Theological Anthropology in the Patristic Era  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81278
Type K
Principal investigator Somos, Róbert
Title in Hungarian Teológiai antropológia a patrisztikus korban
Title in English Theological Anthropology in the Patristic Era
Keywords in Hungarian későantik teológia és filozófia, keresztény antropológia születése, misztika
Keywords in English later greek and latin theology and philosophy, birth of christian anthropology, mystics
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Philosophical anthropology
Panel Culture
Department or equivalent Department of Philosophy (University of Pécs)
Participants Bugár, István
Buzási, Gábor
Heidl, György
Kendeffy, Gábor
Németh, Csaba
Odrobina, László
Ötvös, Csaba
Tóth, Péter
Vassányi, Miklós
Starting date 2010-04-01
Closing date 2016-03-31
Funding (in million HUF) 18.959
FTE (full time equivalent) 14.90
state closed project
Summary in Hungarian
A patrisztikus teológiai antropológia klasszikusnak számító, évszázadok óta tudományos történeti-filológiai-kritikai módszerekkel tanulmányozott problémakör. Jelen pályázat célja az, hogy a témát a bevett eljárásokon túl, a kortárs fejleményekkel összhangban ezek részletező-analitikus oldalának további erősítésével, részben pedig új, interdiszciplináris jellegű szakterületek és elméletek legitim módszereivel vizsgálja meg egy tíz főből álló kutatócsoport. A résztvevők kisebb részterületeken, az i.sz. II-VII. sz. intervallumban működő olyan görög és latin írókat, irányzatokat illetve műveket vizsgálnak meg, amelyek teológiai antropológiai relevanciával bírnak (gnózis, Iraeneus, Alexandriai Kelemen, Órigenész, Theodórosz, Augustinus, Ambrus, Hitvalló Maximosz, neoplatonisták), illetve e keresztény antropológiai hagyomány továbbélését kísérik nyomon. A kutatócsoport tagjai évenként előadják eredményeiket a Magyar Patrisztikai Társaság konferenciáin és egyéb hazai és külföldi tudományos rendezvényeken, azokat folyóiratokban és konferenciakötetekben mind magyarul, mind világnyelven közzéteszik. Egyes szűkebb témák monografikus földolgozása is várható. A görög és latin nyelvű források jelentős részét magyar nyelvre fordítják.
Summary
Patristic Theological Anthropology is a classical field of research investigated by historical, philological and other critical methods. Principal aim of the project is to study this theme according to the norms of the contemporary Patristic research. These are traditional methods developed analytical power and relevant scholarly procedures borrowed from other disciplines. Ten members of the research-group investigate Greek and Latin Christian thinkers, works and trends of the II-VII. centuries (gnosis, Iraeneus, Clement of Alexandria, Origen, Theodore of Mopsuestia, Augustine, Ambrose, Maximus Confessor, Neoplatonian thinkers) relevant from the point of view of theological anthropology and its later influence. Participants deliver their results at the annual conferences of Hungarian Patristic Association and at other Hungarian and non-Hungarian congresses and work-shops and they publish their written contributions in Hungarian and non-Hungarian journals, acts of conferences, and monographs. Significant quantity of the Greek and Latin sources will be translated into Hungarian.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat célja az volt, hogy egy tíz főből álló kutatócsoport a patrisztikus teológiai antropológia klasszikusnak számító, évszázadok óta tudományos történeti-filológiai-kritikai módszerekkel tanulmányozott problémakörét a kortárs fejleményekkel összhangban részben új, interdiszciplináris jellegű szakterületek és elméletek legitim módszereivel vizsgálja meg. A résztvevők kisebb részterületeken, az i.sz. II-VII. sz. között működő olyan görög, szír, kopt és latin írókat, irányzatokat illetve műveket vizsgálnak meg, amelyek teológiai antropológiai relevanciával bírnak (gnózis, Iraeneus, Alexandriai Kelemen, Órigenész, Theodórosz, Augustinus, Ambrus, Hitvalló Maximosz, neoplatonisták), illetve e keresztény antropológiai hagyomány továbbélését kísérik nyomon. A kutatócsoport tagjai rendszeresen előadták eredményeiket a Magyar Patrisztikai Társaság konferenciáin és egyéb hazai és külföldi tudományos rendezvényeken, azokat folyóiratokban és konferenciakötetekben mind magyarul, mind világnyelven közzétették. A projekt keretében 126 közlemény jelent meg, ebből 6 könyv és 2 tanulmánykötet. A közleményeken túl 3 PhD disszertáció született és került megvédésre, továbbá jelentős mennyiségű kiadásra elfogadott és kéziratos monografikus és fordítási anyag készült el.
Results in English
Patristic Theological Anthropology is a classical field of research investigated by historical, philological and other critical methods. Principal aim of the project was to study this theme according to the norms of the contemporary Patristic research. These are traditional methods developed analytical power and relevant scholarly procedures borrowed from other disciplines. Ten members of the research-group investigated Greek, Syrian, Coptic and Latin Christian thinkers, works and trends of the II-VII. centuries (Gnosis, Iraeneus, Clement of Alexandria, Origen, Theodore of Mopsuestia, Augustine, Ambrose, Maximus Confessor, Neoplatonian thinkers) relevant from the point of view of theological anthropology and its later history. Participants delivered their results at the annual conferences of Hungarian Patristic Association and at other Hungarian and non-Hungarian congresses and work-shops and they published their written contributions in Hungarian and non-Hungarian journals, acts of conferences, and monographs. In the frame of the project 126 items of publication have been made in which there were 6 monographs and 2 volumes of patristic studies. Three – unpublished – PhD dissertations have been made and have been defended and significant quantity of Greek and Latin sources have been translated into Hungarian. Furthermore, substantial amount of monographic materials, articles and translations is in manuscript form, which are accepted for publication or wait for an editor.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81278
Decision
Yes

 

List of publications

 
Somos Róbert: Logika és érvelés Órigenész műveiben., Budapest, 2011
Somos Róbert: Werner Jaeger és a keresztény paideia., „Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban.” Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series XXXVIII. Eger, 107-120. o., 2011
Buzási Gábor: „Iulianus császár naphimnusza és a karácsony eredete”, Ókor 10, 32-42. o., 2011
Buzási Gábor: „József Napváros trónján. Egy napteológia nyomai a József és Aszeneth-történetben”, Bács T. – Dezső T. – Niederreiter Z. (szerk.), 100 év után: Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján, Budapest: ELTE Eötvös, 2011
Buzási Gábor: „Órigenész Aqédá-értelmezése”, Xeravits G. (szerk.), Izsák megkötözése. Történet és hatástörténet, Budapest: Sapientia Főiskola – L’Harmattan, 61-89. o., 2010
Buzási Gábor: Chr. Schäfer (szerk.), Kaiser Julian ’Apostata’ und die philosophische Reaktion gegen das Christentum, Berlin – New York: W. de Gruyter, 2008, Rhizai: A Journal for Ancient Philosophy and Science 7, 281-288. o., 2010
Somos Róbert: „Órigenész értékelése a logikáról.”, Corollarium. Tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Antiqua et Archaeologica. Supplementum XIII. Szerk.: Czernovszki M, 2010
Somos Róbert: Lorenzo Perrone: La preghiera secondo Origene. L’impossibilità donata. Editrice Morcelliana, Brescia, 2011., Vallástudományi Szemle, VII, 2011/3, 231-234. o., 2011
Tóth Péter: Görög egyházatyák a Corvinában, Magyar Könyvszemle 127, 137-148; 289-312., 2011
Tóth Péter: Biblia Hebraeorum: Egy zsidó apokrif töredékei az Érsekújvári-kódexben., Irodalomtörténeti Közlemények, 115, 659–677., 2011
Tóth Péter: The Syriac Versions of the Historia Monachorum in Aegypto. A Preliminary Investigation on the Basis of the First Chapter, Oriens Christianus 94, 57-104., 2010
Tóth Péter: Die Sirmische Legende des heiligen Demetrius von Thessaloniki: Eine Lateinische Passionsfassung aus mittelalterlichem Ungarn, Analecta Bollandiana 128, 348-392., 2010
Tóth Péter: Way Out of the Tunnel? Three Hundred Years of Research on the Apocrypha: A Preliminary Approach, Lucie Dolezalova – Tamás Visy, Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts, Bern: Peter Lang, 45-84., 2011
Tóth Péter: Give me another death! The Apocryphal Vision of Christ in the Garden of Gethsemane,, Lucie Dolezalova – Tamás Visy, Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts, Bern: Peter Lang, 85-115., 2011
Tóth Péter: The Demons of the Air and the Water of the Nile: St. Anthony the Great on the Reasons of the Inundation, E. Bechtold – A. Gulyás – A. Hasznos (ed.), From Illahun to Jeme. Studies Presented to Professor Ulrich Luft, London: BAR, 287-293., 2011
Bugár M. István: "Logosz tész alétheiasz : nyelv és teológia Melitóntól Hippolütoszig", Xeravits Géza (szerk.,) Igazság (Budapest: Vigilia,): 84-116., 2011
Bugár M. István: "Képolvasás", Rugási Gyula (szerk.,) Örök képmás: képteológia a zsidó-keresztény hagyományban. Budapest: Jószöveg, 45-68., 2011
Bugár M. István: "Basilides Aristotelicus: misztikus teológia mítikus köntösben", Orpheus Noster 3/3-4, 90-105., 2011
Németh Csaba: Thomas Gallus: the spiritual author as spiritual reader., Hereditas 1 (2011): 34-43., 2011
Németh Csaba: Az ismeretelmélet, a teológiai antropológia, és a "misztikus" nyelvezet viszonya. Kísérlet 12. századi szövegeken., Orpheus noster 3 (2011/3-4): 143-158., 2011
Vassányi Miklós: „A Szentlélek Hitvalló Maximosz teológiájában.”, Sapientiana 4 (2011/2), 39-54. o., 2011
Vassányi Miklós: „Isten leereszkedése – az ember felistenülése. Hitvalló Maximosz teológiai antropológiája az Ambigua ad Thomam és az Ambigua ad Johannem alapján.”, Sapientiana, 2010/1, 29-40., 2010
Vassányi Miklós: „Az isteni megmutatkozás (theophaneia) elmélete Areopagita Szent Dénes misztikus teológiájában.”, Orpheus Noster III. évf. (2011), 3-4, 27-34., 2011
Heidl György: Szent Ambrus misztikája és antropológiája a "De Isaac et anima" alapján, Orpheus noster III. 3-4. 122-129. o., 2011
Heidl György: Érintés. Szó és kép a korai keresztény misztikában., Kairosz Kiadó, Budapest, 240 oldal, 2011
Ötvös Csaba: The forms of the shadow. The birth-stories of the first archon in the Tractates from Nag Hammadi, In: From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft. Ed. Bechtold, E.- Gulyás, A.-Hasznos, A. BAR International Series 2311, Oxford, p.191-202., 2011
Ötvös Csaba: Shape of Shadow. The appearing of the first archon in the Writing without Title from Nag Hammadi (NHC II,5), (Hereditas. Periodical of the“Bálint Sándor” Institute for the Study of Religion Ed. Barna G. and Odrobina L. Szeged, 2011, p.18-33., 2011
Ötvös Csaba: „És köntösödre sorsot”. A bőrruha értelmezései az antik keresztény és a gnosztikus hagyományokban., Orpheus Noster 2011/3-4, p. 106-121., 2011
Ötvös Csaba: „Képet kép helyébe”. Angyalok az antik gnózis mitologikus rendszereiben. In: Angyalok az ókortól Szent Tamásig., Xeravits G.-Tamási B.-Szabó X. (szerk.). Sapientia Főiskola-L’Harmattan, Bp. p.193-250., 2011
Ötvös Csaba: Az arkhón és az égi ember. Önkinyilatkoztatások a nag hammadi iratokban., Deliberationes 2011/1, p.127-135., 2011
Heidl György: A művészet szabályai és a Szentlélek kegyelme., Jelenkor 54. 2011/10 1047-1055., 2011
Kendeffy Gábor: Ágoston misztikája, Orpheus noster III. 2011/3-4. 130-142. o., 2011
Somos Róbert: Az órigenészi misztika kérdéséhez., Orpheus noster III.2011/3-4. 10-17. o., 2011
Somos Róbert: „Strategy of Argumentation in Origen’s Contra Celsum.”, Adamantius 18, 200-217. o., 2012
Heidl György – Kendeffy Gábor (szerk.): Studia Patrum IV. Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban., Szent István Társulat, Budapest,, 2012
Somos Róbert: „Az isteni erő Órigenész megváltáselméletében.”, Studia Patrum IV. Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban. Szerk.: Heidl Gy – Kendeffy G., Szent István Társulat, Budapest, 151-163. o, 2012
Somos Róbert: „A Szentírás Órigenész Contra Celsum című művében.”, Studia Patrum IV. Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban. Szerk.: Heidl Gy. – Kendeffy G., Szent István Társulat, Budapest, 49-56. o., 2012
Somos Róbert: „Órigenész a zsidókról.”, Studia Theologica Budapestinensia 35. Vízió és Valóság. Szerk.: Dobos Károly – Fodor György, Új ember – Márton Áron kiadó, Budapest, 265-276. o., 2012
Somos Róbert: Adamik Tamás: Sanctissima Religio. Vallás- és irodalomtudományi tanulmányok., Vallástudományi Szemle, VIII, 2012/3, 149-151., 2012
Somos Róbert: A. Fürst, Chr. Hengstermann (Hrsg.), Autonomie und Menschenwürde. Origenes in der Philosophie der Neuzeit. Müns, Adamantius 18 (2012) 5xx-5xx., 2012
Somos Róbert: A. Fürst, Von Origenes und Hieronymus zu Augustinus. De Gruyter, Berlin/Boston, 2011, Adamantius 18 (2012) 5xx-5xx., 2012
Ötvös Csaba: Ektróma: Lábjegyzet a gnosztikus Pál portréjához, Studia Patrum IV. Szerk.: Heidl Gy. – Kendeffy G., Budapest, 2012, 11-22., 2012
Ötvös Csaba: Teremtő tudatlanság?: Demiurgosz- és teremtésinterpretációk a kopt gnosztikus kódexekben, Studia Patrum IV. Heidl Gy.– Kendeffy G. Budapest, 2012, 123-142., 2012
Buzási Gábor: M. Carmen De Vita, Giuliano imperatore filosofo neoplatonico (Temi metafisici e problemi del pensiero antico. Studi e testi, 121) Milano: Vita e Pensiero, 2011, Bryn Mawr Classical Review 2013.01, 2013
Buzási Gábor: R. Bloch, Moses und der Mythos. Leiden-Boston: Brill, 2011., Bryn Mawr Classical Review 2012.04, 2012
Vassányi Miklós: A törvénytől az isteneszméig. A misztika etikája Hitvalló Maximosz Ambiguáiban., Pannonhalmi Szemle 2012/4. 29-36., 2012
Vassányi Miklós: Hitvalló maximosz 5. ambiguum. Bev., ford., komm., Theologiai Szemle 2012/2. 100-109., 2012
Bugár István: A természet szent könyve., Heidl Gy. és Kendeffy G. (szerk.) Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban. Bp. 2012. 214-223., 2012
Heidl György: Filozófia és exegézis: Plótinosz és Szent Ambrus misztikájának különbségei., Heidl Gy. és Kendeffy G. (szerk.) Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban. Bp. 2012. 71-88., 2012
Heidl György: A Jelenlét vonzásában: Szent Ambrus Izsákról és a lélekről., Bakonybél; Budapest: Szent Mauríciusz Monostor; L’Harmattan, 2012. 137 p. (Lectio divina; 14.), 2012
Németh Csaba: „Paulus Raptus to Raptus Pauli: Paul's rapture (2Cor 12:2-4) in the Pre-Scholastic and Scholastic Theologies,”, Steven R. Cartwright (ed.), A companion to St. Paul in the middle ages. Leiden: Koninklijke Brill NV., 2012, 349-392., 2012
Somos Róbert: Lorenzo Perrone: La preghiera secondo Origene. L’impossibilità donata. Editrice Morcelliana, Brescia, 2011., Rivista di storia del cristianesimo 2/2012., 2012
Németh Csaba: Az Areopagita, a latin "mystica theologia" és Thomas Gallus., Studia Patrum IV. Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban. Szerk.: Heidl György – Kendeffy Gábor, Szent István Társulat, Budapest, 2012, 224-246., 2012
Kendeffy Gábor: Velamentum stultitiae:1 Cor 1:20f. and 3:19 in Lactantius’ Divine Institutes, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2011. 57-70., 2011
Kendeffy Gábor: "Ágoston misztikája”,, Orpheus noster, 2011/4. 130-142., 2011
Kendeffy Gábor: „Bölcsesség és erény Lactantius teológiájában”, Teória és Praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról, ed. G. Bakos, L’Harmattan, Budapest, 2011, 29-52., 2011
Kendeffy Gábor: A Religio etimológiája Cicerónál és a patrisztikus hagyományban, Ókor 2012/2, 29-36., 2012
Kendeffy Gábor: A religio fogalma Cicerónál és Lactantiusnál, Kendeffy G.-Kopeczky R. (szerk.), Vallásfogalmak sokfélesége. Budapest, L'Harmattan Kiadó , 2012. 95-110., 2012
Kendeffy Gábor: Lactantius, Divinarum Institutionum libri septem; Fasciculus 2.: libri III et IV. Ediderunt Eberhardt Heck et Antonie Wlosok. Berolini et Novi Eboraci: Walter de Gruyter, Zeitschrift für Antike und Christentum, 2010/4. 692-5., 2010
Kendeffy Gábor: Heidl György: Érintés. Szó és kép az ókeresztény misztikában, Buksz, 24/2 (2012 Nyár), 161-163., 2012
Kendeffy Gábor: Puskely Mária (szerk.): Patrisztikus kislexikon, Ókor, 2012/4. 79-84., 2012
Tóth Péter: La vision du Christ dans le jardin de Gethsemani : le dialogue pseudo-apocryphe comme exemplum théologique, M-A. Polo de Beaulieau (ed), Formes dialogues dans la littérature examplaire du Moyen Âge II, Paris, 2012, 423-441., 2012
Tóth Péter: Honey on the Brim of The Posion Cup: translation and Propaganda in Rufinus’s Latin Version of the Historia Monachorum in Aegypto, Ch. Burnett – J. Glucker, Greek into Latin from Antiquity until the Nineteenth Century, London, Torino: Warburg Institute, Nino Aragone Editore, 2012, 117-129., 2012
Tóth Péter: Eugenia Russell, St Demetrius of Thessalonica: Cult and Devotion in the Middle Ages, Peter Lang, Oxford, 2010, Byzantinische Zeitschrift 105 (2012), 248-254., 2012
Somos Róbert: Széljegyzetek Kerényi Károly Jaeger-recenziójához., Emlékkönyv Lisztóczky László hetvenedik születésnapjára. Szerk.: Fülöp Lajos, Gyöngyös, Konturs KFT-Pallas Kiadó, 2011. 223-232., 2011
Somos Róbert: “A történeti tények problémája Órigenész Contra Celsum című művében.”, Katekhón Új folyam I/1. 2013. 67-76. o., 2013
Somos Róbert: Órigenész: Előszó a János-evangélium kommentárhoz., Katekhón Új folyam I/1. 2013. 77-97., 2013
Somos Róbert: Lorenzo Perrone: La preghiera secondo Origene. L’impossibilità donata. Editrice Morcelliana, Brescia, 2011., Rivista di storia del cristianesimo 2/2013, 499-504., 2013
Somos Róbert: Werner Jaeger and the Alexandrian Christian tradition., In Werner Jaeger. Christianesimo primitive e paideia greca. Con saggi integrativi di autori vari. A cura di Alfredo Valvo, Bompiani, Milano 285-302., 2013
Somos Róbert: „Is the Handmaid Stoic or Middle Platonic? Some Comments on Origen’s Use of Logic.”, In Studia Patristica Vol. LVI – Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 4. Rediscovering Origen. Ed. M, 2013
Somos Róbert: „Bolognai szeminárium a felfedezett órigenészi Zsoltár-homíliákról.”, Vallástudományi Szemle, IX, 2013/2, 173-178., 2013
Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy: az ókeresztény teológia antropológiai vetülete, (Catena monográfiák 15, Budapest, Kairosz), 2013
Bugár M. István: "Can theological language be logical? The case of 'Josipe' and Melito", Studia Patristica 65 (2013) 147-158, 2013
Bugár M. István: "Peri Theou Logos (Parler de Dieu): L’avenir de la théologie chrétienne primitive", in Kristell Trego, ed., Rémi Brague: Actes du colloque organisé le 3 juin 2011 à Budapest. Paris: Archives Karéline, 2013, 29-68., 2013
Bugár M. István: „The making of personhood: Crossroads around 400CE”, in Angyalosi Gergely, Münnich Ákos, Pusztai Gabriella (szerk.), Interdisciplinary Research in Humanities (Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty, 2013
Bugár M. István: „Peri theou logos: Istenről beszélni”, in Tanulmányok Rémi Brague tiszteletére, szerk. Bugár István és Vető Miklós (Piliscsaba: Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, 2013) 25-52., 2013
Németh Csaba: “Fabricating Philosophical Authority in the Twelfth Century: The Liber Egerimion and the De septem septenis”, in Sini Kangas / Mia Korpiola / Tuija Ainonen (eds), Authorities in the Middle Ages. Influence, Legitimacy and Power (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2013), 69-88., 2013
Németh Csaba: “Theological Distinctions, Their Collections and Their Effects. The Example of In Abdiam and In Naum”, in Doležalová, Lucie / Rivers, Kimberly Ann (eds), Medieval manuscript miscellanies: composition, authorship, use. Krems (2013) (Medium aevum quotidianum. Sonderband/31),, 2013
Ötvös Csaba: Adam or Adams. Genesis and the mythical anthropology in the Writing without Title from Nag Hammadi (NHC II,5), In: Zsengellér, J. (ed.) “Rewritten Bible” after 50 years: Texts, Terms, or Technics? A Last Dialogue with Geza Vermes. Brill, Leiden, 323-348, 2013
Buzási Gábor with Christopher Carlsmith: (with Christopher Carlsmith) “Student Conflict in the Brevis Relatio of the Hungarian-Illyrian College of Bologna, 1675”, in: M. Israels and L. A. Waldman (eds.), Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Harvard University Press, pp. 334-346,, 2013
Vassanyi Miklós: Johannes Scotus Eriugena, Periphyseon. Részlet az I. könyvből. Bev., ford., jegyzetek, Ókor 2013/4. 56-67, 2013
Vassányi Miklós: Indulattól a megbocsátásig. Hitvalló Maximosz teológiai erénytana mint alkalmazott tudomány, Studia Caroliensis, ed. Sepsi, 2013, 172-189., 2013
Heidl György: „Early Christian Imagery of the virga virtutis and Ambrose’s Theology of Sacraments.”, in: M Vinzent, A. Brent (eds.) Studia Patristica 59 Peeters, Leuven-Paris, Walpole, MA, 2013, 69-76., 2013
Heidl György: „Irenaeus és a test teológiája.”, Vigilia 78: (2013/11): 812-819., 2013
Heidl György: „Alkésztisz és Admétosz: A házasság Euripidész drámájában.”, Jelenkor 56 (2013): 272-278., 2013
Kendeffy Gábor: Endurance and Toleration. Conceptions Elaborated and Challenged in Lactantius' Theology, in: Saint Emperor Constantine and Christianity. Niš, 2013, volume I.43-52., 2013
Kendeffy Gábor: Szent Ágoston a mágiáról, in: Nagy Árpád Miklós (szerk.) Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori mediterráneumban. Budapest, Gondolat Könyvkiadó II. kötet, 951-964., 2013
Kendeffy Gábor: Spirituális kommunizmus. Egy ágostoni eszme vándorútja., Studia Caroliensia, Budapest, 2013, 219-239, 2013
Somos Róbert: Homonymy as a Logical Term in Origen., Acta Antiqua Scientiarum Academiae Hungariae, 53, 409-421., 2013
Somos Róbert: Divine and human logos in Origen’s theory of knowledge., In Il logos di Dio e il logos dell’uomo. A cura di A. M. Mazzanti, Vita e Pensiero, Milano, 183-205., 2014
Somos Róbert: A Szentlélek és a hazug paradoxonának megoldása Órigenésnél., Studia Patrum V. Irodalom, teológia, művészet. Szerk.: D. Tóth Judit és Heidl György, Szent István Társulat, Budapest, 2014, 95-102. o., 2014
Somos Róbert: „A platóni Államférfi mítosza Alexandriai Szent Kelemennél.”, Studia Patrum V. Irodalom, teológia, művészet. Szerk.: D. Tóth Judit és Heidl György, Szent István Társulat, Budapest, 2014, 87-94., 2014
Somos Róbert: Filozófiai lelkigyakorlat Thaumaturgosz Szent Gergely Köszöntőbeszédében., In Teória és praxis. Az önformálás filozófiai-etikai dimenziói. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series XLI. Eger, 2014, 25-36. o., 2014
Somos Róbert: Zsoltárok üzenete. A vesék gondolatai., Élet és Tudomány, LXIX. 51-52. 2014. december 19., 1638-1640., 2014
Somos Róbert: The Place of Philosophia Moralis in Rufinus’ Translation Project., In L’Oriente in Occidente. L’opera di Rufino di Concordia. ed.: M. Girolami, Morcelliana, Brescia, 2014. 201-212., 2014
Bugár M. István: Arezzoi Severinus, "Szent Donát mártírpüspök szenvedéstörténete", Katekhón ú.f. I/1 (2013): 111-123., 2013
Bugár M. István: Theology on images?, Studia Patristica 73 (2014): 77-91., 2014
Bugár M. István: Dominus Legem dat: Quam et cui?, D. Tóth Judit & Heidl György, szerk., Irodalom, teológia, művészet (Studia Patrum 5, Bp: SzIT, 2014) 244-262., 2014
Heidl György - D. Tóth Judit (szerk.): Studia Patrum V. Irodalom, teológia, művészet., Szent István Társulat, Budapest, (308 oldal), 2014
Heidl György: Remarks on the Iconography in the Peter-Paul (No. 1) Burial Chambre of Sopianae, Studia Patristica 73, 2014, 219-236., 2014
Heidl György: A csodatévő bot, D. Tóth Judit - Heidl György (szerk.) Studia Patrum V. 2014. 263-271., 2014
Heidl György: Hinni a hihetetlenben, Vigilia 97 (2014/4) 242-246., 2014
Heidl György: A szegénységről, Vigilia 2013/12, 2013, 914-916., 2013
Somos Róbert: A. Fürst, Chr. Hengstermann (Hrsg.), Autonomie und Menschenwürde. Origenes in der Philosophie der Neuzeit., Adamantius 18 (2012) 581-583., 2012
Somos Róbert: A. Fürst, Von Origenes und Hieronymus zu Augustinus. De Gruyter, Berlin/Boston, 2011, Adamantius 18 (2012) 525-527., 2012
Somos Róbert: „The problem of the rational faith in Origen with special emphasis on the newly rediscovered Homilies on Psalms.”, Eastern Theological Journal 1/1, 69-98., 2015
Somos Róbert: Logic and Argumentation in Origen., Adamantiana 7. Aschendorff Verlag, Münster, (240 oldal), 2015
Somos Róbert: „Férfi és nő Sextus gnómáiban.”, Studia Patrum VI. Férfi és nő az ókori kereszténységben. Szerk.: D. Tóth Judit és Sághy Marianne, Szent István Társulat, Budapest, 70-77., 2015
Somos Róbert: Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy: Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete., Sapientiana 2015.1. 94-96., 2015
Somos Róbert: Orígenes, Sobre los principios. Edición bilingüe preparada por Samuel Fernandez, Sapientiana 2015.2. 115-117., 2015
Somos Róbert: „Patrisztikus örökség Pauler Ákos filozófiájában.”, Studia Patrum III. Ókeresztény szerzők, kortárs kérdések: Kulturális diverzitás és antropológia. Szerk.: Bugár M. I. – Pesthy M., Budapest, Szent István Társulat, 309-316, 2010
Somos Róbert: D. Brakke – A.-Chr. Jacobsen – J. Ulrich (eds.): Beyond Reception. Mutual Influences between Antique Religion, Judaism and Early Christianity., Vallástudományi Szemle, 2010/4, 171-173., 2010
Somos Róbert: A.-Chr. Jacobsen – J. Ulrich (eds.): Three Greek Apologists. Origen, Eusebius and Athanasius., Vallástudományi Szemle, VI, 2010/4, 173-175., 2010
BugárM. István: "Melitón filozófus beszédének eszmetörténeti kontextusa", Orpheus Noster 7 (2015): 20-43., 2015
Bugár M. István: „A Synergetic Concept of Autonomy and Personhood: Perspectives in Early Christian Thought”, Bujalos István, Váró Kata Anna, szerk., Identity and Self-Respect (Debreceni Egyetemi Kiadó) 20-34, 2015
Vassányi Miklós: “Hitvalló Szt. Maximos: Kisebb teológiai és polemikus művek (Válogatás).”, Studia Caroliensia 2014, 23-33., 2014
Vassányi Miklós: “Mire tanít minket Maximos mint mystagógos? A Mystagógia értelmezése.”, Theologiai Szemle (Budapest), 2014/4, 215-218., 2014
Vassányi Miklós: “Hitvalló Szt. Maximos kora.”, Orpheus Noster 2016/1, 13-28., 2016
Vassányi Miklós: “Evagrios Pontikos: Az imádságról 1-80. Forrásközlés történeti-filológiai bevezetővel.”, Vallástudományi Szemle, 2015/3-4, 73-86., 2015
Heidl György: „Praetextatus és Paulina, a halhatatlan szerelmesek”, Korunk 25 (2015/2): 71-75., 2015
Heidl György: „Szent Ambrus a gazdagságról és szegénységről”, Vigilia 80 (2015/3): 162-169., 2015
Heidl György: „Szerelmesek az alvilágban: A Via Latina Hypogeum „N” sírkamrája.”, D. Tóth Judit, Sághy Marianne (szerk.) Férfi és nő az ókori kereszténységben.Budapest: Szent István Társulat, 2015. pp. 140-152., 2015
Heidl György: Lelki alakformálás: Szent Ágoston beavató beszédei., Pécs-Budapest, Keresztény Örökség Kutatóintézet – Kairosz Kiadó, 203 oldal, 2015
Heidl György: „Alexandriai Kelemen a házasságról.”, Vigilia 77 (2012): 410-420., 2012
Heidl György: „Mária Magdolna megfordulása.”, [ΑΓΙΟΝ könyvek 1] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Központ, Budapest, 91-99., 2013
Somos Róbert: „The Question of Innate Ideas in Origen.”, Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought, Ed.: A.-C. Jacobsen,Peeters, Leuven-Párizs-Walpole, Ma, 857-870., 2016
Kendeffy Gábor: Rationes chez saint Augustin. Problemes épistémologiques et anthropologiques., Il Logos di Dio e il Logos dell'Uomo. A cura di A.M. Mazzanti, Vita e Pensiero, Milano, 299-313., 2014
Heidl György: „Origen, Hippolytus and the Mysticism of St. Ambrose”, Origeniana Undecima. Origen and Origenism in the History of Western Thought. Ed. Jacobsen, Peeters, Leuven-Párizs-Walpole, Ma, 629-646., 2016
Ötvös Csaba: Androgün és férfi és nő. A nő teremtésének értelmezési hagyományai az antik gnózisban., D. Tóth Judit - Sághy Marianne (szerk.) Studia Patrum VI. Férfi és nő az ókori kereszténységben. Szent István Társulat, Budapest, 48-69., 2015

 

Events of the project

 
2017-02-20 09:11:29
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: PTE Patrisztika Központ (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Filozófia Tanszék (Pécsi Tudományegyetem).
Back »