Filmed Books. The Relationship of Hungarian Film and Literature (1945–1995)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113523
Type PUB-K
Principal investigator Gelencsér, Gábor
Title in Hungarian Forgatott könyvek A magyar film és az irodalom kapcsolata (1945–1995)
Title in English Filmed Books. The Relationship of Hungarian Film and Literature (1945–1995)
Keywords in Hungarian magyar film, magyar irodalom, magyar filmtörténet, filmadaptáció
Keywords in English Hungarian Film, Hungarian Literature, Hungarian Film History, Film Adaptation
Discipline
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Art history
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány
Starting date 2014-08-01
Closing date 2015-07-31
Funding (in million HUF) 1.380
FTE (full time equivalent) 0.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A Film és irodalom kapcsolata az 1945 utáni magyar filmművészetben elnevezésű interdiszciplináris jellegű kutatás nyomán elkészült Forgatott könyvek (A magyar film és az irodalom kapcsolata, 1945–1995) című monográfia az alapkutatás eredményeit hasznosítva elemzi fél évszázad magyar filmtörténetét. A kutatás tézise szerint film és irodalom sajátos kulturális és formai kölcsönhatása meghatározó része a magyar film formatörténetének. Mindennek következtében a vizsgált korpusz hozzájárulhat az 1945 és 1995 közötti szakasz történeti leírásához. Az adaptációk ugyanis reprezentatív módon írják le a filmek kanonikussá vált „kettős természetét”, nevezetesen a társadalmi jelentés különféle, a belső korszakhatárokon módosuló változatait, illetve az ezt létrehozó, az egyes korszakokhoz szintén szorosan kötődő stílusmegoldásokat. Az alkalmazott szempontrendszer ugyanakkor a történeti összefüggéseken túl a magyar film számos, kevéssé ismert művére is felhívja a figyelmet, illetve új nézőpontból mutatja be őket. A korszakelemzések és az esettanulmányok így közvetett módon filmtörténeti tanulságokkal szolgálnak, közvetlen eredményük pedig az egyes filmalkotások, illetve a hozzájuk kapcsolódó szerzők (írók és rendezők) életművének elemző bemutatása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A Film és irodalom kapcsolata az 1945 utáni magyar filmművészetben elnevezésű kutatás alapkérdése az volt, hogy a magyar film 1945–1995 közötti, vagyis az (előzményekre és a következményekre is kitekintő) államosított filmgyártás korszakában milyen szerepet játszanak az adaptációk. Tézisem szerint ez a szerep egybevág a korszak filmtörténetéről alkotott kanonikus képünkkel, vagyis jól reprezentálja az ismert folyamatokat, s így megfelelő aspektust kínál egy monografikus áttekintésre. A kutatás során arra jutottam, hogy az adaptációk egymásba fonódó kapcsolatrendszere magyarázza reprezentatív szerepüket: a kulturális funkcióé és formai kölcsönhatásé. Az adaptációkat e kettős szempontrendszer mentén válogattam ki, illetve e szerint végeztem el elemzésüket. Mindennek következtében az elméleti alapkérdésre adott gyakorlati válaszokként készültek el az egyes korszakokat, alkotókat és műveket vizsgáló tanulmányok.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A Film és irodalom kapcsolata az 1945 utáni magyar filmművészetben elnevezésű kutatás jelentősége a szakirodalomban és műelemzésekben gyakran érintett adaptációs jelenségnek, illetve maguknak a filmadaptációknak egységes szempontrendszert érvényesítő, filmtörténetileg behatárolt korszakot átívelő monografikus igényű leírása. A kutatás több, egyáltalán nem vagy csupán kevéssé feldolgozott filmtörténeti korszak leírásához járul hozzá, s új szemponttal gazdagítja a magyar filmművészet kanonikus műveinek elemzését. Így például a magyar filmtörténet eddig még feldolgozatlan, ám rendkívül gazdag és igen változatos korszakának, az 1954 és 1962 közötti, a szocialista realizmusból a modernizmusba átkötő szakasznak a vizsgálatakor igen termékenynek bizonyult az adaptációs szempont, mivel ezen időszak meghatározó művei irodalmi háttérrel rendelkeznek. Egyes esetekben a közös szemléleti és/vagy formai jegyek kiemelésére volt e szempontrendszer alkalmas (pl. a mozgalmi vagy a szubjektív időkezelést megvalósító filmek elemzésekor). Máskor egy-egy kevéssé ismert íróra, rendezőre vagy műre irányította a figyelmet. A Forgatott könyvek (A magyar film és az irodalom kapcsolata, 1945–1995) című monográfia mindezen elméleti kutatások gyakorlati eredményeit tartalmazza.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A Forgatott könyvek (A magyar film és az irodalom kapcsolata, 1945–1995) című kötet 50 év több mint 800 egészestés játékfilmjének egyharmadát kitevő közel 300 adaptációjából válogat. Elsősorban azokat a műveket mutatja be, amelyek alakító módon vettek részt a korszak filmtörténetében. Ily módon a vizsgált művek köre 100 író több mint 200 műve nyomán majd’ 70 rendező által forgatott 200 adaptációra terjed ki. A korszakelemzésekből pontosabb képet kapunk az 1945 és 1995 közötti 50 év egyes filmtörténeti periódusairól, úgymint a koalíciós időszak, a szocialista realizmus, az új hullámot megelőző hosszú és igen tagolt átmeneti periódus, a hatvanas évek új hulláma, a hetvenes évek filmművészete, a nyolcvanas évtized újabb átmeneti időszaka, végül a rendszerváltás körüli évek. Az esettanulmányokban többek között olyan, igen különböző karakterű írókról és rendezőkről esik szó, mint Déry Tibor, Galgóczi Erzsébet vagy Krasznahorkai László, illetve Fábri Zoltán, Makk Károly vagy Tarr Béla. A könyv a népszerű megfilmesítések mellett (pl. Édes Anna, Húsz óra, Szindbád) számos kevéssé ismert filmtörténeti jelenséggel is behatóan foglalkozik (így például a Galambos Lajos regényeiből készült filmváltozatokkal, a mozgalmi tematika adaptációival vagy az ötvenes évekről szóló filmek irodalmi hátterével).
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The monograph titled Filmed Books (The Relationship of Hungarian Film and Literature 1945–1995) is based on an interdisciplinary research called The Relationship of Film and Literature in Post-War Hungarian Film Art and using its results it analyses the past 50 years of Hungarian film history. The research proves that the cultural interaction between film and literature plays a grand part in Hungarian film's history which helps to describe the period between 1945 and 1995. Adaptations show the films' "dual nature": 1.) the different versions of the meaning of "changing society"; and 2.) the stylistic choices that are made in relations to these meanings. The study also introduces the audience to several less known films to give them new "point of view". We get to see several film makers’ life work as well through analysing certain films in this period.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The research's entitled The Relationship of Film and Literature in Post-War Hungarian Film Art main question was: What roles were adaptations playing in this era (1995–1995) when Hungarian filmmaking was government funded? My thesis is that – based on this question – we can describe the period in an effective way as adaptations represent the era in a way that we can base this monograph on it.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The caseworks on the basis of the research entitled The Relationship of Film and Literature in Post-War Hungarian Film Art pick up a number of less known period of Hungarian film history, and give a new point of view the analysis of the canonical pieces of Hungarian film art. Examining the period between 1954 and 1962, when social-realistic films were "taken over" by modernist films, we learn that most of the films come from a "literature background". It sometimes is shown in the structure of the film (e. g. alternative time-structure) or introducing a writer's style via film.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Filmed Books (The Relationship of Hungarian Film and Literature 1945–1995) is picking examples for the readers from a selection of no less than 300 adaptations that were made during the 50 years of (800 of total) feature films. It concentrates mostly on the films that influenced this era's film history. The discussed works are more than 200 books from around a 100 writers which resulted in 200 adaptations made by 70 directors. We get a more accurate picture of this 50 years' film periods and movements: the 60's new wave; film art of the 70's; the 80's transitions; the years around the Regime Change. A wide range of writers and directors (with different characters and styles) are mentioned (e.g. Tibor Déry, Erzsébet Galgóczi, László Krasznahorkai and Zoltán Fábri, Károly Makk, Béla Tarr).

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Film és irodalom kapcsolata az 1945 utáni magyar filmművészetben elnevezésű kutatás jelentősége a szakirodalomban és műelemzésekben gyakran érintett adaptációs formának, illetve maguknak a filmadaptációknak egységes szempontrendszert érvényesítő, filmtörténetileg behatárolt korszakokon átívelő monografikus igényű leírása. A Forgatott könyvek (A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között) című monográfia mindezen elméleti kutatások gyakorlati eredményeit tartalmazza. A szerződésben vállalt könyv 568 oldalon (B/5-ös formátum) megjelent. A könyvből a köteles példány rendeletben foglaltakon és a Könyvtárellátó Vállalatnak eljutatott 60 példányon túl a film- és irodalomelmélettel, film- és irodalomtörténettel foglalkozó egyetemek és főiskolák illetékes tanszékének és/vagy könyvtárának (ELTE, SZTE, DE, PPKE, BKF, EKF stb.), valamint az illetékes kutatóhelyeknek és közgyűjteményeknek (MTA, MaNDA stb.) is küldünk példányt. A támogatott kiadvány könyvként történő hasznosítása miatt az MTA által működtetett REAL Repozitóriumban történő hozzáférés tekintetében a Kiadóval egyetértésben egy éves moratóriumot kívánunk érvényesíteni.
Results in English
The caseworks on the basis of the research entitled The Relationship of Film and Literature in Post-War Hungarian Film Art pick up a number of less known periods of Hungarian film history, and give a new point of view the analysis of the canonical pieces of Hungarian film art. The published book entitled Filmed Books (The Relationship of Film and Literature between 1945 and 1995) consists the practical results of the earlier theoretical research. According to the contract the book has been published on 568 pages (B/5 format).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113523
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek. A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között, Kijárat Kiadó – Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, 2015
Back »