Abstracts of the antique coin finds and hoards in Hungary I-III. (County Tolna, Vas and Veszprém)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
117152
Type PUB-K
Principal investigator Prohászka, Péter
Title in Hungarian Magyarországi antik éremleletek és éremkincsek regesztái I-III. (Tolna, Vas és Veszprém megye)
Title in English Abstracts of the antique coin finds and hoards in Hungary I-III. (County Tolna, Vas and Veszprém)
Keywords in Hungarian regeszták, éremleletek, érmek, római kor, Dunántúl
Keywords in English abstracts, coin hoards, coins, Roman period, Transdanubia
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative archaeology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Martin Opitz Kiadó Bt.
Starting date 2015-08-01
Closing date 2017-05-31
Funding (in million HUF) 1.710
FTE (full time equivalent) 0.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A római érmek közigazgatási egységenként történő közreadása az 1950-es évekkel kezdődött el, mely munkálatok a Fundmünzen der Römischen Zeit elnevezést kapták.. Az első kötetek Németországban készültek el és jelentek meg. A munkák azonban más országban is elkezdődtek és számos kötet jelent meg. Magyarországon Lányi Vera és munkatársai kezdték meg az numizmatikai anyag felvételét és közreadását, melynek eredményeként eddig három kötet jelent meg. A 2010-ben elnyert OTKA PD 84158 pályázat célja a Fundmünzen der Römischen Zeit in Ungarn sorozatának folytatása volt, melynek során a Vas, Veszprém, Tolna megyei kötetek készültek el. E három megye kelta, római és bizánci érmei és éremleletei szerepelnek a kéziratokban. A kötetek három fontos forráscsoportra épülnek, melyek a múzeumok gyűjteményeiben található érmek, az irodalomban (szakirodalom, folyóiratok, helytörténeti munkák stb,) található adatok és a levéltári források (adattárak, levelezések stb.). A széleskörű agyaggyűjtésnek köszönhetően számos olyan érem és éremlelet került feldolgozásra, melyek korábban teljesen ismeretlenek voltak. A kötetekben a bevezetést, a katalógus rendszerének bemutatása, valamint a források, gyűjtemény- és kutatástörténet ismertetése után a katalógus következik, amelyben alfabetikus sorrendben települések szerint kerülnek bemutatásra az onnan ismert szórvány érmek, kincsleletek és temetkezések mellékleteiként előkerült pénzek, amelyeket amennyiben lehetőség volt rá meghatároztunk. A kéziratok a nemzetközi hozzáférhetőség biztosítása érdekében német nyelven íródtak.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A 2010-ben elkezdett OTKA PD 54158 pályázat fő célkitűzése a Vas, Veszprém és Tolna megyék területén előkerült kelta, római és bizánci érmek és éremleletek összegyűjtése, felvétele, meghatározása és közreadása volt. A kutatás során széleskörű anyaggyűjtés történt, így a múzeumokban őrzött lelőhellyel bíró példányok mellett, a különféle folyóiratokban, könyvekben és egyéb munkákban található adatokat is felvételre kerültek. Igen fontos eredményeket hoztak a levél- és adattári kutatások, amelyek során eddig ismeretlen érmek és éremleletek azonosítást sikerült elvégezni. Az alapkutatás során feltárt adatok az egyes megyei kötetek kézirataiban kerültek rendezésre, amelynek köszönhetően olyan adatbázisok jöttek létre, melyek a numizmatikai, régészeti és gazdaságtörténeti kutatások alapját képezhetik. A korábbi kötetektől eltérően nem történt meg a múzeumok ismeretlen lelőhelyű darabjainak felvétele, mivel ezek számos más területéről a Kárpát-medencének a gyűjteményekbe kerülhettek és ebből kifolyólag mind a statisztikai vizsgálatokat, mind pedig az elterjedések vizsgálatát torzították volna. A kéziratok közlésének támogatása jelentős előrelépést jelentene a nagy múltú magyar numizmatikai és régészeti kutatás számára, melynek a kötetek német nyelve miatt nemzetközi hozadéka is lenne.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kiadandó mű jelentősége két részből ered: egyrészt a széleskörű anyaggyűjtésnek köszönhetően olyan adatbázisok jöttek létre, amelyekre a régészeti, numizmatikai és gazdaságtörténeti kutatás egyaránt nagy haszonnal forgathat. Másrészt mivel a kéziratok német nyelven készültek, így a magyar mellett a nemzetközi kutatás számára is hozzáférhetővé és hasznosíthatóvá válnának. A Fundmünzen der Römischen Zeit sorozat kötetei több országban elkészítés illetve megjelenés alatt állnak, így e nemzetközi kutatási programhoz kapcsolódnak az elkészült kéziratok. Az alapkutatás során a múzeumi, irodalmi és adattári források egyaránt felvételre kerültek és ezekből tevődnek össze a leletkatalógusok, melyek segítségével az egyes lelőhelyekről ismert érmek és kincsleletek egyaránt közlésre kerülnének. Mivel a Fundmünzen sorozatban már három kötet megjelent és az OTKA Publikációs Pályázat támogatásával újabb három megjelenése valósulna meg, így Pannonia provincia magyarországi részének több mint feléről állnának rendelkezésre megbízható és új adatok.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A mezőgazdasági munkák, építkezések és régészeti feltárások során előkerülő érmek és sokszor több száz, olykor ezer darabból álló kincsleletek vizsgálata egyaránt szolgálhat forrásbázisul az ókortörténet, a régészet, a numizmatika vagy a gazdaságtörténet számára. A történeti, régészeti és numizmatikai kutatás már korán felismerte az antik érmek forrásértékét, azonban leletként való jelentőségüket először csak a 19. századtól kezdték hangsúlyozni. A római érmek közigazgatási egységenként történő, tudományosan szervezett közreadása azonban csak az 1950-es évekkel kezdődött el, melynek program-kidolgozói „A római kor éremleletei” címet adták. A szervezők célja egy modern közigazgatási egység - tartomány, megye, járás, város - területén előkerült összes római érem felvétele, meghatározása és közreadása volt. Az első kötetek Nyugat-Németországban készültek el és jelentek meg, majd a munkák más országokban is elkezdődtek. Magyarországon eddig három kötet jelent meg, a munkálatok azonban abbamaradtak. Az OTKA támogatásban részesült pályázat célja a magyarországi római kori éremleletek-sorozat folytatása volt, mely során Vas, Veszprém és Tolna megyék területéről ismert kelta, római és bizánci érmek és kincsleletek kerültek felvételre, majd német nyelven önálló kötetekben közreadásra. Az ismert éremanyag szempontjából Vas megye jelentősebb a másik kettőnél, mivel Szombathely városa Savaria római colonia romjaira épült. Ezen jelentős tartományi, közigazgatási és gazdasági központ éremforgalmának feldolgozása fontos adatokat kínál számos kutatási terület számára.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

A római érmek közigazgatási egységenként történő közreadása az 1950-es évekkel kezdődött el, mely munkálatok a Fundmünzen der Römischen Zeit elnevezést kapták.. Az első kötetek Németországban készültek el és jelentek meg. A munkák azonban más országban is elkezdődtek és számos kötet jelent meg. Magyarországon Lányi Vera és munkatársai kezdték meg az numizmatikai anyag felvételét és közreadását, melynek eredményeként eddig három kötet jelent meg. A 2010-ben elnyert OTKA PD 84158 pályázat célja a Fundmünzen der Römischen Zeit in Ungarn sorozatának folytatása volt, melynek során a Vas, Veszprém, Tolna megyei kötetek készültek el. E három megye kelta, római és bizánci érmei és éremleletei szerepelnek a kéziratokban. A kötetek három fontos forráscsoportra épülnek, melyek a múzeumok gyűjteményeiben található érmek, az irodalomban (szakirodalom, folyóiratok, helytörténeti munkák stb,) található adatok és a levéltári források (adattárak, levelezések stb.). A széleskörű agyaggyűjtésnek köszönhetően számos olyan érem és éremlelet került feldolgozásra, melyek korábban teljesen ismeretlenek voltak. A kötetekben a bevezetést, a katalógus rendszerének bemutatása, valamint a források, gyűjtemény- és kutatástörténet ismertetése után a katalógus következik, amelyben alfabetikus sorrendben települések szerint kerülnek bemutatásra az onnan ismert szórvány érmek, kincsleletek és temetkezések mellékleteiként előkerült pénzek, amelyeket amennyiben lehetőség volt rá meghatároztunk. A kéziratok a nemzetközi hozzáférhetőség biztosítása érdekében német nyelven íródtak.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

A 2010-ben elkezdett OTKA PD 54158 pályázat fő célkitűzése a Vas, Veszprém és Tolna megyék területén előkerült kelta, római és bizánci érmek és éremleletek összegyűjtése, felvétele, meghatározása és közreadása volt. A kutatás során széleskörű anyaggyűjtés történt, így a múzeumokban őrzött lelőhellyel bíró példányok mellett, a különféle folyóiratokban, könyvekben és egyéb munkákban található adatokat is felvételre kerültek. Igen fontos eredményeket hoztak a levél- és adattári kutatások, amelyek során eddig ismeretlen érmek és éremleletek azonosítást sikerült elvégezni. Az alapkutatás során feltárt adatok az egyes megyei kötetek kézirataiban kerültek rendezésre, amelynek köszönhetően olyan adatbázisok jöttek létre, melyek a numizmatikai, régészeti és gazdaságtörténeti kutatások alapját képezhetik. A korábbi kötetektől eltérően nem történt meg a múzeumok ismeretlen lelőhelyű darabjainak felvétele, mivel ezek számos más területéről a Kárpát-medencének a gyűjteményekbe kerülhettek és ebből kifolyólag mind a statisztikai vizsgálatokat, mind pedig az elterjedések vizsgálatát torzították volna. A kéziratok közlésének támogatása jelentős előrelépést jelentene a nagy múltú magyar numizmatikai és régészeti kutatás számára, melynek a kötetek német nyelve miatt nemzetközi hozadéka is lenne.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

A kiadandó mű jelentősége két részből ered: egyrészt a széleskörű anyaggyűjtésnek köszönhetően olyan adatbázisok jöttek létre, amelyekre a régészeti, numizmatikai és gazdaságtörténeti kutatás egyaránt nagy haszonnal forgathat. Másrészt mivel a kéziratok német nyelven készültek, így a magyar mellett a nemzetközi kutatás számára is hozzáférhetővé és hasznosíthatóvá válnának. A Fundmünzen der Römischen Zeit sorozat kötetei több országban elkészítés illetve megjelenés alatt állnak, így e nemzetközi kutatási programhoz kapcsolódnak az elkészült kéziratok. Az alapkutatás során a múzeumi, irodalmi és adattári források egyaránt felvételre kerültek és ezekből tevődnek össze a leletkatalógusok, melyek segítségével az egyes lelőhelyekről ismert érmek és kincsleletek egyaránt közlésre kerülnének. Mivel a Fundmünzen sorozatban már három kötet megjelent és az OTKA Publikációs Pályázat támogatásával újabb három megjelenése valósulna meg, így Pannonia provincia magyarországi részének több mint feléről állnának rendelkezésre megbízható és új adatok.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

A mezőgazdasági munkák, építkezések és régészeti feltárások során előkerülő érmek és sokszor több száz, olykor ezer darabból álló kincsleletek vizsgálata egyaránt szolgálhat forrásbázisul az ókortörténet, a régészet, a numizmatika vagy a gazdaságtörténet számára. A történeti, régészeti és numizmatikai kutatás már korán felismerte az antik érmek forrásértékét, azonban leletként való jelentőségüket először csak a 19. századtól kezdték hangsúlyozni. A római érmek közigazgatási egységenként történő, tudományosan szervezett közreadása azonban csak az 1950-es évekkel kezdődött el, melynek program-kidolgozói „A római kor éremleletei” címet adták. A szervezők célja egy modern közigazgatási egység - tartomány, megye, járás, város - területén előkerült összes római érem felvétele, meghatározása és közreadása volt. Az első kötetek Nyugat-Németországban készültek el és jelentek meg, majd a munkák más országokban is elkezdődtek. Magyarországon eddig három kötet jelent meg, a munkálatok azonban abbamaradtak. Az OTKA támogatásban részesült pályázat célja a magyarországi római kori éremleletek-sorozat folytatása volt, mely során Vas, Veszprém és Tolna megyék területéről ismert kelta, római és bizánci érmek és kincsleletek kerültek felvételre, majd német nyelven önálló kötetekben közreadásra. Az ismert éremanyag szempontjából Vas megye jelentősebb a másik kettőnél, mivel Szombathely városa Savaria római colonia romjaira épült. Ezen jelentős tartományi, közigazgatási és gazdasági központ éremforgalmának feldolgozása fontos adatokat kínál számos kutatási terület számára.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA/NKFIH által támogatott (Pub 117152) „Fundregesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn” Tolna, Vas és Veszprém megyei kötetei elkészültek és kinyomtatásra kerültek. Az NKFI Hivatalnál kért halasztások oka a fordítás ellenőrzése, a nyomdánál, valamint a térképek szerkesztésénél és a jegyzékeknél fellépő problémák voltak. Ezek orvoslását követően a három kötet 2017 májusában egyszerre megjelent. Mindhárom kötetben szerepel az NKFI Hivatal logója és magyarul illetve németül a neve, valamint a kutatási projekt még OTKA, illetve a NKFI Hivatal publikációs száma. E három kötetben három megye kelta, római és bizánci érmei kerültek kiadásra, amelynek köszönhetően Pannonia provincia Magyarországra eső részének lefedettsége numizmatikai szempontból jelentősen megnőtt, amely a hazai mellett a nemzetközi kutatás számára is fontos. A kötetekben felvételre kerültek a levéltári és irodalmi adatok mellett a múzeumokban őrzött érmek, éremkincsek. A kötelespéldányok mellett a régészeti/történeti tanszékkel rendelkező egyetemek (ELTE, SZTE, Miskolci Egyetem, PTE, DE, PPKE, KRE), a Magyar Nemzeti Múzeum, az MTA Könyvtára és Régészeti Intézete, valamint a területileg illetékes múzeumok könyvtárai kaptak példányokat.
Results in English
Az OTKA/NKFIH által támogatott (Pub 117152) „Fundregesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn” Tolna, Vas és Veszprém megyei kötetei elkészültek és kinyomtatásra kerültek. Az NKFI Hivatalnál kért halasztások oka a fordítás ellenőrzése, a nyomdánál, valamint a térképek szerkesztésénél és a jegyzékeknél fellépő problémák voltak. Ezek orvoslását követően a három kötet 2017 májusában egyszerre megjelent. Mindhárom kötetben szerepel az NKFI Hivatal logója és magyarul illetve németül a neve, valamint a kutatási projekt még OTKA, illetve a NKFI Hivatal publikációs száma. E három kötetben három megye kelta, római és bizánci érmei kerültek kiadásra, amelynek köszönhetően Pannonia provincia Magyarországra eső részének lefedettsége numizmatikai szempontból jelentősen megnőtt, amely a hazai mellett a nemzetközi kutatás számára is fontos. A kötetekben felvételre kerültek a levéltári és irodalmi adatok mellett a múzeumokban őrzött érmek, éremkincsek. A kötelespéldányok mellett a régészeti/történeti tanszékkel rendelkező egyetemek (ELTE, SZTE, Miskolci Egyetem, PTE, DE, PPKE, KRE), a Magyar Nemzeti Múzeum, az MTA Könyvtára és Régészeti Intézete, valamint a területileg illetékes múzeumok könyvtárai kaptak példányokat.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=117152
Decision
Yes

 

List of publications

 
Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Fundregesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn Komitat Tolna, Budapest 256. oldal, 2017
Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Fundregesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn Komitat Vas, Budapest 272. oldal, 2017
Prohászka Péter - Torbágyi Melinda: Fundregesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn Komitat Veszprém, Budapest 260. oldal, 2017
Back »