Hungarian historical and literary sources from 14th and 16th century in Italian archives and libraries.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81430
Type K
Principal investigator Domokos, György
Title in Hungarian XIV-XVI századi magyar történelmi és irodalmi források Olaszország levéltáraiban és könyvtáraiban
Title in English Hungarian historical and literary sources from 14th and 16th century in Italian archives and libraries.
Keywords in Hungarian Magyarország források Olazország levéltárak könvytárak
Keywords in English Hungary sources Italy archives libraries
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Hungarian literature
History (Council of Humanities and Social Sciences)25 %
Ortelius classification: History
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Ortelius classification: Philology
Panel Literature
Department or equivalent Olasz Tanszék (Pázmány Péter Catholic University)
Participants Carpentieri, Chiara
Domokos, György
Falvay, György Dávid
Huszthy, Alma
Mátyus, Norbert
Nuzzo, Armando
Tusor, Péter
W. Somogyi, Judit
Starting date 2010-06-01
Closing date 2015-06-30
Funding (in million HUF) 23.427
FTE (full time equivalent) 12.31
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás elsődleges célja a Magyarországra és Erdélyre vonatkozó, 1301 és 1550 között keletkezett iratanyag szisztematikus felmérése, katalogizálása és regesztálása olaszországi levéltárakban és könyvtárakban (a) ősnyomtatványok és antikvák, (b) kéziratos dokumentumok vonatkozásában.

A jelen pályázat egy nagyobb lélegzetű kutatási terv első fázisát jelenti. A kutatási helyek megválasztásakor a következő szempontokat vettük figyelembe: (a) a magyar kutatók által 1870 és 1915 között végzett, az MTA Könyvtárában őrzött adatanyag; (b) a témával kapcsolatos friss kutatások és tudományos publikációk.

A felmérés és a kutatás eredményeit megjelentetjük nyomtatásban és egy on-line adatbázisban, és bemutatjuk egy nemzetközi konferencia keretében, valamint egy virtuális és egy valós fényképkiállítás formájában. Valamennyi feltárt adatot hozzáférhetővé teszünk magyar, olasz és angol nyelven.

A kutatás olasz dokumentumokat érint, amelyek kiemelkedő jelentőségűek a magyarországi levéltári anyag nagyarányú pusztulása miatt, s ezért pótolhatatlanok a Magyar Királyság történetének, az Itáliában tanuló magyar diákokra vonatkozó adatok és a magyar és erdélyi témájú nyomtatványok történetének rekonstruálásához. A kutatás magasrendű tudományos céljának eléréséhez szükséges több heti vagy több hónapos munka a levéltári és könyvtári anyag megismeréséhez, felméréshez, leírásához és feltárásához. E munkához jó ideje senki nem kezdett hozzá. Olyan kutatók, doktoranduszok, szakdolgozó diákok bevonása tűnik szükségesnek, akik ismerik a magyar, a latin és az olasz nyelvet és vannak ismereteik a paleográfia, a levéltári tudományok és a kodikológia terén.
Summary
The primary goal of the research is a systematic assessment, catalogization and summary of historical and literary sources of Hungary between 1301 and 1550, resulting from Italian archives and libraries: (a) incunabula and antiquities, (b) manuscript documents. The present application represents the first phase of a larger-scale research project The research areas are considered in the choice of the following criteria: (a) excerpts by Hungarian researchers, conducted between 1870 and 1915 (now held in the MTA Library) ; (b) the subject of fresh research and scientific publications.

The research is concerning documents preserved in Italy, which are of paramount importance for the reconstruction of the history and literature of Hungary during the Middle Ages and the Renaissance, with particular regard to the relationships beetwen the Hungarian kingdom and Italian city-states, the history of Hungarian students in the Italian universities, the books concerning Hungarian and Transylvanian history. Due to the large-scale destruction of archival material in Hungary during the 16th and 17th centuries, and later in the 20th century, the Italian documents are consequently irreplaceable sources for the reconstruction of the history of the Kingdom of Hungary.

The survey of the research will be published in a printed catalogue and in an on-line database. It will also be presented during an international conference, as well as at an exhibition (real and virtual). We will publish all the available informations in Hungarian, Italian and English as well.
In order to realize the purpose of scientific research and to achieve data, it is necessary to conduct the research for several weeks or months responding to precise criteria. It appears to be necessary the involvement of the senior researchers, doctoral students and students, who are familiar with the Hungarian, Latin and Italian language and have knowledge in the fileds of paleography, archival science and codicology.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A „Vestigia” néven ismertté vált OTKA 81430 számú kutatása 2010-től 2015-ig zajlott. A kitűzött célnak megfelelően a Milánóban és Modenában, valamint az MTA Kézirattárában fekvő elsőrendű fontosságú magyar vonatkozású anyag (az 1300-1550 közötti időszak tekintetében) nyilvános formában kutatható vált egy digitális adatbázis formájában (vestigia.hu). A korszak jeles hazai kutatói is használják már eredményeinket. A projekt kapcsán további együttműködések születtek, és a kialakított munkamódszer, adatbázis-rendszer és kutatói csapat a következő ciklusra is megfogalmazta kutatói tervét, további öt fontos olasz levéltár magyar anyagának feldolgozására és a Magyar Nemzeti Levéltárban a hungarika kataszter kiépítésére. A kutatás során az előre meghatározott fondok bevitele teljes körűen befejeződött, a rekordok száma meghaladta a háromezret. A 2014 őszétől próba üzemmódban hozzáférhetővé tett vestigia.hu honlap működését visszaigazolja, hogy már több, nem a kutatócsoportunkba tartozó történész is tudta használni az általunk gyűjtött anyagokat. Ezek az eredmények e tanulmányok révén beépülnek a hazai történetírásba, a szakmai visszajelzések alapján a projekt elérte célját. 2014 őszén nemzetközi konferencián vontunk mérleget a kutatásról, és ennek anyagát a legjobb szakdolgozatok kivonatával együtt tanulmány kötetbe szerkesztettük és megjelentettük nyomtatott formában és a szabad hozzáférésű honlapon is (Vestigia. Mohács előtti magyar források olaszországi könyvtárakban).
Results in English
The research known as "Vestigia project" has been carried out between 2010 and 2015. According to our goals, the Hungarian material of the period 1300-1550 conserved at 5 archives and libraries has been collected, digitalized and organized into an open access database (vestigia.hu). The most outstanding researchers of this period are already using our results. Besides the project we started new cooperations. Based on our methodology, database software and research team we presented a new project in order to continue the reserach in five more Italian archives, in collaboration with the Hungarica Research Project of the National Archives of Hungary. The research has been finished with 3200 records. The vestigia.hu database was open to researchers from September 2014, and several times it turned out to be useful for external partners. The results became already part of the recent studies on history, so the Vestigia project achieved its goals. In September 2014 we organized an international conference in order to evaluate our research project, and the material of this session has been collected and published in Hungarian, together with the best pieces of students' researches.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81430
Decision
Yes

 

List of publications

 
Huszthy Alma - Kuffart Hajnalka: Esercizi di filologia, ELTE Eötvös Collegium, 2013
Labancz Dóra: Lettere su e dall'Ungheria: 1491, Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2013
Domokos György: Il progetto "Vestigia", Quaderni Estensi (on-line), 2013
Neumann Tibor: A gróf és aherceg magánháborúja, Századok, 2014
Chiara Maria Carpentieri: Per un primo censimento delle fonti storiche e letterarie ungheresi dei secc. XV-XVII in tre biblioteche lombarde, Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2013
Laura Zanichelli: Lettere sull'Ungheria tra Ludovico il Moro e Bartolomeo Calco, Universita' Cattolica del Sacro Cuore, 2013
Báthori Margit Zsuzsa: Ricerche degli storici ungheresi in Italia (1860-1930, 9. I libri contabili strigoniensi d'Ippolito I d'Este, 2010
Kuffart Hajnalka: Materiali per l'edizione critica dei libri di conto di Ippolito d'Este, cardinale di Esztergom, PPKE, 2010
Mocskonyi Erzsébet: Rapporti diplomatici e matrimoniali fra quattro case sovrane nei tempi di Ercole d'Este (1471-1505), PPKE, 2010
Domokos György: Osservazioni sulla lingua della cancelleria milanese e di quella ferrarese nel secondo Quattrocento, GPS 60. Köszöntő kötet Giampaolo Salvi 60. születésnapjára, 2014
Chiara Maria Carpentieri - Armando Nuzzo: Una fonte italiana sulla morte di Bálint Balass, insigne petrarchista ungherese, Stefi - Studi di Erudizione e di Filologia Italiana, 2013
Chiara Maria Carpentieri - Armando Nuzzo: Egy olasz szemtanú beszámolója Balassi Bálint haláláról, Lymbus - Magyarságtudományi Közlemények, 2011
Libárdi Karolina: Le lettere di Donato Aretino (vicario di Esztergom) all’Archivio di Stato di Modena, PPKE, 2014
Margetin Anita: Corrispondenza diplomatica tra Buda e Milano nel Quattrocento (edizione delle missive di Taddeo Vimercati tra il 31 dicembre 1490 e il 27 febbraio 1491), PPKE, 2013
Királyné Belcsák Eszter: Trascrizione e commento delle lettere di Tommaso Amadei dall’Ungheria, PPKE, 2014
Szovák Márton: Contributi al carteggio diplomatico italo-ungherese 1495-1496, PPKE, 2014
Domokos György: Izabella királyné levelei a Modenai Állami Levéltárban, Turul, 2014
Chiara Maria Carpentieri: Minima hungarica. Appunti su manoscritti ed edizioni a stampa dei secoli XV-XVII in biblioteche lombarde, Lombardia ed Europa, a c. di Danilo Zardin, 2014
Domokos György - Mátyus Norbert - Armando Nuzzo: Vestigia. Mohács előtti magyar források olasz könyvtárakban, PPKE BTK, 2015
Pálosfalvi Tamás: Tettes vagy áldozat? Hunyadi László halála, SZÁZADOK, 149(2015)/2, 383-441., 2014
Domokos György, Mátyus Nobert, Nuzzo Armando: Vestigia-Program: Követek, ügynökök és kémek a XV-XVI. századi Magyarországon, ÉLET ÉS TUDOMÁNY 70:(8) pp. 233-235. (2015), 2015
Sárközi Jáhel Anna: Documenti di un’ambasceria dificile. Il viaggio di Nicolò Maria d’Este e Armano de Nobili in Unheria nel 1490, PPKE BTK szakdolgozat, 2015
Király Bálint: Trascrizione e commento delle lettere di Ludovico Florino, governatore di Eger, PPKE BTK szakdolgozat, 2015

 

Events of the project

 
2011-11-14 10:25:04
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Nuzzo Armando
Új vezető kutató: Domokos György

A vezető kutató váltás indoka: TBK-9923/2011.11.05. sz. iktatott kérelem alapján.
2011-06-28 10:39:01
Résztvevők változása
Back »