Architectural Drawing and education – contributions to the emergence of a discipline  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112906
Type K
Principal investigator Krähling, János
Title in Hungarian Építészeti rajz és építészképzés - adalékok egy tudományág fejlődéstörténetéhez
Title in English Architectural Drawing and education – contributions to the emergence of a discipline
Keywords in Hungarian építészeti rajz, tervrajz, építészoktatás, építészeti tervezés, építészeti felmérés, épületkutatás
Keywords in English architectural drawing, plan drawing, architecture education, architectural design, architectural relevation, building archeology
Discipline
History and Theory of Architecture (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: History of technology
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department for History of Architecture and of Monuments (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Baku, Eszter Judit
Fehér, Krisztina
Halmos, Balázs
Istvánfi, Gyula
Józsa, Anna Ildikó
Kiss, Zsuzsanna Emília
Kóródy, Anna Nóra
Marótzy, Katalin
Pilsitz, Martin
Sajtos, István
Vukoszávlyev, Zorán
Starting date 2014-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 17.783
FTE (full time equivalent) 11.84
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az építészeti rajz szerepét és annak sajátos oktatási vonatkozásait célzó kutatás szándéka, hogy feltárja az építészek gondolatközléseinek legfontosabb történeti forrását.
A 18. századra jellemző képzési formában, a céhben a vasárnapi rajziskola kötelező volt, a fennmaradt rajzok száma mégis a szervezett építészképzés megindulásától növekedik jelentősen. Az az egyetemi képzés során létrejött rajzanyag különlegesen fontos: az építészetről, mint tudományos és művészeti alkotó tevékenység egységét és háttérbázisát reprezentálja. Az egyetemi építészeti oktatásban kezdetben inkább másolásra és épületfelmérésre, majd fokozatosan a speciális tervfeladatokon át az új értékek létrehozására helyeződött a hangsúly. A kutatás ennek a szemléletváltozásnak a követésére és értékelésére irányul. A BME Építészmérnöki Karán található – a 19. század közepétől a 2. világháborúig terjedő időszakot érintő - történeti rajzanyag, mintakönyv- illetve mintafotó állomány maradványainak feltérképezésével és elemző feldolgozásával, valamint a Magyarországon korábban megjelent publikációk, adattárak elemző összevetésével a kutatás átfogó képet kíván adnia a tervrajz szerepéről és jelentőségéről a magyar építészképzésben.
A BME OIKK archívumával a tervgyűjtemény digitalizálásának és metadata rendszerű adatbázisának kiépítésére megtörténtek az első lépések; amely intézmény hosszú távon a fenntartás, restaurálás szakfeladatait is biztosítja. A kutatás eredményeit nemzetközi és hazai folyóiratokban tervezzük publikálni, amely a hazai építészképzést európai összefüggéseiben is feltárja és elemzi.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az építészoktatás történetéről több átfogó tanulmány készült, amelyekben elsősorban a tantervfejlesztés és a tantárgycsoportok alakulása szerint dolgozzák fel a témát. Külön szempontként jelentkezik az építészeti – funkcióra és térművészeti igényre orientált – tervezés, illetve a műszaki – elsősorban épületszerkezeti és tartószerkezeti igényekkel kombinált – tervezés kialakulása.
A kutatás repertóriumot kíván létrehozni a közgyűjteményekben és oktatási közintézményekben elérhető hallgatói tervrajzokról, valamint adattárat kíván létrehozni a BME Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén fennmaradt építészeti rajzokról. Ezek elemzése során azt a kutatási hipotézist kívánja bebizonyítani, illetve kifejteni konkrét elemzésekkel és adatszerű feldolgozásokkal, hogy az építészoktatásban kezdetben a minta utáni másolás, később a technológiai összetettséget mellőző építészeti – esztétikai kategóriákon alapuló tervezésoktatás, majd – a műszaki tantárgyaknak a tervezési folyamatba integrálásával – ennek komplex szintézise jött létre. A fellelhető rajzanyag elemzése és a kérdés kifejtése során a legfontosabb szempont az elméleti háttérbázis – az építészeti szakirodalom, az elméleti és gyakorlati munkák, a szemléletet meghatározó művek és az oktató professzorok – felkutatása és árnyalt elemzése. A kutatási hipotézis bebizonyítása, megválaszolása így a hazai építészoktatás, illetve tágabb értelemben az építészetnek mint tudománynak az elméleti beágyazottságát és elmélettörténetének fontos aspektusait világítja meg.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az építészeti oktatás töredékesen fennmaradt – és közintézményekben, levéltárakban szétszórt, illetve megsemmisült – tervanyagának átfogó elemző feldolgozása mindez idáig nem történt meg. Jelentős résztanulmányok születtek, amelyek az építészképzés különféle intézményeire (elsősorban a nem felsőfokú rajziskolákra) illetve időszakokra összpontosítottak. A BME Építészmérnöki Karán jelentős történeti tervanyag lappang, amely a hazai építészeti kultúra alapvető és felbecsülhetetlen forrása az 1870-es évektől a 20. század közepéig. Műegyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékéről az 1990-es évek végén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tervtárába került a hallgatói rajzanyag, amely ott feldolgozatlanul maradt. A Hivatal átalakulásával az egykor átadott tervrajzok az Építészmérnöki Karra feldolgozás nélkül visszakerültek, így az anyag kutathatóvá vált, amelynek szintetizáló feldolgozása jelentős új eredményeket ígér. Ennek feldolgozása, katalógus-szerű bemutatása, elméleti és gyakorlati hátterének az egyetemes építészet alapműveire vonatkoztatott elemzése adja a kutatás egyik alappillérét. Ennek elvégzése a magyarországi építészeti kultúra történetének fontos, mindez idáig feldolgozatlan fejezettel bővíti. A kutatást és elemzést további intézmények (egykori rajziskolák, Felső Építő Ipariskola) hasonló hallgatói tervanyagaira is ki szeretnénk bővíteni, repertórium-jellegű áttekintéssel.
A rajzanyag elemző feldolgozása, nemzetközi kontextusba helyezése a magyar építészoktatás historiográfiájának fontos kiterjesztését eredményezheti. Hozzásegít annak a kérdésnek az árnyalt megválaszolásához, hogy milyen elméleti háttér, milyen építészeti művek, milyen hazai és nemzetközi szemléletformáló tendenciák járultak hozzá a magyar építészet 19-20. századi fejlődéséhez, és kik voltak ennek fő alakjai.
A kutatás gyakorlati eredményeként megteremtődhet annak lehetősége, hogy a fellelt rajzokat kutatható építészeti gyűjteménybe integráljuk – ennek intézménye a BME levéltára – illetve kiállítsák (ehhez további forrás szükséges). A katalógus és az esetleges kiállítás a nagyközönség számára is betekintést adhat ebbe a jelentős rajzgyűjteménybe.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az építészeti rajz mindmáig a legfontosabb építészeti kifejezőeszköz. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara a magyar építészképzés legfontosabb intézménye, több mint másfél évszázadon át az egyetlen egyetemi szintű építészmérnök képzőhely volt. Az örökségvédelem intézményeinek átszervezésével visszakerült az Építészettörténeti és Műemléki Tanszékre az a lényegében feldolgozatlan, ma közel hétezer rajzot tartalmazó gyűjtemény, amely a tanszék történetének, de a magyarországi egyetemes építészképzésnek is a leglátványosabb tárgyi emléke. A kutatás során ennek adattár-szerű, kutatható feldolgozását, valamint a közgyűjteményekben sporadikusan megtalálható hasonló rajzgyűjemények repertóriumával a téma tudományos feldolgozását célozza. A kutatás súlypontja az 1870-es évektől a 20. század közepéig terjed. Az építészoktatás rajzi örökségének elemzése az építészet tudományos és elméleti háttérbázisát világítja meg. A hallgatói rajzok és az egyetemen oktató – a korabeli nagyobb tervezési munkáknál is vezető szerepet betöltő – professzorok (többek közt Steindl, Hauszmann, Schulek, Wälder, Kismarty-Lechner, Kotsis, Friedrich) munkái az elmélet és gyakorlat viszonyának átalakulásáról, a tervezés és a történeti építészet fokozatos differenciálódásáról szólnak. A kutatás az építészeti tervezés mint művészeti és műszaki alkotótevékenység fejlődését, elméleti és tudományos bázisának átalakulását dolgozza fel. Az épületfelmérések, pályázatok és megvalósult tervek elemzése a magyar építészettörténet legújabb kori történetéhez is fontos alapkutatásként szolgálnak.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The research on architectural drawings and especially their role in education touches upon the most important historic source of communicating ideas of the architects.
Schools of drawing education on sundays had been mandatory int he training system of the guilds typical for the 18th century, however, the number of students’ drawings increased only after institutionalized training of architects has been established. Plans created in university education are of special importance – they give a general idea of architecture as a creative activity along with its complex background of art and science. Education of architects initially emphasized the copying and surveying of buildings which gradually developed through specialised design tasks to creation of new values. The main focus of the present research is to follow and evaluate this change of approach.
The research focuses on the exploration of the plan collections of the Faculty of Architecture at BME. By charting and analysing the remained stock of historical drawings, sample books and photos int he period from the mid 19th century to till WWII, as well as assessing former publications and databases, this project hopes to give an overview of the role and importance of drawings in the history of architectural education.
Initiatives to establish a digital database of metadata records has been taken with the archive of the university, BME OMIKK, which will also host the plan collection caring for its professional maintenance and restoration. The research results will be published in international and local periodicals analysing and evaluating the instruction of architects in European context.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Several comprehensive studies have been made on the history of architectural education; these usually deal with the topic as per development of syllabus and changes of subject groups. Evolution of architectural design – focusing on function and artistic shaping of space – and engineering – based on frames and structures – emerge as separate points of view.
Our project is aiming to create a register of drawings and designs by students of architecture available in the archives of BME Department for History of Architecture and of Monuments, as well as in other public collections and schools of architecture. Analysis of these should confirm the hypothesis that the education of architects developed from copying samples through a method based on architectural-esthetic categories disregarding technical complexity towards a synthesis integrating engineering subject into the process of planning. While examining the drawings available the main issue is define and analyse the theoretic background, which means scientific literature, publications on theoretical and practical issues, as well as dominant professors and works of architecture of the time. Proving the hypothesis and answering the questions emerged should shed light on important aspects of theoretical embeddedness of architecture and the importance of the history of theory in teaching architecture, or in a wider context, in architecture as a scientific discipline.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The analytic survey and elaboration of drawings and designs produce in the education of architecture has not been done yet. This stock of data has subsisted fragmentary, and is stored in different institutions and archives. Several publications are known on different schools of architecture in different ages – mainly schools under the academic level. At BME Faculty of Architecture a significant volume of drawings lurks which is fundamental and priceless resource of architectural culture of the period between 1870 and the midle of the 20th century. In the early 1990’s the archive of students’ drawings of the Department for History of Architecture and of Monuments was relocated to the archive of the National Office of Cultural Heritage (KÖH), and has remained intact since. After the reorganization of the institute the drawings were brought back to the Faculty of Architecture unprocessed. Thus the archive became accessible and a systematic elaboration promises remarkable new results. To catalogue the drawings and to analyse their theoretical and practical background regarding the most important works of architecture will provide one of the main pillars for the project. This will add an important, so far not discussed chapter to the general history of Hungarian architecture. We would like to extend our project to overview the students’ works of other schools – such as art schools or the so-called Felső Építő Iskola.
Analytic procession of the material and placing it into an international context will result in an important extension of the historiography of Hungarian architecture. It will help to answer the questions like what theoretical background, which works of architecture, which domestic and international tendencies had contributed to the development of the 19th and 20th century Hungarian architecture, and who the main figures of this process were.
As a practical outcome of the project the possibility can be provided to integrate the designs discovered into an architectural collection – in the university archive of BME – and organize exhibitions. The catalogue and exhibition would make this important collection accessible for the public as well.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Architectural drawing has been the most important media to express a concept. Faculty of Architecture at Budapest University of Technology and Economics is the most important institute of architectural education in Hungary, and had been the only one on academic level for more than one and a half centuries. Following the recent institutional reorganization of monument protection a collection of about 4000 drawings were brought back to the Department for History of Architecture and of Monuments. This volume of mainly unprocessed drawings are the most spectacular relics of the history of the Department as well as the history of training architects in Hungary in general. Our project is aiming at elaborating this material as well as cataloguing the fragments of similar architectural drawing collections available in different institutions, and a scientific analysis of the topic. The focus of the research is on the era between the 1870’s and the 1950’s. Examining the drawn heritage of architectural education will shed light on the scientific and theoretical background of architecture. The works by students, by professors playing a leading role in important planning tasks of their time – Steindl, Hauszmann, Schulek, Kotsis among others – tell the story of development in theory and practice, and represent a gradual differentiation of historical architecture and contemporary design. The research elaborates the metamorphosis of the scientific and theoretic base of architecture as creation of art and as a technological planning process. Analysis of building surveys, competition entries and plans realized serve as an important basic research on the history of Hungarian architecture.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás elsődleges eredménye a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén fennmaradt, az 1945-ig tartó időszak alatt készített 6000 rajz, valamint közel 4000 fotó és dia leírása, tudományos katalogizálása és feldolgozása, amely kutathatóvá teszi a gyűjteményt, és a keresőképekkel könnyen kezelhető rendszert alkot. (A weboldal a BME OMIKK repozitóriumában érhető el.) A gyűjtemény egyedülálló módon tartalmazza és foglalja össze a műegyetemi építészképzés első kilenc évtizedének dokumentumait. Az egykori előd középkori építéstan tanszék könyvtári (szertári) címjegyzékének értékelése sok további ismeretet nyújt a képzésre vonatkozóan, a gipszmodellek, mintarajzok, pályázati tervek, fotók használatáról. A rajzok elemzése során kimutatható az a folyamat, amely az 1870-es évektől a 20. század közepéig a történeti építészet hangsúlyának áthelyeződése és a specializált tervezés térhódítása felé mutat. A Budapesten 1930-ban megtartott Nemzetközi Építészkongresszus – amelynek műegyetemi külön szekciójából sikerült rajzokat felkutatni – szintén a tervezésoktatás fejlődését segítette. A tartószerkezetek, épületszerkezetek, új anyagok mai értelemben vett épület léptékű speciális tervezése az 1930-as évektől kapott egyre fontosabb szerepet. A kutatás során nagynevű professzorok eddig lappangó tervei is feldolgozásra kerültek (Schulek Frigyes, Steindl Imre, Möller István, Kismarty-Lechner Jenő) amelyek tudományos és művészi felkészültségüket reprezentálják.
Results in English
The primary achievement of the research is the catalogue and the scientific assessment of the identified 6,000 drawings and nearly 4,000 photos and slides from the period before 1945, preserved at BUTE Dept. of History of Architecture and Monument Preservation that opens the collection for research and form an easy-to-use system with search images. (Website in the repository of BME OMIKK.) The database contains a unique collection of documents of the first nine decades of the history of architectural education at BUTE. The assessment of the library (equipment) catalogue of the former department of medieval architecture provides further knowledge on training concerning the use of gypsum models, pattern designs, competition plans and photos. The analysis of the drawings prove the process that points from the 1870s to the mid 20th century demonstrating the changing role of historical architecture and the spread of specialized planning. The International Congress of Architects held in Budapest in 1930 – and the researched drawings of its section at BUTE – also improved design education. The special role of load-bearing structures, building constructions, new materials in today's sense of design has gained an increasingly important role since the 1930s. The research of the collection has revealed a high number of plans of distinguished professors such as Schulek, Steindl, Möller or Kismarty-Lechner, that had been hidden so far, representing their academic and artistic skills.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112906
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gergö Máté Kovács-Péter Rabb-János Krähling: The Ottoman Sultan’s Albums at Budapest University of Technology and Economics, Turkish Historical Review 6 (2015)Issue 2 pp. 1-13. Doi 10.1163/18775462-00602001, 2015
Fehér Krisztina: Felmérés az építészképzésben. 1945 előtti műemlékfelmérési rajzok az építészoktatás első nyolc évtizedéből., Architectura Hungariae 16 (2017) 2. szám 33-53. (Nyomtatás alatt.), 2017
Krähling János – Fehér Krisztina – Jobbik Eszter – Kollár Mária: A Műegyetem középkori építéstan tanszékének címjegyzéke - Oktatásmódszertani és könyvtártörténeti adalékok a magyar építészképzés történetéhez., Architectura Hungariae 17 (2018) 2. szám 33-159. (Nyomtatás alatt)., 2018
Fehér Krisztina – Krähling János: Építészettörténet és építészeti tervezés - Az építészoktatás megújulásának kérdései az 1930-as nemzetközi építészkongresszus műegyetemi kiállítása kapcsán., Építés-Építészettudomány 2019. DOI: 10.1556/096.2018.012 [Megjelenés alatt.], 2018
Székely, Márton – Marótzy, Katalin: Imre Steindl’s neo-gothic approach in the Hungarian design competitions of the 1870s, Architektúra a Urbanizmus 2016. 1-2. pp. 93-103., 2016
Fehér Krisztina, Halmos Balázs: A középkori építészet szerkesztési módszerei a hazai szakirodalom tükrében, ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 43:(3-4) pp. 237-284. (2015), 2015
Istvánfi Gyula: Adatok a magyar építészképzés műegyetemi történetéhez 1945–1990. - Rendszerváltozástól rendszerváltozásig, Építés – Építészettudomány 43 (1–2) 1–54. DOI: 10.1556/EpTud.43.2015.1–2.1, 2015
Krähling J. – Halmos B. – Marótzy K. – Sajtos I. – Vukoszávlyev Z. – Baku E. – Józsa A. – Kiss Zs.– Fehér K. – Kovács G.: Architectural drawing and education – Principles to the evaluation of the historic plan collection at Budapest University of Technology and Economics, Architectura Hungariae Vol.14. (2015) No.1. 7-18., 2015
Fehér Krisztina - Halmos Balázs: A középkori építészet szerkesztési módszerei a hazai szakirodalom tükrében, Építés – Építészettudomány 43(3–4)237–285 DOI: 10.1556/EpTud,43,2015,3–4.7, 2015
Baku Eszter: A 20. század első felének centrális templomai: Pecz Samu templomépítészeti elveinek hatása a két világháború közötti protestáns templomépítészetben, CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2: pp. 27-37. (2015), 2015
Gergö Máté Kovács-Péter Rabb-János Krähling: The Ottoman Sultan’s Albums at Budapest University of Technology and Economics, Turkish Historical Review 6 (2015)Issue 2 pp. 1-13. - megjelenés alatt; Doi 10.1163/18775462-00602001, 2015
Halmos Balázs - Marótzy Katalin: Műemlék, rajz, kutatás - Monument, drawing, research: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének felmérései és kutatásai, BME OMIKK, 2015
Krähling János - Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 1, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2016
Krähling János - Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 2, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2016
Krähling János - Baku Eszter - Fehér Krisztina: Építészeti rajztár: A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének rajzgyűjteménye, Építészeti rajztár workshop, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék szervezésében, 2016. 06.09.Budapest, 2016
Urbán, Erzsébet - Vukoszávlyev, Zorán: Resistance to oppression: Case study of the Hungarian Catholic Church Architecture 1945-1989., 14th International DoCoMoMo Conference: Adaptive Reuse. Konferencia helye, ideje: Lisszabon, Portugália, 2016.09.06-2016.09.09. 2016. pp. 576-581., 2016
Krähling János - Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 1, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2016
Krähling János - Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 2, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2016
Krisztina Fehér, Balázs Halmos, János Krähling: Frigyes Schulek's Calvinist Reformed Church in Szeged: The Particular Case of Medieval Design in Historicism, Periodica Polytechnica Architecture 48 (1), pp. 28-34, 2017. https://doi.org/10.3311/PPar.11135, 2017
Fehér Krisztina - Halmos Balázs: Középkori szerkesztômódszerek kutatása Möller István életmûvében. + Függelék: Részletek Möller István kiadatlan kéziratából, Műemlékvédelem, LX. évf. (2016) 1-2., 2016
Pilsitz Martin: Drawing and Drawing in Architecture - Architectural History as a Part of Future Studies, Periodica Polytechnica Architecture 48(1), pp. 72-78, 2017 https://doi.org/10.3311/PPar.11310, 2017
Baku Eszter, Fehér Krisztina, Krähling János: From Monument Survey to Design in Styles through Architectural Education: Analysis of the Plan Collection and Archives of BME Department for History of Architecture and o, International conference: Collections - Scholars - Interpretations, Tbilisi, Georgia, 02-04.05.2017., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017, 2017
Krähling János – Baku Eszter – Fehér Krisztina – Pilsitz Martin: The historic architectural form and the design - an analysis of historic design methods in the archive of the Department of History of Architecture and Monuments, „The Art of Drawing&Form 2017” (Nemzetközi konferencia, BME 2017. április 11-12.), 2017
Pilsitz Martin: Construction History in Theory and Teaching, Periodica Polytechnica Architecture 49 (2018 ) 2, pp. 1-9., 2018
Kóródy Anna: Churches extended in T-shape - An analysis of historic design methods in the early 20th century based on the archive of the Department of History of Architecture and Monu, „The Art of Drawing&Form 2017” (Nemzetközi konferencia, BME 2017. április 11-12.), 2017
Krähling János: Építészettörténeti rajzgyűjtemény a Műegyetemen, 130 éve alapítva, 50 éve a palotában – szemelvények a Budapesti Történeti Múzeum, a főváros múzeuma történetéből (2017.09.08.) Budapest, BTMszeptember 8.,, 2017
Krähling János - Baku Eszter-Fehér Krisztina:: Építészettörténeti rajztár 3, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2017
Fehér Krisztina-Krähling János: Kincsek az építészképzés 150 éves történetéből. Válogatás a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Rajz - és Fotótárának eddig rejtett legszebb darabjaiból., A B ME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke és az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár közös kiállításának katalógusa, 2018

 

Events of the project

 
2016-10-06 15:38:35
Résztvevők változása
2015-09-15 17:33:43
Résztvevők változása
2014-10-03 11:29:02
Résztvevők változása
Back »