Consortional main: Heat transfer in extreme media and systems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
116197
Type K
Principal investigator Ván, Péter
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: Hőtranszport extrém közegekben és rendszerekben
Title in English Consortional main: Heat transfer in extreme media and systems
Keywords in Hungarian nem Fouier hővezetés, metastabil fázisok, szuperkritikus állapot
Keywords in English non-Fourier heat conduction, metastable phases, supercritical state
Discipline
Flow and Thermal Technology (Council of Physical Sciences)50 %
Ortelius classification: Thermal engineering
Material Science and Technology (physics) (Council of Physical Sciences)25 %
Ortelius classification: Energy technology
Material Science and Technology (engineering and metallurgy) (Council of Physical Sciences)25 %
Ortelius classification: Materials technology
Panel Natural Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Theoretical Physics Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Kovács, Róbert Sándor
Verhás, József
Starting date 2015-09-01
Closing date 2019-08-31
Funding (in million HUF) 10.092
FTE (full time equivalent) 5.73
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A technológiai fejlődés folyamatos feladatot ró a hőtranszport területével foglalkozó szakemberekre, azzal, hogy egyre hatékonyabb, egyre kiterjesztettebb működési tartományban (nagyon nagy vagy nagyon alacsony hőmérsékletek, nyomások stb.) alkalmazható munka és hőhordozó közegeket és rendszereket hozzanak létre. A kutatásaink célja, hogy elméleti és kísérleti módszerekkel vizsgálja különleges munkaközegekben és rendszerekben fellépő hőtranszportot.

Elméleti szempontból a lokális egyensúly meghaladása, azaz a Fourier-féle hővezetés nemegyensúlyi és nemlokális általánosítása a mechanikai és termodinamikai elmélet többszintű csatolását eredményezi (hőtágulás, hagyományos disszipatív effektusok, ballisztikus hőterjedés és ennek disszipatív kiterjesztése). A nagy elméleti kihívást a kontinuum mechanikának a kinetikus gázelmélettel történő összehangolása jelenti. Az extrém körülmények és feltételek adhatják az általánosított elmélet ellenőrzésének lehetőségét.

Eddigi kutatási tapasztalatainkra építve három ilyen különleges közeget tervezünk vizsgálni. A pszeudokritikus fluidumok mechanikai és termikus tulajdonságait, heterogén hővezető paszták (mikro- és nanoszuszpenziók) hővezetési tulajdonságait és kénmódosulatok különféle összetételű keverékeinek tulajdonságait. Mindhárom esetben önmagában is technológiailag fontos közegekről van szó, ugyanakkor várhatóan szükség van a klasszikus elméletek kiterjesztésére a közegek pontos modellezéséhez és tulajdonságaik megértéséhez.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A szilárd He és alacsony hőmérsékletű NaF, Bi-ban megfigyelt ballisztikus-hullám-diffuzív hővezetés a mechanikai és termikus tulajdonságok olyan csatolását mutatják, amelynek megfigyelése a disszipatív hatások elnyomásával volt lehetséges. Vagyis a nem-Fouier effektusok megfigyelésének kulcsa nem a régen ismert Maxwell-Cattaneo-Vernotte egyenlet, hanem a mechanikai csatolás. A nemegyensúlyi termodinamika elmélete univerzálisan, nemcsak alacsony hőmérsékleten, megenged ilyen jelenségeket és általánosításai pedig kiterjesztik a mechanika szerepét a hőterjedésben. Amennyiben ilyen, hangsebességgel, illetve egyáltalán hullámként terjedő hőt normál hőmérsékleten szeretnénk megfigyelni, azonosítanunk kell a hőterjedés mechanizmusait (a fononok ilyen szerepe ilyen magas hőmérsékleten csak diffuzív) és megtalálni a módját a nem-Fourier disszipatív hatások elnyomásának.

A kérdés tehát az, hogy ki tudunk-e találni olyan kísérleti feltételeket, vagy találunk-e olyan anyagokat, ahol Fourier-egyenleten túlmutató hőterjedés demonstrálható és hatása nem elhanyagolható. Kis méretek, illetve anyagi heterogenitás számíthatnak. Elméleti vizsgálatainkban pedig meg kell oldanunk azokat a paradoxonokat, amelyek megnehezítik a tisztánlátást a Fourier-Navier-Stokes elmélet (a legegyszerűbb mechanikai - hőterjedési csatolás) kiterjesztésében: miért sérül látszólag az anyagi objektivitás, vagy mi a szerepe a relatív sebességmezőknek a NS egyenletben?

Vizsgálatainkhoz olyan közegeket választottunk, ahol az eddigi kísérleti megfigyelések nem jól modellezhetőek, amelyek önmagukban is fontosak gyakorlati szempontból, illetve ahol a csoport kutatási tapasztalata számottevő.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az elméleti ismeretek és gyakorlati problémaérzékenység összekapcsolása, a mérnöki gyakorlatnak az egységes háttérismeretrendszerrel (elmélettel) történő szinergiája a tudomány alkalmazhatóságának kulcskérdése. A kutatásunk a kontinuumfizika alapvető kérdéseire keresi a választ és a kapott válaszokat teszteli gyakorlati szempontból fontos rendszerekben.

Az egyik ilyen alapkérdés a hővezetés kiterjesztett egyenleteinek vonatkoztatási rendszertől való függése. Valószínűleg ennek a következménye, hogy a kinetikus gázelméletből momentum sorfejtéséből csak az első rend, a Fourier-Navier-Stokes egyenletrendszer alkalmazható, már a másodrend is instabil. A nemegyensúlyi termodinamikai elmélet relativisztikusan is érvényes, objektív kiterjesztése ezt a problémát megoldhatja, megnyitva az utat az alkalmazható magasabbrendű kontinuumelméletek előtt. A nemegyensúlyi termodinamika univerzális, effektív elmélete szerint az általánosított elmélet érvényességét anyagi heterogenitást mutató rendszereken közvetlenül tesztelhetjük. Ezért várhatóan az alábbi technológiai problémák esetén az általános elmélet közvetlenül és többféle szempontból is tesztelhető:

Modern elektronikai eszközök teljesítményének növelésekor sokszor a hőelvonás megoldatlansága jelent korlátot, amelyet csökkenthetünk jobb hővezető képességű nem Newtoni folyadékok (paszták) alkalmazásával. A hővezetőképesség növelésére ígéretesek a nanoszuszpenziók. A jobb hűtés jelentősen megnövelheti akár a meglevő eszközeink teljesítményét is.

Nagynyomású és/vagy nagyhőmérsékletű rendszerek kritikus eleme a munkaközeg. Legtöbbször a szuperkritikus állapotbeli tulajdonságoknak megfelelően szabott technológiai környezet biztosítása jelent kihívást. (szuperkritikus erőmű, széndioxid tárolás, stb.). A heterogén szuperkritikus tartományban lejátszódó pszeudó állapotváltozások jó leírása megnyitná az utat a hőerőművek hatásfokának megnövelése előtt.

Az elemi kén nagyhőmérsékletű, nagynyomású gázfázisa lényegében annak nyolc módosulatának (C1-C8) keverékéből áll. A keverékek effektív leírása modellezési előny. Az összetételének termikusan megfelelő beállításával, új hőhordozó közegként például a koncentrátoros naperőművek válhatnának sokkal kifizetődőbbé.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A technológiai fejlődés folyamatos feladatot ró a hőtranszport területével foglalkozó szakemberekre, azzal, hogy egyre hatékonyabb, egyre kiterjesztettebb működési tartományban (nagyon nagy vagy nagyon alacsony hőmérsékletek, nyomások stb.) alkalmazható munka és hőhordozó közegeket és rendszereket hozzanak létre. A kutatásaink célja, hogy elméleti és kísérleti módszerekkel vizsgálja különleges munkaközegekben és rendszerekben fellépő hőtranszportot.

Három célterületet választottunk. A modern elektronikai eszközök hőelvonását javító kenőanyagok, a víz szuperkritikus állapotban, illetve a gázállapotú kén módosulatainak keveréke gyakorlati szempontból fontosak és klasszikus elméletekkel nem jól modellezhetőek. Jobb hőelvonással növelhető elektronikus eszközeink teljesítménye, a szuperkritikus állapot ismerete az erőművek hatásfokának növelésének egyik kulcskérdése, kén munkaközeggel pedig kifizetődőbb lehet a koncentrátoros naperőművek építése.

Az egységes, legextrémebb feltételekre egyaránt érvényes elveken alapuló megközelítést pedig nemegyensúlyi termodinamika szilárd héliumtól a relativisztikus kvark-gluon folyadékig tesztelt új elméletei adják. Ezeket az elveket szeretnénk a fenti gyakorlati problémákon (is) tesztelni.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The need for more powerful and more efficient thermal systems requires the application and development of heat transfer media with extended working conditions: first of all, very high or very low temperatures and pressures. The aim of our proposed research is the theoretical and experimental investigation of heat transfer in case of extreme working media and extreme systems.
From a theoretical point of view, the key aspect is to go beyond local equilibrium, which requires the generalization of the Fourier theory of heat conduction for nonlocal non-equilibrium media and systems. These kinds of generalization result in a coupling of mechanical and thermal effects at several levels, not only in the form of thermal stress or viscous dissipation, but also e.g. for ballistic heat transport. The theoretical challenge of the extension is the unification of the kinetic theory of gases and continuum mechanics (of fluids and solids). Extreme conditions are the best possibilities to validate the theoretical constructions.

We focus our investigations on three such extreme media, based on our previous research experience. Thermal and mechanical properties of supercritical fluids, heterogeneous heat conducting gels (micro and nanosuspensions) and mixtures of chemical species of sulphure. These media are technologically important and modelling these materials and understanding of their properties may require the extension of classical theories.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The ballistic-wave like-diffusive heat propagation was observed in solid He and in low-temperature NaF and Bi. This phenomenon shows a special coupling of mechanical and thermal effects. The detection of ballistic-wave like-diffusive propagation of heat was possible only by the suppression of dissipative effects. Thus the key of the observation of non-Fourier effects is not looking for the well-known Maxwell-Cattaneo-Vernotte equation, but the mechanical coupling. The theory of non-equilibrium thermodynamics is not restricted to low temperatures, and indicates the possibility of such effects in heterogeneous media, and extends the role of mechanics in heat transfer.
If we want of observe wave-like heat propagation at room temperature, we should identify the corresponding mechanisms of heat transfer (phonons produce only diffusive propagation) and find a method to suppress the non-Fourier type dissipative effects.

Hence, we need to find experimental conditions and materials where heat conduction beyond Fourier may be demonstrated convincingly. Small sizes and material heterogeneity may be important. In our theoretical investigations, we need to solve the paradoxes that burden the clear understanding of the extensions of the Fourier-Navier-Stokes theory (the simplest mechanical-thermal coupling): why is material objectivity seemingly violated? What is the role of the various different velocity fields in the NS theory?

In the chosen systems and media, the experimental observations cannot be properly modelled by the conventional theoretical approaches, while they are important from a practical point of view, and we have a considerable related research experience.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The key aspect of the applicability of fundamental scientific results is the coherence of theoretical knowledge and sensitivity to practical problems, the connection of engineering practice to the clarified uniform background knowledge (theory). Our proposed research is related to the most fundamental questions of continuum physics, and tests the answers with important technological applications.

One of these basic questions is the material frame indifference of extended heat conduction equations. Probably due to this property, the momentum series expansion of the kinetic theory of gases is not applicable to obtain consistent generalizations of the Fourier-Navier-Stokes theory. The frame independent and relativistically tested extension of the thermodynamic theory may solve this problem, opening the way toward higher order applicable continuum theories. According to the universal effective theory of non-equilibrium thermodynamics, we may test the validity of the generalized theory on media that show material heterogeneity. Therefore, hopefully the general theory can be tested directly on the following technological problems from several points of view:

1) In order to increase the power of modern electronic devices, the absorption of the produced heat is the technological limit. This heat may be reduced, in many cases, by applying better heat conducting non-Newtonian fluids. Nanosuspensions are very promising to increase heat conductivity. Such a kind of improved cooling may boost the speed of existing computers, too.

2) The key element of high-pressure high-temperature systems is the working medium. The technological environment designed for a fluid in supercritical state (supercritical power station, storage of carbon dioxid) is the most important challenge. A good description of pseudo phase transitions in heterogenic supercritical region of the phase space may open the way of increasing the efficiency of power stations.

3) The gas phase of elementary sulphure is the mixture of 8 chemical species (C1-C8). An effective theory of mixtures is an advantage for modelling purposes. Gaseous sulphur may be an ideal working medium for CSP (Concentrated Solar Power) systems.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The need for more powerful and more efficient thermal systems requires the application and development of heat transfer media with extended working conditions: first of all, very high or very low temperatures and pressures. The aim of our proposed research is the theoretical and experimental investigation of heat transfer in case of extreme working media and extreme systems.

We have chosen three focus areas. Suspensions increasing the heat absorption from modern electronic devices, the thermal properties of the supercritical state of water, and the mixture of chemical species in gaseous sulphur are important in technology while they cannot be described well with conventional theories. By increasing the heat absorption, electronic devices may be improved, the knowledge of supercritical state is one of the key aspects to increase the efficiency of power stations, and with sulphur working media the rate of return of concentrated solar power systems may be increased.

The recent novel theoretical developments of non-equilibrium thermodynamics provide a common universal theoretical framework to explain these phenomena. The validity of this framework has already been tested from ultralow temperature solid helium up to relativistic quark-gluon plasma. We want to apply this theoretical background on the above mentioned problems with practical importance.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatásaink három irányának legfontosabb eredményei: Szuperkritikus fluidumok Jellemeztük az Organikus Rankine Körfolyamatban (ORC) alkalmazható munkaközegeket és módszertant dolgoztunk ki az optimális, leghatékonyabb anyag kiválasztására. Ez iparilag közvetlenül hasznosítható kutatási eredmény lehet. Hővezetés Elméleti modellalkotás és numerikus modellezés alapján felfedeztük, hogy számos különféle természetes és mesterséges anyag már szobahőmérsékleten sem a klasszikus Fourier-törvény alapján vezeti a hőt. Megmutattuk, hogy a Fourier-Navier-Stokes egyenletrendszer objektív, áramlásfüggetlen és vonatkoztatásirendszer-független. Megadtuk a vonatkozó Gibbs-reláció transzformációs tulajdonságait. Reológia Analitikus megoldásokat adtunk az egyetlen tenzori belső változóra épülő Kluitenberg-Verhás test kvázisztatikus folyamataira alagutak kialakításakor. Általános numerikus eljárást dolgoztunk ki parciális differenciálegyenletek megoldására, amely időben és térben eltolt mezőkön alapul és a modellezendő folyamatok fizikai, termodinamikai tulajdonságait közvetlen reprezentálja.
Results in English
The most important result of the three research lines of the project are: Supercritical fluids We characterised the working fluids of the Organic Rankin Cycle from various point of view and have given a methodology of their optimal choice. This results can be applied in the industry. Heat conduction Discovered non-Fourier heat conduction in various heterogeneous artificial and natural materials at room temperature. Fundamental theoretical research and development of novel numerical methods were the foundations of the experimental discovery. Among others, we have shown that the Fourier-Navier-Stokes system of equations is objective, independent of the reference and flow frames. The transformation properties of the Gibbs relation were given, too. Rheology The quasistatic processes of the Kluitenberg-Verhás body were solved analitically in tunnel geometry and boundary conditions. We have developed a general numerical method to solve partial differential equations. The method is based on time and space shifting of the fields and represents directly the physical and thermodynamical properties of the given theory.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116197
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kovács R.: Analytic solution of Guyer-Krumhansl equation for laser flash experiments, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 127 pp. 631-636. , 6 p., 2018
Gróf Gyula: Notes on using temperature-dependent thermal diffusivity—forgotten rules, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2018) 132:1389–1397, 2018
Tamás Fülöp; Róbert Kovács; Ádám Lovas; Ágnes Rieth; Tamás Fodor; Mátyás Szücs; Péter Ván; Gyula Gróf: Emergence of non-Fourier hierarchies, arXiv:1808.06858, 2018
Fülöp Tamás (szerk.): Nemegyensúlyi termodinamika és szilárd közegek, Budapest: Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért, 2018, ISBN: 978-615-80157-5-2, 2018
Lovas Ádám; Rieth Ágnes; Kovács Róbert; Fülöp Tamás: Nem-Fourier hővezetési egyenletek és megoldási módszereik, in: Nemegyensúlyi termodinamika és szilárd közegek. 240 p., 2018
Asszonyi Cs; Fülöp T; Szarka Z; Szücs M: Szilárdtest-reológiai feladatok analitikus egzakt megoldása – alagutak körüli mechanikai folyamatok meghatározása, in Nemegyensúlyi termodinamika és szilárd közegek. 2, Budapest: Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért, 2018. pp. 9-71., 2018
Ván, P. and Lökös, S. and Polyák, Z. and Kovács, L.: Rheological properties of the andesite from Gyöngyösoroszi, Proceedings of Engineering Geology and Rock Mechanics Congress 2018, eds. Török, Á. and Görög, P., p237-246, 2018
Ván P. and Écsi L.: Anyagi sokaságok és anyagfüggvények, Fülöp Tamás (szerk.): Nemegyensúlyi termodinamika és szilárd közegek, Budapest: Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért, 2018, p111-134, 2018
Ván P, Kovács R, Fülöp T: Thermodynamic hierarchies of evolution equations, PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES 64:(3) pp. 389-395. (2015), 2015
Peter Ván, Vincenzo Ciancio, Liliana Restuccia: Generalized Galilean transformations of tensors and cotensors with application to general fluid motion, Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, 97:S1, A25, 2019
Tamás Fülöp; Róbert Kovács; Ádám Lovas; Ágnes Rieth; Tamás Fodor; Mátyás Szücs; Péter Ván; Gyula Gróf: Emergence of non-Fourier hierarchies, Entropy, 20, 832, 2018
P. Ván: CONTINUUM MECHANICS AND NONEQUILIBRIUM THERMODYNAMICS, Proceedings of 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics Sremski Karlovci, Serbia, June 24-26, 2019., 2019
A. Famá, L. Restuccia and P. Ván: GENERALIZED BALLISTIC-CONDUCTIVE HEAT CONDUCTION IN ISOTROPIC MATERIALS, arXiv:1902.10980, 2019
T. Fülöp, R. Kovács, M. Szücs and M. Fawaier: Thermodynamically Extended Symplectic Numerical Scheme with Half Space and Time Shift Applied for Rheological Waves in Solids, arXiv:1902.10980, 2019
A. R. Imre and A. Groniewsky: Various Ways of Adiabatic Expansion in Organic Rankine Cycle (ORC) and in Trilateral Flash Cycle (TFC), Z. Phys. Chem. 2019; 233(4): 577–594, 2019
Kovács R.: On the Rarefied Gas Experiments, Entropy, 21, 718, 2019
Attila R. Imre, Réka Kustán and Axel Groniewsky: Thermodynamic Selection of the OptimalWorking Fluid for Organic Rankine Cycles, Energies, 12, 2028, 2019
Imre, Attila R. ; Groniewsky, Axel ; Györke, Gábor ; Katona, Adrienn ; Velmovszki, Dávid: Anomalous Properties of Some Fluids − with High Relevance in Energy Engineering − in Their Pseudo-critical (Widom) Region, PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING 63 : 2 pp. 276-285. , 10 p, 2019
Györke, G ; Imre, A: Physical-chemical Background of the Potential Phase Transitions during Loss of Coolant Accidents in the Supercritical Water Loops of Various Generation IV Nuclear Reactor Types, Periodica Polytechnica Chemical Engineering 63 : 2 pp. 333-339. , 7 p., 2019
Sharafeldin, M A ; Gróf, Gy: Efficiency of flat plate collector with nanofluid, RENEWABLE ENERGY 134 pp. 453-460. , 8 p., 2019
Najari, Sara ; Grof, Gyula ; Saeidi, Samrand ; Gallucci, Fausto: Modeling and optimization of hydrogenation of CO2: Estimation of kinetic parameters via Artificial Bee Colony (ABC) and Differential Evolution (DE) algorithms, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 44 : 10 pp. 4630-4649. , 20 p., 2019
Rieth Á., Kovács R. and Fülöp T.: Implicit numerical schemes for generalized heat conduction equations, International Journal of Heat and Mass Transfer Volume 126, Part B, November 2018, Pages 1177-1182, 2018
Szücs, Mátyás ; Fülöp, Tamás: Kluitenberg–Verhás Rheology of Solids in the GENERIC Framework, JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS 44 : 3 pp. 247-259. , 13 p. (2019), 2019
Róbert Kovács, Damir Madjarević, Srboljub Simić, Péter Ván: Theories of rarefied gases, arXiv:1812.10355, 2018
Berezovski A, Ván P: Internal Variables in Thermoelasticity, Springer International Publishing, (Solid Mechanics and Its Applications; 243.), 2017
Ván P, Berezovski A, Fülöp T, Gróf Gy, Kovács R, Lovas Á, Verhás J: Guyer-Krumhansl–type heat conduction at room temperature, EUROPHYSICS LETTERS 118:(5) Paper 50005. 4 p., 2017
Barnafoldi GG, Bulik T, Graczer Z, Hamar G, Kis A, Kovacs R, Lemperger I, Levai P, Novak A, Olah L, Szalai S, Varga D, Vasuth M, Van P, Vasarhelyi B, Wesztergom V, Weber Z: First report of long term measurements of the MGGL laboratory in the Matra mountain range, CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 34:(11) Paper 114001. 22 p., 2017
Barnaföldi GG, Bulik T, Dobróka M, Hamar G, Kovács R, Lévai P, Oláh L, Varga D, Vasúth M, Ván P, Vásárhelyi B, Wéber Z: A Mátrai Gravitációs és Geofizikai Laboratórium elso mérései és mérési programja, MAGYAR GEOFIZIKA 57:(4) pp. 152-169., 2016
Groniewsky A, Györke G, Imre AR: Description of wet-to-dry transition in model ORC working fluids, Applied Thermal Engineering, V125, p963–971, 2017
Matolcsi T, Fülöp T and Weiner M: Second-order equation of motion for electromagnetic radiation back-reaction, Modern Physics Letters A, 32/27, 1750147, 2017
Deák L, Bottyán L, Fülöp T, Merkel DG, Nagy DL, Sajti Sz, Schulze KS, Spiering H, Uschmann I and Wille H-C: Realizing total reciprocity violation in the phase for photon scattering, Scientific Reports, V7, 43114, 2017
BARNAFÖLDI G. G., BULIK T., CIESLAR M., DÁVID E., DOBRÓKA M., FENYVESI E., GONDEK-ROSINSKA D., GRÁCZER Z., HAMAR G., HUBA G., KIS Á., KOVÁCS R., LEMPERGER I., LÉVAI P., MOLNÁR J., NAGY D., NOVÁK A., OLÁH L., PÁZMÁNDI P., PIRI D., STARECKI T., SUCHENEK M., SURÁNYI G., SZALAI S., VARGA D., VASÚTH M., VÁN P., VÁSÁRHELYI B., WESZTERGOM V., WÉBER Z.: A Mátrai Gravitációs és Geofizikai Laboratórium első mérései és mérési programja, Magyar Geofizika, 57/4. 152–169, 2016
Kovács R, Ván P: Second sound and ballistic heat conduction: NaF experiments revisited, arxiv:1708.09770, 2017
Peter Ván, Michal Pavelka, Miroslav Grmela: Extra mass flux in fluid mechanics, Journal of Nonequilibrium Thermodynamics, 42:(2) pp. 133-151., 2017
Ván P: Galilean relativistic fluid mechanics, Continuum Mechanics and Thermodynamics, 2017, 29/2, 585-610, 2017
Ván P, Berezovski A, Fülöp T, Gróf Gy, Kovács R, Lovas Á, Verhás J: Guyer-Krumhansl–type heat conduction at room temperature, EUROPHYSICS LETTERS 118:(5) Paper 50005. 4 p., 2017
Attila R. Imre, Krzysztof W. Wojciechowski, Gábor Györke, Axel Groniewski and Jakub. W. Narojczyk: Pressure-volume work for metastable liquid and solid at zero pressure, Entropy 20 (2018) 338, 2018
Matolcsi T, Fülöp T and Weiner M: Second-order equation of motion for electromagnetic radiation back-reaction, Modern Physics Letters A, 32/27, 1750147, 2017
Kovács R, Ván P: Second sound and ballistic heat conduction: NaF experiments revisited, Int. J. of Heat and Mass Trans. 2018, 117:682-690, 2017
Biró TS, Czinner VG, Iguchi H, Ván P: Black hole horizons can hide positive heat capacity, PHYS LETT B 782: pp. 228-231., 2018
Kovács R, Ván P: Second sound and ballistic heat conduction: NaF experiments revisited, INT J HEAT MASS TRANS 117: pp. 682-690., 2018
Rogolino P, Kovács R, Ván P, Cimmelli VA: Generalized heat-transport equations: parabolic and hyperbolic models, CONTINUUM MECH THERM 30: pp. AiP-14., 2018
Ván P: Weakly nonlocal non-equilibrium thermodynamics: The Cahn-Hilliard equation, Advanced Structured Materials 89: pp. 745-760., 2018
Kovács Róbert, Ván Péter: Thermodynamical consistency of the dual-phase-lag heat conduction equation, CONTINUUM MECH THERM, AiP p1-8, 2017
Attila R. Imre, Axel Groniewsky, Gábor Györke: Description of the metastable liquid region with quantic and quasi-quintic equation of states, Interfacial Phenomena and Heat Transfer, 5(3) (2017) 173-185, 2017
Axel Groniewsky and Attila R. Imre: Prediction of the ORC working fluid’s temperature-entropy saturation boundary using Redlich-Kwong equation of state, Entropy, 20 (2018) 93, 2018
Gábor Györke, Ulrich K. Deiters, Axel Groniewsky, Imre Lassu, Attila R. Imre: Novel Classification of Pure Working Fluids for Organic Rankine Cycle, Energy, 145 (2018) 288-300,, 2018
Rieth Á, Kovács R, Fülöp T: Implicit numerical schemes for generalized heat conduction equations, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 126: pp. 1177-1182. (2018), 2018
Kovács R: Analytic solution of Guyer-Krumhansl equation for laser flash experiments, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 127: pp. 631-636. (2018), 2018
Lovas Ádám, Fodor Tamás, Kovács Róbert: Nem-Fourier hővezetés kísérleti és végeselemes vizsgálata, Fülöp Tamás (szerk.) Nemegyensúlyi termodinamika és szilárd közegek, Budapest, Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért, 2018. pp. 133-179., 2018
Horváth M., Jakovác Antal: Shear viscosity over entropy density ratio with extended quasiparticles, Phys. Rev. D 93, 056010 (2016), DOI: 10.1103/PhysRevD.93.056010, 2016
Peter Ván, Michal Pavelka, Miroslav Grmela: Extra mass flux in fluid mechanics, Journal of Nonequilibrium Thermodynamics, 42:(2) pp. 133-151., 2017
Ván P: Galilean relativistic fluid mechanics, CONTINUUM MECH THERM 29: AiP-26, 2017
Both S , Czél B , Fülöp T , Gróf Gy , Gyenis Á , Kovács R , Ván P , Verhás J: Deviation from the Fourier law in room-temperature heat pulse experiments, J NON-EQUIL THERMODY 41: (1) 41-48, 2016
Biró TS, Ván P: Splitting the Source Term for the Einstein Equation to Classical and Quantum Parts, FOUND PHYS 45: (11) 1465-1482, 2015
Ván P, Mitsui N, Hatano T: Non-equilibrium thermodynamical framework for rate- and state-dependent friction, PERIOD POLYTECH CIV ENG 59: (4) 583-589, 2015
Ván P, Kovács R, Fülöp T: Thermodynamic hierarchies of evolution equations, PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES 64:(3) pp. 389-395. (2015), 2015
Berezovski A, Ván P: Microinertia and internal variables, CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 28:(4) pp. 1027-1037. (2016), 2016
Kovács R, Ván P: Models of Ballistic Propagation of Heat at Low Temperatures, INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS 37:(9) Paper 95. (2016), 2016
Ván Péter: Theories and heat pulse experiments of non-Fourier heat conduction, Commun. Appl. Ind. Math. 7 (2), 2016, 150–166, 2016
Lovas Ádám, Kovács Róbert, Kovács László: Nem-Fourier hővezetés a kőzetmechanikában, In: Török Á, Görög P, Vásárhelyi B (szerk.) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2016. 372 p., 2016
Ván P.: Galilean relativistic fluid mechanics, arXiv:1508.00121, 2015
Peter Ván, Michal Pavelka, Miroslav Grmela: Extra mass flux in fluid mechanics, accepted in Journal of Nonequilibrium Thermodynamics, 2016
Peter Ván, Vincenzo Ciancio, Liliana Restuccia: Generalized Galilean transformations of tensors and cotensors with application to general fluid motion, arXiv:1608.05819, 2016
P. Ván, G. G. Barnaföldi, T. Bulik, T. Biró, S. Czellár, M. Cieślar, Cs. Czanik, E. Dávid, E. Debreceni, M. Denys, M. Dobróka, E. Fenyvesi, D. Gondek-Rosińska, Z. Gráczer, G. Hamar, G. Huba, B. Kacskovics, Á. Kis, I. Kovács, R. Kovács, I. Lemperger, P. Lévai, S. Lökös, J. Mlynarczyk, J. Molnár, N. Singh, A. Novák, L. Oláh, T. Starecki, M. Suchenek, G. Surányi, S. Szalai, M. C. Tringali, D. Varga, M. Vasúth, B. Vásárhelyi, V. Wesztergom, Z. Wéber, Z. Zimborás, L. Somlai: Long term measurements from the Mátra Gravitational and Geophysical Laboratory, European Journal of Physics, Special Topics, kefelevonat leadva, 2019

 

Events of the project

 
2016-05-20 09:25:59
Résztvevők változása
Back »