Hidden curriculum: versions of school life worlds  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43492
Type K
Principal investigator Szabó, László Tamás
Title in Hungarian A "rejtett tanterv": változatok iskolai életvilágokra
Title in English Hidden curriculum: versions of school life worlds
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Educational Studies and Cultural Management (University of Debrecen)
Participants Buda, András
Buda, Mariann
Papp, János
Pető, Ildikó
Venter, György
Veressné dr. Gönczi, Ibolya
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.100
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A probléma: ''Az intézmény ethoszát, rejtett tantervét, hatásrendszerét alapvetően meghatározzák a belső szervezet működése, a tantestületi klíma, a tanárok és diákok, valamint a tanulók közötti formális és informális kapcsolatrendszer.'' (Jelentés a magyar közoktatásról 2003, 239.p) Kutatásunkban az e tényezők által létrehozott hatásegyüttest neveztük iskolai életvilágoknak, s ennek empirikus vizsgálatára vállalkoztunk. A kutatás tematikus súlypontjai: ** Iskolai életvilágok az inkluzív nevelés (általános) iskoláiban. ** Iskolai életvilágok: rejtett tanterv középfokú iskolákban. ** Tanulási kudarcok a középiskolában. Módszerek ** Tanulói kérdőív ** Metafora-elemzés Tartalmi eredmények ** Helyzetkép az inkluzív nevelésről az észak-alföldi régióban. ** Tanulók iskolai élményvilága jellemzőinek feltárása a metafora-elemzés módszerével (középiskolák) ** Tanulói közérzet feltárása (középiskolák) ** Tanítási rituálék leírása révén pedagógiai kultúrák sajátosságainak jellemzése (adaptív vs. inadaptív tanítási stratégiák illetve értékelési elvárások) ** Tanulási nehézségek és a nekik tulajdonított okok leírása (motivációhiány; implicit, reflektálatlan belső oktulajdonítás; stressz). Metaszintű eredmények: ** A ''Közérzet'' és a ''Tanítási rituálék'' változólistái: -alkalmasak arra, hogy kiváltsák a megfigyelés módszerét; -alkalmasak nagytömegű adat begyűjtésére
Results in English
Hidden curriculum: variations for school life–worlds The problem „…Ethos of the institution, its hidden curriculum are determined by the inner functioning, staff climate, formal and informal relations among teachers and pupils.” (Report on Hungarian public education 2003). In our project we called „school life–worlds” the mechanisms mentioned above and investigated them empirically. Thematic fields of the project ** School life–worlds and inclusive education (elementary) ** School life–worlds and hidden curricula (secondaryl) ** Failures in learning (secondary) methods ** Questionnary ** Analysis of metaphores about school produced by pupils Content relevant results ** Exploration of the particularities concerning inclusive education in our region (elementary level) ** School as life–world seen by pupils΄eyes: metaphore analysis (secondary level) ** Specialities of educational culture int he „mirror” of teaching rituals (secodary level) ** Difficulties in learning: description of difficulties types and attributions concerning their causes Meta–level yield of the project ** Variables developed for „How I feel myself in the school” and „Teaching rituals” seem to be: –able to substitute the participating observation –able to huge amount of data for qualitative analysis.
Full text http://real.mtak.hu/1097/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pető Ildikó: A befogadó nevelés ''lehetősége'' az észak-alföldi régió általános iskoláiban, Falus Iván – Rapos Nóra (szerk): V. Országos Neveléstudományi Konferencia – Közoktatás – Pedagógusképzés - Neveléstudomány. MTA Pedagógiai Bizottság, Bp, 2005
Buda András: Pedagógusok iskolai életvilága, Falus Iván – Rapos Nóra (szerk): V. Országos Neveléstudományi Konferencia – Közoktatás – Pedagógusképzés - Neveléstudomány. MTA Pedagógiai Bizottság, Bp, 2005
Fenyő Imre: Megújuló értékek - megújuló oktatási térben, Tanulás, kommunikáció, nevelés. Szerk.: Lehman Magdolna-Nikolov Mariann. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság, 2004
Buda András: Hogyan ismerhető meg kívülről a belső világ?, Tanulás, kommunikáció, nevelés. Szerk.: Lehman Magdolna-Nikolov Mariann. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság, 2004
Pető Ildikó: Cigányok útban az éretsségi felé, Tanulás, kommunikáció, nevelés. Szerk.: Lehman Magdolna-Nikolov Mariann. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság, 2004
Pető Ildikó - Nagy Zita Éva: Az észak alföldi régió általános iskolái - a befogadó nevelés szempontjából., Iskolakultúra 14, 4: 51-60, 2004
Pető Ildikó - Nagy Zita Éva: Helyzetkép a befogadó nevelésről az észak-alföldi régió iskoláiban, Új Pedagógiai Szemle 54, 4-5: 172-190., 2004
Fenyő Imre: Az iskolai életvilág elemzése, Falus Iván – Rapos Nóra (szerk): V. Országos Neveléstudományi Konferencia – Közoktatás – Pedagógusképzés - Neveléstudomány. MTA Pedagógiai Bizottság, Bp, 2005
Szabó László Tamás (szerk): Légkör-Közérzet-Tanulás (Tanulmánykötet a T-043492 sz. OTKA kutatás eredményeiből), ISBN 963 472 94 52, 2006
n.n.: Keretes írás a kutatás eredményeiről, Az iskola belső világa c. fejezet a készülő Jelentés a magyar közoktatásról c. kötetben. Bp, OKI, 2006
Buda András: A szükséges kérdések válaszai, Pedagógiai Értékelés Konferencia, Szeged. 2006. 04. 20-22., 2006
Buda András - Herczegh Judit: Iskolai hatásmechanizmusok, Pedagógiai Értékelés Konferencia, Szeged. 2006. 04. 20-22., 2006
Back »