Critical edition of the evangelical-lutheran and calvinist hymns in the 17th century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113457
Type PUB-F
Principal investigator Hubert, Gabriella
Title in Hungarian XVII. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása
Title in English Critical edition of the evangelical-lutheran and calvinist hymns in the 17th century
Keywords in Hungarian kritikai kiadás, irodalomtörténet
Keywords in English critical edition, literary history
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Church music
Panel Publications Panel
Department or equivalent Balassi Kiadó
Starting date 2014-08-01
Closing date 2016-01-31
Funding (in million HUF) 2.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja olyan 17. századi evangélikus és református versszövegek és dallamok (főként gyülekezeti énekek) kritikai kiadása, amelyek eddig nem jelentek meg a Régi Magyar Költők Tára (RMKT) 17. századi sorozatában. Az 1959-ben indult sorozatnak ez lesz a 17. kötete. A kötet mintegy 243 énekszöveget tartalmaz a hozzájuk tartozó dallamokkal együtt. Ehhez minden ének minden egyes kéziratos és nyomtatott forrását össze kellett gyűjteni és módszeres szövegkritikának alávetni. Az RMKT szabványa szerint készültek el a kritikai szövegek, a szövegváltozatokat ismertető lapalji apparátus; a szövegekhez tartozó történeti, teológiai, verstani és tárgyi jegyzetek; az énekszövegekhez tartozó dallamok, szintén kritikai közlésben, jegyzetekkel; valamint az elő- és utószó, a kéziratos források analitikus leírása, mutatók. A kiadandó énekanyag lényegében feltáratlan, a magyar irodalomtörténet egy eddig megíratlan, új fejezetének tekinthető.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás segítségével a Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozatát tesszük teljesebbé. Ezek a szövegek korábban nem jelentek meg kritikai kiadásban, sőt egyéb kiadásban is csak néhány szöveg jelent meg közülük (többnyire nem az eredeti formában). A költészet- és műfajtörténet hiányzó fejezetének megírásához jelentenek alapot ezek a kritikai szövegek. Az énekversek tekintélyes része a magyar fordításirodalom kialakulásához, a magyar-német-szlovák költészet és zene magyarországi együttélésének feltérképezéséhez segítenek hozzá.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kritikai kiadás egyrészt az egyetemi oktatásban hasznosulhat. A kötet alapul szolgálhat egy, a korábbi korszakot feldolgozó RPHA-hoz hasonló, 17. századi versadatbázishoz. Mivel a kiadás számítógépen készül, könnyen közzé tehető az interneten is. Népszerűsítő kiadványokban (szöveggyűjteményben, egyházi énekeskönyvekben) is jól felhasználható. Hozzájárulhat a 17. századi magyar költészettörténet megírásához. A nemzetközi kutatások számára pedig a német és biblikus cseh szövegekből készült fordítások jelentenek új lehetőségeket.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatás célja eddig kiadatlan, 17. századi evangélikus és református énekversek kritikai kiadása. Ezeket az énekelt verseket a 17-18. században a protestáns hívők énekelték, sokuk számára ezek a szövegek a magyar költészettel való egyetlen találkozást jelentették. Az énekversek tekintélyes része németből és biblikus cseh nyelvből való fordítás. A többnyelvű magyarországi protestánsok együttélését segítették elő ezek a fordítások. A kritikai kiadás szövegei a magyar költészet eddig jó részt ismeretlen értékei közé tartoznak. A kiadás révén lehetővé válik, hogy a tágabb olvasó-éneklő közösség is megismerje őket.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the research is a critical edition: the 17th volume of the series Régi Magyar Költők Tára XVII. század (Anthology of Hungarian Poetry of the Past - subseries: 17th century). The subject of the volume is a critical edition of all 17th century Lutheran and Calvinist songs (i. e. lyrics and tunes) not yet published. The extent of the volume is 243 songs. Once collected, each manuscript or printed source of each song should be subject to methodological textual criticism. Rules of textual criticism are the same as those applied in the previous volumes of the series. Critical texts and scores, apparatus criticus, historical, theological, metrical and explanatory notes, analytic description of the sources, preface, epilogue, and index follow the series standards as well. The material to be published is mostly unexplored: a practically unknown chapter of Hungarian literary history.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

This research helps completing of the series Régi Magyar Költõk Tára XVII. század. These texts have never been published in a critical edition, even other editions did not contain more than a few of these texts, and they were usually not using the original form. These critical texts form a base for writing the missing chapter of the history of poetics and genre. A large part of these songs helps discovering how Hungarian literary translation started, and how Hungarian, German and Slovak poetry and music lived together in Hungary.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The critical edition can first of all be used in university education. This volume may as well serve as a ground for creating a database of poems of the 17th century, similar to the RPHA (which contains the data of an earlier period in poetry). As the edition is created entirely on computer, it can easily be published online. It can be used as a reference for more popular editions (anthologies, hymnals etc). It can contribute to writing the history of 17th century Hungarian literature. The translations based on German and biblical Czech texts provide new opportunities for international research projects.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The aim of the research is to publish a critical edition of previously unpublished 17th century Lutheranian and Calvinist hymns. These poems were sung by protestant believers in the 17th and 18th centuries, while these texts meant the only connection to Hungarian poetry for them. An important part of these songs is translation from German and biblic Czech language. These translations helped the coexistence of multilingual Hungarian protestants. The texts of this critical edition form a previously unknown treasure of Hungarian poetry. Thanks to this edition, a larger singing and reading public will be able to get to know this treasure and use for the popular editions, hymnals.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA PUB-F-113457 sz. pályázat szerződésében vállalt publikáció megjelent. A munkatervtől nem történt eltérés. A kötetben fel van tüntetve az OTKA/NKFIH támogatás ténye. A köteles példányrendeletben foglaltakat teljesítettük. A következő intézmények kapnak még egy-egy példányt a kötetből: MTA KIK; MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye; SZTE Klebelsberg Könyvtár; SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék; PTE Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék; DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet; Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet; PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszék; ELTE Egyetemi Könyvtár; LFZE Egyházzenei Tanszék; KRE BTK Könyvtára; Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Könyvtára; Soproni Evangélikus Egyházközség Könyvtára; Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára; Ráday Gyűjtemény Könyvtára; Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Nagykönyvtár; Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára; Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Nagykönyvtár; Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára; Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Nagykönyvtára; Magyar Unitárius Egyház Könyvtára; Prof. Dr. Dr. h. c. Hermann Kurzke, Gesangbucharchiv, Mainz; Eva Augustínová, Slovenská národná knižnica, Martin. A kötet elhelyezve: MTA KIK REAL – az MTA Könyvtárának Repozitóriumában: http://real-eod.mtak.hu/2620/
Results in English
Az OTKA PUB-F-113457 sz. pályázat szerződésében vállalt publikáció megjelent. A munkatervtől nem történt eltérés. A kötetben fel van tüntetve az OTKA/NKFIH támogatás ténye. A köteles példányrendeletben foglaltakat teljesítettük. A következő intézmények kapnak még egy-egy példányt a kötetből: MTA KIK; MTA KIK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye; SZTE Klebelsberg Könyvtár; SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszék; PTE Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék; DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet; Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet; PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszék; ELTE Egyetemi Könyvtár; LFZE Egyházzenei Tanszék; KRE BTK Könyvtára; Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Könyvtára; Soproni Evangélikus Egyházközség Könyvtára; Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára; Ráday Gyűjtemény Könyvtára; Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, Nagykönyvtár; Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára; Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Nagykönyvtár; Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára; Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Nagykönyvtára; Magyar Unitárius Egyház Könyvtára; Prof. Dr. Dr. h. c. Hermann Kurzke, Gesangbucharchiv, Mainz; Eva Augustínová, Slovenská národná knižnica, Martin. A kötet elhelyezve: MTA KIK REAL – az MTA Könyvtárának Repozitóriumában: http://real-eod.mtak.hu/2620/
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113457
Decision
Yes

 

List of publications

 
H. Hubert Gabriella, Vadai István, Ecsedi Zsuzsanna: Evangélikus és református gyülekezeti énekek, 1601-1700 (Régi Magyar Költők Tára XVII. század, 17.), Budapest: Balassi, 2016
Back »