Controlled Synthesis of Carbon Nanotube Forests: Caracterization, Modification and Potential Applications  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
114463
Type NN
Principal investigator Hernádi, Klára
Title in Hungarian Szén nanocső erdők kontrollált szintézise: jellemzés, módosítás és alkalmazási lehetőségek
Title in English Controlled Synthesis of Carbon Nanotube Forests: Caracterization, Modification and Potential Applications
Keywords in Hungarian impulzus lézeres vékonyréteg építés, katalitikus kémiai gőzlepárlás, funkcionális hordozók, elektronmikroszkópia
Keywords in English pulsed laser deposition, catalytic chemical vapor deposition, functional substrates, electron microscopy
Discipline
Material Science and Technology (chemistry) (Council of Physical Sciences)70 %
Material Science and Technology (physics) (Council of Physical Sciences)30 %
Ortelius classification: Nanotechnology (Materials technology)
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Applied and Environmental Chemistry (University of Szeged)
Participants Berki, Péter
Budai, Judit
Fejes, Dóra
Gyulavári, Tamás
Kecsenovity, Egon
Kovács, Gábor
Németh, Krisztián
Pápa, Zsuzsanna
Réti, Balázs
Tóth, Zsolt
Ungvári, Krisztina
Starting date 2015-09-01
Closing date 2019-02-28
Funding (in million HUF) 35.251
FTE (full time equivalent) 13.93
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Strukturált szerkezetüknek köszönhetően a függőlegesen irányított szén nanocsövek (CNT) potenciális építőállványként szolgálhatnak különböző alkalmazásokhoz, pl. energiatárolásban vagy különféle anyagok mechanikai erősítésében. Jelen munka célja szén nanocső erdők különböző hordozó anyagokra történő, precízen kontrollált szintézisének kifejlesztése, a katalizátor réteget előállító PLD (impulzus lézeres vékonyréteg építés) és CCVD (katalitikus kémiai gőzlepárlás) körülményeinek optimalizálásával. A pontosan szabályozott alapterületű, magasságú, sűrűségű, homogén nanocső átmérővel rendelkező rendezett CNT tömböket egymást kiegészítő anyagtudományi módszerekkel fogjuk jellemezni Magyarországon és Svájcban is, majd a további alkalmazásokhoz módosítjuk őket. Az előállított szén nanocső erdőket vagy (1) közvetlenül felhasználjuk, vagy pedig (2) funkcionális felületekre (mint pl. FTO, ITO, AZO, Ti vagy ZrO2) helyezzük át. Potenciális töltéskollektor készítéséhez homogén félvezető réteget alakítunk ki a szén nanocsövek felületén, anélkül, hogy azok rendezett szerkezetét megbolygatnánk. Ezt követően a további lépésekhez a mintákat átadjuk a svájci partnernek (ld. a sémát a részletes kutatási tervben). A fogászati implantátumok csontba történő rögzülésének elősegítésére azok felületére kötődő CNT mintázatot növesztünk. A klinikai alkalmazhatóság vizsgálata előtt biokompatibilitási teszteket végzünk.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az előterjesztett kutatási tervvel az alábbi kérdésekre keressük a választ:
• Hogyan finomhangolhatjuk a végtermék minőségét a CNT erdők CCVD szintézise során?
• Lehetséges-e a rendezett CNT tömbök tulajdonságának, különösen a magasságának sikeres kontrollálása a PLD körülményeinek, illetve a CCVD során a gázáramok, a reakcióhőmérséklet, stb. változtatásával?
• Hogyan változtatható a további felhasználáshoz optimalizálva az erdő alapjaként alkalmazott hordozó anyag?
• Lehetséges-e a szén nanocsövek felületének homogén réteggel történő módosítása anélkül, hogy az eredeti rendezett struktúrát megváltoztatnánk?
• Milyen típusú morfológia és határfelületi jelleg jelenik meg ezekben az anyagokban?
• Alkalmasak-e ezek a homogénen fedett CNT erdők fotovoltaikus eszközökben történő felhasználásra?
• Jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek-e ezek a szén nanocsővel fedett fogászati implantátumok?
• Milyen az így elkészített minták biokompatibilitása?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Kutatásainkkal két fő gyakorlati alkalmazási irányt célzunk meg. Míg a Szegeden előállított CNT erdők kiváló optikai sajátságaihoz kapcsolódó fotovoltaikus hasznosítás kivitelezését a svájci partner végezné a Lausanne-i EPFL-en, addig a CNT-csont biokompozit kialakítása révén megerősített fogászati implantátumokat a szegedi Fogorvostudományi Karon vizsgálnánk. A két partner tudásbázisának egyesítésével és szinergiájával a kutatási projekt magas színvonalú kimenetet eredményezhet, ebből eredően ezen gyakorlati felhasználások gyors ütemben fejlődő megértéséhez jelentős hozzájárulást szolgáltathat. Remélhető, hogy a projekt végrehajtása során előállított új típusú anyag(ok) mind az energiatárolás, mind a modern fogászat fejlődését fogja biztosítani. A célkitűzésben szereplő CNT erdő kompozitok szintézisével teljesíthetőek azok az elméleti kritériumok, amelyek szükségesek egy hatékony, szelektív, töltést felhalmozó elektród kialakításához, amely aztán hasznosítható a fém halogenid perovszkit alapú fotovoltaikus eszközökben, valamint kiterjeszthető más anód és katód anyagok előállítására, amelyek alkalmazhatóak energiatárolásban és környezetvédelmi célú tisztítási eljárásokban. Az fotovoltaikus eszközökben lejátszódó foton abszorpció és/vagy emisszió, töltésinjektálás és a rekombinációs eljárások közismert kiegyenlítődése alapján joggal remélhetjük, hogy a vékony szerkezetek rendkívüli töltésfelhalmozó tulajdonságokkal rendelkeznek majd. Biokompatibilis CNT-csont kompozitok kialakításával javíthatjuk a titán vagy a cirkónium-oxid mechanikai kötődését az (áll)csonthoz, mely egy jelentős lépés lehet az új generációs fogászati implantátumok felé. Ehhez a feladathoz egy „strapabíró” CNT-szubsztrát kapcsolat kialakítása elengedhetetlen, ami a jelen projekt fontos célkitűzése.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A szén nanocsöveket már a múlt század végén a XXI. század „csodaanyagainak” tartották. Ez a feltételezés azok rendkívüli tulajdonságain alapult. Mind a mai napig világszerte nagymértékű kutatási aktivitás próbálja feltárni a lehetséges alkalmazásokat. Mind a szén nanocső szintézis, mind azok módosítása területén szerzett 20 éves tapasztalatunkat felhasználva kívánunk különböző területeken működőképes, költséghatékony megoldást nyújtani alkalmazásukra. Az energiatárolás és a korszerű fogászati megoldások is az emberiség sürgető kihívásai. Kipróbált, hosszútávú együttműködésünk a svájci partnerrel további sikerek ígéretét vetíti előre. Reméljük, hogy a nagy rendezettségű szén nanocső erdők előállításával és módosításával olyan új anyagokat tudunk létrehozni, melyek számos nanotechnológiai alkalmazás fejlődését eredményezhetik. A módosító bevonatok ideális és szelektív elektron vagy „lyuk”-gyűjtő rétegként szolgálhatnak napelemekben. A tervezett anyagok kivételes töltésfelhalmozóként használhatóak sok berendezésben, mint pl. szuperkondenzátorokban, elemekben. A fogászati implantátumok élettartamának növelése szintén nagyon ígéretes célkitűzésünk.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Due to their oriented structure vertically aligned carbon nanotube (CNT) arrays could serve as potential scaffolds in various applications such as energy storage or reinforcing materials. The aim of this work is to evolve precisely controlled synthesis of CNT forests over various substrates with the optimization of catalyst layer deposition by PLD (pulsed laser deposition) and the conditions of CCVD (catalytic chemical vapor deposition). CNT arrays of accurately tailored height, density, etc. will be characterized (by complemental material science methods both in Hungary and Switzerland) and then modified for further applications. CNT forests will be either used as they are, or transferred onto functional surfaces such as FTO, ITO, AZO, Ti or ZrO2. For preparing potential charge collector electrodes, homogeneous semiconductor layers will be deposited onto CNT surfaces without breaking the array structure, then we give samples over to the Swiss partner for further steps (see scheme in the Detailed research plan). In order to promote osseointegration of dental implants adherent CNT arrays will be grown onto the surface of appropriate targets. For potential application biocompatibility tests will be also started.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

With the proposed research plan we are looking for the answers for the following questions:
• How can we tune the quality of final product during CNT forest synthesis by CCVD?
• Can the properties, especially the height of CNT arrays be successfully directed by varying the deposition conditions during PLD and by gas-flow, temperature, etc. during CCVD?
• How can be customized the substrate applied as a base for the forest optional for further application?
• Is it possible to modify CNT surfaces with homogeneous layers without destroying the original structure of the array?
• What kind of morphology and interface feature appears in these materials?
• Are these homogeneously covered CNT forests suitable for using in photovoltaic devices (CH)?
• Do these CNT-covered dental implants show improved mechanical properties?
• What is the biocompatility of as-prepared samples?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Two major practical application directions are projected. Photovoltaic utilization of the excellent optical properties of CNT forests will be performed at EPFL in Lausanne, while reinforcement of dental implants by the formation of CNT-bone biocomposite will be investigated in Szeged (Faculty of Dentistry). With the synergy and merging the know-how of the two partners could result in a research project with high-level outcomes, hence actively contributing in the rapidly growing understanding of these practical aspects. It is hoped that new type of material created during the project will provide improvements in both energy storage and modern dentistry. Composite CNT forests proposed to be synthesized would fulfill the theoretic criteria towards an efficient selective charge collection electrode potentially implementable in the metal halide perovskite based photovoltaic devices and may be extended to other anode and cathode materials utilized in energy storage and environmental purification. Due to the well-known trade-off between the photon absorption and/or emission, charge injection and recombination processes in photovoltaic devices the thin architectures could have superior charge collection properties. The improvement of mechanical attachment of titanium or zirconia to the (jaw-)bone by forming biocompatible CNT–bone composite would be an important step toward to the new generation of dental implants. For this purpose a durable connection of the CNT to the substrate material is essential which is an important goal of the proposed project.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

By the end of last century carbon nanotubes were acclaimed as the “wonder material” of the XXIst century. This proposition was based on their unique properties. Research activity is still very high about potential application all over the world. Based on our 20-year experience in these fields (both carbon nanotube synthesis and also their modification) we propose to give powerful, cost effective solution for their usage in various areas. Both energy storage and forthcoming dental prospects are pressing challenge for humankind. Our long-term collaboration of proof with the Swiss partner has the promise for further results pointing ahead. With the fabrication and modification of well-oriented carbon nanotube forests we hope to provide such new materials which can improve several nanotechnological applications. Modifying coatings could serve as an ideal selective electron or hole collecting layers in solar cells. Proposed materials could be used as superior charge collectors in a number of appliances such as super-capacitors and batteries. To increase the lifetime of dental implants is also a very promising purpose.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A tervezett fogászati alkalmazásokhoz megfelelő mechanikai tulajdonságokkal és morfológiával rendelkező vertikálisan rendezett szén nanocsöveket (CNT erdőket) szintetizáltunk. Ezen tulajdonságok finomhangolása a gyártási lépések precíz vezérlését igényli. A katalizátor vékonyréteg építést a CNT CCVD szintéziséhez nagyrészt impulzus lézeres technikával (PLD) végeztük. Annak érdekében, hogy teszteljük egyéb (olcsóbb) technikák alkalmazhatóságát katalizátor vékonyrétegek építésére, dip coating és spray coating módszereket is tanulmányoztunk. Azt a következtetést vontuk le, hogy a katalizátorréteg különböző paramétereinek változása (pl. összetétel, vastagság, porozitás stb.), mind a CNT erdő magasságára, mind a minőségére jelentős hatással van. A lehetséges alkalmazásokhoz szervetlen fémoxidokkal készült kompozit anyagokat is fejlesztettünk. Valószínűleg a nedvesíthetőségi problémák miatt a hagyományos impregnálási technikák általában nem alkalmasak erre a célra. Ezért a félvezető / CNT erdő nanokompozitokhoz atomi rétegleválasztást (ALD) alkalmaztunk Ti vagy Zn prekurzor felhasználásával. A fogászati implantációs alkalmazáshoz tanulmányoztuk az elsődleges humán osteoblaszt sejtek kölcsönhatását a CNT-kel. 24 és 72 órás inkubációs idő után a kontroll kísérletek és a kis sűrűségű CNT minták normális tapadást és proliferációt mutattak. A CNT-sűrűség növekedése azonban csökkentette a proliferációs sebességet és megváltoztatta a sejtmorfológiát.
Results in English
For the proposed biomedical applications, vertically aligned carbon nanotubes (CNT forests) with appropriate mechanical properties and morphology were synthetized. The fine tuning of these properties requires the precise control of the production steps. In our approach, most of the chemical vapor deposition procedure of the CNT synthesis were done applying catalytic layers produced by pulsed laser deposition (PLD). To study the ability of other techniques to build thin catalyst layers both dip coating and spray coating was also tested. It was concluded that varying different parameters of the catalyst layer (such as composition, thickness, porosity, etc.), both the height and the quality of CNT forest depended on the initial structure of the catalyst layer. For potential applications, composite materials with inorganic metal oxides were also developed. Probably due to wettability problems, conventional impregnation techniques are generally unavailable for this purpose. Therefore, we applied atomic layer deposition for the fabrication semiconductor/CNT forest nanocomposites using either Ti or Zn precursor. To reinforce the bone for dental implantation, the interaction of primary human osteoblast cells with MWCNTs was studied. After 24 and 72 hours incubation times the control experiments and low density MWCNT samples showed normal adherence and proliferation. However, the increase of MWCNT density reduced the proliferation rate and led to altered cell morphology.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=114463
Decision
Yes

 

List of publications

 
Egon Kecenovic; Balázs Endrődi; Zsuzsanna Pápa; Klara Hernadi; K Rajeshwar; Csaba Janaky: Decoration of ultralong carbon nanotubes with Cu2O nanocrystals: a hybrid platform for enhanced photoelectrochemical CO2 reduction, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 4: (8) pp. 3139-3147, 2016
Z. Pápa, E. Kecsenovity, Z. Toth, P. Basa, K. Hernádi, J. Budai: Ellipsometric Analysis of Aligned Carbon Nanotubes, 7th International Conference on Spectroscopic Ellipsometry, június 6-10-ig, Berlin; poster 10-96, 2016
Pápa Zsuzsanna, Kecsenovity Egon, Tóth Zsolt, Hernádi Klára, Budai Judit: Rendezett szén nanocső erdők ellipszometriai vizsgálata, Fizikus Vándorgyűlésen, augusztus 24-27, Szegeden, 224. old., 2016
Alapi Tünde, Simon Gergő, Farkas Virág, Hernádi Klára, Dombi András: Fenil-urea peszticidek oxidatív átalakulásának vizsgálata, 4. Környezetkémiai Szimpózium, október 8-9, Tata, előadás 4. szekció 9:15-9:30, 2015
Arany Eszter, Láng Júlia, Somogyvári Dávid, Láng Orsolya, Alapi Tünde, Ilisz István, Schrantz Krisztina, Dombi András, Kőhidai László, Hernádi Klára: A diklofenák vákuum ultraibolya fotolízise és a kezelt oldatok toxicitása, 4. Környezetkémiai Szimpózium, október 8-9, Tata, előadás 4. szekció 9:30-9:45,, 2015
Hernádi Klára: Catalytic growth of vertically aligned carbon nanotubes on thin films deposited by pulsed laser technique: invited talk, From Solid States to BioPhysics VIII. Cavtat; Dubrovnik, Horvátország, 06.04-06.11., 2016
Anna Szabó, Egon Kecsenovity, Zsuzsanna Pápa, Tamás Gyulavári, Krisztián Németh, Endre Horvath & Klara Hernadi: Influence of synthesis parameters on CCVD growth of vertically aligned carbon nanotubes over aluminum substrate, Scientific Reports 7: 9557, 2017
Pavao Andričević, Márton Kollár, Xavier Mettan, Bálint Náfrádi, Andrzej Sienkiewicz, Dóra Fejes, Klára Hernádi, László Forró, and Endre Horváth: Three-Dimensionally Enlarged Photoelectrodes by a Protogenetic Inclusion of Vertically Aligned Carbon Nanotubes into CH3NH3PbBr3 Single Crystals, J. Phys. Chem. C 121, 13549−13556, 2017
Anna SZABÓ, Anita KOVÁCS, Tamás GYULAVÁRI, Gábor KOVÁCS, Zsolt PAP, Klára HERNÁDI: Synthesis and characterization of vertically aligned carbon nanotubes and CNT-WO3-based composites, 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (Prága, 2017) P2-82, 2017
Szabó Anna: Vertikálisan rendezett szén nanocsövek szintézise vezető hordozón, vegyész MSc diplomamunka, 2016
Szabó Anna: Szén nanocső erdők CVD növesztése alumínium szubsztráton, Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Miskolc, 2017
Szabó Anna: Szén nanocső erdők CVD növesztése alumínium szubsztráton, Műszaki Tudományos Diákköri Konferencia, Temesvár, 2017
Dékány Imre; Csapó Edit; Kónya Zoltán; Hernádi Klára; Kukovecz Ákos: Nanokémiai és nanotechnológiai kutatások a Szegedi Tudományegyetem Kémiai Intézetében, MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 2018
Klara Hernadi: Fabrication of Hollow Nanostructures, SYMPOSIUM ON NANOMATERIALS AND NANOCOMPOSITES PROCESSING, SYNTHESIS & APPLICATIONS; IEEE SF Bay Area Nanotechnology Council, 2018
Klara Hernadi; Anna Szabó; Zsuzsanna Pápa; Tamás Gyulavári; Krisztián Németh; Zsolt Tóth; Judit Budai: Challenges in The Growth of Vertically Aligned Carbon Nanotubes: Substrate, Catalyst Layer, CVD Conditions and Much More, NanoWorld Conference, San Francisco April 23-25, 2018
Tibor Szabó; Janovics Róbert; Marianna Túri; István Futó; István Papp; Mihály Braun; Krisztián Németh; Gergő Péter Szekeres; Anikó Kinka; Anna Szabó; Klára Hernádi; Kata Hajdu; László Nagy; László Rinyu: Isotope Analytical Characterization of Carbon-Based Nanocomposites, RADIOCARBON (ISSN: 0033-8222) 60: (4) pp. 1101-1114., 2018
Andričević Pavao; Mettan Xavier; Kollar Marton; Nafradi Balint; Sienkiewitz Andrzej; Garma Tonko; Hernadi Klara; Forro Laszlo; Horvath Endre: Vertically aligned carbon nanotube-perovskite light emitting electrochemical cells, Proceedings of International Conference Asia-Pacific Hybrid and Organic Photovoltaics 2018 (AP-HOPV18), 2018
Klára Hernádi; Anna Szabó; Zsuzsanna Pápa; Tamás Gyulavári; Krisztián Németh; Judit Budai: CCVD growth of vertically aligned carbon nanotubes over various substrates, III. International Symposium on Nanoparticles/Nanomaterials and Applications. 319 p., 2018
Z. Pápa, E. Kecsenovity, D. Fejes, J. Budai, Z. Toth, K. Hernadi: Height and diameter dependence of carbon nanotube forests on the porosity and thickness of catalytic layers, Applied Surface Science 428, 885-894., 2018
Z. Pápa, E. Kecsenovity, Z. Toth, P. Basa, K. Hernádi, J. Budai: Ellipsometric Analysis of Aligned Carbon Nanotubes, 10th Workshop Ellipsometry, Chemnitz, 2018
Z. Pápa, E. Kecsenovity, J. Csontos, A. Szabó, Z. Toth, J. Budai: Ellipsometric analysis of aligned carbon nanotubes for designing catalytic support systems, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 19, 395, 2019
Judit Major, JinWon Seo, Endre Horváth, Ákos Kukovecz, László Forró, and Klara Hernadi: Electron Microscopy Investigation of Coated Multiwall Carbon Nanotubes Prepared by Reactive Ball Milling, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 19, 502, 2019
Krisztian Nemeth, Zoltan Pallai, Balazs Reti, Peter Berki, Zoltan Nemeth, and Klara Hernadi: Preparing SnO2/MWCNT Nanocomposite Catalysts via High Energy Ball Milling, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 19, 492, 2019
Krisztina Ungvari, Sandor Meszaros, Egon Kecsenovity, Anna Szabo, Zsolt Toth, Kinga Laczkone Turzo, Klara Hernadi: Viability of Human Primary Osteoblast on Multiwalled Carbon Nanotubes, International Association for Dental Research (IADR) conference, London 25-28 July 2018, 2018
Balázs Réti, Gabriella Ilona Kiss, Tamás Gyulavári, Kornelia Baan, Klara Magyari,Klara Hernadi: Carbon sphere templates for TiO2hollow structures: Preparation,characterization and photocatalytic activity, Catalysis Today 284, 160–168, 2017
Anna SZABÓ, Egon KECSENOVITY, Zsuzsanna PÁPA, Tamás GYULAVÁRI, Krisztián NÉMETH, Endre HORVATH, Klára HERNÁDI: CVD growth of Carbon Nanotube forests on aluminum substrate, 12th International Conference on Physics of Advanced Materials; September22-28, 2018, Heraklion, Crete, Greece; T6-P9, 2018
Krisztina Ungvári, Sándor Mészáros, Anna Szabó, Klára Hernádi, Zsolt Tóth: In vitro biocompatibility test of multiwall carbon nanotubes with human osteoblast cells: potential application for bone implant interface reinforcement, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, accepted for publication, 2019
Anna Szabóa, Gábor Kovács, Anita Kovács, Klara Hernadi: Different pathways for synthesis of WO3 and vertically aligned carbon nanotube-based nanostructures, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, accepted for publication, 2019
Krisztian Nemeth, Nikolett Varro, Balazs Reti, Peter Berki, Balázs Ádám, Karoly Belina and Klara Hernadi: Synthesis and investigation of SiO2-MgO coated MWCNTs and their potential application, Scientific Reports, submitted, 2019
Anna Szabó, László Péter Bakos, Dániel Karajz, Tamás Gyulavári, Zsejke-Réka Tóth, Zsolt Pap, Imre Miklós Szilágyi, Tamás Igricz, Bence Parditka, Zoltán Erdélyi, Klara Hernadi: Decoration of Vertically Aligned Carbon Nanotubes with Semiconductor Nanoparticles Using Atomic Layer Deposition, Materials, accepted, 2019
Lilla Nánai, Anna Szabó, Tamás Gyulavári, Klara Hernadi: Manual spray coating: a cheap and effective method to build catalyst layers for CNT forest growth, Thin Solid Films, submitted, 2019
Anna Szabó, Pavao Andričević, Zsuzsanna Pápa, Tamás Gyulavári, Krisztián Németh, Endre Horvath, László Forró and Klara Hernadi: Growth of CNT Forests on Titanium Based Layers, Detailed Study of Catalysts, Frontiers in Chemistry, fchem.2018.00593, 2018

 

Events of the project

 
2019-07-25 12:27:29
Résztvevők változása
2017-05-04 14:36:38
Résztvevők változása
2016-01-04 12:38:54
Résztvevők változása
2015-09-04 16:49:55
Résztvevők változása
Back »