Argonauts Programme  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78931
Type NNF
Principal investigator Tóth, János Attila
Title in Hungarian Argonauta Program (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Title in English Argonauts Programme
Keywords in Hungarian régészeti térképezés, folyami régészet, környezettörténet, gazdaságtörténet, klímaváltozás, fenntartható fejlődés, fenntartható fejlődés
Keywords in English archaeological mapping, rivwer archaeology, environmental history, economic history, climate change, sustainable developement
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent MTA Régészeti Intézet
Participants Grynaeus, András
Zatykó, Csilla
Starting date 2009-05-01
Closing date 2011-03-31
Funding (in million HUF) 22.866
FTE (full time equivalent) 1.85
state closed project
Summary in Hungarian
A vasút előtti kontinentális Európa elsőszámú közlekedési folyosóját a folyamok jelentették. A folyók energiát, élelemet és ivóvizet is jelentettek. Európa gazdasága, kultúrája és történelme a folyami környezet befolyása alatt fejlődött. Napjainkban a kontinens ismét folyói felé fordul (transz-európai közlekedési folyosók, megújuló energiaforrások). Az éghajlatváltozás (katasztrofális áradások) és a veszélyes szennyezések rávilágítanak e környezet törékeny voltára. Csak a korábbi generációk hibáinak és eredményeinek megismerésével képzelhető el a fenntartható fejlődés, ennek része a régészeti korok több évezredes bizonyítékainak ismerete.
A projekt célja, hogy felállítson egy kutatócsoportot a folyami örökség különféle területeinek specialistáiból (régészeket és természettudományi szakembereket). Mintaterületnek a Dráva-völgy két kb. 20 km-es szakaszát választottuk, mivel itt található Európa legnagyobb bödönhajó lelőhelye is. Az Argonauták hazatérési útvonalának több verziója is ismeretes a mitoszokban,ezek közül az egyik szerint a Dunán, majd a Dráván, vagy a Száván keresztül az Adriai-tengerre jutottak volna. Ezek a történetek ősi kereskedelmi útvonalakon alapulnak.
Légifotókat, űrfelvételeket, kéziratos térképeket fogunk megvizsgálni, hogy régi folyómedrek, meadnerek, medervándorlások nyomait kutassuk. A terepi munka során szedimentológiai, és ehhez kapcsolódóan C14 vizsgálatokat végzünk, hogy megismerjük az ősi folyómedrek történetét. Mindezzel párhuzamosan a mintaterületeken régészeti terepbejárást végzünk, ez a víz alatti lelőhelyekre is ki fog terjedni. A régészeti lelőhelyek, történelmi műemlékek, valamint a régi medrekre és környezeti viszonyokra vonatkozó adatokat egységes információs rendszerbe fogjuk foglalni.
Az elemzés ezeken az interdiszciplináris adatokon fog alapulni. Fő célunk a változó környezet és a helyi közösségek egymásra hatásának vizsgálata, beleértve a folyók gazdasági és kulturális szerepének alakulását is.
Summary
Rivers were par excellence means of trade and communication of inland Europe before the railway. Rivers were also sources of energy, food and water. The economy, history and culture of Europe were influenced by river environment. Now Europe is turning back to its rivers (trans-European channels of trade, renewable energy sources). The problems caused by climatic changes (catastrophic floods) and dangerous pollutions highlights its fragility. Sustainable development could be reached only studying the errors and achievements of former generations, the multi-millennia sources of archaeology.
The aim of the project is to set up a team of specialists (archaeologists and researchers of natural sciences) of river heritage. The sample area will be two c. 20 km section of the Drava valley, where the largest logboat site of Europe has been found. The ancient legend of the Argonauts have different versions for their returning after stilling the Golden Fleece. There are reconstructions of this Via Argonautica following the Danube, then the Sava, or the Drava than arriving to the Adriatic Sea. These descriptions refer to existing ancient trade routes.
We will analyse aerial photos, satellite images, georefered ancient maps to survey ancient river channels, meanders, avulsions. A field survey of size composition and heavy mineral analysis of core samples will be performed and combined with C14 dating to date the paleochannels. Paralell to this a large scale arcaheological field survey and mapping will be carried out. The underwater cultural heritage will be also surveyed and mapped. The data of archaeological sites, historical monuments and the results of paleochannel and paleoenvironmental analysis will be integrated into an information system.
The study will be based on this interdisciplinary data and it will focus on the paleoenvironmental changes and their relations with the local communities during the past, including the economical and cultural role of the river.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az Argonauta Program a Dráva-völgy komplex, interdiszciplináris régészeti térképezését tűzte célul. A kutatás keretében megvizsgáltuk a kéziratos térképeket, a levéltári forrásokat, légifotókat. Két mintaterületen régészeti terepbejárást végeztünk. Geológiai terepmunkát végeztünk az ártérben, vizsgáltuk a régi folyómedrek szerkezetét, fúrásmintákat végeztünk a medrek üledékében, a mintákat laboratóriumban elemeztük. A régészeti, térképi és geológiai eredményeket térinformatikailag összesítettük. A Dráva medrében több helyen is víz alatti régészeti felderítést végeztünk. A kiemelt fa mintákat dendrokronológiailag elemeztük. A kutatás során bizonyítottuk, hogy a jégkor vége óta a Dráva és ártere több fázisban jelentős változásokon ment keresztül. A táj fő elemei a földműves közösségek letelepülésének idejére már kialakultak. Az ártér használatának változásait sikerült megfigyelni. A legjobban az Árpád-kor ártéri stratégiája hagyott nyomot. A nedves területek és a gyepvasérc feldolgozásának összefüggését dokumentáltuk. A kései középkorban a telepek magasabb térszintekre koncentrálódtak. Az európai párhuzamok, okleveles források alapján a váltás fő oka a klíma változása (kis-jégkorszak) lehetett. Kutatásunk célja ilyen szituációk felderítése volt, mert a klímaváltozás megértéséhez, illetve az európai folyami stratégiákhoz adatokra van szükség. A projekt hatására Magyarország megkezdte a csatlakozási folyamatot az UNESCO víz alatti kulturális örökséget védő konvenciójához.
Results in English
The aim of the Argonauts Programme was a complex, interdisciplinary mapping of the Drava River floodplain. Manuscript maps, archival sources and aerial photos were investigated. We carried out archaeological field research on two sample areas. Geological research was organized in the floodplain to search the geo-morphology and core-samples were drilled into alluvium, the samples were analyzed. We summarized archaeological, cartographic and geological data in a GIS. Underwater investigations were organized. Wooden samples were analyzed by dendrochronology. Important changes of the river and the plain were proved. The main features of the landscape were formed before the arrival of the first agricultural communities. We found evidences of changes in the floodplain use. The river strategy of the Arpadian Period (11th-13th c. A.D.) left evidences. We documented the relation of alluvial iron smelting, wetlands and settlements. During the later Middle Ages settlements concentrates on higher surface levels. The main cause of the change could be the Little Ice Age (this is supported by topography, contemporary charters and other European examples). The objective was the documentation of similar situations, because the understanding of recent climatic changes, and the development of European river strategies require data. The most important impact is the beginning of the process of Hungarian ratification of UNESCO Convention on the protection of underwater cultural heritage.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78931
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth J. Attila: Hajó a határon, Búvárinfó 16/3 1-3, 2011
Zatykó Csilla: Somogyudvarhely határa, Régészeti Kutatások Magyarországon 2009, 338-339, 2010
Zatykó Csilla: From fishponds to weirs: remains of fishing in Medieval Hungary, 45th International Congress on Medieval Studies, 2010
Tóth János Attila: Adatok a kora újkori Közép-Duna-medencei hajók régészetéhez., Kovács Gy. - Benkő E. szerk.: A középkor és a koraújkor régészete Magyarországon, 2010
Tóth János Attila: Víz alatti régészet., In.: Jankovich- Bésán D. et al. szerk. Régészeti Kézikönyv (kézirat, megjelenés előtt), 2010
Tóth János Attila: Örvények titkai, Internet, 2010
Tóth J. A.: Drávatamási-Kenderáztató., Régészeti Kutatások Magyarországon 2010, 193., 2010
Tóth J. Attila: Drávatamási 2010., Búvárinfó 2010. augusztus, 1-2., 2010
Tóth János Attila: Movements and waterways in the Middle-Danube Basin: the river archaeological point of view,, EAA 2009 Annual meeting. Section: Movements across and along water within landmasses, 2009 september, Riva del Garda (Italy), 2009
Tóth János Attila: Drávatamási, Kenderáztató., Régészeti Kutatások Magyarországon 2008, 183., 2009
Tóth János Attila: Underwater cultural heritage in Hungary - how to save our river heritage, Regional Seminar on Underwater Heritage, Zadar, Croatia, 2009
Tóth János Attila: Víz alatti régészet Magyarországon. Folyami régészetünk aktuális kérdései., Szabó M., Anders A., Raczky, P. szerk.: Régészeti dimenziók. Budapest, 2009, 151-158., 2009
Back »