Complex Analysis of Today's and Future Space Photometry of Multiple Stellar and Planetary Systems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113117
Type K
Principal investigator Borkovits, Tamás
Title in Hungarian Többszörös csillag- és bolygórendszerek űrfotometrián alapuló komplex vizsgálata
Title in English Complex Analysis of Today's and Future Space Photometry of Multiple Stellar and Planetary Systems
Keywords in Hungarian többszörös csillagrendszerek; cirkumbináris bolygók; űrfotometria; numerikus analízis; analitikus modellezés;
Keywords in English multiple stars; circumbinary planets; space photometry; modeling: analytic; modeling: numerical;
Discipline
Astronomy (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Astrophysics
Panel Physics
Department or equivalent Baja Asztronomical Observatory (University of Szeged)
Participants Bíró, Imre Barna
Csizmadia, Szilárd
Forgácsné Dajka, Emese Zelmíra
Klagyivik, Péter
Marschalkó, Gábor
Sódor, Ádám
Vida, Krisztián
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-03-31
Funding (in million HUF) 32.082
FTE (full time equivalent) 10.33
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A CoRoT és Kepler műholdak több év hosszúságú, ultraprecíz fotometriai mérései egyebek között égitestek olyan új osztályait tette tanulmányozhatóvá, mint: szoros kettős csillagok körül keringő (cirkumbináris) bolygók, sőt bolygórendszerek; illetve gravitációsan erősen kölcsönható, szoros, gyengén hierarchikus hármas csillagrendszerek, valamint ezek alosztályaként: többszörös fedéseket mutató hármas csillagrendszerek. Célunk e különleges rendszerek fizikai és dinamikai paramétereinek nagyon nagy pontosságú meghatározása, amely alapfeltétele keletkezésük, jelenük, illetve további fejlődésük megértésének. Ezért kifejlesztünk egy hatékony, gyors (GPU alapú) fény- és radiális sebességgörbék, valamint timing és asztrometriai adatok kombinálásán alapuló szintézis (és illesztő) programcsomagot, amely a legfrissebb csillagbelső, és csillaglégkör modellek, dinamikai árapály pulzációk, gravitációs perturbációk, valamint relativisztikus és egyéb kis dinamikai effektusok beépítésével elvárásunk szerint a 10 mikro-magnitúdós észlelési pontosságig képes lesz visszaadni az észlelési eredményeket. A program fejlesztés mellett a (dinamikai) fizikai modell analitikus és numerikus fejlesztése is a kutatási program része. A kifejlesztett programcsomaggal elvégezzük a már ismert, illetve az időközben felfedezésre kerülő célobjektumok komplex analízését, amelyhez a műholdas fotometrián kívül az általunk, illetve más kutatócsoportok által végzett földi követő spektroszkópiai, illetve többszínfotometriai megfigyeléseket is felhasználjuk. A pontos csillag- és orbitális paraméterek fényében elvégezzük e rendszerek dinamikai, illetve stelláris evolúciójának vizsgálatát.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A fedési kettőst tartalmazó szoros, hierarchikus hármas rendszerek a szerencsés (fedési) geometria, illetve az erős gravitációs perturbációk miatt minden más égitestcsoportnál jobban alkalmasak arra, hogy megfigyelésük, illetve az észlelések komplex, hozzáértő feldolgozása révén nagypontosságú csillag paramétereket határozhassunk meg rájuk, valamint pályáik és pályasíkjaik, vagyis mozgásuk teljes térbeli elrendeződését is tanulmányozhassuk. E fizikai, dinamikai és geometriai paraméterek nagypontosságú meghatározásával pedig a következő kérdésekre keressük a választ:

- Összeegyeztethető-e a gyengén hierarchikus, szoros hármas csillagrendszerek léte, gyakorisága, fizikai, illetve orbitális paraméter eloszlása a jelenleg elfogadott szoros kettőscsillag keletkezési elméletekkel?

- Mit mondhatunk ugyanerről a kérdésről a kettőscsillagok körüli bolygók kapcsán?

- Milyen megkötéseket jelentenek az elemzett rendszerek az árapály disszipációs elméletekre, és így közvetve, a csillagok belső szerkezetére nézve?

- Az analizált rendszerek jelenlegi paraméterei alapján mit mondhatunk jövőbeni fejlődésükről? Várható-e extrém (mind a magányos, mind a kettős csillagok elfogadott fejlődési útjától eltérő) fejlődési állapotok kialakulása? Összefüggésbe hozhatók-e ezek a rendszerek bizonyos késői fejlődési állapotot képviselő különleges objektum csoportokkal. (Pl. SN robbanáson átesett többes rendszerek.)

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Várakozásunk szerint kutatásunk előreláthatólag 3-4-szeresére növeli azoknak a hármas rendszereknek a számát, amelyeknek dinamikai és orbitális paramétereit (beleértve a teljes térbeli konfigurációt is) jól ismerjük. Várhatóan e rendszerek többségében az egyes csillagok további állapothatározóit is képesek leszünk nagy pontossággal meghatározni. Ily módon első alkalommal adódik lehetőség arra, hogy tényleges, statisztikai mintán vizsgálhassuk meg a szoros csillagrendszerek, s tágabb perspektívában akár a csillag- és bolygókeletkezési elméleteket. Hasonlóan új távlatok nyílhatnak a csillagfejlődés másik végpontja vonatkozásában is, hisz eredményeink lehetővé tehetik esetleges extrém csillagfejlődési végállapotok előrejelzését is a vizsgált rendszerekkel kapcsolatban, amely előrejelzések akár kozmológiai jelentőségű távlatokat is nyerhetnek.

A kutatás szerves részeként kifejlesztett, új generációs, nagypontosságú fébygörbe modellezést és komplex analízist lehetővé tevő programcsomagot mind a tudományos közvélemény, mind a nagyközönség számára hozzáférhetővé kívánjuk tenni (OpenAccess), s ezáltal, reményeink szerint, egy nagyobb kutatói közösség számára, hosszabb távon is további hasznot fog hozni.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A CoRoT és a Kepler űrtávcsövek rendkívül pontosan mérték meg a csillagok fényváltozásait. Amellett, hogy több száz új bolygót, illetve egész bolygórendszereket fedeztek fel, a csillagok világának sok új titkát is feltárták. Lehetővé tették a csillagok belsejében, illetve légkörében zajló jelenségek, és csillagok kölcsönhatásainak tanulmányozását, valamint ismeretlen fedési kettős csillagok ezreit detektálták. A fedési kettősök jelentősége abban áll, hogy a csillagok sok fizikai jellemzője (mérete, tömege, kora, stb.) általuk határozható meg a legpontosabban. Hozzásegítenek azon folyamatok megértéséhez is, amelyek például a kozmológiai elméletek miatt fontos Ia típusú szupernovák kialakulásához vezetnek. A műhold adatok elemzésével azt is felismertük, hogy sok fedési kettősnek harmadik, távolabbi kísérője is van, amelynek gravitációs hatása zavarja a kettős mozgását, és egyes esetekben el is fedi azt. E ritka, szoros hármas csillagok még többet elárulhatnak a csillagok születéséről és haláláról, valamint fizikai viszonyaikról, mint a fedési kettősök. E kutatás célja e hármasrendszerek fényességváltozásainak és viselkedésének jobb megértése. Ehhez olyan új vizsgálati eszközöket fejlesztünk ki, (beleértve pályaháborgásaik analitikus leírását, valamint a precíz űrfotometria által megfigyelt kis amplitúdójú, részben relativisztikus jelenségek pontos modellezését lehetővé tévő fénygörbe analízis program elkészítését), amellyel a fizikai és orbitális paramétereket minden korábbinál pontosabban tudjuk meghatározni, s így múltjuk, jelenük, jövőjük mikéntjére tehetünk megállapításokat, megerősítve, vagy megcáfolva a jelenleg elfogadott fejlődési elméleteket.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The long term ultraprecise photometric observations of the CoRoT and Kepler space observatories, besides having successfully completed their main program of finding extrasolar planets, have also enabled the study of entirely new, amazing classes of celestial bodies, like circumbinary planets (even whole planetary systems), close hierarchical triple systems with strong gravitational interactions, and, as a subclass of the latter, mutually eclipsing triple systems. Our goal is the determination, with extremely high precision, of their physical and dynamical properties, indispensable for the understanding of their past, present, and future evolution. To this end we aim to develop a fast and effective, GPU-based modeling program based on the combined use of light variation, radial velocity, timing, and astrometric data. With the inclusion of the latest stellar interior and atmospheric models, gravitational perturbations, dynamically driven pulsations and other higher order effects, we expect the code to reproduce photometric fluxes accurate to 10 micro-magnitudes. Besides the actual code development the analytical and numerical innovation of the underlying dynamical-physical model is also an important part of our research plan. The software package will be used for a complex analysis of the already known targets as well as those being discovered in the meantime. Apart from the satellite observations, we will also make use of additional ground-based spectroscopic and multicolour photometric observations carried out by our group, and others. With the obtained precise stellar and orbital parameters we will make a comprehensive analysis of their dinamical and stellar evolution.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Thanks to their fortunate geometric aspect and the strong gravitational perturbations occuring in them, hierarchical triple stellar systems containing a close eclipsing pair are currently the best celestial candidates to furnish ultraprecise absolute physical parameters for their members, as well as their spatial configurations including orbits, orbital plane orientations, in other words, a full 3D picture of their motion, by a complex and adept analysis of their detailed observational data. With these information in our hands we are able to answer the following questions:

- Are the occurence rates of weakly hierarchical close triple stellar systems, the distributions of their orbital parameters, consistent with the currently adopted theories of the formation of close binary systems?

- What are the answers to the above questions concerning the planets around such systems?

- What constraints can be derived from these data on the current tidal dissipation theories and, indirectly, on the internal stellar structure?

- Based on the analysis of these systems, what can be said about their future evolution? Can we expect extreme evolutionary scenarios (i.e. something differing completely from the usual tracks assumed for single and binary stars)? Could they be related to some peculiar late-stage objects (like multiple systems having gone through - and survived - a supernova explosion)?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Our research is expected to increase the number of well-studied triple systems by 3 to 4 times. (By well-studied we mean systems having precise dynamical and orbital parameters and the full spatial configuration of the orbits determined.) In most cases probably we will be able to determine additional stellar properties as well. This will provide for the first time a statistically significant sample of stars, which will allow us to compare them with the predictions of close binary system formation theories and, in a wider sense, of stellar and
planetary systems too. It will likewise open new perspectives in the study of the final stages of stellar evolution, forasmuch our results
could in principle predict some possibly extreme configurations that the studied systems could evolve into. These aspects might even gain a cosmological importance in the long run.

The next generation modeling and complex analysis software developed along the project will be made freely available both to the scientific community and the wider public (OpenAccess), hoping that it will be useful for a long term and for a wide research community

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The CoRoT and Kepler space telescopes have provided extremely precise light variation measurements of about a million stars. Having lead to the discovery of hundreds of extrasolar planets, even whole planetary systems, these data have also unveiled many secrets of the stars, enabled sophisticated studies of stellar interiors, atmospheres, and of interactions between stars. Thousands of unknown eclipsing binaries have also been discovered. They are the only types of celestial objects that allow a precise determination of the properties (sizes, masses, ages, etc.) of stars. They also provide help in understanding the processes leading to type Ia supernovae, of utmost importance for cosmology. The observations have also revealed that many eclipsing binaries have a farther third component which, by its gravitational pull, affects the motion of the inner pair, or even eclipses them in some cases. These rare close triple systems allow us to discern even more about the birth and death of stars and their physical relations than the eclipsing binaries do. Our goal is the better understanding of the brightness variations and behaviour of these systems. For this purpose we develop new complex analysis tools (including the development of a light curve modeling program that will allow an analytic description of the orbital motion and an exact modeling of small, partially relativistic effects that were detected by space photometry), which enables the determination of physical and orbital parameters with unprecedented accuracy, making it possible subsequently to discern the details of their past, present and future, thereby assessing the validity of the current evolutionary models.

 

Final report

 
Results in Hungarian
- Elsőként vezettünk le analitikus formulát a fedési kettőscsillagokat tartalmazó kompakt hierarchikus hármascsillagok esetében a harmadik komponens perturbációi keltette fedési minimumidőpont-változásokra (ETV). Az inverz problémt megoldva 62 gravitációsan erősen kölcsönható, és 160 további, valamivel tágabb hierarchikus hármascsillagot azonosítottunk a Kepler űrtávcső által megfigyelt égterületen. E rendszerek számos orbitális, illetve fizikai paramétereit is meghatároztuk, ezzel kb. meghatszorozva az ismert köztes inklinációjú hármascsillagok darabszámát. - Kifejlesztettünk egy spektro-fotodinamikai programcsomagot, amely egyidejűleg képes tetszőleges hierarchikus konfigurációjú fedési kettős, hármas, és négyes csillagrendszerek fény-, radiálissebesség- és ETV - görbéit analizálni, mégpedig a gravitációs- és árapályperturbációk egyidejű figyelembevétele mellett. A programcsomaggal több, a K2 misszió során felfedezett triplán fedő hármas, valamint - a tudományterületen elsőként - négyes csillagrendszer komplex vizsgálatát is elvégeztük. - Egy exobolygó-rendszerekre alkalmazható programcsomagot is kifejlesztettünk, amellyel sikeresen vizsgáltunk számos fedési exobolygót és barna törpét. - Elsőként detektáltunk árapálytorzultság okozta apszismozgást egy exobolygó esetében, és ily módon első alkalommal határoztuk meg egy naprendszeren kívüli bolygó belső szerkezetére jellemző k_2 Love-számot.
Results in English
- We have derived for the first time an analytic formula for the eclipse timing variation (ETV) caused by perturbations of a third component in hierarchic triple stellar systems containing eclipsing binaries. By solving the inverse problem we identified 62 strongly interacting and 160 somewhat wider hierarchic triple systems in the field observed by Kepler. We have also determined various orbital and physical parameters of these systems, leading to an approximately six-fold increase in the number of triple stellar systems with known mutual inclination. - We have developed a spectro-photodynamic software package capable to simultaneously analyze light-, radial velocity- and ETV-variation curves of arbitrary double, triple and quadruple eclipsing stellar systems. Furthermore, in doing so, the method also accounts for the simultaneous gravitational and tidal perturbations. The software was used for the complex analysis of several triple and - for the first time in this scientific field - quadruple systems discovered during the K2 mission of the Kepler space telescope. - We have also developed a software package for modeling exoplanet systems. It was successfully applied for the analysis of several transiting exoplanets and brown dwarfs. - We have detected for the first time apsidal motions caused by tidal distortion for an exoplanet, thus obtaining for the first time the k_2 Love number - characterising the internal structure - for an extrasolar planetary object.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113117
Decision
Yes

 

List of publications

 
Borkovits T, Hajdu T, Sztakovics J, Rappaport S, Levine A, Bíró I B, Klagyivik P: A comprehensive study of the Kepler triples via eclipse timing, MON NOT R ASTRON SOC 455: (4) 4136-4165, 2016
Hajdu T, Borkovits T, Forgács-Dajka E, Sztakovics J, Marschalkó G, Benkő J M, Klagyivik P, Sallai M J: A search for tight hierarchical triple systems amongst the eclipsing binaries in the CoRoT fields, MON NOT R ASTRON SOC 471: 1230-1245, 2017
Borkovits T, Rappaport S, Hajdu T, Sztakovics J: Eclipse timing variation analyses of eccentric binaries with close tertiaries in the Kepler field, MON NOT R ASTRON SOC 448: (4) 946-993, 2015
Csizmadia, Sz.: The Transit and Light Curve Modeller, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, submitted, 2019
Csizmadia, Sz., Smith, A. M. S.: On the occurrence rate of brown dwarfs around FGKtype main sequence stars, Astronomy & Astrophysics, submitted, 2019
Vida, K., Kővári, Zs., Pál, A., Oláh, K., and Kriskovics, L.: Frequent Flaring in the TRAPPIST-1 System—Unsuited for Life?, The Astrophysical Journal, Volume 841, Issue 2, article id. 124, 6 pp., 2017
Klagyivik, P.; Deeg, H. J.; Cabrera, J.; Csizmadia, Sz.; Almenara, J. M.: Limits to the presence of transiting circumbinary planets in CoRoT data, Astronomy & Astrophysics, 602, A117, 2017
Borkovits, T.; Sperauskas, J.; Tokovinin, A.; Latham, D. W.; Csányi, I.; Hajdu, T.; Molnár, L.: The compact multiple system HIP 41431, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, submitted, 2019
Vida, K.; Plachy, E.; Molnar, L.; Kriskovics, L.; Klagyivik, P.; Hajdu, T.; Kovacs, O. E.; Szabo, R.: Spotted stars as Cepheid impostors observed with K2, Information Bulletin on Variable Stars, No. 6173, 2016
Borkovits, T.: A fedési kettős és többes csillagrendszerek vizsgálatának járatlan útjain, MTA doktori értekezés, 2016
Smith, A. M. S.; Cabrera, J.; Csizmadia, Sz; Dai, F.; Gandolfi, D.; Hirano, T.; Winn, J. N.; Albrecht, S.; Alonso, R.; Antoniciello, G.; Barragán, O.; Deeg, H.; Eigmüller, Ph; Endl, M.; Erikson, A.; Fridlund, M.; Fukui, A.; Grziwa, S.; Guenther, E. W.; Hatzes, A. P.; Hidalgo, D.; Howard, A. W.; Isaacson, H.; Korth, J.; Kuzuhara, M.; Livingston, J.; Narita, N.; Nespral, D.; Nowak, G.; Palle, E.; Pätzold, M.; Persson, C. M.; Petigura, E.; Prieto-Arranz, J.; Rauer, H.; Ribas, I.; Van Eylen, V.: K2-137 b: an Earth-sized planet in a 4.3-h orbit around an M-dwarf, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 474, Issue 4, p.5523-5533, 2018
Angerhausen, D.; Dreyer, C.; Placek, B.; Csizmadia, Sz.; Eigmüller, Ph.; Godolt, M.; Kitzmann, D.; Mallonn, M.; Becklin, E. E.; Collins, P.; Dunham, E. W.; Grenfell, J. L.; Hamilton, R. T.; Kabath, P.; Logsdon, S. E.; Mandell, A.; Mandushev, G.; McElwain, M.; McLean, I. S.; Pfueller, E.; Rauer, H.; Savage, M.; Shenoy, S.; Vacca, W. D.; Van Cleve, J. E.; Wiedemann, M.; Wolf, J.: Simultaneous multicolour optical and near-IR transit photometry of GJ 1214b with SOFIA, Astronomy & Astrophysics, Volume 608, id.A120, 12 pp., 2017
Barragán, O.; Gandolfi, D.; Dai, F.; Livingston, J.; Persson, C. M.; Hirano, T.; Narita, N.; Csizmadia, Sz.; Winn, J. N.; Nespral, D.; Prieto-Arranz, J.; Smith, A. M. S.; Nowak, G.; Albrecht, S.; Antoniciello, G.; Justesen, A. Bo; Cabrera, J.; Cochran, W. D.; Deeg., H.; Eigmuller, Ph.; Endl, M.; Erikson, A.; Fridlund, M.; Fukui, A.; Grziwa, S.; Guenther, E.; Hatzes, A. P.; Hidalgo, D.; Johnson, M. C.; Korth, J.; Palle, E.; Patzold, M.; Rauer, H.; Tanaka, Y.; Van Eylen, V.: EPIC 246393474 b: A 5-M$_\oplus$ super-Earth transiting a K7 V star every 6.7 hours, Astronomy & Astrophysics, submitted, 2018
Gandolfi, Davide; Barragán, Oscar; Hatzes, Artie P.; Fridlund, Malcolm; Fossati, Luca; Donati, Paolo; Johnson, Marshall C.; Nowak, Grzegorz; Prieto-Arranz, Jorge; Albrecht, Simon; Dai, Fei; Deeg, Hans; Endl, Michael; Grziwa, Sascha; Hjorth, Maria; Korth, Judith; Nespral, David; Saario, Joonas; Smith, Alexis M. S.; Antoniciello, Giuliano; Alarcon, Javier; Bedell, Megan; Blay, Pere; Brems, Stefan S.; Cabrera, Juan; Csizmadia, Szilard; Cusano, Felice; Cochran, William D.; Eigmüller, Philipp; Erikson, Anders; González Hernández, Jonay I.; Guenther, Eike W.; Hirano, Teruyuki; Suárez Mascareño, Alejandro; Narita, Norio; Palle, Enric; Parviainen, Hannu; Pätzold, Martin; Persson, Carina M.; Rauer, Heike; Saviane, Ivo; Schmidtobreick, Linda; Van Eylen, Vincent; Winn, Joshua N.; Zakhozhay, Olga V.: The Transiting Multi-planet System HD 3167: A 5.7 M ⊕ Super-Earth and an 8.3 M ⊕ Mini-Neptune, The Astronomical Journal, Volume 154, Issue 3, article id. 123, 15 pp., 2017
Sedaghati, Elyar; Boffin, Henri M. J.; Delrez, Laetitia; Gillon, Michaël; Csizmadia, Szilard; Smith, Alexis M. S.; Rauer, Heike: Probing the atmosphere of a sub-Jovian planet orbiting a cool dwarf, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 468, Issue 3, p.3123-3134, 2017
Fridlund, Malcolm; Gaidos, Eric; Barragán, Oscar; Persson, Carina M.; Gandolfi, Davide; Cabrera, Juan; Hirano, Teruyuki; Kuzuhara, Masayuki; Csizmadia, Sz.; Nowak, Grzegorz; Endl, Michael; Grziwa, Sascha; Korth, Judith; Pfaff, Jeremias; Bitsch, Bertram; Johansen, Anders; Mustill, Alexander J.; Davies, Melvyn B.; Deeg, Hans J.; Palle, Enric; Cochran, William D.; Eigmüller, Philipp; Erikson, Anders; Guenther, Eike; Hatzes, Artie P.; Kiilerich, Amanda; Kudo, Tomoyuki; MacQueen, Phillip; Narita, Norio; Nespral, David; Pätzold, Martin; Prieto-Arranz, Jorge; Rauer, Heike; Van Eylen, Vincent: K2-111 b - a short period super-Earth transiting a metal poor, evolved old star, Astronomy & Astrophysics, Volume 604, id.A16, 13 pp., 2017
Barragán, O.; Gandolfi, D.; Smith, A. M. S.; Deeg, H. J.; Fridlund, M. C. V.; Persson, C. M.; Donati, P.; Endl, M.; Csizmadia, Sz.; Grziwa, S.; Nespral, D.; Hatzes, A. P.; Cochran, W. D.; Fossati, L.; Brems, S. S.; Cabrera, J.; Cusano, F.; Eigmüller, Ph.; Eiroa, C.; Erikson, A.; Guenther, E.; Korth, J.; Lorenzo-Oliveira, D.; Mancini, L.; Pätzold, M.; Prieto-Arranz, J.; Rauer, H.; Rebollido, I.; Saario, J.; Zakhozhay, O. V.: K2-139 b: a low-mass warm Jupiter on a 29-day orbit transiting an active K0 V star, MNRAS, in press., 2018
Vida, K., Kővári, Zs., Pál, A., Oláh, K., and Kriskovics, L.: Frequent Flaring in the TRAPPIST-1 System—Unsuited for Life?, The Astrophysical Journal, Volume 841, Issue 2, article id. 124, 6 pp., 2017
Bíró, I. B.; Bókon, A.: Mapping pulsations in the eclipsing binary KIC 3858884, TESSting Stellar Astrophysics, TASC3/KASC10 workshop, 16-21 July, Birmingham, UK, 2017, 2017
Mitnyan, T.; Bódi, A.; Szalai, T.; Vinkó,, J.; Szatmáry, K.; Borkovits, T.; Bíró, I. B.; Hegedüs, T.; Vida, K.; Pál, A.: The contact binary VW Cephei revisited: surface activity and period variation, Astronomy & Astrophysics, in press, 2018
Mitnyan, T.; Borkovits, T.: Complex photodynamical analysis of the close hierarchical triple systems KIC 6525196 and KIC 8043961, The Impact of Binaries on Stellar Evolution, ESO Garching, Deutschland, July 3-7, 2017, 2017
Marschalkó, G.: Light curve modelling of eclipsing binaries, GPU Day 2017 - The Future of Many-Core Computing in Science, MTA Wigner Research Center For Physics (23. 06. 2017. Budapest), 2017
Derekas A, Németh P, Southworth J, Borkovits T, Sárneczky K, Pál A, Csák B, Garcia-Alvarez D, Maxted PFL, Kiss LL, Vida K, Szabó GyM, Kriskovics L: A new sdO+dM binary with extreme eclipses and reflection effect, ASTROPHYS J 808, 179, 2015
Csizmadia, Sz.; Hatzes, A.; Gandolfi, D.; Deleuil, M.; Bouchy, F.; Fridlund, M.; Szabados, L.; Parviainen, H.; Cabrera, J.; Aigrain, S.; Alonso, R.; Almenara, J.-M.; Baglin, A.; Bordé, P.; Bonomo, A. S.; Deeg, H. J.; Díaz, R. F.; Erikson, A.; Ferraz-Mello, S.; Tadeu dos Santos, M.; Guenther, E. W.; Guillot, T.; Grziwa, S.; Hébrard, G.; Klagyivik, P.; Ollivier, M.; Pätzold, M.; Rauer, H.; Rouan, D.; Santerne, A.; Schneider, J.; Mazeh, T.; Wuchterl, G.; Carpano, S.; Ofir, A.: Transiting exoplanets from the CoRoT space mission⋆. XXVIII. CoRoT-33b, an object in the brown dwarf desert with 2:3 commensurability with its host star, Astronomy & Astrophysics, Volume 584, id.A13, 12 pp., 2015
Klagyivik, P.; Csizmadia, Sz.; Pasternacki, T.; Cabrera, J.; Chini, R.; Eigmüller, P.; Erikson, A.; Fruth, T.; Kabath, P.; Lemke, R.; Murphy, M.; Rauer, H.; Titz-Weider, R.: The Berlin Exoplanet Search Telescope II Catalog of Variable Stars. II. Characterization of the CoRoT SRc02 field, The Astronomical Journal, 151, 110, 2016
Boyajian, T. S.; LaCourse, D. M.; Rappaport, S. A.; Fabrycky, D.; Fischer, D. A.; Gandolfi, D.; Kennedy, G. M.; Liu, M. C.; Moor, A.; Olah, K.; Vida, K.; Wyatt, M. C.; Best, W. M. J.; Ciesla, F.; Csak, B.; Dupuy, T. J.; Handler, G.; Heng, K.; Korhonen, H.; Kovacs, J.; Kozakis, T.; Kriskovics, L.; Schmitt, J. R.; Szabo, Gy.; Szabo, R.; Wang, J.; Goodman, S.; Hoekstra, A.; Jek, K. J.: Planet Hunters X. KIC 8462852 - Where's the Flux?, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 457, Issue 4, p.3988-4004, 2016
Vida, K.; Korhonen, H.; Ilyin, I. V.; Oláh, K.; Andersen, M. I.; Hackman, T.: Study of FK Comae Berenices. VII. Correlating photospheric and chromospheric activity, Astronomy & Astrophysics, Volume 580, id.A64, 14 pp., 2015
Sedaghati, E.; Boffin, H. M. J.; Csizmadia, Sz.; Gibson, N.; Kabath, P.; Mallonn, M.; Van den Ancker, M. E.: Regaining the FORS: optical ground-based transmission spectroscopy of the exoplanet WASP-19b with VLT+FORS2, Astronomy & Astrophysics, Volume 576, id.L11, 7 pp., 2015
Lehmann H, Borkovits T, Rappaport SA, Ngo H, Mawet D, Csizmadia S, Forgács-Dajka E: KIC 7177553: A Quadruple System of Two Close Binaries, ASTROPHYS J 819,33, 2016
Rappaport S, Lehmann H, Kalomeni B, Borkovits T, Latham D, Bieryla A, Ngo H, Mawet D, Howell S, Horch E, Jacobs T L, LaCourse D, Sódor Á, Vanderburg A, Pavlovski K: A quintuple star system containing two eclipsing binaries, MON NOT R ASTRON SOC 462: (2) 1812-1825, 2016
Eigmüller, Ph.; Eislöffel, J.; Csizmadia, Sz.; Lehmann, H.; Erikson, A.; Fridlund, M.; Hartmann, M.; Hatzes, A.; Pasternacki, Th.; Rauer, H.; Tkachenko, A.; Voss, H.: An M Dwarf Companion to an F-type Star in a Young Main-sequence Binary, The Astronomical Journal, Volume 151, Issue 3, article id. 84, 7 pp., 2016
Sedaghati, E.; Boffin, H. M. J.; Jeřabková, T.; García Muñoz, A.; Grenfell, J. L.; Smette, A.; Ivanov, V. D.; Csizmadia, Sz.; Cabrera, J.; Kabath, P.; Rocchetto, M.; Rauer, H.: Potassium detection in the clear atmosphere of a hot-Jupiter. FORS2 transmission spectroscopy of WASP-17b, Astronomy & Astrophysics, Volume 596, id.A47, 14 pp., 2016
Barragán, Oscar; Grziwa, Sascha; Gandolfi, Davide; Fridlund, Malcolm; Endl, Michael; Deeg, Hans J.; Cagigal, Manuel P.; Lanza, Antonino F.; Prada Moroni, Pier G.; Smith, Alexis M. S.; Korth, Judith; Bedell, Megan; Cabrera, Juan; Cochran, William D.; Cusano, Felice; Csizmadia, Szilard; Eigmüller, Philipp; Erikson, Anders; Guenther, Eike W.; Hatzes, Artie P.; Nespral, David; Pätzold, Martin; Prieto-Arranz, Jorge; Rauer, Heike: EPIC 211391664b: A 32 M ⊕ Neptune-size Planet in a 10 Day Orbit Transiting an F8 Star, The Astronomical Journal, Volume 152, Issue 6, article id. 193, 9 pp., 2016
Eigmüller, Philipp; Gandolfi, Davide; Persson, Carina M.; Donati, Paolo; Fridlund, Malcolm; Csizmadia, Szilard; Barragán, Oscar; Smith, Alexis M. S.; Cabrera, Juan; Korth, Judith; Grziwa, Sascha; Prieto-Arranz, Jorge; Nespral, David; Saario, Joonas; Cochran, William D.; Cusano, Felice; Deeg, Hans J.; Endl, Michael; Erikson, Anders; Guenther, Eike W.; Hatzes, Artie P.; Pätzold, Martin; Rauer, Heike: K2-60b and K2-107b. A Sub-Jovian and a Jovian Planet from the K2 mission, The Astronomical Journal, 153, 130, 2017
A. M. S. Smith, D. Gandolfi, O. Barragán, B. Bowler, Sz. Csizmadia, M. Endl, M. C. V. Fridlund, S. Grziwa, E. Guenther, A. P. Hatzes, G. Nowak, S. Albrecht, R. Alonso, J. Cabrera, W. D. Cochran, F. Cusano, H. J. Deeg, Ph. Eigmüller, A. Erikson, D. Hidalgo, T. Hirano, M. C. Johnson, J. Korth, A. Mann, N. Narita, D. Nespral, E. Palle, M. Pätzold, J. Prieto-Arranz, H. Rauer, I. Ribas, B. Tingley, V. Wolthoff: K2-99: a subgiant hosting a transiting warm Jupiter in an eccentric orbit and a long-period companion, MON NOT R ASTRON SOC 464, 2708, 2017
Kővári, Zs.; Künstler, A.; Strassmeier, K. G.; Carroll, T. A.; Weber, M.; Kriskovics, L.; Oláh, K.; Vida, K.; Granzer, T.: Time-series Doppler images and surface differential rotation of the effectively single, rapidly rotating K-giant KU Pegasi, Astronomy & Astrophysics, Volume 596, id.A53, 13 pp., 2016
Vida, K.; Kriskovics, L.; Oláh, K.; Leitzinger, M.; Odert, P.; Kővári, Zs.; Korhonen, H.; Greimel, R.; Robb, R.; Csák, B.; Kovács, J.: Investigating magnetic activity in very stable stellar magnetic fields. Long-term photometric and spectroscopic study of the fully convective M4 dwarf V374 Pegasi, Astronomy & Astrophysics, Volume 590, id.A11, 13 pp., 2016
Sódor, Á.; Skarka, M.; Liška, J.; Bognár, Zs.: KIC 2831097 - a 2-yr-orbital-period RR Lyrae binary candidate, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, vol. 465, issue 1, pp. L1-L5, 2017
Nowak, Grzegorz; Palle, Enric; Gandolfi, Davide; Dai, Fei; Lanza, Antonino F.; Hirano, Teruyuki; Barragán, Oscar; Fukui, Akihiko; Bruntt, Hans; Endl, Michael; Cochran, William D.; Prieto-Arranz, Jorge; Kiilerich, Amanda; Nespral, David; Hatzes, Artie P.; Albrecht, Simon; Deeg, Hans; Winn, Joshua N.; Yu, Liang; Kuzuhara, Masayuki; Grziwa, Sascha; Smith, Alexis M. S.; Prada Moroni, Pier G.; Guenther, Eike W.; Van Eylen, Vincent; Csizmadia, Szilard; Fridlund, Malcolm; Cabrera, Juan; Eigmüller, Philipp; Erikson, Anders; Korth, Judith; Narita, Norio; Pätzold, Martin; Rauer, Heike; Ribas, Ignasi: EPIC 219388192 b - an inhabitant of the brown dwarf desert in the Ruprecht 147 open cluster, ASTRON. J., 153, 131, 2017
Rappaport S, Vanderburg A, Borkovits T, Kalomeni B, Halpern JP, Ngo H, Mace GN, Fulton BJ, Howard AW, Isaacson H, Petigura EA, Mawet D, Kristiansen MH, Jacobs TL, LaCourse D, Bieryla A, Forgacs-Dajka E, Nelson L: EPIC 220204960: a quadruple star system containing two strongly interacting eclipsing binaries, MON NOT R ASTRON SOC 467: (2) 2160-2179, 2017
Angerhausen, D.; Dreyer, C.; Placek, B.; Csizmadia, Sz.; Eigmüller, Ph.; Godolt, M.; Kitzmann, D.; Mallonn, M.; Becklin, E. E.; Collins, P.; Dunham, E. W.; Grenfell, J. L.; Hamilton, R. T.; Kabath, P.; Logsdon, S. E.; Mandell, A.; Mandushev, G.; McElwain, M.; McLean, I. S.; Pfueller, E.; Rauer, H.; Savage, M.; Shenoy, S.; Vacca, W. D.; Van Cleve, J. E.; Wiedemann, M.; Wolf, J.: Simultaneous multicolour optical and near-IR transit photometry of GJ 1214b with SOFIA, Astronomy & Astrophysics, Volume 608, id.A120, 12 pp., 2017
Gandolfi, Davide; Barragán, Oscar; Hatzes, Artie P.; Fridlund, Malcolm; Fossati, Luca; Donati, Paolo; Johnson, Marshall C.; Nowak, Grzegorz; Prieto-Arranz, Jorge; Albrecht, Simon; Dai, Fei; Deeg, Hans; Endl, Michael; Grziwa, Sascha; Hjorth, Maria; Korth, Judith; Nespral, David; Saario, Joonas; Smith, Alexis M. S.; Antoniciello, Giuliano; Alarcon, Javier; Bedell, Megan; Blay, Pere; Brems, Stefan S.; Cabrera, Juan; Csizmadia, Szilard; Cusano, Felice; Cochran, William D.; Eigmüller, Philipp; Erikson, Anders; González Hernández, Jonay I.; Guenther, Eike W.; Hirano, Teruyuki; Suárez Mascareño, Alejandro; Narita, Norio; Palle, Enric; Parviainen, Hannu; Pätzold, Martin; Persson, Carina M.; Rauer, Heike; Saviane, Ivo; Schmidtobreick, Linda; Van Eylen, Vincent; Winn, Joshua N.; Zakhozhay, Olga V.: The Transiting Multi-planet System HD 3167: A 5.7 M ⊕ Super-Earth and an 8.3 M ⊕ Mini-Neptune, The Astronomical Journal, Volume 154, Issue 3, article id. 123, 15 pp., 2017
Sedaghati, Elyar; Boffin, Henri M. J.; Delrez, Laetitia; Gillon, Michaël; Csizmadia, Szilard; Smith, Alexis M. S.; Rauer, Heike: Probing the atmosphere of a sub-Jovian planet orbiting a cool dwarf, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 468, Issue 3, p.3123-3134, 2017
Fridlund, Malcolm; Gaidos, Eric; Barragán, Oscar; Persson, Carina M.; Gandolfi, Davide; Cabrera, Juan; Hirano, Teruyuki; Kuzuhara, Masayuki; Csizmadia, Sz.; Nowak, Grzegorz; Endl, Michael; Grziwa, Sascha; Korth, Judith; Pfaff, Jeremias; Bitsch, Bertram; Johansen, Anders; Mustill, Alexander J.; Davies, Melvyn B.; Deeg, Hans J.; Palle, Enric; Cochran, William D.; Eigmüller, Philipp; Erikson, Anders; Guenther, Eike; Hatzes, Artie P.; Kiilerich, Amanda; Kudo, Tomoyuki; MacQueen, Phillip; Narita, Norio; Nespral, David; Pätzold, Martin; Prieto-Arranz, Jorge; Rauer, Heike; Van Eylen, Vincent: K2-111 b - a short period super-Earth transiting a metal poor, evolved old star, Astronomy & Astrophysics, Volume 604, id.A16, 13 pp., 2017
Klagyivik, P.; Csizmadia, Sz.; Pasternacki, T.; Cabrera, J.; Chini, R.; Eigmüller, P.; Erikson, A.; Fruth, T.; Kabath, P.; Lemke, R.; Murphy, M.; Rauer, H.; Titz-Weider, R.: The Berlin Exoplanet Search Telescope II Catalog of Variable Stars. II. Characterization of the CoRoT SRc02 field, The Astronomical Journal, 151, 110, 2016
Eigmüller, Philipp; Gandolfi, Davide; Persson, Carina M.; Donati, Paolo; Fridlund, Malcolm; Csizmadia, Szilard; Barragán, Oscar; Smith, Alexis M. S.; Cabrera, Juan; Korth, Judith; Grziwa, Sascha; Prieto-Arranz, Jorge; Nespral, David; Saario, Joonas; Cochran, William D.; Cusano, Felice; Deeg, Hans J.; Endl, Michael; Erikson, Anders; Guenther, Eike W.; Hatzes, Artie P.; Pätzold, Martin; Rauer, Heike: K2-60b and K2-107b. A Sub-Jovian and a Jovian Planet from the K2 mission, The Astronomical Journal, 153, 130, 2017
Klagyivik, P.; Deeg, H. J.; Cabrera, J.; Csizmadia, Sz.; Almenara, J. M.: Limits to the presence of transiting circumbinary planets in CoRoT data, Astronomy & Astrophysics, 602, A117, 2017
Nowak, Grzegorz; Palle, Enric; Gandolfi, Davide; Dai, Fei; Lanza, Antonino F.; Hirano, Teruyuki; Barragán, Oscar; Fukui, Akihiko; Bruntt, Hans; Endl, Michael; Cochran, William D.; Prieto-Arranz, Jorge; Kiilerich, Amanda; Nespral, David; Hatzes, Artie P.; Albrecht, Simon; Deeg, Hans; Winn, Joshua N.; Yu, Liang; Kuzuhara, Masayuki; Grziwa, Sascha; Smith, Alexis M. S.; Prada Moroni, Pier G.; Guenther, Eike W.; Van Eylen, Vincent; Csizmadia, Szilard; Fridlund, Malcolm; Cabrera, Juan; Eigmüller, Philipp; Erikson, Anders; Korth, Judith; Narita, Norio; Pätzold, Martin; Rauer, Heike; Ribas, Ignasi: EPIC 219388192 b - an inhabitant of the brown dwarf desert in the Ruprecht 147 open cluster, ASTRON. J., 153, 131, 2017
Hajdu T, Borkovits T, Forgács-Dajka E, Sztakovics J, Marschalkó G, Benkő J M, Klagyivik P, Sallai M J: A search for tight hierarchical triple systems amongst the eclipsing binaries in the CoRoT fields, MON NOT R ASTRON SOC 471: 1230-1245, 2017
Rappaport S, Vanderburg A, Borkovits T, Kalomeni B, Halpern JP, Ngo H, Mace GN, Fulton BJ, Howard AW, Isaacson H, Petigura EA, Mawet D, Kristiansen MH, Jacobs TL, LaCourse D, Bieryla A, Forgacs-Dajka E, Nelson L: EPIC 220204960: a quadruple star system containing two strongly interacting eclipsing binaries, MON NOT R ASTRON SOC 467: (2) 2160-2179, 2017
Sedaghati, E.; Boffin, H. M. J.; Jeřabková, T.; García Muñoz, A.; Grenfell, J. L.; Smette, A.; Ivanov, V. D.; Csizmadia, Sz.; Cabrera, J.; Kabath, P.; Rocchetto, M.; Rauer, H.: Potassium detection in the clear atmosphere of a hot-Jupiter. FORS2 transmission spectroscopy of WASP-17b, Astronomy & Astrophysics, Volume 596, id.A47, 14 pp., 2016
Barragán, Oscar; Grziwa, Sascha; Gandolfi, Davide; Fridlund, Malcolm; Endl, Michael; Deeg, Hans J.; Cagigal, Manuel P.; Lanza, Antonino F.; Prada Moroni, Pier G.; Smith, Alexis M. S.; Korth, Judith; Bedell, Megan; Cabrera, Juan; Cochran, William D.; Cusano, Felice; Csizmadia, Szilard; Eigmüller, Philipp; Erikson, Anders; Guenther, Eike W.; Hatzes, Artie P.; Nespral, David; Pätzold, Martin; Prieto-Arranz, Jorge; Rauer, Heike: EPIC 211391664b: A 32 M ⊕ Neptune-size Planet in a 10 Day Orbit Transiting an F8 Star, The Astronomical Journal, Volume 152, Issue 6, article id. 193, 9 pp., 2016
Csizmadia Sz., Sedaghati, E. Boffin, H.: A new variable in the field of WASP-17b, Inf. Bull. Var. Stars No. 6200, 12, 2016
Eigmüller, Philipp; Gandolfi, Davide; Persson, Carina M.; Donati, Paolo; Fridlund, Malcolm; Csizmadia, Szilard; Barragán, Oscar; Smith, Alexis M. S.; Cabrera, Juan; Korth, Judith; Grziwa, Sascha; Prieto-Arranz, Jorge; Nespral, David; Saario, Joonas; Cochran, William D.; Cusano, Felice; Deeg, Hans J.; Endl, Michael; Erikson, Anders; Guenther, Eike W.; Hatzes, Artie P.; Pätzold, Martin; Rauer, Heike: K2-60b and Epic 216468514b. A sub-jovian and a jovian planet from the K2 mission, The Astronomical Journal, in press, 2017
Klagyivik, P.; Deeg, H. J.; Cabrera, J.; Csizmadia, Sz.; Almenara, J. M.: Limits to the presence of transiting circumbinary planets in CoRoT data, Astronomy & Astrophysics, in press, 2017
A. M. S. Smith, D. Gandolfi, O. Barragán, B. Bowler, Sz. Csizmadia, M. Endl, M. C. V. Fridlund, S. Grziwa, E. Guenther, A. P. Hatzes, G. Nowak, S. Albrecht, R. Alonso, J. Cabrera, W. D. Cochran, F. Cusano, H. J. Deeg, Ph. Eigmüller, A. Erikson, D. Hidalgo, T. Hirano, M. C. Johnson, J. Korth, A. Mann, N. Narita, D. Nespral, E. Palle, M. Pätzold, J. Prieto-Arranz, H. Rauer, I. Ribas, B. Tingley, V. Wolthoff: K2-99: a subgiant hosting a transiting warm Jupiter in an eccentric orbit and a long-period companion, MON NOT R ASTRON SOC 464, 2708, 2017
Kővári, Zs.; Künstler, A.; Strassmeier, K. G.; Carroll, T. A.; Weber, M.; Kriskovics, L.; Oláh, K.; Vida, K.; Granzer, T.: Time-series Doppler images and surface differential rotation of the effectively single, rapidly rotating K-giant KU Pegasi, Astronomy & Astrophysics, Volume 596, id.A53, 13 pp., 2016
Vida, K.; Kriskovics, L.; Oláh, K.; Leitzinger, M.; Odert, P.; Kővári, Zs.; Korhonen, H.; Greimel, R.; Robb, R.; Csák, B.; Kovács, J.: Investigating magnetic activity in very stable stellar magnetic fields. Long-term photometric and spectroscopic study of the fully convective M4 dwarf V374 Pegasi, Astronomy & Astrophysics, Volume 590, id.A11, 13 pp., 2016
Sódor, Á.; Skarka, M.; Liška, J.; Bognár, Zs.: KIC 2831097 - a 2-yr-orbital-period RR Lyrae binary candidate, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, vol. 465, issue 1, pp. L1-L5, 2017
G. Marschalkó: Light curve modeling of eclipsing binary stars, GPU Day 2016 - The Future of Many-Core Computing in Science, MTA Wigner Research Center For Physics, 2016
S. RAPPAPORT, A. VANDERBURG, T. BORKOVITS, B. KALOMENI, J.P. H ALPERN, H. NGO, G. N. MACE, B.J. F ULTON, A.W. HOWARD, H. ISAACSON, E.A. PETIGURA, D. MAWET, M.H. KRISTIANSEN, T.L. JACOBS, D. LACOURSE, A. BIERYLA , E. FORGÁCS-DAJKA, L. NELSON: EPIC 220204960: A Quadruple Star System Containing Two Strongly Interacting Eclipsing Binaries, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, in press, 2017
Borkovits, T.; Forgács-Dajka, E.; Rappaport, S. A.: Third-body perturbed apsidal motion in eclipsing binaries, EAS Publication Series, in press, 2017
Sztakovics, J.; Forgács-Dajka, E.; Borkovits, T.; Hajdu, T.; Marschalkó, G.: Statistical analysis of period-eccentricity distribution for large samples of Kepler, CoRoT and SB9 eclipsing binaries, EAS Publication Series, in press, 2017
Nowak, Grzegorz; Palle, Enric; Gandolfi, Davide; Dai, Fei; Lanza, Antonino F.; Hirano, Teruyuki; Barragán, Oscar; Fukui, Akihiko; Bruntt, Hans; Endl, Michael; Cochran, William D.; Prieto-Arranz, Jorge; Kiilerich, Amanda; Nespral, David; Hatzes, Artie P.; Albrecht, Simon; Deeg, Hans; Winn, Joshua N.; Yu, Liang; Kuzuhara, Masayuki; Grziwa, Sascha; Smith, Alexis M. S.; Prada Moroni, Pier G.; Guenther, Eike W.; Van Eylen, Vincent; Csizmadia, Szilard; Fridlund, Malcolm; Cabrera, Juan; Eigmüller, Philipp; Erikson, Anders; Korth, Judith; Narita, Norio; Pätzold, Martin; Rauer, Heike; Ribas, Ignasi: EPIC 219388192 b - an inhabitant of the brown dwarf desert in the Ruprecht 147 open cluster, ASTROPHYS J., submitted, 2017
Eigmüller, Ph.; Eislöffel, J.; Csizmadia, Sz.; Lehmann, H.; Erikson, A.; Fridlund, M.; Hartmann, M.; Hatzes, A.; Pasternacki, Th.; Rauer, H.; Tkachenko, A.; Voss, H.: An M Dwarf Companion to an F-type Star in a Young Main-sequence Binary, The Astronomical Journal, Volume 151, Issue 3, article id. 84, 7 pp., 2016
Klagyivik, P.; Csizmadia, Sz.; Pasternacki, T.; Cabrera, J.; Chini, R.; Eigmüller, P.; Erikson, A.; Fruth, T.; Kabath, P.; Lemke, R.; Murphy, M.; Rauer, H.; Titz-Weider, R.: The Berlin Exoplanet Search Telescope II Catalog of Variable Stars. II. Characterization of the CoRoT SRc02 Field, The Astronomical Journal, Volume 151, Issue 5, article id. 110, 9 pp., 2016
Csizmadia, Sz.; Hatzes, A.; Gandolfi, D.; Deleuil, M.; Bouchy, F.; Fridlund, M.; Szabados, L.; Parviainen, H.; Cabrera, J.; Aigrain, S.; Alonso, R.; Almenara, J.-M.; Baglin, A.; Bordé, P.; Bonomo, A. S.; Deeg, H. J.; Díaz, R. F.; Erikson, A.; Ferraz-Mello, S.; Tadeu dos Santos, M.; Guenther, E. W.; Guillot, T.; Grziwa, S.; Hébrard, G.; Klagyivik, P.; Ollivier, M.; Pätzold, M.; Rauer, H.; Rouan, D.; Santerne, A.; Schneider, J.; Mazeh, T.; Wuchterl, G.; Carpano, S.; Ofir, A.: Transiting exoplanets from the CoRoT space mission⋆. XXVIII. CoRoT-33b, an object in the brown dwarf desert with 2:3 commensurability with its host star, Astronomy & Astrophysics, Volume 584, id.A13, 12 pp., 2015
Klagyivik, P.; Csizmadia, Sz.; Pasternacki, T.; Cabrera, J.; Chini, R.; Eigmüller, P.; Erikson, A.; Fruth, T.; Kabath, P.; Lemke, R.; Murphy, M.; Rauer, H.; Titz-Weider, R.: The Berlin Exoplanet Search Telescope II Catalog of Variable Stars. II. Characterization of the CoRoT SRc02 field, The Astronomical Journal (közlésre elfogadva), 2016
Boyajian, T. S.; LaCourse, D. M.; Rappaport, S. A.; Fabrycky, D.; Fischer, D. A.; Gandolfi, D.; Kennedy, G. M.; Liu, M. C.; Moor, A.; Olah, K.; Vida, K.; Wyatt, M. C.; Best, W. M. J.; Ciesla, F.; Csak, B.; Dupuy, T. J.; Handler, G.; Heng, K.; Korhonen, H.; Kovacs, J.; Kozakis, T.; Kriskovics, L.; Schmitt, J. R.; Szabo, Gy.; Szabo, R.; Wang, J.; Goodman, S.; Hoekstra, A.; Jek, K. J.: Planet Hunters X. KIC 8462852 - Where's the Flux?, MNRAS (közlésre elküldve), 2015
Vida, K.; Korhonen, H.; Ilyin, I. V.; Oláh, K.; Andersen, M. I.; Hackman, T.: Study of FK Comae Berenices. VII. Correlating photospheric and chromospheric activity, Astronomy & Astrophysics, Volume 580, id.A64, 14 pp., 2015
Sedaghati, E.; Boffin, H. M. J.; Csizmadia, Sz.; Gibson, N.; Kabath, P.; Mallonn, M.; Van den Ancker, M. E.: Regaining the FORS: optical ground-based transmission spectroscopy of the exoplanet WASP-19b with VLT+FORS2, Astronomy & Astrophysics, Volume 576, id.L11, 7 pp., 2015
Lehmann, H.; Borkovits, T.; Rappaport, SA.; Ngo, H.; Mawet, D.; Csizmadia, Sz.; Forgács-Dajka, E.: KIC 7177553: A Quadruple System of Two Close Binaries, The Astrophysical Journal (közlésre elfogadva), 2016
Sztakovics, J.; Borkovits, T.; Forgács-Dajka, E.; Hajdu, T.: Fast determination of eccentricity and argument of periastron of detached eclipsing binaries in the Kepler field, Space Asteroseizmology: The next generation, The KASC8/TASC1 workshop 15-19 June 2015, Aarhus, Danmark, 2015
Boyajian, T. S.; LaCourse, D. M.; Rappaport, S. A.; Fabrycky, D.; Fischer, D. A.; Gandolfi, D.; Kennedy, G. M.; Liu, M. C.; Moor, A.; Olah, K.; Vida, K.; Wyatt, M. C.; Best, W. M. J.; Ciesla, F.; Csak, B.; Dupuy, T. J.; Handler, G.; Heng, K.; Korhonen, H.; Kovacs, J.; Kozakis, T.; Kriskovics, L.; Schmitt, J. R.; Szabo, Gy.; Szabo, R.; Wang, J.; Goodman, S.; Hoekstra, A.; Jek, K. J.: Planet Hunters X. KIC 8462852 - Where's the Flux?, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 457, Issue 4, p.3988-4004, 2016
Borkovits T, Hajdu T, Sztakovics J, Rappaport S, Levine A, Bíró I B, Klagyivik P: A comprehensive study of the Kepler triples via eclipse timing, MON NOT R ASTRON SOC 455: (4) 4136-4165, 2016
Lehmann H, Borkovits T, Rappaport SA, Ngo H, Mawet D, Csizmadia S, Forgács-Dajka E: KIC 7177553: A Quadruple System of Two Close Binaries, ASTROPHYS J 819: (1) , 2016
Rappaport S, Lehmann H, Kalomeni B, Borkovits T, Latham D, Bieryla A, Ngo H, Mawet D, Howell S, Horch E, Jacobs T L, LaCourse D, Sódor Á, Vanderburg A, Pavlovski K: A quintuple star system containing two eclipsing binaries, MON NOT R ASTRON SOC 462: (2) 1812-1825, 2016
Borkovits T, Rappaport S, Hajdu T, Sztakovics J: Eclipse timing variation analyses of eccentric binaries with close tertiaries in the Kepler field, MON NOT R ASTRON SOC 448: (4) 946-993, 2015
Derekas A, Németh P, Southworth J, Borkovits T, Sárneczky K, Pál A, Csák B, Garcia-Alvarez D, Maxted PFL, Kiss LL, Vida K, Szabó GyM, Kriskovics L: A new sdO+dM binary with extreme eclipses and reflection effect, ASTROPHYS J 808: (2) , 2015
Borkovits T, Hajdu T, Sztakovics J, Rappaport S, Levine A, Bíró I B, Klagyivik P: A comprehensive study of the Kepler triples via eclipse timing, MON NOT R ASTRON SOC 455: (4) 4136-4165, 2016
Borkovits T, Rappaport S, Hajdu T, Sztakovics J: Eclipse timing variation analyses of eccentric binaries with close tertiaries in the Kepler field, MON NOT R ASTRON SOC 448: (4) 946-993, 2015
Derekas A, Németh P, Southworth J, Borkovits T, Sárneczky K, Pál A, Csák B, Garcia-Alvarez D, Maxted PFL, Kiss LL, Vida K, Szabó GyM, Kriskovics L: A new sdO+dM binary with extreme eclipses and reflection effect, ASTROPHYS J 808: (2) , 2015
Smith, A. M. S.; Csizmadia, Sz.; Gandolfi, D.; Albrecht, S.; Alonso, R.; Barragán, O.; Cabrera, J.; Cochran, W. D.; Dai, F.; Deeg, H.; Eigmüller, Ph.; Endl, M.; Erikson, A.; Fridlund, M.; Fukui, A.; Grziwa, S.; Guenther, E. W.; Hatzes, A. P.; Hidalgo, D.; Hirano, T.; Korth, J.; Kuzuhara, M.; Livingston, J.; Narita, N.; Nespral, D.; Niraula, P.; Nowak, G.; Palle, E.; Pätzold, M.; Persson, C. M.; Prieto-Arranz, J.; Rauer, H.; Redfield, S.; Ribas, I.; Van Eylen, V.: EPIC 220501947 b and K2-237 b: two transiting hot Jupiters, Monthly Notices of Royal Astronomical Society, submitted, 2019
Korth, J.; Csizmadia, Sz; Gandolfi, D.; Fridlund, M.; Pätzold, M.; Hirano, T.; Livingston, J.; Persson, C. M.; Deeg, H. J.; Justesen, A. B.; Barragán, O.; Grziwa, S.; Endl, M.; Tronsgaard, R.; Dai, F.; Cochran, W. D.; Albrecht, S.; Alonso, R.; Cabrera, J.; Cauley, P. W.; Cusano, F.; Eigmüller, Ph; Erikson, A.; Esposito, M.; Guenther, E. W.; Hatzes, A. P.; Hidalgo, D.; Kuzuhara, M.; Montañes, P.; Napolitano, N. R.; Narita, N.; Niraula, P.; Nespral, D.; Nowak, G.; Palle, E.; Petrillo, C. E.; Redfield, S.; Prieto-Arranz, J.; Rauer, H.; Smith, A. M. S.; Tortora, C.; Van Eylen, V.; Winn, J. N.: K2-140b and K2-180b - Characterization of a hot Jupiter and a mini-Neptune from the K2 mission, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 482, Issue 2, p.1807-1823, 2019
Derekas, A.; Murphy, S. J.; Dálya, G.; Szabó, R.; Borkovits, T.; Bókon, A.; Lehmann, H.; Kinemuchi, K.; Southworth, J.; Bloemen, S.; Csák, B.; Isaacson, H.; Kovács, J.; Shporer, A.; Szabó, Gy M.; Thygesen, A. O.; Mészáros, Sz: Spectroscopic confirmation of the binary nature of the hybrid pulsator KIC 5709664 found with the frequency modulation method, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 486, 2129, 2019
Csizmadia, Sz.; Hellard, H.; Smith, A. M. S.: An estimate of the k2 Love number of WASP-18Ab from its radial velocity measurements, Astronomy & Astrophysics, Volume 623, id.A45, 12 pp., 2019
Bognár, Zs; Paparó, M.; Sódor, Á.; Jenei, D. I.; Kalup, Cs; Bertone, E.; Chavez-Dagostino, M.; Montgomery, M. H.; Győrffy, Á.; Molnár, L.; Ollé, H.; Pápics, P. I.; Plachy, E.; Verebélyi, E.: Wandering near the red edge: photometric observations of three cool ZZ Ceti stars, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 482, Issue 3, p.4018-4031, 2019
Smith, A. M. S.; Cabrera, J.; Csizmadia, Sz; Dai, F.; Gandolfi, D.; Hirano, T.; Winn, J. N.; Albrecht, S.; Alonso, R.; Antoniciello, G.; Barragán, O.; Deeg, H.; Eigmüller, Ph; Endl, M.; Erikson, A.; Fridlund, M.; Fukui, A.; Grziwa, S.; Guenther, E. W.; Hatzes, A. P.; Hidalgo, D.; Howard, A. W.; Isaacson, H.; Korth, J.; Kuzuhara, M.; Livingston, J.; Narita, N.; Nespral, D.; Nowak, G.; Palle, E.; Pätzold, M.; Persson, C. M.; Petigura, E.; Prieto-Arranz, J.; Rauer, H.; Ribas, I.; Van Eylen, V.: K2-137 b: an Earth-sized planet in a 4.3-h orbit around an M-dwarf, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 474, Issue 4, p.5523-5533, 2018
Barragán, O.; Gandolfi, D.; Dai, F.; Livingston, J.; Persson, C. M.; Hirano, T.; Narita, N.; Csizmadia, Sz.; Winn, J. N.; Nespral, D.; Prieto-Arranz, J.; Smith, A. M. S.; Nowak, G.; Albrecht, S.; Antoniciello, G.; Justesen, A. Bo; Cabrera, J.; Cochran, W. D.; Deeg., H.; Eigmuller, Ph.; Endl, M.; Erikson, A.; Fridlund, M.; Fukui, A.; Grziwa, S.; Guenther, E.; Hatzes, A. P.; Hidalgo, D.; Johnson, M. C.; Korth, J.; Palle, E.; Patzold, M.; Rauer, H.; Tanaka, Y.; Van Eylen, V.: K2-141 b. A 5-M⊕ super-Earth transiting a K7 V star every 6.7 h, Astronomy & Astrophysics, Volume 612, id.A95, 11 pp., 2018
Barragán, O.; Gandolfi, D.; Smith, A. M. S.; Deeg, H. J.; Fridlund, M. C. V.; Persson, C. M.; Donati, P.; Endl, M.; Csizmadia, Sz.; Grziwa, S.; Nespral, D.; Hatzes, A. P.; Cochran, W. D.; Fossati, L.; Brems, S. S.; Cabrera, J.; Cusano, F.; Eigmüller, Ph.; Eiroa, C.; Erikson, A.; Guenther, E.; Korth, J.; Lorenzo-Oliveira, D.; Mancini, L.; Pätzold, M.; Prieto-Arranz, J.; Rauer, H.; Rebollido, I.; Saario, J.; Zakhozhay, O. V.: K2-139 b: a low-mass warm Jupiter on a 29-d orbit transiting an active K0 V star, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 475, Issue 2, p.1765-1776, 2018
Bognár, Zs; Kalup, Cs; Sódor, Á.; Charpinet, S.; Hermes, J. J.: Searching for new white dwarf pulsators for TESS observations at Konkoly Observatory, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 478, Issue 2, p.2676-2685, 2018
Paparó, M.; Kolláth, Z.; Shobbrook, R. R.; Matthews, J. M.; Antoci, V.; Benkő, J. M.; Park, N.-K.; Mirtorabi, M. T.; Luedeke, K.; Kusakin, A.; Bognár, Zs; Sódor, Á.; García-Hernández, A.; Peña, J. H.; Kuschnig, R.; Moffat, A. F. J.; Rowe, J.; Rucinski, S. M.; Sasselov, D.; Weiss, W. W.: The Delta Scuti star 38 Eri from the ground and from space, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 477, Issue 4, p.4362-4379, 2018
Roettenbacher, Rachael M.; Vida, Krisztián: The Connection between Starspots and Flares on Main-sequence Kepler Stars, The Astrophysical Journal, Volume 868, Issue 1, article id. 3, 8 pp., 2018
Skarka, M.; Liška, J.; Dřevěný, R.; Guggenberger, E.; Sódor, Á.; Barnes, T. G.; Kolenberg, K.: A cautionary tale of interpreting O-C diagrams: period instability in a classical RR Lyr Star Z CVn mimicking as a distant companion, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 474, Issue 1, p.824-837, 2018
Mitnyan, T.; Bódi, A.; Szalai, T.; Vinkó,, J.; Szatmáry, K.; Borkovits, T.; Bíró, I. B.; Hegedüs, T.; Vida, K.; Pál, A.: The contact binary VW Cephei revisited: surface activity and period variation, Astronomy & Astrophysics, 612, A91, 2018
Hajdu, T.; Borkovits, T.; Forgács-Dajka, E.; Sztakovics, J.; Marschalkó, G.; Kutrovátz, G.: Eclipse timing variation analysis of OGLE-IV eclipsing binaries towards the Galactic Bulge - I. Hierarchical triple system candidates, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 485, Issue 2, p.2562-2572, 2019
Borkovits, T.; Rappaport, S.; Kaye, T.; Isaacson, H.; Vanderburg, A.; Howard, A. W.; Kristiansen, M. H.; Omohundro, M. R.; Schwengeler, H. M.; Terentev, I. A.; Shporer, A.; Relles, H.; Villanueva, S., Jr.; Tan, T. G.; Colón, K. D.; Blex, J.; Haas, M.; Cochran, W.; Endl, M.: Photodynamical analysis of the triply eclipsing hierarchical triple system EPIC 249432662, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 483, Issue 2, p.1934-1951, 2019
Oláh, K.; Rappaport, S.; Borkovits, T.; Jacobs, T.; Latham, D.; Bieryla, A.; Bíró, I. B.; Bartus, J.; Kővári, Zs.; Vida, K.; Vanderburg, A.; LaCourse, D.; Csányi, I.; Bakos, G. Á.; Bhatti, W.; Csubry, Z.; Hartman, J.; Omohundro, M.: Eclipsing spotted giant star with K2 and historical photometry, Astronomy & Astrophysics, Volume 620, id.A189, 13 pp., 2018
Dreyer, C.; Csizmadia, Sz.; Titz-Weider, R.; Eigmüller, Ph.; Fruth, T.; Cabrera, J.; Erikson, A.; Rauer, H.: The Berlin Exoplanet Search Telescope. II. Catalog of Variable Stars. III. Census of Variable Stars in a Puppis Field, The Astronomical Journal, Volume 156, Issue 5, article id. 204, 13 pp., 2018
Borkovits, T.; Albrecht, S.; Rappaport, S.; Nelson, L.; Vanderburg, A.; Gary, B. L.; Tan, T. G.; Justesen, A. B.; Kristiansen, M. H.; Jacobs, T. L.; LaCourse, D.; Ngo, H.; Wallack, N.; Ruane, G.; Mawet, D.; Howell, S. B.; Tronsgaard, R.: EPIC 219217635: a doubly eclipsing quadruple system containing an evolved binary, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 478, Issue 4, p.5135-5152, 2018
Lampens, P.; Frémat, Y.; Vermeylen, L.; Sódor, Á.; Skarka, M.; De Cat, P.; Bognár, Zs.; De Nutte, R.; Dumortier, L.; Escorza, A.; Oomen, G. M.; Van de Steene, G.; Kamath, D.; Laverick, M.; Samadi, A.; Triana, S.; Lehmann, H.: Multi-technique investigation of the binary fraction of A-F type candidate hybrid variable stars discovered by Kepler, Astronomy & Astrophysics, Volume 610, id.A17, 33 pp., 2018

 

Events of the project

 
2014-10-13 14:38:36
Résztvevők változása
Back »