualitás, történelmi tapasztalat
Title in English Comparative Studies in East Europe: Regionalism, Intertextuality, Historical Experience
Keywords in Hungarian komparatisztika, Kelet-Európa, regionalizmus, intertextualitás, történelmi tapasztalat
Keywords in English Comparative Studies, East Europe, Regionalism, Intertextuality, Historical Experience
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Philology
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Institute for Literary Studies (Research Centre for the Humanities)
Participants Berkes, Tamás
Fogarasi, György
Hajdu, Péter
Hites, Sándor Balázs
Jeney, Éva
Mekis, János
Szávai, Dorottya Anna
Varga, Zoltán
Starting date 2014-09-01
Closing date 2019-08-31
Funding (in million HUF) 9.903
FTE (full time equivalent) 8.71
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatócsoport az OTKA-pályázat legutolsó évében folytatta azt, ami a megelőző években és az egész pályázat folyamán fő célkitűzése volt: új életre kelteni a magyar komparatisztikai kutatásokat, részint konferencia-szervezésekkel, részint konferenciákon való részvétellel, publikációkkal és minél több hazai és külföldi szakember bevonásával. Ezt a feladatot várakozásainkhoz képest is példátlan sikerrel teljesítettük. Olyan hagyományt teremtettünk, amely a pályázat befejezése után is élő és maradandó lesz: a magyar komparatisztika visszakerült a hazai tudományosság térképére, és egyre nagyobb nemzetközi jelentősége van. A csoport sok tagja vesz részt komparatisztikai együttműködésekben, és vonzza ide a külföldi tudósokat. Publikációs teljesítményünk jelentős volt, a konferenciasorozat folytatódott.
Results in English
Our research group, during the last year of its grant, has continued what its main objective has been in the preceding years, during the whole period of the project, that is, to give new life to the Hungarian comparative literary studies, partly by organizing conferences, partly by participating in conferences, publications and by attracting more and more Hungarian and foreign professional literary scholars. This objective has been completed with a success which exceeded all our expectations. We have managed to create a new tradition which will be alive and remain with the next generations: Hungarian comparative studies is now on the map of Hungarian literary studies again, and it has more and more significance internationally, too. Many members of the group participate in diverse comparative collaborations with internationally acknowledged scholars and institutions. We had an outstanding publication output, our series of conferences has been continuing.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112415
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hites Sándor, Z. Varga Zoltán szerk.: Komparatisztika-kutatások az ezredfordulón, Helikon Irodalomtudományi Szemle, 60. évf. 2014/4, 501-614., 2015
Berkes Tamás: Komparatistika a bohemistika z maďarského úhlu pohledu, Slovo a smysl 12, 2015, No. 23, 178-186., 2015
Berkes Tamás: A szláv összetartozás eszméje az 1848 előtti cseh kultúrában, Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában, szerk. Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás, Mester Béla, Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet,, 2016
Fogarasi György, Kálmán C. György és Tóth Ákos, szerk.: A szinguláris, et al (Et al. – Kritikai Elmélet Online, www.etal.hu), 2016
Hites Sándor: Mediation and Hybridity: Twentieth-Century Hungarian Émigré Literary Scholars, Worlds of Hungarian Writing. National Literature as Intercultural Exchange, eds. A. Kiséry, Zs. Komáromy, Zs. Varga, Farleigh Dickinson University Press, 2016
Horváth Géza és Szávai Dorottya, szerk.: Műfaji identitás az európai irodalmi hagyományban, Filológiai Közlöny, 1. sz., 2015
Szávai Dorottya: La réception de la poésie de René Char en Hongrie, Dictionnaire René Char, sous la dir. de Danièle Leclair et Patrick Née, Édition Garnier, Paris, 2015
Jeney Éva: Műfajtalan-e az elmélet?, Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2016
Fogarasi György: Targets of Attention: An Idiom and Its Relation to Terrorism and Technology, The Arts of Attention, szerk. Kállay G. Katalin és mások (Budapest: L’Harmattan – KGRE) 71-87., 2016
Fogarasi György: „Figyelemcélpontok: egy idióma viszonya a terrorizmushoz és a technikához”, Különbség 17.1 (2017): 105-131. http://www.kulonbsegfolyoirat.hu/index.php/kulonbseg/article/v, Különbség 17.1 (2017): 105-131., 2017
Hajdu Péter: Unnecessary anachronisms as ‘facts’ in Central European historical novels, Neohelicon 43, 417–425., 2016
Hajdu Péter: Combined and Uneven Development: Towards a New Theory of World-Literature. Postcolonialism Across the Disciplines 17. Liverpool: Liverpool University Press, 2015., Literary Research/Recherche Littéraire, 33: 234–238., 2017
Kálmán C. György: A műfajok (és elnevezések) értelmes káosza - univerzalitás és nemzethez-kötöttség, HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 62:(3) pp. 350-354. (2016), 2016
Z. Varga Zoltán, Szávai Dorottya, szerk.: Műfaj és komparatisztika, HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 62:(3), 2016
Berkes Tamás: Hungarobohemica Pragensia. Studie k 60. narozeninám Evžena Gála. Eds. Tamás Berkes, Jiří Januška, Praha, Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 270. p., 2017
Berkes Tamás: Örkény közép-európai rokonai, „helyretolni azt”: Tanulmányok Örkény Istvánról, ed. Palkó Gábor, Szirák Péter, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2016, 68-79., 2016
Berkes Tamás: Mácha mint a szingularitás kísértete, A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák, ed. Fogarai György, et al. Kritikai Elmélet Online 4, 1-9, 2017
Z. Varga Zoltán, Szávai Dorottya: Előszó, HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE (ISSN: 0017-999X) 52: (3) pp. 347-349., 2016
Z. Varga Zoltán: A történelem fikcióitól a fikcionalizált történelemig: történelmi trauma, tanúságtétel és irodalmi elbeszélés összehasonlító perspektívából, HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE (ISSN: 0017-999X) 52: (3) pp. 467-483., 2016
Szávai Dorottya: „A lehetetlen mint a költészet tere.”: Lorand Gaspar és Pilinszky János költői tereiről, Partitúra 2016/3,  73-89., 2016
Szávai Dorottya: Egyenes labirintus. Komparatisztikai tanulmányok, Gondolat, Budapest (Universitas Pannonica), 2016, ISBN 978 963 693 696 9, 2016
Frédérique Toudoire-Surlapierre et Dorottya Szávai, szerk.: Identité des genres littéraires dans la tradition européenne, Éditions Orizons, collection "Comparaisons", Paris, 2017., 2017
Szávai Dorottya: L’identité narrative en fragments (Cervantes, Flaubert, Kafka), De l’écriture et des fragments, Classiques Garnier, par Frédérqiue Toudoire-Surlapierre, Peter Schnyder, Paris, 2016, 357-369. ISBN 978-2-8124-4805-8, 2016
Szávai Dorottya: Önmagunknak lenni a köztességben: Karátson Endre: Otthonok I–II, Hungarológiai Közlemények 2017/4. Újvidék, 2017
Hites Sándor: How to Be an Alien: George Mikes’s Anthropology of Emigration, Primerjalna Knjizevnost (40) 2017/3. 87-113., 2017
Berkes Tamás: A huszita mozgalom František Palacký értelmezésében, Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben, eds. Kovács Eszter, Mészáros Andor, Esztergom-Budapest, Szent Adalbert Alapítvány, OSZK, 2017, 9-19., 2017
Berkes Tamás: A Hanka-féle Kéziratok egykor és ma, Kősziklára építve. Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére, Writings in Honour of Péter Dávidházi, eds. Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, Bu, 2018
Mekis D. János: A „Márai-regény” mint műfajalakzat, In Szávai Dorottya – Z. Varga Zoltán (szerk.): Műfaj és komparatisztika. Gondolat, Budapest, 2017. 86-101., 2017
Mekis D. János: A holokauszt témája az irodalomban, In Kisantal Tamás – Mekis D. János (szerk.): A holokauszt témája az irodalomban. Kronosz, Pécs, 2018., 2018
Kisantal Tamás – Mekis D. János, szerk.: A holokauszt témája az irodalomban, Kronosz, Pécs, 2018., 2018
Fogarasi György, Kálmán C. György és Tóth Ákos, szerk.: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák, Et al. – Kritikai Elmélet Online, www.etal.hu, 2017
Kálmán C. György, Z. Varga Zoltán: “Introduction to Comparative Studies in the Central European Context.”, Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 10 (2017) DOI: 10.5195/ahea.2017.307, 2017
Fogarasi György: „Kísértet, elmélet: Coleridge és Luther”, Filológiai Közlöny (2018/1): 65-87., 2018
Szávai Dorottya, Z. Varga Zoltán: „Előszó”, In Műfaj és komparatisztika, 9–10. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017, 2017
Szávai Dorottya, Z. Varga Zoltán, szerk.: Műfaj és komparatisztika, Budapest: Gondolat Kiadó, 2017, 2017
Z. Varga Zoltán: „A történelmi fikciótól a fikcionalizált történelemig: történelmi trauma, tanúságtétel, és irodalmi elbeszélés, Szávai Dorottya, Z. Varga Zoltán, szerk.: Műfaj és komparatisztika, Bp., Gondolat, 2017
Mekis János: Az önéletírás-kutatás újabb perspektívái. Az önéletrajz, az autofikció és Esterházy Péter művészete., Böhm Gábor – Fedeles Tamás (szerk.): Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia 3. PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács, Pécs, 2019. 61-83., 2019
Mekis János: Ady különössége. Romantika, modernség, szimbolizmus a pálya első szakaszában, Alföld, 70. évf. 7. sz. 2019/7. 94-103, 2019
Szávai Dorottya: A székely Edward. Gondolatok az első európai komparatisztikai lap, az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok történetéről a többnyelvűség perspektívájában, ranszkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban, szerk. Németh Zoltán, Roguska,Magdalena, Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2018, 2018
Szávai Dorottya: Histoire de la littérature comparée en Hongrie depuis Acta Comparationis, Charlotte Krauss, Karl Zieger (éds.): La Littérature comparée: un dialogue entre Est et Ouest. Naissance et évolution des théories en Europe, Nîmes, Lucie éditions, 2018
Szávai Dorottya: Szabó Lőrinc és Baudelaire, „örök véget és örök kezdetet”, Szabó Lőrinc 60, PIM, Budapest, szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán, L. Varga Péter és Palkó Gábor, 2019, 307-331., 2019
Fogarasi György: A ballada a brit hagyományban: a romantikától napjainkig, TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 73 : 5 pp. 124-135. , 12 p., 2019
Fogarasi György: Terrorista regényírás, TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 73 : 4 pp. 60-61. , 2 p. (2019), 2019
Fogarasi György: Tudás és háló: előszó, Fogarasi, György; Tóth, Ákos (szerk.) A tudományos hálózatoktól a hálózatok tudományáig Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonl, 2019
Fogarasi György: Méltóság és méreg: A hallgatás (dez)antropolitikája Alfred de Vigny "A farkas halála" és William Blake "A méregfa" című versében, PRAE: IRODALMI FOLYÓIRAT 2018/2 pp. 20-39. , 20 p., 2018
Fogarasi György: A "festői": Tájleírás és tájkertészet a 18. században, A SZEM 2018.12.17. pp. 1-30., 2018
Berkes Tamás: Bojtár Endre pályakezdése: A cseh hatvanas évek, LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 44 : 3 pp. 324-332., 2018
Berkes Tamás: Zájem maďarské literární komparatistiky o střední Evropu (historicko-metodologické zamyšlení), Jiří, Januška (szerk.) Česko-maďarské ob(z)ory : Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů Praha, Csehország : Nakladatelstvi Karolinum, (2018) pp. 177-182., 2018
Berkes Tamás: A Hanka-féle Kéziratok egykor és ma, Panka, Dániel; Pikli, Natália; Ruttkay, Veronika (szerk.) Kősziklára építve. Built Upon His Rock : Írások Dávidházi Péter tiszteletére. Writings in Honour of Péter Dávidh, 2018
Z. Varga Zoltán: Description Degree Zero and the Un-Reality Effect: Roland Barthes on Description, PRIMERJALNA KNJIZEVNOST 42 : 2 pp. 91-104., 2019
Z. Varga Zoltán: A vágy lokalizációja és az olvasás öröme: Test és erotika Roland Barthes olvasáselméletében, Ádám, Anikó; Radvánszky, Anikó - A szöveg kijáratai. : Tanulmányok Roland Barthes-ról. Budapest, Magyarország : Kijárat Kiadó, (2019) pp. 171-185., 2019
Kálmán C. György: Descriptions in Flaubert’s Madame Bovary, PRIMERJALNA KNJIZEVNOST 42 : 2 pp. 65-78., 2019
Hajdu Péter: Descriptions of Rituals, PRIMERJALNA KNJIZEVNOST 42 : 2 pp. 51-63., 2019
Hajdu Péter: The Importance of Description: An Introduction, PRIMERJALNA KNJIZEVNOST 42 : 2 pp. 1-13., 2019
Hajdu Péter: World drama: Introduction, NEOHELICON 46 : 1 pp. 1-6., 2019
Back »