Historical determination of certain institutions related to the general part of the law of obligations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60756
Type K
Principal investigator Földi, András
Title in Hungarian A kötelmi jog egyes általános részbeli jogintézményeinek történeti meghatározottsága
Title in English Historical determination of certain institutions related to the general part of the law of obligations
Keywords in Hungarian római jog, ius commune, pandektisztika, jogügyleti érvénytelenség, kötelembiztosítékok
Keywords in English Roman law, ius commune, pandectistics, invalidity of legal transcations, guarantees of obligations
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Roman Law and Comparative Legal History (Eötvös Loránd University)
Participants Boóc, Ádám
Csizmazia, Norbert
Deli, Gergely
Siklósi, Iván
Starting date 2006-02-01
Closing date 2010-01-31
Funding (in million HUF) 10.400
FTE (full time equivalent) 5.39
state closed project
Summary in Hungarian
A kötelmi jog általános része, ill. a hazai civilisztikai (kodifikacionális) tradíció által oda sorolt jogintézmények esetében különös fontossággal rendelkezik a német jog közvetítésével a római jogig visszavezethető történeti meghatározottsággal való szembenézés, amely sok esetben gyakorlati jelentőséggel is bír, különösen akkor, amikor a determinációs-recepciós folyamat során jelentésbeli, funkcionális változások mentek végbe, netán félreértések alakultak ki. Az ilyen jelenségek feltárása csak a római jogi forrásokig visszamenő alapos összehasonlító-jogtörténeti elemzés talaján lehetséges.
A vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban szokásosnál nagyobb súlyt kívánunk helyezni a római jog forrásainak elemzésére és a pandektista irodalom feldolgozására, valamint figyelemmel kívánunk lenni a folyamatban levő magyar polgári jogi rekodifikációra, de erőnkhöz mérten foglalkozni kívánunk a ius commune és az összehasonlító polgári jog forrásaival és irodalmával is. Figyelmünket elsősorban azon jogintézmények vizsgálatára kívánjuk fordítani, amelyeknél a történeti meghatározottság jelentős mértékű, és amelyek az eddigi hazai kutatásokban nem kaptak kellő teret. A kutatás során a hangsúlyt nem a történeti anyag öncélú vizsgálatára, hanem a determinációs-recepciós jelenségek feltárására kívánjuk helyezni.
A kutatás eredményeit előbb folyóiratcikkekben, majd összefoglalóan egy tanulmánykötetben kívánjuk publikálni.
Summary
Most legal institutions regarded by the Hungarian civilistics as belonging to the general part of the law of obligations root in Roman law and are directly influenced by the German law. The analysis of such determinations may have remarkable importance eminently if during the long process of reception significant functional changes occured or misunderstandings emerged. The analysis of such phenomena could only be fulfilled on the basis of a scrupulously detailed source-based comparative-historical research.
We would like to put more emphasis on the exegesis of the relevant Roman legal sources and on the scrutinising the achievements of the pandectistics, than it is usual in the Hungarian and international literature. We are going to bring into focus also the forthgoing recodification of the Hungarian civil law, and, as far as possible, the sources and literature of the ius commune and comparative civil law should have also an integrant part in our research. More closely, our attention will be paid to such institutions, which are the mostly influenced by historical reminiscences and hitherto did not have any worthy place in the Hungarian specialised literature. The final aim of the research program is not a l’art pour l’art inquiry of the historical materials, but much more the revelation of some phenomena of historical determination and reception going back finally to Roman law.
We wish to publish the results in a volume of studies.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projektumban részt vevő kutatók a kötelmi jog általános részéhez tartozó bizonyos jogintézmények történeti meghatározottságát vizsgálták, különös tekintettel arra a determinációra, amelyet a római jog gyakorolt a ius commune és a pandektisztika közvetítésével a modern európai polgári törvénykönyvek vonatkozó szabályaira. A munkatervnek megfelelően beható vizsgálat tárgyát képezték a szerződési jogban centrális jelentőséggel bíró generális klauzulák, így különösen az objektív jóhiszeműség követelményének és a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmának kérdésköre, a jogügyletek létezésének érvényességének és hatályosságának elméleti és dogmatikai kérdései, a naturalis obligatiók kérdésköre, a custodia-felelősség római jogi problematikája, a kezesség, a foglaló, valamint az engedményezés összehasonlító dogmatörténeti kérdései. A generális klauzulákról, különös tekintettel a jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmáról sikeresen megvédett, a jogügyleti érvénytelenség kérdéseiről pedig benyújtás előtt álló PhD-értekezés készült. A projektum keretében eddig összesen 23 publikáció jelent meg vagy nyert közlésre elfogadást, köztük egy kismonográfia a custodia-felelősségről, 5 idegen nyelvű, utóbbiak közül is 3 külföldön megjelent tanulmány.
Results in English
In the framework of the project, certain institutions belonging to the so-called general part of the law of obligations have been analysed, with special regard to the determinative impact of Roman law on the development of law from the ius commune through the Pandectists to contemporary European civil codes. In accordance with the work schedule, the general clauses playing an important role in the law of obligations, namely that of good faith and fair dealing as well as the nullity of legal transactions contra bonos mores have been scrutinised. Furthermore the theoretic and dogmatic problems of the existence, validity and effectiveness of legal transactions, the general problems of natural (unenforceable) obligations, those of custodia liability (in Roman law), the comparative-historical aspects of suretyship, arrha and cession (assignment) have been examined. As a result of the research concerning the general clauses, especially the nullity of legal transactions contra bonos mores a PhD dissertation has been defended. A further PhD dissertation has been completed treating the problems of invalidity of legal transactions. Furthermore 23 studies have been published or at least accepted for publication so far, including one smaller monograph on custodia liability, 5 articles in English and German, 3 of them being published abroad.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60756
Decision
Yes

 

List of publications

 
Siklósi Iván: A jogügyletek érvénytelenségével összefüggő terminológiai kérdések a római jogban, Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 43 (2006), 203—222, 2007
Siklósi Iván: Néhány adalék a causa és a consideration fogalmához, Jogelméleti Szemle 2008/1, 2008
Siklósi Iván: A végrendelet visszavonásának dogmatikai megítélése, különös tekintettel az utólagos érvénytelenség elméleti problematikájára, Jogtörténeti tanulmányok IX, Pécs 2008, 353—376, 2008
Siklósi Iván: Der Widerruf des Testaments aus der Sicht der Rechtsdogmatik und die Probleme der nachträglichen Ungültigkeit der Rechtsgeschäfte, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica 48 (2007), 341—368, 2008
Siklósi Iván: Észrevételek a szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a római jogi források tükrében, kitekintéssel egyes modern jogrendszerekre, Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 44 (2007), 45—74, 2008
Siklósi Iván: Adalékok a jogügylet, valamint a szerződés fogalmához és történetéhez, Állam- és Jogtudomány 49/1 (2008), 71—97, 2008
Siklósi Iván: Észrevételek a konverzió problémájához a római jogban és a modern jogokban, Jogtudományi Közlöny 63/10 (2008), 509—516, 2008
Siklósi Iván: Zur Frage der so genannten „theou bia”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 12 (2008), 873—881, 2008
Siklósi Iván: A custodia-felelősség néhány kérdése a római jogban, Publicationes Instituti Iuris Romani Budapestinensis, fasc. X. Budapest 2009, 144 p., 2009
Siklósi Iván: A „nemlétező szerződés” létjogosultságának kérdésköréhez a római jogban, Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 45 (2008), 79—116, 2009
Siklósi Iván: Néhány adalék a convalescentia kérdésköréhez a római jogi források tükrében, Jogtudományi Közlöny 64/10 (2009), 430—438, 2009
Siklósi Iván: A szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a klasszikus római jogban, Jog — állam — politika 1/4 (2009), 43—67, 2009
Deli Gergely: Észrevételek a jogi felelősség fogalmáról. A censori regimen morum mint a felelősségrevonás intézménye, Iustum, aequum, salutare (2007) 159—177, 2007
Deli Gergely: A generális klauzulák mögöttes filozófiai és jogelméleti problémái, Jogtörténeti tanulmányok IX, Pécs 2008, 107—136, 2008
Deli Gergely: Érték és valóság határán — A jóerkölcs kezdetei, Jog — állam — politika 1/2 (2009), 55—79, 2009
Deli Gergely: The Underlying Philosophical and Legal Theoretical Problems of General Clauses, RIDROM [online] 2009, ISSN 1989-1970, 46—89 (elérhető: http://www.ridrom.com), 2009
Boóc Ádám: A kezesség egyes kérdései a római jogban, Állam- és Jogtudomány (megjelenés alatt, közlésre elfogadva; várható megjelenés: 2010), 2010
Földi András: Remarks on the notion of ‘bona fides’, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Iuridica 48 (2007), 53-72, 2008
Földi András: Újabb észrevételek a bona fides dualizmusának kérdéséről, Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 44 (2007), 123-143, 2008
Földi András: Variationen auf ein Thema: Arra-Typen einst und heute, Festschrift Philip Thomas, Pretoria (közlésre elfogadva, várható megjelenés: 2010), 2010
Földi András: Variációk egy témára: arrha-típusok régen és ma, Római jog és a magánjog fejlődése Európában (szerk.: Jakab Éva), Szeged (közlésre elfogadva, várható megjelenés: 2010), 2010
Deli Gergely: Érték és valóság határai. A jóerkölcs története II., Jog — állam — politika 1/3 (2009), 110-135, 2009
Deli Gergely: Adalékok a generális klauzula kifejezés történetéhez, Fiatal oktatók tanulmányai 4., Győr 2006, 68-90., 2006

 

Events of the project

 
2014-01-09 11:08:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Egyetemes Állam- és Jogtörténet Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
2013-01-15 14:14:12
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Római Jogi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Egyetemes Állam- és Jogtörténet Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »