Cristoforo Castelletti's theatre and his influence on Bálint Balassi  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112515
Type PD
Principal investigator Szegedi, Eszter
Title in Hungarian Cristoforo Castelletti színpadi művei és hatása Balassi Bálintra
Title in English Cristoforo Castelletti's theatre and his influence on Bálint Balassi
Keywords in Hungarian Balassi, Castelletti, olasz irodalom, magyar irodalom, reneszánsz színház, komédia, pásztorjáték
Keywords in English Balassi, Castelletti, Italian literature, Hungarian literature, Renaissance theatre, comedy, pastoral
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)65 %
Ortelius classification: Philology
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)35 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Institute of Romance Philology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2014-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 5.931
FTE (full time equivalent) 2.80
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Pályázati témám a 2012-ben „Olasz pásztorjátékból magyar komédia. Balassi Szép magyar komédiájának és Castelletti Amarillijének összehasonlító elemzése” címmel megvédett doktori disszertációm kutatásait folytatná. A két mű összehasonlító elemzése során számos olyan jegyzetet készítettem, amelyek nem tartoztak a dolgozat fő téziséhez, ezért végül nem használtam fel őket, ám a Balassi-filológia szempontjából kifejezetten érdekesek, kifejtésre méltóak. Elsősorban Castelletti költői képeinek és retorikai alakzatainak átalakulására gondolok Balassinál, amelyeket elkezdtem rendszerbe foglalni, de a dolgozatban szinte csak említés szintjén jeleztem néhány főbb tendenciát. Másrészt a dolgozat Castellettivel, a pásztorjáték műfaji kérdéseivel, illetve az Amarillivel foglalkozó, viszonylag részletes fejezeteinek egy részét is tovább lehetne fejleszteni: egészen konkrét, kidolgozásra váró téma lehet az Amarilli kapcsolata Tasso Amintájával, hiszen egy korábbi tanulmányomban és a disszertációban csupán a Prológusok összehasonlítására szorítkoztam, ahol e hatás egészen közvetlenül követhető. Az Amarilli viszonya az Amintához annál érdekesebb lehet, mivel egy korábban Tassónak tulajdonított komédia, az Intrichi d'amore szerzőjeként Castelletti is felmerül, az Amarilli részletes textológiai vizsgálata ilyen szempontból tehát e kérdés megoldásához is közelebb viheti a nemzetközi kutatást.
A projekt másik fő célja egy kritikai igényű Amarilli-kiadás közreadása, amely e pásztorjáték korabeli népszerűsége okán nemzetközi, Balassi révén pedig magyar szempontból egyaránt indokolt, a honlap a párhuzamos szövegekkel Balassi nemzetközi népszerűsítését is elősegítené.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése Balassi Szép magyar komédiájának viszonya Cristoforo Castelletti Amarilli című pásztorjátékához, illetve Castelletti egyéb műveihez. A tárgyban már számos eredmény született (kiemelném Amedeo Di Francesco 1979-es monográfiáját), magam is ebből írtam a disszertációmat 2012-ben, de a részletes összevetés elsősorban az Amarilli „kiadatlanság”-a miatt eddig nem történhetett meg. Kutatásom alapvető célja ennek az égető hiánynak a pótlása, amely csakis komoly filológiai előkészületi munkával, az Amarilli három szerzői kiadásán túl Castelletti színpadi műveinek tanulmányozásával, illetve az egész életmű áttekintésével valósulhat meg.
A szöveg előállításán túl tanulmányokat is tervezek, egyrészt a költői képek, retorikai alakzatok különbségéről az Amarilliben, illetve a Szép magyar komédiában, másrészt az Amarilli Amintához való viszonyáról. Az egyik kiinduló (és korábbi kutatásaim alapján nem teljesen légből kapott) hipotézisem, hogy Castelletti az olasz irodalmi hagyományoktól áthatott, sematikus nyelvezetét, fordulatait, trópusait és retorikai alakzatait Balassi részben elhagyja, részben pedig eredetibb, ugyanakkor a magyar irodalmi hagyományokhoz közelebb álló fordulatokkal helyettesíti, közben adaptálva Castelletti szövegét saját, meglévő nyelvezetébe, egyszersmind kitágítva és meg is szilárdítva e nyelvezetet. A másik ugyanennek a változásnak a fordítottja: Tasso a meglévő irodalmi hagyomány ellenére is meglehetősen eredeti nyelvének sematizálása egy másodvonalbeli, „kisebb” költő részéről. A két tanulmány elvégzése után kézenfekvő lehet egy Tasso-Balassi párhuzam felállítása.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás legfontosabb hozadéka az Amarilli egy olyan, kritikai igényű, kommentált szövegkiadása, amely nemcsak az Amarilli szövegének nagyon pontos megértéséhez visz közel, hanem ezáltal Balassi „fordítás”-ában a szó szerinti értelemtől való eltérések vizsgálatát is elősegíti, ami a Balassi-filológia szempontjából kulcsfontosságú kérdés. A XVI. századi olasz irodalmi nyelvet kevésbé pontosan ismerő, régi magyar költészettel és színházzal foglalkozó szakemberek és a szélesebb magyar közönség számára is fontos az Amarilli szövegének megismertetése szó szerinti prózafordításban. Az Amarilli összehasonlítása az Amintával segíthet Castellettit elhelyezni az olasz pásztorjáték történetében, másrészt tanulságos lehet az ily módon esetlegesen Balassinál is megfigyelhető Tasso-hatás szempontjából, megint csak új perspektívát kínálva a Balassi-kutatás számára, hiszen ahogyan a (nem feltétlenül közvetlen) Petrarca-hatás vizsgálata is előremozdította Balassi nemzetközi kontextusba helyezését, egy korabeli, hasonló nagyságrendű olasz költő hatásának jelenléte sem lehet mellékes ebből a szempontból. Az Amarilli textológiai-filológiai elemzése, kiadása és a minden részletre kiterjedő összehasonlítás Balassi Komédiájával hosszabb távon előkészíti a magyar irodalomban több szempontból is úttörő jelentőségű Szép magyar komédia újabb kritikai kiadását, és Balassi népszerűsítését is elősegítheti a reneszánsz korszak nemzetközi kutatóinak körében.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Balassi nemcsak a magyar nyelvű lírai költészet első nagy alakja, hanem a magyar nyelvű színjátszásé is. A Júlia-ciklussal párhuzamosan keletkezett, és ahhoz hasonlóan Balassi fiatalkori szerelmét, Losonci Annát meghódítani kívánó komédiája egy korabeli olasz pásztorjáték, Cristoforo Castelletti Amarilli c. művének szabad fordítása. Jelen kutatásom elsősorban az olasz forrásszöveg modern kiadására irányul, mivel a magyar Balassi-kutatóknak kulcsfontosságú az olasz pásztorjáték ismerete a magyar irodalomban úttörő jelentőségű Szép magyar komédia pontos értelmezéséhez. Tekintve, hogy az Amarillit a 17. század eleje óta lényegében nem adták ki, 420 éves, latin és olasz irodalmi mintákkal átitatott nyelvezete pedig a korszak olasz irodalmával nem foglalkozó emberek számára problémát jelent, mindenképpen indokolt egy modern, bőven kommentált kiadás, ill. a mű szó szerinti magyar fordítása. Az Amarilli részletes tanulmányozásától, internetes és papíralapú kiadásától, valamint a témában készült, szigorúan szövegközpontú tanulmányaimtól remélhető, hogy a Szép magyar komédia néhány problémásabb szöveghelyének az értelmezéséhez is közelebb kerül a magyar kutatás, a szövegjavítások, ill. szövegértelmezések beépülnek a Szép magyar komédia szélesebb közönségnek szóló (akár diákkönyvtári) kiadásaiba is. Másik fontos célom (az angolszász területen szakmai körökben is szinte ismeretlen) Balassi külföldi népszerűsítése, ennek pedig alapfeltétele, hogy alakját és műveit nemzetközi kontextusba helyezzük. Tanulmányaim, nemzetközi konferencia-előadásaim, a többnyelvű webes felület és a papír alapú, Balassira legalább egy előszó szintjén hivatkozó kiadás egyaránt ezt segítik majd elő.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The research would continue the investigations of my Phd diss. “Hungarian comedy from an Italian pastoral: a comparative analysis of Balassi's A fine Hungarian comedy and Castelletti's Amarilli” (2012). In connection with the comparative analysis of the 2 works I made numerous notes not directly related to the main thesis of the diss. but nevertheless worth exploring on account of their value for Balassi philology. First of all, I had started to work on a systematic account of Balassi's transformation of Castelletti's poetic imagery and rhetoric figures, but the dissertation contains only a few remarks on the main tendencies. Moreover, the relatively detailed chapters about Castelletti, the problems of the pastoral drama genre and Amarilli could be expanded as well: a very concrete topic to be developed is the relationship between Amarilli and Tasso's Aminta as in my earlier paper and my dissertation only the two Prologues were compared where the influence is the most direct. The connection between Amarilli and Aminta is also of interest because it has been suggested that Castelletti might have been the author of the comedy Intrichi d'amore, which was earlier attributed to Tasso – a detailed textological analysis of Amarilli could make some headway towards the solution of this problem as well. The other main goal of the project is the publication of a critical edition of Amarilli, which is justified from the international and Hungarian point of view by its past popularity among contemporaries and its influence on Balassi, not to mention the fact that the planned web page with the parallel texts would help increasing Balassi's international recognition as well.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The fundamental question this research attempts to answer concerns the relation of Balassi’s Fine

Hungarian comedy to Cristoforo Castelletti's pastoral drama Amarilli, as well as to the latter’s other

works. The main aim of my research is establishing this relationship, which also requires serious

philological preliminary work in the form of examining the three author’s publications of Amarilli ,

the theatrical works of Castelletti, as well as reviewing the whole of his oeuvre.

Besides the presentation of the text itself, I also plan to produce articles, in part on the

differences between the poetic imagery and rhetoric figures in Amarilli and in Fine Hungarian

comedy, in part on Amarilli’s relation to Aminta. One of my starting hypotheses (which, based on my

earlier work, does not seem to be far-fetched) is that Balassi partly omits Castelletti’s schematic

language, turns of phrase, tropes and rhetorical figures, which had been imbued with the Italian

literary tradition, and partly replaces these by more original phrases, which are at the same time

closer to the Hungarian tradition. While adapting Castelletti’s text to his own existing language, he

also expands and solidifies it. The other change I would like to point out is the inverse of this: the

schematic adaptation of Tasso language, highly original despite literary tradition, by a second-
tier, „lesser” poet. The production of the two papers would be likely to lead up to the investigation

of the parallels between Balassi and Tasso.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The most important result of the research will be a critical, commented edition of Amarilli, which will not only bring us closer to a precise understanding of the text of Amarilli but will also help the analysis of the divergence of Balassi's “translation” from the literal meaning of the original, which is a key issue in Balassi philology. Making the Amarilli's text accessible in a literal prose translation is also important for the broader Hungarian audience and for those researchers of old Hungarian poetry and theatre who are not familiar with the literary Italian of the 16th century. The comparison of Amarilli and Aminta may help locating Castelletti in the history of Italian pastoral and provide insights into Tasso's potential influence on Balassi, thereby offering a new perspective to Balassi research. As the study of Petrarch's influence shed new light on the international context of Balassi's work, the (indirect) influence of a contemporary Italian poet of this stature should not be ignored either. In the long run, the textological-philological analysis and publication of Amarilli together with a meticulous comparison with Balassi's Comedy can pave the way for a new critical edition of the Fine Hungarian comedy, which had a pioneering role in old Hungarian literature, and the planned research may also increase the recognition of Balassi among international Renaissance scholars.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Balassi is not only the first prominent figure of Hungarian lyrical poerty, but also that of theatrical

play writing. His comedy is a free translation of a contemporary pastoral

play, Cristoforo Castelletti’s Amarilli. My present research aims at examining the modern translation

of the Italian source text in the first place, which is indispensable to the precise interpretation of

Balassi’s Fine Hungarian Comedy, a pioneering work in Hungarian literature. Given the fact that

Amarilli has basically been unpublished since the beginning of the 17th century, and its 420 year-old

language, imbued with Latin and Italian literary patterns, is not readily accessible to those who do

not professionally work with contemporary Italian texts, it is necessary to produce a modern, well-
annotated edition and a verbatim translation into Hungarian.

A thorough examination of Amarilli, its web and printed edition, and the articles to be

written, taking a strictly text-centred approach, will hopefully bring us closer to being able to

interpret some of the more problematic passages of Fine Hungarian comedy, and emendations can

be introduced into the texts aimed at a wider (including student) readership. Another important goal

is to popularize Balassi, who is virtually unknown in English-speaking countires, outside of the

borders of Hungary, which can only happen if his work is placed in an international context. My

papers, presentations at international conferences, multi-language web and printed editions which

refer to Balassi at least in a foreword, would all contribute to this.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásom legfőbb célja Cristoforo Castelletti Amarilli című pásztorjátéka három szerzői változatának kritikai igényű modern kiadása volt. Ezt egyrészt a http://castelletti.elte.hu/ honlapon valósítottam meg, másrészt a harmadik, Balassi Bálint Szép magyar komédiájában forrásként használt szerzői kiadást e-könyvben is megjelentettem a saját magyar nyersfordításommal és a Balassi-szöveggel párhuzamosan, nagyon pontosan ügyelve, hogy a Balassi-komédiát olvasva mindig követhető legyen a szöveg forrása a magyar olvasó számára (l. közlemények). Az e-könyv előszavában elsősorban az Amarilli és a Szép magyar komédia közti szerkezeti-formai különbségekre koncentráltam, bevezetve a magyar olvasókat az olasz pásztorjáték-hagyomány formai sajátosságaiba. A kiadás előkészítéséhez szükséges textológiai-filológiai elemzés során összesen öt ország nyolc nemzetközi konferenciáján vettem részt aktív előadóként, egyrészt nagy mértékben népszerűsítve Castelletti mellett Balassi Bálint munkásságát is, másrészt így eredményeimet nemzetközi kiadványokban tudtam publikálni (l. közlemények). Az eredmények másik része lábjegyzetek formájában segíti az Amarilli szövegének értelmezését a honlapon, önálló tanulmányban még nem jelentek meg.
Results in English
The main goal of my research was the publication of a modern, critical edition of the three author’s version of Cristoforo Castelletti’s pastoral, Amarilli. This has been realized on the http://castelletti.elte.hu/ web site and I also published the third author’s version together with my rough translation and Bálint Balassi’s Fine Hungarian Comedy as an e-book taking special care to ensure that the Hungarian reader reading Balassi’s comedy is able to follow its source (see publications). In the foreword of the e-book I focused on the differences in form and structure between the Amarilli and the Fine Hungarian Comedy introducing the Hungarian readers to the distinctive elements of the Italian pastoral tradition. While working on the textological-filological analysis that was a prerequisite of the publication I actively participated in eight conferences held in five different countries, popularizing not only Castelletti’s work but also that of Balassi. In addition, I was able to publish my results in international publications (see publications). An other part of my results helps the interpretation of Amarilli’s text in the form of footnotes on the web site and was not yet published in separate studies.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112515
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szegedi Eszter: Balassi Szép magyar komédiája és olasz forrása, Castelletti Amarilli című pásztorjátéka, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2018
Szegedi Eszter: Dalla storiografia alla librettistica: Nicolò Beregan e la preistoria del Giustino goldoniano, In: Javier Gutiérrez Carou (szerk.) Goldoni "avant la lettre": esperienze teatrali pregoldoniane (1650-1750), Velence: lineadacqua, pp. 571-579., 2015
Szegedi Eszter: Varie metamorfosi di un testo teatrale, In: María Burguillos Capel (szerk.) (szerk.) Escritoras periféricas y adaptaciones de textos. Sevilla: Benilde Ediciones, 2017. pp. 234-241. (Collección Benilde mujeres, cultura y escritura; 5.), 2017
Szegedi Eszter: "Grave" o "ridicolosa"?, In: Alvaro Barbieri, Elisa Gregori (szerk.) (szerk.) Commixtio: Forme e generi misti in letteratura. Padova: Esedra Editrice, 2017. pp. 115-121. (Quaderni del Circolo Linguistico Filologico Padovano; 32.), 2017
Szegedi Eszter: Cristoforo Castelletti és az Amarilli három szerzői változata, In: Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.) (szerk.) A szövegtől a szcenikáig: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből (I.-II. kötet). Eger: Líceum Kiadó, 2016. pp. 181-193. (Régi Magyar Színház; 6.)
2 kötet, 2016
Szegedi Eszter: Dalla storiografia alla librettistica, In: Javier Gutiérrez Carou (szerk.) (szerk.) Goldoni «avant la lettre»: Esperienze teatrali pregoldoniane (1650-1750). Velence: Lineadacqua, 2015. pp. 571-579., 2015
Back »