Factors influencing export performance – a comparison of three European regions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115578
Type K
Principal investigator Élteto, Andrea
Title in Hungarian Az exportot befolyásoló tényezők - három európai régió összehasonlítása
Title in English Factors influencing export performance – a comparison of three European regions
Keywords in Hungarian export, Balti országok, Közép-Kelet Európa, Spanyolország, Portugália
Keywords in English export, Baltic countries, CEE countries, Spain and Portugal
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: International economics
Panel Economics
Department or equivalent Institute of World Economics (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Antalóczy, Katalin
Meisel, Sándor
Szijártó, Norbert
Túry, Gábor
Udvari, Beáta
Starting date 2015-10-01
Closing date 2018-09-30
Funding (in million HUF) 10.773
FTE (full time equivalent) 5.32
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A nemzetközi válság kapcsán az Európai Unió egységes belső piacának dinamizáló hatása gyengült. Ennek következménye, hogy a különösen nehéz gazdasági helyzetbe került – az Unió perifériáin elhelyezkedő - országok külkereskedelmében jelentkezett az Unión kívüli, új, dinamikusabb piacok iránti érdeklődés. A növekedés belső forrásainak hiánya miatt az export növelése még ott is fontos cél, ahol korábban a beruházás, vagy fogyasztás szerepe volt elsődleges. A kutatás célja a három periférikusnak mondható régió: a balti, a visegrádi és az ibériai országok összehasonlító analízise. Elemezzük az egyes gazdaságok exportdinamikáját és a válság hatására a kivitel földrajzi és áruszerkezeti szerkezetében bekövetkezett változásokat. Cél annak felderítése is, hogyan alakult az export azokban az országokban, ahol lehetőség volt a nemzeti valuta árfolyamának változtatására összehasonlítva a kötött árfolyammal rendelkező országok tapasztalataival. Megvizsgáljuk és összehasonlítjuk a válság hatását a vállalati szféra nemzetköziesedésére és az exportáló vállalatok jellemzőit, kérdőíves felmérést, esettanulmányokat is készítve. Elemezzük a vizsgált tagállamok ipari szerkezetét és globális értékláncokba tagoltságát az exportorientáltság szempontjából. Az Unió „Aid for Trade” programjának hatásait is kimutatjuk a fejlődő országok felé irányuló kivitelben a három régióra nézve.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás hipotézise, hogy a belső erőforrások szűkössége miatt az export nyújt új növekedési forrásokat, de nem minden gazdaságban egyformán. A kutatás alapkérdése, hogy a vizsgált három ország csoport exportorientált modellje mennyire lehet hosszú távú, hogyan alakulnak a kivitelre ható külső és belső tényezők.
A következő főbb kérdéseket vizsgáljuk meg:
Hogyan alakult az elmúlt öt évben a kivitel szerkezete, földrajzi relációja?
- Hogyan változott a vállalatok exporttevékenysége és nemzetköziesedése a válság hatására? Hogyan alakult az egyes országok vállalatainak betagozódása a globális értékláncokba?
- A kormányzati politikák milyen módon befolyásolták az export versenyképességet, az eurózóna tagállamaiban és az azon kívüli uniós országokban? Mennyire volt hangsúlyos az árfolyam-politika a pénzügypolitikán belül?
- Sikerült-e az eurózónán kívüli országoknak kihasználni/használni az árfolyam-politika eszközeit a külső egyensúly elérésére és a versenyképesség javítására?
- A feldolgozóipari tevékenységek leépítése vagy ellenkezőleg bizonyos ágazatok előretörése hogyan befolyásolta az exportot?
- Hogyan hatott és hat az EU „Aid for Trade” programja a fejlődő országokba irányuló kivitelre a vizsgált országokban?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás során lehetőség nyílik az Visegrádi, Balti és Ibériai országok export-trendjeinek alapos elemzésére és az exportra ható mikro- és makrogazdasági tényezők meghatározására. Ezek alapján megítélhető a kivitel gazdasági növekedésben betöltött szerepe. A gazdaságpolitika és a döntéshozók számára fontos következtetések vonhatók le a kutatásból a külkereskedelem és iparpolitika területén. A gazdasági döntéshozatal számára továbbá ezek a strukturális összehasonlító elemzések keretet nyújtanak a következő időszak külgazdasági stratégiai és általános gazdaságpolitikai irányainak kialakításakor. A kutatás eredményei a nemzetközi gazdaságtani oktatásban is jól hasznosíthatók.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A nemzetközi válság kapcsán az Európai Unió egységes belső piacának dinamizáló hatása gyengült. Ennek következménye, hogy a különösen nehéz gazdasági helyzetbe került – az Unió perifériáin elhelyezkedő - országok külkereskedelmében jelentkezett az Unión kívüli, új, dinamikusabb piacok iránti érdeklődés. A növekedés belső forrásainak hiánya miatt az export növelése még ott is fontos cél, ahol korábban a beruházás, vagy fogyasztás szerepe volt elsődleges. A kutatás célja a három periférikusnak mondható régió: a balti, a visegrádi és az ibériai országok összehasonlító analízise. Elemezzük az egyes gazdaságok exportdinamikáját és a válság hatására a kivitel földrajzi és áruszerkezeti szerkezetében bekövetkezett változásokat. Cél annak felderítése, hogyan alakult az export azokban az országokban, ahol lehetőség volt a nemzeti valuta árfolyamának változtatására összehasonlítva a kötött árfolyammal rendelkező országok tapasztalataival. Megvizsgáljuk és összehasonlítjuk a vállalati szféra nemzetköziesedését, az exportáló vállalatok jellemzőit és az ezekben bekövetkezett változásokat. Kérdőíves felmérést végzünk és esettanulmányokat is készülnek. Elemezzük a vizsgált tagállamok ipari szerkezetét és nemzetközi értékláncokba tagolódását az exportorientáltság szempontjából. Az Unió „Aid for Trade” programjának hatásait is kimutatjuk a fejlődő országok felé irányuló kivitelben a három régióra nézve.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

As a consequence of the international crisis, the dynamising effect of the EU internal market has weakened. As an effect, int he foreign trade of EU periphery economies in serious economic situation the weight of new, dynamic non-EU regions has increased. Because of the lackof internal sources of growth export increase is an aim even in those countries where investment or consumption had had a primary role.
The aim of the research is the comparative analysis of the Baltic, Visegrad and Iberian countries. The foreign trade features of the given countries, the changes in the geographic and product structure of their exports will be analysed. A further aim of the research is to montitor the behaviour of exports in those countries where there was a possibility to change the exchange rate of the national currency, compared to those counries that have fix exchange rates. We analyse and compare the growing internationalisation of comanies, characteristics of exporting firms praparing case studies and questionnaire survey too. Industrial structure will be analysed emphasizing export-orientation. Effects of the Aid for Trade program of the EU will also be shown in the exports of the three regions towards developing countries.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The hypothesis of the research is that because of the lack of internal resources export can provide a new growth basis but not equally in every economies. Basic question of the research is that the export-oriented model of the three country-groups to what extent can be long-term and how the internal and external factors influencing export develop.
Main questions of the research are:

- How had the geographical and product structure of exports develop in the observed decade?
- How had the exporting and internationalisation activity of companies changed as consequence of the crisis? How could the firms of the given countries be involved in the global value chains?
- How had governemnt policies influence competitiveness of exports in the eurozone members and in other EU countries? To what extent exchange rate policy had been emphasized within financial policy?
- Could the non-eurozone countries utilize tools of exchange rate policy in order to improve competitiveness?
- How had the downsizing of manufacturing or just the contrary, the development of certain branches influence exports?
- What effect had the „Aid for Trade” program on the export of the observed countries towards developing countries?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The research makes possible to thoroughly analyse the export trends of Visegrad, Baltic and Iberian countries and the definition of micro and macroeconomic factors influencing exports. Based on this analysis the role of export sin economic growth can be judged. Important conclusions can be drawn for economic policy makers concerning foreign trade and industrial policy. This structural comparative research can provide good framework for shaping the foreign economic and general economic strategy. Results of the research could be well used applied in education too.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

As a consequence of the international crisis, the dynamising effect of the EU internal market has weakened. As an effect, int he foreign trade of EU periphery economies in serious economic situation the weight of new, dynamic non-EU regions has increased. Because of the lackof internal sources of growth export increase is an aim even in those countries where investment or consumption had had a primary role.
The aim of the research is the comparative analysis of the Baltic, Visegrad and Iberian countries. The foreign trade features of the given countries, the changes in the geographic and product structure of their exports will be analysed. A further aim of the research is to montitor the behaviour of exports in those countries where there was a possibility to change the exchange rate of the national currency, compared to those counries that have fix exchange rates. We analyse and compare the growing internationalisation of comanies, characteristics of exporting firms praparing case studies and questionnaire survey too. Industrial structure will be analysed emphasizing export-orientation. Effects of the Aid for Trade program of the EU will also be shown in the exports of the three regions towards developing countries.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk rámutatott, hogy a válság utáni exportösztönző gazdaságpolitikai diverzifikációs célok ellenére a három periférikus térség (Ibéria, Balti és Visegrádi államok) külkereskedelme földrajzilag és termékszerkezetileg is koncentrált maradt. Kimutattuk, hogy a befektetés ösztönző politika (nagyvállalatok vonzása) ellentmondásban vannak az exportösztönző célokkal (kivitel diverzifikálása). Rámutattunk, hogy a tágabb befektetés ösztönző eszközrendszer (általános üzleti környezet) romlott a Visegrádi országok többségében és ez hosszabb távon nem kompenzálható egyedi kedvezményekkel. Gravitációs ökonometriai modell segítségével bebizonyítottuk, hogy az EU „Aid for Trade” programja az Ibériai országok kivitelére szignifikánsan pozitív hatással volt, elsősorban a gyarmati múlttal rendelkező partnerországok miatt. Online kérdőívezést végeztünk, s 148 elemű kis-és középvállalati mintánk segítségével feltérképeztük a sikeres exportra ható fő tényezőket (saját menedzsment elkötelezettsége, piacismeret, nyelvtudás és technológiai fejlesztés). Az exportot korlátozó legfontosabb tényezők az információ, nyelvtudás és tőke hiánya voltak. Felmérésünk alátámasztja az „exporttal tanulás” elméletet, mert a válaszok szerint az export jelentős pozitív hatásokkal volt a termékfejlesztésre, foglalkoztatásra, piaci ismeretek bővülésére. Vállalati személyes interjúkon alapuló esettanulmányaink megerősítették a humán tényező kulcsszerepét.
Results in English
Our research showed that despite the diversification aims of economic policies after the crisis, the foreign trade of the three periphery (Iberian, Baltic, Visegrád) regions remained concentrated both geographically and in product structure. We pointed out that FDI promotion policy aims (attracting large foreign companies) contradict to the export promotion policy aims (diversification of export). FDI promotion in a wide sense (general business environment) has deteriorated in most Visegrád countries and this cannot be compensated for in the long run. Using a gravity model we proved that the Aid for Trade program of the EU had a significant positive effect on the export of the Iberian countries, mainly because of past colonial relations. We conducted an online questionnaire survey and based on our sample of 148 SMEs we mapped the factors of successful exports (devoted management, knowledge of foreign markets, foreign languages, technological development). The most important export barriers are the lack of information, lack of foreign language knowledge, lack of capital. Our survey proves the “learning by exporting” theory, because according to the responses export had a significant positive effect on product development, employment, information on markets. Our company case studies based on personal interviews reinforced the key role of the human factor.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115578
Decision
Yes

 

List of publications

 
Udvari Beáta: The Aid for Trade initiative and the export performance of the Iberian EU-countries, MTA KRTK VGI Working Paper no. 225, 2016
Szijártó Norbert: Az árfolyamrendszer választásának makrogazdasági sajátosságai az Európai Unió három régiójában, MTA KRTK VGI Műhelytanulmány no. 118, 2016
Éltető Andrea, Antalóczy Katalin: Post-crisis foreign trade trends and policies on the periphery of the European Union – comparison of the Iberian, Baltic and Central European region, MTA KRTK VGI Working Paper no. 224, 2016
Szilágyi Balázs: Gazdasági szerkezetváltozás a balti országokban, MTA KRTK VGI Kihívások, 2017
Antalóczy Katalin: Magyarország a globális értékláncokban – az áruforgalmi háló, Prosperitás, 2016
Udvari Beáta: Export performance of the Iberian EU-countries: How does Aid for Trade influence export performance of Spain and Portugal?, ETSG conference paper, 2016
Antalóczy Katalin, Éltető Andrea: Post-crisis foreign trade policies on the periphery of the European Union – comparison of the Iberian, Baltic and Central European region, EACES conference paper, 2016
Szijártó Norbert: Three periphery regions of the Europe Union and the optimum currency area theory, EACES conference paper, 2016
Szijártó Norbert, Pásztor Szabolcs: Internal Devaluation and its Macroeconomic Consequences in the EU periphery – a Comparison of the Iberian and Baltic Countries, International Trade and Trade Policy, 2017
Éltető Andrea: Export as a form of SME-internationalisation after the crisis – experiences of three European regions, MTA KRTK VGI Working Paper no. 228, 2017
Éltető Andrea, Antalóczy Katalin: FDI promotion of the Visegrád countries in the era of global value chains, MTA KRTK VGI Working Paper no. 229, 2017
Túry Gábor: Different interpretations of the automotive industry and its role in three semi-peripheral regions of the EU, MTA KRTK Working Paper no. 230, 2017
Udvari Beáta: Export Performance of the Baltic States: The Effects of the Aid for Trade Initiative, Romanian Journal of European Affairs, 2017
Antalóczy Katalin, Éltető Andrea: Export- és befektetés-ösztönzési rendszerek a Visegrádi országokban – tapasztalatok és kihívások, Külgazdaság, 2016
Antalóczy Katalin, Éltető Andrea: Export- és befektetés-ösztönzési rendszerek a Visegrádi országokban – tapasztalatok és kihívások, Külgazdaság, 2017
Éltető Andrea, Udvari Beáta: Nemzetköziesedés a válság után – a magyar kis- és középvállalatok exportjára ható tényezők, Közgazdasági Szemle, 2018
Udvari Beáta: Export Performance of the Baltic States: The Effects of the Aid for Trade Initiative, Romanian Journal of European Affairs, 2017
Andrea Éltető: Export of SMEs after the crisis in three European peripheral regions – a literature review, Society and Economy in Central and Eastern Europe, 2018
Andrea Éltető, Beáta Udvari: Factors influencing the export of Hungarian SMEs, International Journal of Export Marketing, 2018
Éltető Andrea, ed: Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions, online, MTA KRTK VGI honlap, 2018
Patryk Toporowski: The era after the euro area crisis in Poland’s export: back to the old normal?, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions, p. 77-111, 2018
Norbert Szijártó: Exchange rate regimes, labour market trends and recovery from the crisis, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions, p. 7-36, 2018
Beáta Udvari: Impacts of the Aid for Trade Initiative on the Export Performance of the Visegrád, Baltic and Iberian countries, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions, p. 96-111, 2018
Gábor Túry: The role of the automotive industry as an export-intensive sector in the EU peripheral regions, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions p.146-178, 2018
Andrea Éltető, Katalin Antalóczy: Trade and FDI policy promoting export – experiences of the three peripheral regions, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions p.37-76, 2018
Andrea Éltető: Export of SMEs after the crisis in three European peripheral regions – stimulating factors and effects on firms, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions p.179-195, 2018
Andrea Éltető: Foreign trade of goods and services of the peripheral regions – characteristics and tendencies after the crisis, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions p. 112-145, 2018
Túry Gábor: Global or more regional? Analysis of global embeddedness of the Central European’s automotive industry via Volkswagen Group’s intra-firm linkages, UNIA EUROPEJSKA.PL 4:(245) pp. 3-13., 2017
Udvari Beáta: Research and development cooperation between the EU and Africa: a critical assessment from the point of view of international trade, ETSG Conference, Warsaw, 2018, 2018
Andrea Éltető, Beáta Udvari: Export of Hungarian SMEs – testing network internationalisation, Journal of East European Management Studies, 2019

 

Events of the project

 
2016-09-28 11:52:49
Résztvevők változása
2015-10-06 13:39:24
Résztvevők változása
Back »