Change and Continuity in Hungarian Spatial Imaginaries: Nationality, Territoriality, Development and the Politics of Borders  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
114468
Type NN
Principal investigator Hajdú, Zoltán
Title in Hungarian Változás és folytonosság a magyar térképzetekben: nemzet, területiség, fejlesztés és határpolitika
Title in English Change and Continuity in Hungarian Spatial Imaginaries: Nationality, Territoriality, Development and the Politics of Borders
Keywords in Hungarian határ, társadalom, gazdaság, kormányzás, szereplők, határ menti együttműködés, európaizáció, kohézió, geopolitika, európai szomszédságpolitika, határpolitika, Oroszország
Keywords in English border, society, economy, governance, actors, cross-border cooperation, europeanisation, cohesion, geopolitics, European Neighborhood, border politics, Russia
Discipline
Regional Studies (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Economics
Department or equivalent Institute for Regional Studies (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Balogh, Péter
Fleischer, Tamás
Gál, Zoltán
Hardi, Tamás
Nagy, Erika
Pámer, Zoltán
Rácz, Szilárd
Réti, Tamás
Scott, James Wesley
Uszkai, Andrea
Varjú, Viktor
Starting date 2015-09-01
Closing date 2019-08-31
Funding (in million HUF) 29.947
FTE (full time equivalent) 16.32
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kétpólusú világ összeomlása után új világpolitikai korszak kezdődött. Az új folyamatok alapvetően érintettek országokat, kontinenseket. 1991-től alapvetően újrarendeződtek Európa államföldrajzi és államhatár-viszonyai. Megszűnt a kettős vasfüggöny, Magyarország szomszédsági környezete megváltozott, az új államok új nemzet- és államépítési politikákat folytattak, s ez megjelent az államközi és a határokon átnyúló kapcsolatokban is, amit tovább alakított az EU-integráció. Az EU bővítési folyamatai és az azokhoz szükségszerűen kapcsolódó határváltozások magukkal hoztak egyfajta „területi és határlebegést”. Az európai társadalmakat nem szerencsés a legalapvetőbb kérdésekben (terület, határ) folyamatos „követő állapotban tartani”. Az EU belső és külső határok teljesen eltérő szituációkat hordoznak, a belső határokon csökkent a „határpszichózis”. A külső határok és a szomszédságpolitikai folyamatok tekintetében az EU a meghatározó finanszírozó. A 2015 utáni időszak folyamatait Magyarország déli határain a migrációs mozgások, illetve az azokra adott magyar jogi és műszaki válaszok (jogi, műszaki határzár) határozzák meg. A magyar államhatár-politika kezdetben negatív megítélés alá esett az EU legtöbb és a szomszédos országok kormányai részéről, majd elindult egyfajta „tudomásulvételi” folyamat. A külső határokkal és a migrációval kapcsolatos nézetkülönbségek nem szűntek meg, feltehetően hosszú távon a belső és külső „határdilemmák” a jövőben is fennmaradnak.
Results in English
The collapse of the bipolar world opened a new chapter in the history of global policy. The new processes shaped the destiny of countries and continents in a profound way. The post-1991 era saw the fundamental transformation of European state geographies and state borders. With the abolition of the double iron fence, the neighbourhood environment of Hungary transformed, the new states began to pursue new nation and state building policies impacting inter-state and cross-border relations as well whose further evolution was triggered by EU integration. EU enlargement processes and the related border changes generated a specific form of „territorial and border malleability”. European societies should not be relegated to a permanent state of zugzwang in the most fundamental issues. Internal and external EU borders are characterized by diverse situations, however, „border psychosis” has been relaxed on internal frontiers. The EU continues to provide essential funding for external borders and neighbourhood processes. Post-2015 processes along Hungary’s southern borders were dominated by migration flows and the related legal and technical responses. The Hungarian policy of state borders, condemned initially by the majority of EU and neighbour countries’ governments, has been gaining growing recognition. The conflicts surrounding external borders and migration have not been extinguished, and internal and external „border dilemmas” are likely to persist in the long run.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=114468
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hardi Tamás: Asymmetries in the formation of the transnational borderland in the Slovak-Hungarian border region, In: Boesen E, Schnuer G (ed.) European Borderlands: Living with Barriers and Bridges. London-New York, Routledge, pp. 176-192. (Border Regions Series), 2017
Hardi Tamás – Patay Tünde: The role of migration in the regional development and its appearance in the theories, Human Geography Journal, V.N. Karazin Kharkiv National University (megjelenés alatt), 2017
Uszkai Andrea: Az osztrák–szlovák–magyar hármas határtérség térszerkezeti vizsgálata, In: Jankó F, Fábián A, Hardi T (szerk.) Burgenland. Dialóg Campus Kiadó (megjelenés alatt), 2017
Hardi Tamás: Ingázó munkavállalás az osztrák–magyar határtérségben az uniós csatlakozás előtt, In: Jankó F, Fábián A, Hardi T (szerk.) Burgenland. Dialóg Campus Kiadó (megjelenés alatt), 2017
Hardi Tamás: The dividing role of the Danube: The geopolitical backgrounds of fluvial borders and bridges, In: Hristova et al. (ed.) 4th Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference Abstracts. Sofia, Sofia Univ. – Assoc. of Prof. Geographers & Regionalists Bulgaria, p. 31., 2016
Hajdú Zoltán: Kárpátalja: egy államhatárokra vetett régió?, In: Ricz A, Takács Z (szerk.) A régió TÍZpróbája. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság, pp. 127-140., 2015
Hajdú Zoltán: A déli magyar államhatárok funkcionális kihívásai, 2014–2015, In: Berghauer S et al. (szerk.) Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. RFKMF, pp. 328-334., 2016
Rácz Szilárd: A magyar–horvát határon átnyúló együttműködések sajátosságai és térszerkezeti alapjai, In: Berghauer S et al. (szerk.) Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. RFKMF, pp. 401-408., 2016
Réti Tamás: Határrégiók, befektetések, növekedési esélyek Kelet-Közép-Európában, In: Berghauer S et al. (szerk.) Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. RFKMF, pp. 409-415., 2016
Hardi Tamás – Uszkai Andrea: Theoretical models of cross-border integration, Sociální Studia 14:(1) pp. 9-30., 2017
Uszkai Andrea: Evaluation of Vienna’s world economic position based on global and world city rankings, DETUROPE The Central European Journal of Regional Development and Tourism 8:(3) pp. 71-87., 2016
Balogh Péter – Pete Márton: Bridging the Gap: Cross-border Integration in the Slovak–Hungarian Borderland around Štúrovo–Esztergom, Journal of Borderlands Studies 18 p. (Published online: 30/03/2017), 2017
Hardi Tamás – Patay Tünde: The role of migration in the regional development and its appearance in the theories, Chasopys Socialno-Ekonomichnoyi Geografii / Journal of Human Geography 22:(1) pp. 7-10., 2017
Uszkai Andrea: Történeti keretek – Ausztria, föderatív állam, In: Jankó F, Fábián A, Hardi T (szerk.) Burgenland. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, pp. 29-48. (A Kárpát-medence régiói; 14.), 2017
Hardi Tamás: Ingázó munkavállalás az osztrák–magyar határtérségben az uniós csatlakozás előtt, In: Jankó F, Fábián A, Hardi T (szerk.) Burgenland. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, pp. 477-500. (A Kárpát-medence régiói; 14.), 2017
Fleischer Tamás: A migráció és társadalmi-gazdasági összefüggései: az MTA KRTK vándorszemináriuma, Tér és Társadalom 31:(1) pp. 147-157., 2017
Pámer Zoltán: The role of middle-size and small towns in EU's cross-border cooperation instruments in Central Europe, In: Wanda Miczorek (ed.) Regional Polarisation and Unequal Development in CEE. Abstract book. Cluj-Napoca, Babes-Bolyai Univ., pp. 61-62., 2017
Rácz Szilárd: Gazdaság és városhierarchia Délkelet-Európában, In: Szónokyné Ancsin G (szerk.) Magyarok a Kárpát-medencében 2. Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására. pp. 297-312., 2017
Fleischer Tamás: Question-marks and Illusions Relating the Role of the Circular Economy, In: Varjú V (ed.) Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy: Abstract book. Pécs, MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, p. 25., 2018
Pámer Zoltán: Cross-border Aspects of Environmental (and CE) related Developments, In: Varjú V (ed.) Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy: Abstract book. Pécs, MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, p. 77., 2018
Scott, James W.: Border politics in Central Europe: Hungary and the role of national scale and nation-building, Geographia Polonica 91:(1) pp. 17-32., 2018
Hajdú Zoltán: A 20. századi magyar államterületi és államhatár-változások történeti politikai földrajzi sajátosságai, In: Horváth G (szerk.) A magyar földrajz szerencsi műhelye. Szerencs, Szerencs Város Önkormányzata. pp. 173-182., 2018
Hajdú Zoltán: The rebirth of the concept of the Carpathian Basin in Hungarian political language after 1988, In: Laine J, Liikanen I, Scott J W (eds.) Post-Cold War Borders: Reframing Political Space in Eastern Europe. Routledge Borderlands Studies (megjelenés alatt), 2018
Hajdú Zoltán: Egy politikai földrajz iránt érdeklődő kassai munkás útja a gyárból a tobzódó hatalomgyakorláson át az akasztófáig, In: Pénzes J (szerk.) Falu - város - periféria: határon innen és túl: Süli-Zakar István professzor emlékére. Debrecen, Didakt Kiadó, pp. 185-192., 2018
Hajdú Zoltán: Állam vagy/és ország: Fogalmi és területi ütközések a Kárpát-medencében, Történeti Földrajzi Közlemények 5:(3-4) pp. 1-21., 2017
Hajdú Zoltán: A magyar állampolgárság megszerzésének és elvesztésének történeti-politikai földrajzi kérdései, In: Szónokyné Ancsin G (szerk.) Magyarok a Kárpát-medencében 2. Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására, pp. 25-36., 2017
Gál Zoltán – Schmidt Andrea: Europe divided? Can Warsaw become the regional leader of the Central and Eastern European region?, Politeja 51:(6) pp. 235-260., 2017
Uszkai Andrea: Határon átnyúló területi integrációs folyamatok elemzése strukturális szempontból egy kelet-közép-európai térségben, Comitatus: Önkormányzati Szemle 28:(227) pp. 21-36., 2018
Uszkai Andrea – Patay Tünde: Főbb demográfiai folyamatok, társadalmi jellemzők Burgenlandban, országos összevetésben, In: Jankó F, Fábián A, Hardi T (szerk.) Burgenland. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, pp. 195-213. (A Kárpát-medence régiói; 14.), 2017
Uszkai Andrea: A határ menti térségek integrációjának elméleti és gyakorlati vonatkozásai egy közép-európai térségben, Győr, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 181 p. (doktori disszertáció tervezete műhelyvitára), 2018
Balogh Péter – Svensson, Sara: Limits to Integration: Persisting Border Obstacles in the EU, Medeiros E. (ed.) European Territorial Cooperation. Cham, Springer, pp. 115-134. (The Urban Book Series), 2018
Balogh Péter: The revival of 'Central Europe' among Hungarian political elites: its meaning and geopolitical implications, Hungarian Geographical Bulletin 66:(3) pp. 191-202., 2017
Balogh Péter: Filep, B.: The Politics of Good Neighbourhood. State, civil society and the enhancement of cultural capital in East Central Europe (book review), Hungarian Geographical Bulletin 66:(4) pp. 369-372., 2017
Balogh Péter – Gyelnik Teodor: Hungarian and Slovak national narratives with a focus on the shared boundary, Bottlik Zs, Gyelník T, Ocskay Gy (ed.) Changes in the representation of a borderscape: The case of the Mária Valéria bridge. Budapest, CESCI, pp. 61-83., 2017
Gál Zoltán – Schmidt Andrea: Geoeconomics in Central and Eastern Europe: Implications on FDI, In: Mark Munoz (ed.): Advances in Geoeconomics; Routledge. (Megjelenés alatt.), 2017
Nagy Erika: New consumption spaces and cross-border mobilities (Chapter 9), In: D. Hall (ed.): Tourism and Geopolitics: Issues from Central and Eastern Europe. CAB International, Wallingford, UK. (Megjelenés alatt.), 2016
Hajdú Zoltán: Kárpátalja: egy államhatárokra vetett régió?, In: Ricz A. – Takács Z. (szerk.): A régió TÍZpróbája. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság, pp. 127–140., 2015
Hajdú Zoltán: A déli magyar államhatárok funkcionális kihívásai, 2014–2015., In: Berghauer S. et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. RFKMF. pp. 328-334., 2016
Rácz Szilárd: A magyar–horvát határon átnyúló együttműködések sajátosságai és térszerkezeti alapjai., In: Berghauer S. et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. RFKMF. pp. 401–408., 2016
Réti Tamás: Határrégiók, befektetések, növekedési esélyek Kelet-Közép-Európában., In: Berghauer S. et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. RFKMF. pp. 409–415., 2016
Rácz Szilárd: Main Characteristics of Hungarian-Croatian Political Relations and Cross-Border Co-operations., Geographica Pannonica (elbírálás alatt)., 2017
Hardi Tamás – Uszkai Andrea: Theoretical models of cross-border integration., Social Studies (elbírálás alatt)., 2017
Uszkai Andrea: Evaluation of Vienna’s world economic position based on global and world city rankings., DETUROPE – The Central European Journal of Regional Development and Tourism (Megjelenés alatt.), 2016
Gál Zoltán – Schmidt Andrea: Geoeconomics in Central and Eastern Europe: Implications on FDI, In: Munoz J M (ed.) Advances in Geoeconomics. London-New York, Routledge, pp. 76-93. (Europa Economic Perspectives), 2017
Nagy Erika: New Consumption Spaces and Cross-border Mobilities, In: Hall D (ed.) Tourism and Geopolitics: Issues and Concepts from Central and Eastern Europe. Wallingford, CAB International, pp. 142-157, 2017
Hajdú Zoltán: Kárpátalja: egy államhatárokra vetett régió?, In: Ricz A, Takács Z (szerk.): A régió TÍZpróbája. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság, pp. 127–140., 2015
Hajdú Zoltán: A déli magyar államhatárok funkcionális kihívásai, 2014–2015, In: Berghauer S et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. RFKMF, pp. 328-334., 2016
Rácz Szilárd: A magyar–horvát határon átnyúló együttműködések sajátosságai és térszerkezeti alapjai, In: Berghauer S et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. RFKMF, pp. 401–408., 2016
Réti Tamás: Határrégiók, befektetések, növekedési esélyek Kelet-Közép-Európában, In: Berghauer S et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. RFKMF, pp. 409–415., 2016
Rácz Szilárd: Main Characteristics of Hungarian-Croatian Political Relations and Cross-Border Co-operations, Geographica Pannonica 21:(1) pp. 54-67., 2017
Hardi Tamás – Uszkai Andrea: Theoretical models of cross-border integration, Social Studies (megjelenés alatt), 2017
Uszkai Andrea: Evaluation of Vienna’s world economic position based on global and world city rankings, DETUROPE The Central European Journal of Regional Development and Tourism. 8:(3) pp. 71-87., 2016
Varjú Viktor: Environmental cohesion across the Hungarian-Croatian border, Glasnik Srpskog Geografskog Drustva 96:(1) pp. 81-92., 2016
Varjú Viktor: Environmental cohesion across the Hungarian-Croatian border: Discussion and cooperation on different institutional levels, In: Hristova et al. (ed.) 4th Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference Abstracts. Sofia, Sofia Univ. – Assoc. of Prof. Geographers & Regionalists Bulgaria, p. 36., 2016
Hajdú Zoltán: Fodor Ferenc történeti-politikai földrajzi munkásságának kérdéséhez, Történeti földrajzi közlemények 5:(1) pp. 33-43., 2017
Hajdú Zoltán: The political geographical aspects of cross-border illegal migration at the south Hungarian borders since the collapse of the bipolar world, In: Sobczyński M, Barwiński M (ed.) Borderlands of nations, nations of borderlands. Lodz, University of Lodz-Silesian Institute in Opole, pp. 225-238., 2017
Hajdú Zoltán: Magyarország szomszédsági környezetének történeti változásai, In: Tamás J, Popp J (szerk.) Baranyi Béla 70.: A kapocs. Debrecen, Debreceni Egyetem, pp. 164-178., 2016
Hajdú Zoltán – Máté-Tóth András: The Region of Central and Eastern Europe: A Geography and Religious Studies Approach, In: Máté-Tóh A, Rosta G (ed.) Focus on Religion in Central and Eastern Europe: A Regional View. Berlin, De Gruyter Verlag, pp. 1-32., 2016
Balogh Péter – Pete Márton: Bridging the Gap: Cross-border Integration in the Slovak–Hungarian Borderland around Štúrovo–Esztergom, Journal of Borderlands Studies. Paper Article in press, 18 p., 2017
Rácz Szilárd: Gazdaság és városhierarchia Délkelet-Európában, In: Szónokyné Ancsin G (szerk.) Magyarok a Kárpát-medencében 2. Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására, pp. 297-312., 2017
Balogh Péter – Gyelnik Teodor: Hungarian and Slovak national narratives with a focus on the shared boundary, In: Bottlik Zs, Gyelník T, Ocskay Gy (ed.) Changes in the representation of a borderscape: The case of the Mária Valéria bridge. Budapest, CESCI, pp. 61-83., 2017
Balogh Péter – Pete Márton: Bridging the Gap: Cross-border Integration in the Slovak–Hungarian Borderland around Štúrovo–Esztergom, Journal of Borderlands Studies 33:(4) pp. 605-622., 2018
Hajdú Zoltán: A 20. századi magyar államterületi és államhatár-változások történeti politikai földrajzi sajátosságai, In: Horváth G (szerk.) A magyar földrajz szerencsi műhelye. Szerencs, Szerencs Város Önkormányzata, pp. 173-182., 2018
Hajdú Zoltán: The rebirth of the concept of the Carpathian Basin in Hungarian political language after 1988, In: Laine J, Liikanen I, Scott J W (ed.) Post-Cold War Borders: Reframing Political Space in Eastern Europe. Abingdon, Routledge (Borderlands Studies), pp. 207-227., 2018
Balogh Péter – Svensson, Sara: Limits to Integration: Persisting Border Obstacles in the EU, In: Medeiros E (ed.) European Territorial Cooperation. Cham, Springer, pp. 115-134. (The Urban Book Series), 2018
Pámer Zoltán: How governance counts? Comparative analysis of activity and funding patterns of Central European cross-border cooperation programmes, EUROPA XXI (35) pp. 111–126., 2018
Varjú Viktor: A nagyléptékű fotovillamos rendszerek támogatáspolitikai stratégiáinak különbségei a Kárpát-medence egyes országaiban, Földrajzi Közlemények 142:(4) pp. 356-372., 2018
Balogh Péter: Solarz, M. W. (ed.): Poland in the modern world: Atlas of Poland's Political Geography, Hungarian Geographical Bulletin 67:(4) pp. 397-400., 2018
Hajdú Zoltán – Pálné Kovács Ilona: A Magyar Királyság területi fenntarthatóságának kihívásai 1918-ban, Földrajzi Közlemények 142:(4) pp. 373-386., 2018
Scott James W.: Hungarian Border Politics as an Anti-Politics of the European Union, Geopolitics (Published online), pp. 1-20., 20 p., 2018
Gál Zoltán – Nagy Erika – Pósfai Zsuzsanna: Dependent financialization and uneven development on the housing market in Central and Eastern Europe, In: Braun B et al. (szerk.) Fifth Global Conference on Economic Geography Book of Abstracts. Köln, University of Cologne, p. 39., 2018
Rácz Szilárd – Gál Zoltán: Transformation of economic position of capital cities in Central and Eastern Europe, In: 12th World Congress of RSAI. Goa, India, Regional Science Association International, p. 1735., 2018
Gál Zoltán – Rácz Szilárd: Geoeconomics in Central and Eastern Europe: economic dependencies of the european peripheries revisited, In: 12th World Congress of RSAI. Goa, India, Regional Science Association International, p. 1724., 2018
Hardi Tamás – Patay Tünde: Bevándorláspolitika és többszintű kormányzás: osztrák tapasztalatok, Tér és Társadalom 32:(4) pp. 135-150., 2018
Scott James W.: Globalization and border studies, In: Kloosterman R et al. (ed.) Handbook on the Geographies of Globalization. London, Edward Elgar, pp. 62-82., 2018
Balogh Péter: The revival of cultural heritage and borders, In: Källén A (ed.) Heritage and Borders. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, pp. 13-35., 2019
Hajdú Zoltán: A Kárpát-medencére épülő történelmi Magyarország „körülmetélése” és a levágott részek politikai földrajzi helyzete az utódállamokban 1920-ban, In: Tamás E, Kókai S (szerk.) Kárpát-Pannon térség: tájak, népek, tevékenységek. Nyíregyháza-Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, pp. 191-200., 2019
Hajdú Zoltán: Az Osztrák-Magyar Monarchia geopolitikai helyzetének alakulása, 1867–1914, In: Gulyás L (szerk.) A trianoni békediktátum története hét kötetben. I. kötet. Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására, pp. 104-113., 2019
Hajdú Zoltán: Szerb (délszláv?) álom – beteljesülés – kiábrándulás, 1918-1921 (Az I. világháború utáni jugoszláv folyamatok politikai földrajzi és regionális összetevőiről), In: Gál Z, Ricz A (szerk.) A környezet és a határok kutatója. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság, 8 p. (megjelenés alatt), 2019
Hajdú Zoltán: Magyarország történeti államföldrajza. Korszakonként változó államterület, határtörténet és határpolitika., Budapest, Dialóg Campus Kiadó (2019). ISBN 978-963-531-022-7, 2019
Hardi Tamás – Patay Tünde: Mobilität und Arbeitsmarktsstrukturen in Europa: Österreich und Ungarn im Fokus, In: Karlovitz J T (ed.) People and their values in the society. Großpetersdorf, Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe, pp. 27-42., 2019
Hardi Tamás – Lieszkovszky József Pál: Az államhatár és a közforgalmú közlekedés kapcsolata a vidéki térségekben, A falu 34:(1) pp. 23-32., 2019
Hardi Tamás: Történelem és geopolitika a dunai fejlesztések hátterében. Gondolatok a Duna régióformáló szerepéhez., In: Gál Z, Ricz A (szerk.) A környezet és a határok kutatója. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság, 13 p. (megjelenés alatt), 2019
Pámer Zoltán: Tackling investment-orientation in cross-border cooperation: through examples of two programmes in Central Europe, In: Reynolds L (ed.) Pushing Regions Beyond Their Borders: 2019 RSA Annual Conference: Abstract Book. Univ. of S. de Compostela, pp. 143-144., 2019
Pámer Zoltán: Magyarország és Horvátország határon átnyúló együttműködésének vizsgálata a két ország területi kormányzási rendszerének tükrében, Tér és Társadalom 33:(2) pp. 149–166., 2019
Pámer Zoltán: Horvátország területfejlesztési eszköz- és intézményrendszerének rövid áttekintése a függetlenségtől napjainkig, In: Gál Z, Ricz A (szerk.) A környezet és a határok kutatója. Szabadka, Regionális Tudományi Társaság, 17 p. (megjelenés alatt), 2019
Pámer Zoltán: A területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre – négy határrégió összehasonlító elemzése, Pécs, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 172 p. (doktori disszertáció), 2019
Rácz Szilárd: Political, economic and urban dimensions of Croatian-Hungarian cross-border co-operations, In: Reynolds L (ed.) Pushing Regions Beyond Their Borders: 2019 RSA Annual Conference: Abstract Book. Univ. of S. de Compostela, p. 164., 2019
Scott James W.: Border Regions, In: Orum A M (ed.) The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. John Wiley & Sons. (Published online), 2019
Uszkai Andrea: Határ menti térségek egységesülési folyamatai egy közép-európai térség példáján, Győr, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 167 p. (doktori disszertáció), 2019

 

Events of the project

 
2016-05-24 11:32:05
Résztvevők változása
2016-01-28 12:45:20
Résztvevők változása
2015-11-06 09:17:31
Résztvevők változása
Back »