Dictionary of the German Dialects in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81342
Type K
Principal investigator Komlósiné Knipf, Erzsébet
Title in Hungarian Magyarországi Német nyelvjárások Tájszótára
Title in English Dictionary of the German Dialects in Hungary
Keywords in Hungarian német nyelvszigetek, német nyelvjárások Magyarországon
Keywords in English german language islands, german dialects in Hungary
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Dialectology
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute for German Philology (Eötvös Loránd University)
Participants Erb, Mária
Hessky, Pálné
Hornyákné Huber, Ágnes
Márkus, Éva
Müller, Márta
Wild, Katalin
Starting date 2010-02-01
Closing date 2015-03-31
Funding (in million HUF) 14.335
FTE (full time equivalent) 15.25
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja a Magyarországi Német Tájszótár koncepciójának és forgatókönyvének összeállítása és alkalmazhatóvá tétele, valamint ennek alapján 1500 szócikk kidolgozása.
A szótár értékes nyelvi anyaga a német dialektológia és a nyelvi variációkutatás számára fontos adatokat szolgáltat, hozzájárul nyelvtörténeti és nyelvváltozási folyamatok tisztázásához, megértéséhez. Nyelvészeti felhasználhatósága mellett történészeknek, néprajzkutatóknak is gazdag adat-anyagot biztosít; használhatják tanárok, hallgatók, nyelvjáráskutatók itthon és a nyelvterületen, a magyarországi német nyelvjárások iránt érdeklődők és azok beszélői.
A projekt egyedisége:
a) a hazai németség asszimilációja okán bekövetkezett nyelvjárásvesztés miatt a kisebbségi nyelvváltozatok dokumentálása és megőrzése halaszthatatlanná vált,
b) a szótár célja a csak beszélt nyelvi areális nyelvváltozatok lexikográfiai dokumentálása, feldolgozása speciális mikrostruktúrával, melyben nyelvészeti (grammatikai, jelentéstani), néprajzi, kultúrtörténeti és kontaktológiai adatok szerepelnek.
A kutatócsoportban a szakma avatott, dialektológiai és lexikográfiai kutatói háttérrel rendelkező képviselői mellett doktoranduszok, hallgatók valamint német tanárok dolgoznak.
A projekt Magyarországon, a német nyelvterületen ill. a német nyelvszigetekben élő kutatóknál érdeklődésre tarthat számot, alapja lehet további kisebbségi, kontaktológiai és kultúrtörténeti kutatásoknak itthon és a német nyelvsziget helyzetben élőknél.
Summary
The aim of the research is to conceptualize a dictionary of the German dialects in Hungary, to prepare an instruction book needed for the editing and its implementation.
The linguistic material of the dictionary is of great value for the German dialectology, for research in German variations. The data comprised in the dictionary could be helpful in the clarification, understanding of historical linguistic development and variation. Besides its linguistic applicability it provides great value for historians and ethnographs, teachers, students, researchers of German dialects and to everyone interested in and/or speaking those dialects.
The unique features are the following:
a) because of the assimilation process of the German minorities, the loss of the German dialects as a means of communication in Hungary is inevitable, thus their documentation and preservation is an urgent task and a great priority,
b) as the aim of this dictionary is the lexicographic analysis of a variant of German language island, the project will require the development of a special software for the microstructures, for which we employ a computer scientist. Besides containing linguistic and semantic information, the microstructures will contain ethnographic, cultural and historical information.
The project has great future prospects for research in dialectology and in German language islands, it can be the base for contact linguistic, cultural-historical studies of minority languages.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 81342. számú OTKA-pályázat támogatásával intézményi körülmények között kezdhettük meg a Magyarországi Német Tájszótár (Wörterbuch der Ungarndeutschen Mundarten, WUM) szótárszerkesztési munkáit. A tájszótár-projekt célja, hogy a magyarországi (közép-, ill. dél-) német nyelvjárások szókincsét regisztrálja, dokumentálja és (meta-)nyelvi, néprajzi és szociokulturális információkkal kommentálja, valamint vizuális elemekkel (fotókkal, rajzokkal) illusztrálja. Az általunk szerkesztett tájszótár típusát, felépítését és korpuszát tekintve mind Magyarországon, mind német nyelvterületen előzmény és példa nélküli, ezért megtervezése és megvalósítása nagy szakértelmet, szoros nemzetközi együttműködést igényel. A tájszótár-projekt keretében létrehoztuk a szótárkorpusz elemeinek a tárolására szolgáló internetalapú adatbankunkat (http://wum.elte.hu), megterveztük az adatgyűjtés első fázisát (tudományos igényű nyelvészeti és néprajzi források kicédulázása, az Ungarndeutsches Forschungszentrum [ELTE-BTK, Germanisztikai Intézet] cédula-katalógusának és hangtárának a digitalizálása, a nyelvjárási adatok manuális bevitele a WUM-adatbankba) és kialakítottuk a szótár makro- és mikrostruktúrájának a koncepcióját. A mikrostruktúrák kidolgozása során rögzítettük a lemmatizálandó lexikális egységek címszótípusait. A mikróstruktúra koncepcióját előbb próbaszócikkeken teszteltük, majd tematikus irányelvek szerint szócikkeket készítettünk, vitattunk meg, lektoráltunk és illusztráltunk.
Results in English
The first phase of the compilation of the Wörterbuch der Ungarndeutschen Mundarten (WUM) under institutional circumstances was made possible by OTKA grant No. 81342. The aim of the “dialect dictionary project” is to take stock of and document the lexicon of the Middle- and South German dialects spoken in Hungary, augmented with meta-linguistic, ethnographic, socio-cultural information and visual materials (photos, drawings). The creation of the unique character, type, structure and corpus of the dialect dictionary designed specifically by our team is unprecedented both in Hungary and in the German-speaking countries: its design and realization have required focused expertise and intense international cooperation. In the framework “dialect dictionary project” we established an internet-based data-bank for the management of the dictionary corpus (http://wum.elte.hu), we designed the data-collection (documenting linguistic and ethnographic sources in a scientific manner), we digitalized the search catalogue, the voice-materials of the Ungarndeutsches Forschungszentrum, ELTE, Institute of German Studies, we entered the dialect data in the WUM data-bank manually, conceptualized the macro- and microstructure. In the microstructure the entry-types of the lemmas of the lexical units got registered. The concept of the microstructure was tested on trial-entries and then the final entries were established, discussed, edited and augmented by illustrations along thematic guidelines.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81342
Decision
Yes

 

List of publications

 
Knipf-Komlósi Elisabeth, Wild Katharina: Das österreichische Deutsch und seine Kontakte zu den deutschen Sprachinseln in Ungarn, In: Alexandra N Lenz, Timo Ahlers, Manfred M Glauninger (szerk.) (szerk.) Dimensionen des Deutschen in Österreich. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2015. pp. 361-377., 2015
Elisabeth Knipf-Komlósi: Der flexible Wortschatz am Beispiel der deutschen Minderheitensprache in Ungarn, In: Ida Dringó-Horváth, József Fülöp, Zita Hollós, Petra Szatmári, Anita Szentpétery-Czeglédy, Emese Zakariás (szerk.) (szerk.) Das Wort - ein weites Feld: Festschrift für Regina Hesssky. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2014. pp. 47-60., 2014
Márta Müller, Elisabeth Knipf-Komlósi: Sprachinselwörterbuch im 21. Jahrhundert - das Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten (WUM), In: Martin Lachout (szerk.) (szerk.) Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2013. pp. 59-72. (PHILOLOGIA - Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse; 176.), 2013
Knipf-Komlósi, Elisabeth (társszerző: Müller Márta): Sprachinselwörterbuch im 21. Jahrhundert - das Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten (WUM), In: Martin Lachout (szerk.) Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. 588 p. Konferencia helye, ideje: Prague, Csehország, 2011.05.26-2011.05.28. Hamburg: Verlag Dr. Kov, 2013
Knipf-Komlósi E.: Methodische Überlegungen in der Minderheitenforschung: Methodenvielfalt und Schwierigkeiten bei der Dateninterpretation, In: Djatlowa Valentina (szerk.) Forschungen deutscher Dialekte in Russland: Geschichte, Gegenwart und Zukunft russlanddeutscher Sprachinseldialektologie. Moszkva: IVDK-Pr, 2012
Knipf-Komlósi, E - Müller M.: A magyarországi német nyelvjárások szótára. Egy készülő nyelvjárássziget szótárról, In: Magyar Nyelv 108:(3) pp. 257-268., 2012
Erb, Maria-Knipf-Komlósi, Elisabeth-Müller, Márta: Aufbau und Darstellungsweise von ausgewählten Lemmatypen im Wörterbuch der Ungarndeutschen Mundarten (WUM). In: Sprachinselwörterbücher: für wen?, In: Beiträge zur Sprachinselforschung. Wien: Edition Praesens. (megjelenés alatt), 2013
Knipf, Elisabeth, Müller, Márta: Wörter (2013): Zeugen der Vergangenheit? Das Wörterbuch der Ungarndeutschen Mundarten (WUM). In: Minderheiten/Fragen? Neuere ungarndeutsche Forschungen: Schwerpunkte, Kon, Budapest: ELTE, Germanisztikai Intézet (megjelenés alatt), 2013
Elisabeth Knipf-Komlósi: Wortschatzdynamik im Sprachkontakt (Am Beispiel der deutschen Minderheitensprachen in Ungarn), In: Elisabeth Knipf-Komlósi, Claudia Maria Riehl (szerk.) (szerk.) Kontaktvarietäten des Deutschen synchron und diachron. Bécs: Praesens-Verlag, 2012. pp. 61-74., 2012
Elisabeth Knipf-Komlósi: Zu den Wortschatzschichten im Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten (WUM), In: Manfred Michael Glauninger, Bettina Barabas (szerk.) (szerk.) Wortschatz und Sprachkontakt im Kontext oberdeutscher Wörterbücher, Sprachatlanten und Sprachinseln: Werner Bauer zum 70. Geburtstag. Bécs: Praesens Verlag, 2012. pp. 103-121., 2012
Márta Müller, Elisabeth Knipf-Komlósi: Mundarten im Minderheitenunterricht in ungarndeutschen Schulen, In: Manfred M Glauninger, Bettina Barabas (szerk.) (szerk.) Wortschatz und Sprachkontakt im Kontext oberdeutscher Wörterbücher, Sprachatlanten und Sprachinseln & Ortsgrammatiken als Unterrichtsbehelf: Laiengrammatiken für Minderheitensprachen. Wien: Praesens Verlag, 2012. pp. 209-222. (Beiträge zur Sprachinselforschung; 21.), 2012
Elisabeth Knipf-Komlósi: Wandel im Wortschatz der Minderheitensprache, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 293 p. (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte; 145.), 2011
Erb, M. -Knipf-Komlósi, E.- Müller, M: Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten (WUM), IGDD-Tagung, Kiel. (megjelenés alatt), 2012
Knipf-Komlósi, E. -Erb, M.-Müller, M.: Wörterbuch der Ungarndeutschen Mundarten – Forschungsstand, Budapest: ELTE Germanistisches Institut. (= Budapester Beiträge der Germanistik Bd. 68), 2012
Knipf-Komlósi, E. -Müller, M.: A Magyarországi Német Nyelvjárások Tájszótára. Egy készülő nyelvjárássziget-szótárról., Magyar nyelv 2012/3. 257-269., 2012
Müller M.: A Magyarországi Német Nyelvjárások Szótára a dokumentációs, nyelvjárási és a gyakorlati lexikográfia metszéspontjában., In: Horváthné Molnár, Katalin – Sciacovelli, Antonio Donato (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE Vol. 8. Budapest – Szombathely – Sop, 2012
Erb Maria-Knipf-Komlósi Erzsébet: Herausforderungen der Sprachinsellexikographie. Bemerkungen zum Wörterbuch der Ungarndeutschen Mundarten (WUM), In: Bergmann, Hubert/Glauninger, Manfred/ Wandl-Vogt, Eveline. Winterstein, Stefan (Hgg.) et al.: Fokus Dialekt. Analysieren- Dokumentieren- Kommunizieren. Festschrift fü, 2010
Erb Maria-Knipf Erzsébet: Prioritäten und Desiderate in der Sprachinselforschung., In: Drahota-Szabó Erzsébet/Propszt Eszter (Hg.) : Über Sinn und Unsinn der Minderheitenprojekte. Szeged: Grimm, 35-65., 2011
Knipf-Komlósi, Elisabeth (társszerző: Müller Márta): Sprachinselwörterbuch im 21. Jahrhundert – Das Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten., Hamburg: Kovać Verlag. (megjelenés alatt), 2012
Knipf-Komlósi E.: Methodische Fragen der Datenerhebung im Mundart-Wörterbuch., (Moszkva: megjelenés alatt), 2012
Knipf-Komlósi, E: Dynamik im Sprachgebrauch und Mundartlexikografie, In: Ioan Lazarescu, Hermann Scheuringer und Stefan Sienerth (Hrsg.): Beiträge zur deutschen Mundart- und Fachlexikografie. Band 125. München: IKGS Verlag, 67-81., 2012
Knipf-Komlósi, E: Wortschatzschichten im Sprachinselwörterbuch am Beispiel des WUM., In: Glauninger, Manfred/Barabas, Bettina (Hgg.) (2012): Wortschatz und Sprachkontakt im Kontext oberdeutscher Wörterbücher, Sprachatlanten und Sprachinseln. Werner Bauer, 2012
Knipf-Komlósi, E - Müller M.: A magyarországi német nyelvsziget tájszótár, In: Magyar Nyelv (megjelenés alatt), 2012
Back »