Hungarian in the Age of Informatics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43725
Type K
Principal investigator Balázs, Géza
Title in Hungarian A magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások
Title in English Hungarian in the Age of Informatics
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute of Hungarian Language and Finno-Ugrian Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Bódi, Zoltán
Minya, Károly
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.788
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás az informatikai (technokulturális) társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatását vizsgálta. Internetes empirikus adatgyűjtéseket feldolgozások (pl. sms-nyelv, internetes szövegtípusok), munkamegbeszélések (Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport), konferenciák (pl. szövegértés), valamint elektronikus (www.e-nyelv.hu) és hagyományos publikációk (könyvek, könyvfejezetek, tanulmányok) követték. A kutatás első és egyedülálló adatgyűjtést, elemzést végzett az informatikai társadalomban felbukkanó sms-kommunikáció területén (választási sms, sms-fal, sms-hírek, sms-folklór). A kutatások tudományos eredményein túl az oktatásban is hasznosítható eredménnyel jártak (pl. a másodlagos írásbeliség és szóbeliség pedagógiai következményei; szövegértési problémák). A kutatási programot a publikációkon túl számos külföldi, hazai konferencián, ismeretterjesztő előadáson ismertettük. A közlemények száma: 21.
Results in English
The research examined the information (technocultural) society’s effect on the language use. Internet based (empirical) data collection was followed by processing (eg: SMS-language, text types on the internet), discussions (Hungarian Language Strategy Research Group), conferences (eg: text comprehension), electronic (www.e-nyelv.hu) and classical publications (books, chapters, studies). The research was the first to collect and evaluate data on a new phenomenon of information society: the SMS-communication. Beside its scientific value, the the research also came out with educationally applicable results (five books on secondary literacy, six book chapters and five articles). The research programme has been introduced on several educational lectures and conferences both in Hungary and abroad.
Full text http://real.mtak.hu/1195/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Balázs Géza: Az internetkorszak kommunikációja, Balázs Géza szerk.: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője II. 109-128. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004
Balázs Géza: Az új média új műfaja, az sms-hír nyelvészeti megközelítésben, Magyar Nyelvőr, 2005. 129-150., 2005
Minya Károly: Rendszerváltás - normaváltás. A nyelvművelés története, elvei és vitái a rendszerváltozástól napjainkig., Tinta Kiadó, Budapest, 2005., 2005
Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes:: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban., Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2006., 2006
Balázs Géza: A nyelv a politika, a hatalom, az érdekek szolgálatában. 12-150., In: Tóth Szergej szerk.: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006
Balázs Géza: "Minden házfalat cseréljetek sms-falra!" Sms-fal mint elektronikus graffiti., Magyar Nyelvőr 2003. 144-159., 2003
Balázs Géza szerk.:: Jelentés a magyar nyelvről., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005., 2005
Balázs Géza: Mindennapi szemiotikai rendszereink. 87-102, In: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes szerk.: A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2005
Balázs Géza: Az sms-folklór - a minimálfolklór nyelvi képe I., Magyar Nyelvőr 2006/4. 439-456., 2006
Balázs Géza: Az sms-folklór - a minimálfolklór nyelvi képe II., Magyar Nyelvőr 2007/1., 2007
Balázs Géza: Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata., Magyar Nyelvőr 2004. 36-53., 2004
Balázs Géza: Az új média új műfaja, az sms-hír - nyelvészeti megközelítésben, Magyar Nyelvőr 2005. 129-150., 2005
Szathmári István: A szűkebb és a tágabb haza nyelve., Szerk.: Tátrai Szilárd és Tolcsvai Nagy Gábor. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 2005, 2005
Balázs Géza: Nyelvi viták Kazinczytól Kazinczyig. 299-314., Kováts Dániel szerk.: Széphalom. Évkönyv, Sátoraljaújehly, 2005., 2005
Balázs Géza és H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók szemiotikai perspektívákról, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006., 2006
Balázs Géza: Interkulturális hatások a jelhasználatra. 75-84., In: Balázs Géza, H. Varga Gyula szerk.: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók szemiotikai perspektívákról.. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006
Balázs Géza: A rádiók kiejtési normája. 46-55., In: Zimányi Árpád szerk.: II. egri kiejtési konferencia. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sect. Linguistica Hungaria. Eger, 2006
Balázs Géza: Szógyakoriság és fogalmi körök a Magyar szólástárban, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2007
Balázs Géza: A jelek sokfélesége Európában, Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2007
Balázs Géza: Médiakonvergencia: új nyelv, új média?, Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2007
Balázs Géza és Zimányi Árpád szerk.:: Magyar nyelvhasználati szótár., Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 2007
Back »