Cognitive stylistic research  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81315
Type K
Principal investigator Tolcsvai Nagy, Gábor
Title in Hungarian Kognitív stilisztikai kutatás
Title in English Cognitive stylistic research
Keywords in Hungarian kognitív nyelvészet, stilisztika, stíluspotenciál, stílusminta, stílustulajdonítás, szociokulturális tényező
Keywords in English cognitive linguistics, stylistics, stylistic potential, stylistic schema, style attribution, socio-cultural factor,
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Linguistics
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute of Hungarian Language and Finno-Ugrian Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Boronkai, Dóra
Domonkosi, Ágnes
Hámori, Ágnes
Kuna, Ágnes
Pap, Andrea
Pethő, József
Simon, Gábor
Sólyom, Réka
Tátrai, Szilárd
Starting date 2010-09-01
Closing date 2015-05-31
Funding (in million HUF) 11.957
FTE (full time equivalent) 5.75
state closed project
Summary in Hungarian
A több mint harminc éve működő stíluskutató csoport új kutatásának az a legfőbb célja, hogy korszerű funkcionális kérdésirányokat nyisson és válaszoljon meg az általános stíluselméletben és a magyar stilisztikában, mind módszertani, mind leíró vonatkozásban. A kutatásnak a funkcionális kognitív nyelvészet ad elméleti és módszertani keretet. A kutatás kidolgozza az elmélet és a módszertan alapján a stílus egy alapvető összetevőjét, a kumulált kulturális tudás által meghatározott szociokulturális tényezők általános rendszerét, részletesen leírja a szociokulturális tényezők egyes meghatározott jellemzőit magyar nyelvű szövegekben megvalósulva. Az e keretben történő munkának a következő általános hozadékai várhatók: az elméleti kérdések tisztázását célzó viták nemzetközi kiterjesztése, bővítése autentikus kérdésirányokkal, a stilisztikai alapfogalmak újraértelmezése főképp a szociokulturális tényezőkkel összefüggésben; a magyar nyelvre vonatkozó leíró stilisztikai kutatások kibővítése és árnyalása; a magyar stilisztikai specifikumok megismertetése nemzetközi színtéren, az eredmények bevitele a nemzetközi tudományos diskurzusba; a tehetséges doktoranduszok bevonásával a kutatói utánpótlás biztosítása. A kutatás várható konkrét eredményei a következők: tudományos konferencia rendezése, egy angol és egy magyar nyelvű tanulmánykötet elkészítése, egyéni publikációk, részvételek nemzetközi konferenciákon.
Summary
The project of the Style research group (already working for more than 30 year) intends to open and answer new, up-to-date questions both in general and Hungarian stylistics, in respect with theory and description. The theoretical and methodological framework of the present project is functional cognitive linguistics. The research will elaborate one basic component of style, the general system of socio-cultural factors determined by the cumulated cultural knowledge, will also describe in details certain properties of these factors instantiated in Hungarian discourses. The general results of the project within this framework will be the following: a fresher restart to clarify theoretical questions, the extension and elaboration of descriptive stylistic researches on the Hungarian language, the introduction of the specific Hungarian stylistic features in the international scene, the international publication of the results, and the training of young researchers, talented PhD-students. The expected particular results are: a conference, one Hungarian and one English volume of papers, individual publications, contributions to international conferences.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Stíluskutató csoport kutatásának középpontjában a szociokulturális tényezők rendszerének a stílus és a nyelv használati alapú funkcionális értelmezéséhez való viszonya állt. Az az elméleti belátás kapott megerősítést, mely szerint a nyelvi rendszer dinamikus, használati alapú személete (a funkcionális, kognitív nyelvelmélet keretében) magában foglalja rendszerszinten a stílus funkciókhoz kötött variabilitását, a nyelvi interakció mint közös figyelemirányítás dinamikus műveleteiben. A magyar nyelv kognitív stilisztikai leírásához kapcsolódó elméleti és módszertani kérdések megvitatása rendszeres havi összejöveteleken folyt. A kutatás legfontosabb eredményei: 1) magyar nyelvű tanulmánykötet elméleti és leíró (a szociokulturális tényezőknek a nyelvi tevékenységben megmutatkozó stílusjellemzőit bemutató) vizsgálatokkal, 2) nemzetközi konferencia, 3) angol nyelű tematikus folyóiratszám, 4) interdiszciplináris workshop, 5) egyéni publikációk, konferencia-előadások és folytatódó kutatás. A kutatás igazolta a hipotézist, hogy a nyelvi stílus egyik fő összetevője az adott kultúrát kumulatívan fenntartó közösség stílustulajdonításaiból származik, és a szociokulturális tényezők a nyelvi interakciók különböző változataiban jellegzetes mintákat mutatnak, és ezek leírhatók a kognitív nyelvészet módszertanával. Az eredmények a rendszerezhető, a használati alapú grammatikába beilleszthető stílusmagyarázatot demonstrálják, leíró módon elsőként a magyar nyelvtudományban.
Results in English
The Research Group in Stylistics focused on the relation between the system of the socio-cultural factors and the interpretation of style and usage-based functional linguistics. The theoretical starting point has been confirmed: the dynamic, usage-based cognitive view of language includes variability connected to the functions of style on the system level in the dynamic processes of the linguistic interaction as joint attention focusing. The discussions of the theoretical, methodological and descriptive questions related to the cognitive stylistic description of Hungarian took place on monthly meetings. The most important results are: 1) volume of Hungarian papers with theoretical and descriptive investigations (presenting the stylistic features of socio-cultural factors in linguistic interactions), 2) international conference, 3) special issue of papers in English, 4) interdisciplinary workshop, 5) individual publications, conference presentations, and research work extending over the research period. The research verified the hypothesis that one main factor of linguistic style comes from the style attributions of the community maintaining culture cumulatively, and these socio-cultural factors show typical schemas in types of linguistic interactions, describable by cognitive linguistics. The results demonstrate that systemic style description can be incorporated into usage-based linguistics, in a descriptive mood, for the first time in Hungarian linguistics.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81315
Decision
Yes

 

List of publications

 
Boronkai Dóra: A diskurzusjelölők szerepe társalgási szövegek beszélőváltásaiban a szociokulturális tényezők tükrében, Fekete Richárd – Nagy Janka Teodóra – Kurucz Rózsa (szerk.) „Szépet, jót, igazat akarva” Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára. PTE IGYK. Szekszárd. 179-189., 2013
Domonkosi Ágnes: A stílus kérdése a szociolingvisztikában, Zimányi Árpád (szerk.) Acta Academiae Agriensis Nova series tom. XLI.: Sectio Linguistica Hungarica. Eger: EKTF Líceum Kiadó. (megjelenés alatt), 2014
Domonkosi Ágnes: A nyelvi értékelés lehetőségei és korlátai a nyelvhasználati kézikönyvekben, Szócikkek és nyelvhasználói viszonyulások elemzése a magasságában példáján. In: Köszöntő kötet Kolláth Anna 60. születésnapjára. (megjelenés alatt), 2014
Domonkosi Ágnes: Stílus és szövegszerkezet Erdős Virág ezt is el című kötetében, Dobi E. – Domonkosi Á. – Pethő J. (szerk.): Stílusról, szövegről, nyelvről – sokszínűen. Köszöntő kötet Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára. (megjelenés alatt), 2014
Domonkosi Ágnes Kuna Ágnes: A tetszikelés szociokulturális értéke. A tetszikelő kapcsolattartási stílus szerepe az orvos-beteg kommunikációban., Magyar Nyelvőr. 138. évf. 4. szám. (megjelenés alatt), 2014
Kuna Ágnes: Strategies of persuasion in a 16th century Hungarian remedy book, Diáz Negrillo, Ana – Díaz Pérez, Francisco Javier (eds.): Specialisation and Variation in Language Corpora. Peter Lang. 187–213., 2014
Kuna Ágnes: Meggyőzési stratégiák az Ars Medicában (1577k.), Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék. 105–124., 2014
Kuna Ágnes: Az orvos-beteg kommunikáció a családorvosi gyakorlatban., Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (szerk.) 2014: Tudomány, technolektus, terminológia. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó 117–130. (társszerző: Kaló Zsuzsa), 2014
Kuna Ágnes: Betegségkoncepciók a 16–17. századi orvosi receptek meggyőző részeiben, Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (szerk.) 2014: Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó 141–152., 2014
Pap Andrea: Udvariasság a bók-válasz kontextusban. Magyar-olasz interkulturális vizsgálat, NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA Interkulturális és multikulturális perspektívák I.–II. szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva. MANYE – Tinta Könyvkiadó, Budapest., 2014
Pethő József: Szójáték és blending a reklámokban, Cs. Jónás Erzsébet – Pethő József (szerk.): A játék. Művészeti, társadalom­ és bölcsészettudományi tanulmányok. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza. 179–187., 2013
Pethő József: Stílus és szövegtípus, Kugler Nóra – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2013. 75–85., 2013
Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása, Budapest: Tinta Könyvkiadó. 224 p., 2014
Sólyom Réka: Neologizmusok a felsőoktatásban: tanulmányozási lehetőségek, feladattípusok bölcsészkaron tanuló hallgatók számára, Prax Levente, Hoss Alexandra, Nagy Tamás (szerk.): Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem., 2015
Sólyom Réka: Semantic Features of Hungarian Neologisms With the Prefix Be: Analysis of Some Frequently Used Verbs (e.g., bevállal), AHEA – Hungarian Cultural Studies. E-Journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 7 (2014). 358–373., 2014
Sólyom Réka: A mai magyar neologizmusok szemantikája, Nyelvtudományi Értekezések 165. sz. Budapest: Akadémiai Kiadó., 2014
Sólyom Réka: „Ez király! Lájkold!”. Neologizmusok külföldiek magyarnyelv-tanulásában, THL2 – Journal of Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture / A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. 2013/1–2. 66–74., 2013
Domonkosi Ágnes - Kuna Ágnes: A tetszikelés szociokulturális értéke. A tetszikelő kapcsolattartás szerepe az orvos-beteg kommunikációban, Magyar Nyelvőr 39–63., 2015
Kuna Ágnes: „Húzza össze a görcs”, avagy a „Pickwick-szindróma szálljon rá!” A régi és a modern betegségneveink jellegzetességei, Magyar Orvosi Nyelv XIII/2: 91–94., 2014
Kuna Ágnes: Meggyőzési stratégiák az Ars Medicában (1577k.), Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék. 105–124., 2014
Kuna Ágnes - Kaló Zsuzsa: Az orvos-beteg kommunikáció a családorvosi gyakorlatban, Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (szerk.) 2014: Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó 117–130., 2014
Kuna Ágnes: Betegségkoncepciók a 16–17. századi orvosi receptek meggyőző részeiben, Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (szerk.) 2014: Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó 141–152., 2014
Kuna Ágnes: Strategies of persuasion in a 16th century Hungarian remedy book, Diáz Negrillo, Ana – Díaz Pérez, Francisco Javier (eds.): Specialisation and Variation in Language Corpora. Peter Lang. 187–213., 2014
Kuna Ágnes: Illness-conceptions in the persuasive sections of Hungarian medical recipes from the 16th and17th centuries, Hilpert, Martin – Susanne Flach: Yearbook of the German Cognitive Linguistics Association, Volume II. Berlin: De Gruyter Mouton. 51–68., 2014
Kuna Ágnes: The conception of diseases in the persuasive sections of Hungarian medical recipes from the 16th and 17th centuries, Polzenhagen, Frank – Kövecses, Zoltán – Vogelbacher, Stefanie – Kleinke, Sonja (eds.): Cognitive Explorations into Metaphor and Metonymy. Frankfurt am Main: Peter Lang. 1, 2014
Pethő József: Stílusimitáció és stílusköziség. A Krúdy-stílus imitációjáról, T. Károlyi Margit – Karádi Zsolt – Pethő József (szerk.): Arc a papír tükrében. Írások Jánosi Zoltán tiszteletére. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza. 2014. 307–317., 2014
Pethő József: Stil und Textsinn. Beiträge zur Stilistik, Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza., 2015
Pethő József: Krúdy Gyula Az útitárs című kisregényének stílusstruktúrájáról, Dobi Edit – Domonkosi Ágnes – Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről – sokszínűen. Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi, 2014
Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi megformáltság szerepe a kultúra autopoietikus és önreflexív folyamataiban, Magyar Nyelvőr 2: 157-165., 2015
Sólyom Réka: E- előtagú neologizmusaink szemantikájáról, Váradi Tamás szerk. VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia kötete. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 156–165., 2012
Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologizmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata, Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. Augusztus, 2013
Kuna Ágnes: Az orvosi receptek alakulása a társadalmi és kulturális tényezők függvényében a 16. századtól napjainkig, Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 156–162., 2012
Boronkai Dóra: A beszélőváltások és a szociokulturális tényezők összefüggései társalgási szövegekben, Magyar Nyelvőr 137. évf. 1. sz. 68-87, 2013
Boronkai Dóra: Stílus és interakció. Társalgási szövegek interakcionális stilisztikai vizsgálata, Anyanyelv-pedagógia. 5. évf. 4. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=417, 2012
Boronkai Dóra: Az interakciós szerkezet és a szociokulturális tényezők összefüggései a spontán társalgásokban, Alkalmazott Nyelvtudomány. XI. évf. 1-2. sz. 151-168., 2011
Simon Gábor: A rím anaforikus működésének kognitív szemantikai leírása, Magyar Nyelvőr 137. évf. 314-336., 2013
Simon Gábor: A magyar rím fonológiai leírása funkcionális kognitív megközelítésben, Magyar Nyelvőr 136. évf. 197-213., 2012
Pethő József: Helyzetkép és lehetőségek: a funkcionális kognitív stilisztika, P. Lakatos Ilona ― Pethő József (szerk.): Elméletek és módszerek III. Tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza., 2012
Pethő József: Az idő metaforái, Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest. 97-101., 2012
Pethő József: Nyelvi stílus és régió, Imre Attila (szerk.): Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai. Egyetemi Műhely Kiadó. Kolozsvár 33-47., 2013
Tolcsvai Nagy Gábor: The cognitive linguistic foundations of the socio-cultural factors in style, Studia Linguistica Hungarica Vol. 28. 7-20., 2013
Tátrai Szilárd: Attitude, comparison, and relation in style. Remarks on the socio-cultural factors of style, Studia Linguistica Hungarica Vol. 28. 21-35., 2013
Pethő József: The figure-ground relation and style, Studia Linguistica Hungarica Vol. 28. 37-55., 2013
Simon Gábor: On the linguistic potential of archaic language use from a functional cognitive perspective, Studia Linguistica Hungarica Vol. 28. 57-76., 2013
Pap Andrea: "Thanks for the Compliment". Appreciative utterances and responses in Hungarian and Italian discourses, Studia Linguistica Hungarica Vol. 28. 77-98., 2013
Domonkosi Ágnes: Self-stylization, style strategy, stylistic patterns re-evaluated: The main stylistic featuresof a personal blog, Studia Linguistica Hungarica Vol. 28. 99-120., 2013
Hámori Ágnes: Style, personalization, and negotiation in internet conversations, Studia Linguistica Hungarica Vol. 28., 2013
Sólyom Réka: A study of forum texts: Semantic and stylistic analyses of Hungarian neologisms, Studia Linguistica Hungarica Vol. 28. 149-165., 2013
Kuna Ágnes: Stylistic patterns in 16th and 17th c. medical recipes. Historical stylistic analysis from a cognitive linguistic perspective, Studia Linguistica Hungarica Vol. 28. 167-192., 2013
Tátrai Szilárd: Az Iskola a határon perspectivikussága - kognitív poétikai megközelítés, Bednanics G. et al. (szerk.): "Próza az, amit kinyomtatnak" - Tanulmányok Ottlik Gézáról. Budapest: PIM. 108-127., 2013
Simon Gábor: A líra interszubjektivitása. Az én mint poétikai konstrukció Ady költészetében, Kugler N. − Laczkó K. − Tátrai Sz. (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 320-340., 2013
Sólyom Réka: Reklámnyelvi neologzmusokhoz kapcsolódó befogadói attitűdök és értelmezési stratégiák vizsgálata, Kontra M. – Németh M. – Sinkovics B. (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Budapest: Gondolat Kiadó. 351–367., 2013
Sólyom Réka: Neologizmusok használatának és megértésének vizsgálata, Ladányi M. – Vladár Zs. – Hrenek É. (szerk.): Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I–II. Budapest: MANYE – Tinta. 467-474., 2014
Boronkai Dóra: A stíluskutatás új irányai: az interakcionális stilisztika, Kránicz Rita (szerk.): Tanulmányok Rébék-Nagy Gábor 60. születésnapjára. PTE ÁOK. Pécs. (megjelenés alatt), 2014
Sólyom Réka: Neologizmusok kognitív szemantikai megközelítése, Magyar Nyelvőr 2010: 270-282., 2010
Domonkosi Ágnes: Lehet-e a praeteritio struktúrát meghatározó alakzat?, A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 11-24., 2012
Pethő József: A stilisztikai-retorikai alakzatok szerepe a mai szónoki beszédek szöveg- és stílusstruktúrájában, A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 96-108., 2012
Simon Gábor: Rím és koherencia – A rímelés szerepe a szöveg értelemszerkezetének kialakulásában, A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 134-150., 2012
Tátrai Szilárd: Az aposztofé és a dalszövegek líraisága, A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 197-210., 2012
Simon Gábor: Referenciális állványzatépítés – a rím pragmatikai motiváltságáról, Magyar Nyelvőr 286-313, 2011
Pethő József: A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban, Magyar Nyelvőr 187-194, 2011
Pap Andrea: Adalékok a nyelvi benyomáskeltés stratégiáihoz, Magyar Nyelvőr 78-89., 2011
Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok, Budapest: ELTE. 382 p., 2012
Tolcsvai Nagy Gábor: A stílus szociokulturális tényezőinek kognitív nyelvészeti megalapozása, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 19–49., 2012
Tátrai Szilárd: Viszonyulás és viszonyítás. Megjegyzések a stílus szociokulturális tényezőinek vizsgálatához, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 51–71., 2012
Pethő József: A figura–alap viszony és a stílus, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 73–96., 2012
Simon Gábor: Az archaizáló nyelvhasználat nyelvi potenciáljáról funkcionális-kognitív kiindulópontból, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 97–123., 2012
Boronkai Dóra: A társalgási struktúra mint stílustényező. Interakcionális stilisztikai vizsgálatok a belebonyolódás szakaszában, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 127–159., 2012
Pap Andrea: „Köszönöm a bókot”. Az elismerő megnyilvánulások és válaszok magyar és olasz diskurzusokban (egy lehetséges kognitív stilisztikai vizsgálat), Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 161–189., 2012
Hámori Ágnes: „Tudunk mi normális hangnemben is társalogni”. Stílus, személyesség és egyezkedés az internetes fórumokon folyó társalgásban, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 223–261., 2012
Domonkosi Ágnes: Önstilizáció, stílusstratégia, átértékelődő stílusminták. Egy személyes blog főbb stilisztikai sajátosságai, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 191–221., 2012
Sólyom Réka: Fórumszövegek vizsgálata: neologizmusok elemzése a szemantikai felépítés és a stílus szociokulturális rétegzettségének vonatkozásában, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 263–299., 2012
Kuna Ágnes: Stílusmintázatok a 16–17. századi orvosi receptekben. Történeti stilisztikai elemzés kognitív nyelvészeti keretben, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 303–345., 2012
Cs. Jónás Erzsébet: A nők nem verbális kommunikációjának nyelvi képe Németh László szövegvilágában (Gyász, Irgalom), Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 347–376., 2012
Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor: Előszó, Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 7–16., 2012
Tolcsvai Nagy Gábor: Tervezés, (ön)értelmezés, fenntartás: a magyar nyelvstratégia lehetőségei és kötelességei, Magyar Nyelv 109 (1): 14–31., 2013
Domonkosi Ágnes: A stíluskohézió szerepe az énblogokban, A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 10–26., 2011
Pethő József: Alakzat és szövegkoherencia. Az alakzatok szövegbeli szerepe Krúdy N. N. című kisregényében., A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 119-127., 2011
Tátrai Szilárd: Stílus, nézőpont és irónia Szerb Antal elbeszéléseiben (Cynthia, Szerelem a palackban), Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 239–251., 2011
Pethő József: A figura-alap viszony a nyelvben és a nyelvleírásban, Magyar Nyelvőr 2011: 187–194., 2011
Pethő József: Krúdy Nyírség-képei. A fogalmi integráció stílus- és jelentésképző szerepe, Magyar Nyelv 2011: 39-50., 2011
Back »