Historical Syntax of Middle Hungarian  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
48867
Type K
Principal investigator Haader, Lea
Title in Hungarian A középmagyar kor történeti mondattana
Title in English Historical Syntax of Middle Hungarian
Panel Linguistics
Department or equivalent Research Institute for Linguistics
Participants Balázs, Judit
Bunth, Istvánné
Dömötör, Adrienne
Gugán, Katalin Orsolya
Horváth, László
Wacha, Balázs
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 1.950
FTE (full time equivalent) 11.04
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A középmagyar kor történeti mondattana az ómagyar kori szintaxis folytatásaként készül (a pályázat lejártával még nem fejeződik be). Az eredeti koncepció szerinti cél egy középmagyar kori (1526−1772) szinkrón metszet létrehozása, az egyes nyelvi jelenségeket strukturális és funkcionális oldalról is vizsgálva. A munkaközösség részeket készített el a pályázati szakaszban a középmagyar kor leírásából: a mondatfajtákról, a mondatszerkezetről, a szórendről és aktuális tagolásról, az igei és névszói csoportról, az összetett mondatokról. Az ómagyar korral való összehasonlíthatóság lehetőséget adott a két korszak közötti nyelvi változások regisztrálására is, ezekről különféle konferenciaelőadásokon számoltak be a projektum tagjai. A pályázati időszak végén megjelentettünk egy tanulmánykötetet „Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből” címmel.
Results in English
The research on Middle Hungarian syntax is a continuation of the studies published in the reference volumes on the syntax of Old Hungarian. However, with the ending of the current research project, this work is not yet concluded. The original aim of the project was to publish a descriptive account of the Hungarian language in the period between 1526-1772. The intention was to provide a structural as well as a functional analysis of all discussed linguistic phenomena. Eventually, the topics that received a detailed analysis are the following: sentence types, sentence structure, word order and the functional sentence perspective, the verb phrase, the nominal phrase, and complex sentences. Historical changes in the language were registered in comparison with the Old Hungarian period, and the results were presented at several conferences. As a summary of the research results, the volume 'Essays on the syntax of Middle Hungarian' was published in 2008.
Full text http://real.mtak.hu/1881/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pólya K: A felkiáltó mondatok a középmagyar korban, Magyar Nyelvőr 130: 351-356, 2006
Pólya K: Észrevételek a vajon történetéhez, In: Büky L, Forgács T (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szegedi Tudományegyetem BTK–Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged, 2006
Wacha B: Kemény János Önéletírása (1657/1658) és a magyar szórend, In: Büky L, Forgács T, Sinkovics B (szerk.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szegedi Tudományegyetem BTK – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged, 2008
Dömötör A: A birtokos jelzői mellékmondatok a középmagyar korban, Magyar Nyelv (közlésre elfogadva), 2009
Haader L, Horváth L: Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből, Tinta Könyvkiadó, p. 182, 2008
Gugán K: A szintaktikai változások feltételezett egyirányúságáról, Nyelvtudományi Közlemények 103: 61-74, 2007
Haader L: A mellékmondatfajták és a szövegtípusok viszonyáról, In: Tátrai Sz, Tolcsvai Nagy G (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Tinta Könyvkiadó, 2008
Gugán K: Az alany és az állítmány egyeztetése a középmagyar korban, Magyar Nyelvőr 131: 99-107., 2007
Dömötör A: A főnévi névmási kijelölő jelző a középmagyar korban, In: Büky L, Forgács T, Sinkovics B (szerk.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szegedi Tudományegyetem BTK – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged, 2008
Horváth L: Egy középmagyar korpusz faktitív szerkezetei, Magyar Nyelvőr 130: 60-73, 2006
Bakonyi D: A szembeállító ellentétes és a megosztó kapcsolatos mellérendelő viszonyok szószerkezetszintű megvalósulásai a középmagyar korban, In: Kuna Á, Veszelszki Á (szerk.): Félúton 3. A harmadik Félúton konferencia (2007) kiadványa, 2008
Pólya K: Adalékok a csak partikula történeti változásaihoz, In: Büky L, Forgács T, Sinkovics B (szerk.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szegedi Tudományegyetem BTK – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged, 2008
Dömötör A: A mennyiségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban, In: Mártonfi A, Papp K, Slíz M (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, Budapest, 2005
Dömötör A: Az áljelzői mellékmondatok a középmagyar korban, In: Büky L, Forgács T (szerk.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szegedi Tudományegyetem BTK – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged, 2006
Back »