Alfred Hoffmann and the book-trade of the Austro-Hungarian dualism  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
117064
Type PUB-F
Principal investigator Simon, Melinda Klára
Title in Hungarian Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme
Title in English Alfred Hoffmann and the book-trade of the Austro-Hungarian dualism
Keywords in Hungarian könyvkiadás, könyvkereskedelem, műkereskedés, Eggenberger-féle könyvkereskedés, Magyar Könyvkereskedők Egylete, 1896-os millenniumi kiállítás, kiadói jog
Keywords in English publishing, book-trade, art dealing, Eggenberger’s bookshop, Association of Hungarian Booksellers, Hungarian Millennium Exhibition in 1896, publishers’ rights
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Balassi Kiadó
Starting date 2015-08-01
Closing date 2016-05-31
Funding (in million HUF) 1.200
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pontosan száztíz éve, 1905-ben elhunyt Hoffmann Alfréd előtt nem csupán a kerek évforduló miatt illene tisztelegni. A 19. század polgári könyvkultúrájának egyik legkiemelkedőbb alakja volt, aki mély nyomokat hagyott kortársai és utódai tudatában, s akinek nevét fogalomként emlegették még több évtizeddel halála után is. Csupán az államszocializmus évtizedei törölték el emlékét, amelynek helyreállítása már rendkívül időszerű.
Pályafutása szerencsésen egybeesett a kiegyezés utáni óriási kiadói konjunktúrával és halála még a Trianon okozta könyvpiaci összeomlás előtt következett be. Az már viszont rendkívüli egyéniségét mutatja, hogy ezeket a hihetetlen lehetőségeket nem igénytelen tömegtermékek piacra dobására használta (mint sokan kortársai közül). Ehelyett módszeres és kitartó munkával a magyar nyelvű tankönyvirodalom egyik megteremtője volt. Az általa megíratott tudományos szakkönyvekkel sikeresen szorította ki a boltokból és a könyvtárakból az ott korábban uralkodó német nyelvű kiadványokat. Ugyanezt érte el igényes magyar gyermekkönyveivel és színvonalas fürdőirodalmi kiadványaival. Ügyes üzletemberként piacvezető szakácskönyveket is folyamatosan a kínálatában tartott.
Mindeközben azonban egyetlen kartársát sem gázolta le, minden üzleti összeütközéstől óvakodott, a többi kiadói vállalkozás érdekeit – a saját kárán is – megkímélte. Nyilvánvalóan ezért emelték szaktársai a Magyar Könyvkereskedők Egyletének elnöki székébe. S ugyanezért (és még számtalan okból) illik nekünk, szakmatörténészeknek megtisztelni és ápolni az emlékét.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás eredeti célja csupán egy tanulmány volt, amely azt tárgyalta volna, hogy a rendkívül sikeres életpályát befutó könyvkereskedő miért lett öngyilkos. A szűken vett kórtörténeti kutatás közben azonban egy olyan káprázatos világ tárult fel, amely magával ragadta a kutatót. A több évi adatgyűjtés folyamatosan újabb és újabb kérdéseket vetett fel, amelyre a korszak rendkívül hiányos szakirodalma nem adott választ. Például milyen berendezése volt egy 19. századi könyvesboltnak? Kik voltak, milyen munkarend szerint dolgoztak és mennyit kerestek a bolt alkalmazottai? Milyen önállósodási lehetőségeik voltak, milyen pályát futottak be a későbbiekben? Milyen tankönyvekből és mely iskolákban tanult egy 19. századi magyarországi könyvkereskedő? Milyen üzleti gyakorlat szerint kötötték kiadói szerződéseiket? Mennyit adóztak? Mekkora összegeket fizettek szerzőiknek? Milyen osztalékokhoz jutottak a nagyobb kiadói vállalatok részvényesei?
Hoffmann Alfréd kiemelkedő jelentőségű szakmai pályafutását több részletre bontva elemzem, külön tárgyalva a tanügyi „kenyérkiadványokat”, a tudományos „presztízskiadványokat” és a rendkívül jól jövedelmező gyermek- és szakácskönyveket.
Részletes képet próbáltam alkotni a könyvkereskedő bevételi forrásairól és rendszeres kiadásairól, életmódjáról, családja és baráti köre egyes tagjairól. A kutatás számos új részletet tárt fel a neves Eggenberger család tagjairól is, amelyeket a szakirodalom eddig nem ismert vagy tévesen közölt.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kötet kitűzött célja lehetőség szerint minden olyan adat felderítése, amely Hoffmann Alfrédról, illetve az Eggenberger-féle könyvkereskedés működéséről ma elérhető. Ehhez – a megszokott levéltári és nyomtatott dokumentumokon kívül – számos olyan forrástípust kellett bevonni a vizsgálatba, amelyeket eddig a kiadástörténeti kutatás nem használt. Többek között ilyen volt az Országos Széchényi Könyvtár gyászjelentés-gyűjteménye, a 19. századi magyarországi és nemzetközi szak- és általános kiállítások katalógusai, a kor számtalan társadalmi és szakmai egyesületének évkönyvei és történeti kiadványai, a főváros lakcímjegyzékei, a könyvkereskedők budapesti, lipcsei és bécsi címjegyzékei, a hivatalos cégbejegyzéseket nyilvántartó Központi Értesítő hivatalos közleményei vagy az egyes fővárosi temetők kriptakönyvei. Emellett a digitalizálás örvendetes előrehaladtával számos olyan bel- és külföldi folyóiratot és újságot lehetett célzott keresésekkel forrásként hasznosítani, amelyekhez eddig még hozzáférni is nehéz lett volna.
Az így feltárt forrásanyag mintegy mintául szolgálhat a korszak kutatói előtt, amelyből az általuk keresett személy vagy vállalat adatait ugyanígy kinyerhetik. Munkám során minden forrásul használt kötetet digitalizáltam és a Magyar Elektronikus Könyvtár polcain elérhetővé tettem, hogy másoknak már a hozzáférés se okozzon nehézséget.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A mai kor embere számára a tudomány és a kultúra szférája élesen elkülönül a piac könyörtelen világától. Hoffmann Alfréd könyvkereskedő azonban egyszerre volt üzletember, aki a kiadványaiból élt, és ugyanakkor kifogástalan úriember is, akit az értelmiségiek szívesen fogadtak bizalmukba. Korának legjobbjai: tanárok és professzorok, akadémikusok, neves orvosok, kúriai bírák és híres festőművészek voltak büszkék arra, hogy az Eggenberger-féle könyvkereskedés baráti körébe tartozhattak. A cég tulajdonosa rendkívül művelt volt, otthonosan mozgott a képzőművészet világában csakúgy, mint a humán és reáltudományokban. Boltjában adták át egymásnak legérdekesebb tudományos és közéleti újdonságaikat a tudósok s itt ugratták egymást szellemes, de sosem bántó tréfáikkal. A jó hangulatot a házigazda nyájas modora, széles látóköre és nagyvonalú vendéglátása alapozta meg. Alkalmazottairól is patriarchális módon gondoskodott, amit ezek őszinte szeretettel viszonoztak.
Hoffmann Alfréd magánéletét is viszonylag jól rekonstruálhatjuk: kideríthetjük, hova járt ebédelni, mely kávéházak voltak a törzshelyei, hol vezették a bankszámláját, mivel közlekedett és hova járt templomba. Ismerjük zugligeti hétvégi házának képét és tudjuk, milyen beosztású és belmagasságú volt pesti lakása. Tudjuk, hogy hova járt kirándulni, milyen sportokat űzött szívesen és mely egyesületek üléseit látogatta. Ismerjük betegségének lefolyását és öngyilkosságának körülményeit.
A szakirodalom általános szárazsága helyett tehát valóságossá, közelivé, élővé lehet tenni egy 19. századi gazdag nagypolgár-könyvkereskedő mindennapi életének hangulatát. Ezt kíséreltem meg ebben a könyvemben.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Alfred Hoffmann died exactly 110 years ago, but we should honour his memory not just due to this anniversary. He was one of the most prominent personalities of the bookish world of the 19th century who left a deep impression in the conscience of his contemporaries and of his successors. His name was referred to as an idea even several decades after his death. His memory was merely eradicated by the socialist period and it is high time to restore it.
His career fortunately coincided with the publishing prosperity which followed the Austro-Hungarian Compromise and his death occurred before the collapse of the book market caused by the Treaty of Trianon. Notwithstanding, he did not use this great opportunity to put on the market unpretentious mass products (as many of his contemporaries did). He was instead one of the tenacious creators of Hungarian school-books and compendiaries. The scientific works commissioned by him successfully supplanted similar German publications which were previously dominant in Hungarian bookshops. He achieved the same goal with his exigent books for children and his high-standard guidebooks on spas. As a skilful businessman he was constantly offering several editions of his market leader cookbooks, too.
Nevertheless he never harmed a single colleague, he bewared of even the slightest business confrontation and he always took into consideration the interests of other publishing enterprises. Evidently this was the reason why his colleagues elected him president of the Hungarian Booksellers’ Association. That is also the reason (among several others) why we, historians of the book trade should honour and cultivate his memory.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The original aim of the research was merely a paper on the causes which led to the suicide of this remarkably successful bookseller but the work on the case history revealed an admirable world that carried away the researcher. The process of data gathering took several years and constantly led to further and further questions hitherto unanswered by the deficient specialized literature. For instance how can we imagine the furnishing of a Hungarian bookshop in the 19th century? Who were the employees, what was their timetable like, how much did they got paid? Were there any perspectives for them to set up a business of their own? Which course books were used in the education of a Hungarian bookseller in the 19th century and which schools did they went to? What about their business practices and principles? What kind of taxation were they subjected to? How much did they pay to the authors? What kind of dividends could expect the shareholders of the great publishing companies?
I analyse several aspects of the outstanding career of Alfred Hoffmann, treating separately his basis of school-books, his scientific publications of great prestige and his profit-producing picture-books and cookbooks.
I tried to create a detailed picture of the incomes of the bookseller and of his regular expenditures, of his way of life, of the members of his family and his friends, too. The research also revealed several new details about the members of the Eggenberger family, previously unknown by the specialised literature or published incorrectly.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The aim of this book is to gather all the information available on Alfred Hoffmann and on the Eggenberger bookshop. In order to do this I had to extend the research beyond the limits of the conventional archival and printed documents. These sources include among others the collection of obituaries of the National Széchényi Library, the catalogues of special and general exhibitions held in the 19th century, the almanacs and historical works of the countless social and professional associations of the era, the contemporary address books of the Hungarian capital, the registers of booksellers published in Budapest, in Leipzig and in Vienna, the registration announcements of the official journal or the records of the cemeteries in question. Moreover, due to the noticeable progress of the digitization I could make use of several newspapers and journals published inland and abroad which were previously out of reach.
These resources can be used by fellow researchers in the same way I did, gathering information on the personalities or companies they are interested in. In the course of my work I digitized every book I used so that they can become easily available for everybody through the Hungarian Electronic Library.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Today the world of science and of culture is rather distant from the harsh world of the market. However, the bookseller Alfred Hoffmann was a businessman who lived after his publications and at the same time also an impeccable gentleman who was cordially accepted in the highest intellectual circles. The best men of his era: professors, academicians, doctors, high court judges and celebrated artists were proud to be his friends. The owner of the Eggenberger bookshop was widely read and he felt comfortable both in the world of fine arts and in human and real sciences as well. The scholars changed their newest ideas and the latest gossip in his bookshop and they also cracked their witty but never offending jokes there. The flow of spirits was nourished by the gentle manners, the open-mindedness and the generous hospitality of Alfred Hoffmann. He took care of his employees like a father and in turn they loved him sincerely.
The private life of the bookseller can also be reconstructed: we can find out where he had his lunch, which coffee-palaces he preferred, which bank managed his account, how he moved around and where he attended the Sunday masses. We know how his weekend cottage looked like and we have at hand the plan of his apartment. We are aware of the locations of his excursions and of his preferred sports, and we also know in which associations he was a member. We can trace the course of his illness and the circumstances of his suicide, too.
Thus, instead of the usually dry and tiresome style of the specialised literature we can get a vivid image of the everyday life of a rich bourgeois-bookseller from the 19th century. That is what I attempted to do in this book.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A tervezett kötet 2016 júniusában megjelent, kartonált kötésben, szürkeárnyalatos illusztrációkkal. Az alább felsorolt intézmények, közgyűjtemények kaptak tiszteletpéldányokat: Budapesti Történeti Múzeum, Újkori Várostörténeti Főosztály 1014 Budapest, Szent György tér 2. (2 példányt) Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 7622 Pécs, Universitas u. 2/A. Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára 6722 Szeged, Ady tér 10. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 1051 Budapest, Arany János u. 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. A kiadó teljesítette a kötelespéldány szolgáltatásról szóló rendeletben foglaltakat is.
Results in English
The volume appeared in June 2016, paperback, with greyscale illustrations. The following public libraries received copies: Budapest History Museum 1014 Budapest 2, Szent György place (2 copies) University of Pécs University Library 7622 Pécs 2/A., Universitas street University of Szeged Klebelsberg Library 6722 Szeged 10, Ady place Library of the Hungarian Academy of Sciences 1051 Budapest 1, Arany János street Eötvös Loránd University University Library 1053 Budapest 6, Ferenciek place University of Debrecen University and National Library 4032 Debrecen 1, Egyetem place National Research, Development and Innovation Office 1077 Budapest 1, Kéthly Anna place The publisher complied with the regulations on legal deposit, too.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=117064
Decision
Yes

 

List of publications

 
Simon Melinda: Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme, Budapest, 2016
Back »