Individual and Community in Changing Spaces: the ethnography and anthropology of economic strategies, local solutions and the world 'as lived'  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81120
Type K
Principal investigator Kuti, Klára
Title in Hungarian Egyén és közösség változó terekben: gazdasági stratégiák, lokális megoldások, mindennapi életvilágok etnográfiája és antropológiája
Title in English Individual and Community in Changing Spaces: the ethnography and anthropology of economic strategies, local solutions and the world 'as lived'
Keywords in Hungarian gazdaság- és szociálantropológia, európai etnológia, gazdasági stratégiák, lokalitás,
Keywords in English social anthropology, european ethnology, economic strategies, the constructions of local identity
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Panel Culture
Department or equivalent Department of Ethnography and Cultural Anthropology (University of Pécs)
Participants Berta, János
Fábos, Nóra
Fuksz, Márta
Hauptman, Gyöngyi
Hesz, Ágnes
Kisbán, Eszter
Máté, Gábor
Starting date 2010-02-01
Closing date 2014-08-31
Funding (in million HUF) 13.240
FTE (full time equivalent) 16.01
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás elméleti keretei, céljai:
Az európai etnológia és a kulturális antropológia módszertana segítségével elemezni azokat a folyamatokat, melyek a jelenkori vidéki társadalomban élők gazdasági stratégiáit, ill. a lokalitáshoz fűződő kapcsolatukat meghatározzák. Ennek keretében
• a lokalitás újraértelmezése, tudományos, politikai és gazdasági agensek diskurzusának értelmezése;
• hagyományőrzésre és -alkotásra építő lokális kultúrák és a vidékfejlesztési paradigmák kontroverz hatása a kisközösségekre;
• a lokalitás megjelenése az egyéni életvilágokban, a területiség és a tér mentális leképezése, a lokális identitás konstrukciója;
• az egyedi élet kulturális és társadalmi dimenziói, az élettörténeti fordulópontokat követő adaptáció, életstratégia értelmezése, társadalomtörténet az élettörténetben;
• egyéni és közösségi gazdasági stratégiák történeti és jelenkori kutatása, a háztartásgazdaság színterei, a polgárosodás színterei;
A kutatás gyakorlati jelentősége:
• hangsúlyozni a Pécsi Tudományegyetem mint regionális kutatóműhely szerepét a Dél-Dunántúli Régió társadalmának kutatásában,
• lehetőséget teremteni néprajz szakos egyetemi hallgatók, doktoranduszok számára a kutatás–fejlesztés folyamatába való bekapcsolódásra;
• erősíteni a diszciplína által nyújtható speciális ismeretek hasznosíthatóságát, a pályakezdők munkaerőpiaci pozícióit, elhelyezkedési lehetőségeit.
Summary
The theoretical background and the scope of the research:
With the help of the methods of European ethnology and cultural anthropology analysing processes which determine economic strategies and the relations towards locality of people living in rural communities today. Including:
• reinterpretation of locality, interpreting its discourse of scientific, political and economic agents;
• the controversial effects on small communities of local cultures based on maintaining (and inventing traditions and strategies of development of the countryside;
• forms of locality in individual lifeworlds (Lebenswelt), territoriality and mental mapping of space, the constructions of local identity;
• cultural and social dimensions of an individual's life, adaptations following milestones in life, analysing life strategies, social history in life history;
• historical and present day research on economic strategies of individuals and communities, scenes of household economy, scenes of development of embourgeoisement.
The practical side of the research:
• emphasising the role of the University of Pecs as a research workshop for studying the society of the South-Transdanubian region;
• providing opportunities for undergraduates in ethnography and PhD students to contribute to the work of research and development;
• broaden the use of knowledge provided by the discipline, increase the opportunities for new careers in the labour market.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A hat kutató folyamatos munkáját egybefogó kutatás egyéni és közösségi válaszokat mutat fel a mindennapi valóságról, a gazdasági stratégiákról és a lokális érvényességű megoldások globális meghatározottságáról. Kutatási módszereink változatosak: történeti, írásos források feltárása, filmtörténeti korpusz használata, közösségi médiák elemzése, és egyedi tapasztalatok, emlékezet és élettörténet lejegyzése. Leírtuk, hogy a reform mint a politikai retorika folyamatosan használt fogalma, hogyan hathat a mentalitásra, az elvárásokra, az értékekre, és ez milyen történeti és jelenkori forrásokon keresztül ragadható meg. Kerestük a munka és munkanélküliség, a dolog és dologtalanság aszimmetrikus ellenfogalmainak értelmezését. Az élelmiszertermelés egyéni és kisközösségi szintjén leírtuk a hagyomány kommodifikációját. Elemeztük a globális hatalom gazdasági-fejlesztési érdekeinek lokális elfogadását, adaptációját. Elemeztük az egyéni emlékezet öndokumentációs eszközeit és a közösségi emlékezet intézményeinek összefüggését. A mindennapi élet tárgykultúrájának múzeumi kiállításával felhívtuk a figyelmet a társadalmi múzeumok küldetésére és a múzeumpolitika kérdéseire. A térértelmezés mentális, tudományos és történeti példáinak elemzésével tudománytörténeti és –elméleti fogalmak revízióját végeztük el. A pályázati tervvel összhangban elkészült a kutatás zárótanulmányait tartalmazó kötet kézirata.
Results in English
The research, which integrates the work of six researchers, shows individual and collective reactions concerning everyday reality, economic strategies and locally valid, but globally determined solutions. Our research methods were diverse: studying historical and written sources, analyzing a corpus of movies and the social media, and collecting individual experiences, memories and life histories. We presented how reform as a concept continuously used in political rhetoric may influence mentalities, expectations, and values, while we also showed the various historical and contemporary sources through which this influence could be grasped. We were looking for interpretations of work and unemployment, business and idleness – concepts that form pairs of asymmetric binary oppositions. We described the commodification of tradition in food production, both at the level of the individual and small communities. We studied how global economic and development interests are locally accepted and adopted. We analyzed self-documentary instruments of individual memory and the ways in which they were interrelated with institutions of collective memory. By exhibiting objects of everyday life in a museum we drew attention to the social mission of museums as well as to questions of museum politics. Through analyzing mental, scientific and historical examples of interpretations of space we revised certain scientific and theoretical concepts.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81120
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kisbán Eszter: Konyhákról bennfentesen: Változó konyhaberendezés Délkelet-Közép-Európában a 19. század elején., Ház és Ember 23 (2011) 4-19., 2011
Kuti Klára: Trendek, kérdések és források a jelenkori táplálkozáskultúrában, In: Vargyas Gábor (szerk.) (szerk.) Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene: Tudományos konferencia a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló professzorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére. Budapest: L'Harmattan ; PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2011. pp. 459-487. (Studia Ethnologica Hungarica; 13.), 2011
Máté Gábor: Research of the local road network., Modern Geográfia, 2014:(1) pp. 1-18., 2014
Kuti Klára: A mi konyhánk a mi múzeumunkban, , 2012
Kuti Klára: Verzehren oder Zerreden, In: Moritz Csaky, Georg Christian Lack (szerk.) (szerk.) Kulinarik und Kultur: Speisen als kulturelle Codes in Zentraleuropa. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2014. pp. 51-69., 2014
Kuti Klára: Spiegel oder Schleier?, JAHRBUCH EUROPAISCHE ETHNOLOGIE 8: (&) 271-293, 2013
Kisbán Eszter: Diskurzusok a mangalicáról 1991-2010., In: Inde Aurum – Inde Vinum – Inde Salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Szerk. Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka. 475-490p. Budapest, 2010
Kisbán Eszter: A cukor: gyógyszer–fűszer–csemege–élelmiszer–társadalom., In: Báti Anikó–Csoma Zsigmond–Mészáros Márta (szerk.): Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok. Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól Magyarországon. 49-102p., 2011
Kisbán Eszter: Új könyvek és mívek. Nyomtatott szakácskönyvek a középkortól a 19. századig., Bácsország (Vajdasági Honismereti Szemle, Szabadka) 53 (2011/ 3) (ISSN 1450-6831), 2011
Kisbán Eszter: Konyhákról bennfentesen: Változó konyhaberendezés Délkelet-Közép-Európában a 19. század elején., Ház és Ember 23 (2011) 4-19., 2011
Kisbán Eszter: : A táplálkozáskultúra vizsgálata az európai etnológiában (1950-2010)., In: Ethno-Lore. MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve. Főszerk. Balogh Balázs. XXVIII. 71-87p., 2011
Kuti Klára: Hungrian Ethnography: Science of the Nation and/or Socialist Society., In Ulf Brunnbauer (et al.) (Hrsg.) Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries. 197-213p., 2011
Kuti Klára: Trendek, kérdések és források a jelenkori táplálkozáskultúrában., In Vargyas Gábor (Szerk.) Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Budapest - Pécs, 459-487p., 2011
Máté Gábor: Slovenskí usadlíci v južnom Zadunajsku, oslobodenom spod tureckej nadvlády., Acta Historica Neosoliensia XIII/1-2. 2010 [2011]. Banská Bystrica, Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 34-54., 2011
Máté Gábor: Olvasmányos tudomány. Borsos Balázs - Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 1-2., Könyvjelző VII. 4. 20-21., 2011
Máté Gábor: "Footprints of Society". Research of Land Use Dinamism Through Defining Dirt-road Networks from the Middle Ages up tu Nowadays - A Hungarian Example., In: Pavel Chromý, Zdeněk Kučera, Leoš Jeleček, Dana Fialová (szerk.) XV. International Conference of Historical Geographers. Praha: Charles University Press, pp. 234-235., 2012
Máté Gábor: Templomok a török dúltTolna földjén. Recenzió: K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Pécs, Publikon Kiadó, 2011., Aetas 2012. 24. évf. 4. szám. 248–250., 2012
Máté Gábor: A magyar néprajz tér-képe. Recenzió: Borsos Balázs – Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói I-II. Budapest, M-érték Kiadó, 2011., Ethnographia 2012. 123. évf. 1. sz., 2012
Kisbán Eszter: Rácz Zsuzsanna könyvecskéje [1816-1818] korabeli körképben., In: Tóth Arnold (szerk.): Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. 466-489.pp. Miskolc, 2012
Kisbán Eszter: Health, Hogs, Hungaricums: Revitalisation of a Traditional Food in Hungary., In: Lysaght, Patricia (ed.): Time for Food: Everyday Food and Changing Meal Habits in a Global Perspective. Proceedings of the 18th Conference of the ICEFR 2010.117-141.p, 2012
Hesz Ágnes: Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi faluközösségben., Budapest, PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan., 2012
Hesz Ágnes: Hidden Messages – Dreams of the Dead as Indirect Communication., In Marion Bowman – Ülo Valk (ed.): Expressions of Belief: Vernacular Religion in Everyday Life. London, Equinox Publishing Ltd., 140–160., 2012
Hesz Ágnes: Hit, kétely, bizonyságkeresés. A halál utáni léttel kapcsolatos elképzelések Gyimesben., In Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére., 2012
Hauptman Gyöngyi: „A jó Isten után először neked akarok hálát adni…” Az írás mint rítus., In: Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére., 2012
Kuti Klára: Wessen Volkskultur? Dialoge über Tradition und Authentizität in Ungarn., In Irene Egger – Stephanie Hohmannsrichter (Hgg.) Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes, Bd. 61. Wien (Mille Tre Verlag), 2012. 54-61p., 2012
Kuti Klára: Tárgy – Élet – Rajz. A történeti idők szemantikája egy tárgy történetén keresztül., In Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.) Az Esterházy család cseszneki ága. (= Források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéből, 1., Veszprém m Lt., 2012
Hesz Ágnes: Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi faluközösségben., Budapest, PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék – L’Harmattan., 2012
Hesz Ágnes: Hidden Messages – Dreams of the Dead as Indirect Communication., In Marion Bowman – Ülo Valk (ed.): Expressions of Belief: Vernacular Religion in Everyday Life. London, Equinox Publishing Ltd., 140–160., 2012
Kisbán Eszter: : Continuity and Change: The Choice of Food for Gastro-Festivals around the Turn of the Millennium., In Lysaght Patricia (ed.) The Return of Traditional Food. pp. 197-208. Lund University, Lund. (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 1.) (ISBN 978-91-7267-357-1., 2013
Kisbán Eszter: Alexander Fenton in European ethnology., ROSC Rewiev of Scottish Culture 25(2013) 4-17. Edinburgh. ISBN 978-0- 85976-996-9, 2013
Kisbán Eszter: Szokásaink múltja, In Kuti Klára (szerk.) ’A mi konyhánk a mi múzeumunkban’ kiállítás a Nagyatádi Városi Múzeumban 2012-2013, katalógus, pp. 6-8. Nagyatád, 2013
Kisbán Eszter: Egy bokor hegedűs, egy veder bor, nyolc tál étek. Kézműves asztalok a kora újkorban., In Muskovics Andrea Anna (szerk.) Szőlő-bor-termelés-fogyasztás-társadalom: Borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországból, pp. 391-400. Budapest,, 2013
Kisbán Eszter: Arranging the Meal: The Middle-Class Three-Course Meal in Central Europe – The Soup Course in Hungary, from the Eighteenth to the Twentieth Centuries., In: Lysaght, Patricia, in collaboration with Ann Helene Bolstad Skjelbred (eds.) Food and Meals at Cultural Crossroads, pp. 82-91. NOVUS Press, Oslo, 2010
Kuti Klára (Szerk.): A mi konyhánk a mi múzeumunkban. Kiállítás a Nagyatádi Városi Múzeumban. 2012. október 20. – 2013. augusztus 31., Szerkesztett katalógus, 28p., 2013
Kuti Klára: Spiegel oder Schleier? Über die Möglichkeit, zeitgenössische Alltagskultur im Museum zu präsentieren., In Alzheimer, H. Doering-Manteuffel, S. Drascek, D. Treiber, A. (Hgg.) Jahrbuch für Europäische Ethnologie: Ungarn. 271-293p. ISBN 978-3-506-77866-6. ISSN 1868-131-X, 2013
Hauptman Gyöngyi: „Hát akkor mire volt mindez jó?” A kitelepítés narratívái., In: Farkas Judit – Keszeg Vilmos (szerk.): Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig. Néprajzi – kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából. 45-62., 2013
Hauptman Gyöngyi: Élettörténet a múzeumi emlékezet terében., In: Belvedere Meridionale, XXV. évf. 2. sz. (nyár): 22-33., 2013
Berta János: „A döntés az megvan.” Hatalmi viszonyok és társadalomtörténeti aspektusok a hetvenes években A határozat című dokumentumfilm kapcsán., In: Farkas Judit, Keszeg Vilmos (szerk.): Kolozsvártól Pécsig, a yaoitól a juhászatig. Néprajzi – kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából. 95-113p., 2013
Berta János: Miért alkalmas a hetvenes évek magyar dokumentumfilmje társadalomtörténet-írásra?, In: Bene Krisztián, Dávid Ferenc, Deák Máté, Gőzsy Zoltán, Vitári Zsolt (szerk.): Kutatási füzetek 19. 37-59., 2013
Berta János: (Társadalom)történet a búzamezőkről. Létezik-e az Ének a búzamezőkről társadalomtörténeti olvasata?, In: Pintér Judit; Záhonyi-Ábel Márk (szerk.): Ember a havason. Szőts István 100. Budapest, 209-222p., 2013
Máté Gábor: Sajtos Márton és kora. Egy XVIII. század eleji Dombóvár vidéki paraszt portréja és az újranépesedő táj rajza., In Kriston Vízi József (szerk.): Ember – táj – természet – alkotás. Dél-dunántúli dolgozatok. Tanulmányok Dr. Szőke Sándor emlékére., 2013
Hesz Ágnes: Rejtett üzenetek. A halottakkal kapcsolatos álomelbeszélések szerepe Hidegségen a mindennapi kommunikációban., In Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzkutatás múltja és jelene. 765–784p., 2011
Hesz Ágnes: A konyha összehoz., http://www.magyarmuzeumok.hu/kiallitas/918_a_konyha_osszehoz, 2012
Kisbán Eszter: A cukor: gyógyszer–fűszer–csemege–élelmiszer–társadalom., In: Báti Anikó–Csoma Zsigmond–Mészáros Márta (szerk.): Édes ünnepek és cukormentes hétköznapok... Studia Caroliensia, XI/3-4, 49-102., 2011
Hesz Ágnes: A vallás, az antropológia és az antropológusok, Ethnographia, 125. évf. 2. sz. 216–233., 2014
Kuti Klára: Wessen Volkskultur?, In: Irene Egger, Stephanie Hohmannsrichter (szerk.) (szerk.) Jahrbuch der Österreichischen Volksliedwerkes, Bd. 61.. Wien: Mille Tre Verlag, 2012. pp. 54-61., 2012
Kuti Klára: Hungarian Ethnography, In: Ulf Brunnbauer, Claudia Kraft, Martin Schulze Wessel (szerk.) (szerk.) Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe:: Scientific Self-Description in State Socialist Countries.. Oldenbourg: Oldenburg Verlag, 2011. pp. 197-213. (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum; 31.), 2011

 

Events of the project

 
2012-12-20 12:54:54
Résztvevők változása
Back »