Church, law, and society: the publication and analysis of the Hungarian petitions at the Apostolic Penitentiary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81435
Type K
Principal investigator Erdélyi, Gabriella
Title in Hungarian Egyház, jog és társadalom: az Apostoli Penitenciária magyarországi kérelmeinek kiadása és feldolgozása
Title in English Church, law, and society: the publication and analysis of the Hungarian petitions at the Apostolic Penitentiary
Keywords in Hungarian egyház, jog, Apostoli Penitenciária, forráskiadás
Keywords in English church, law, society, Apostolic Penitentiary, source publication
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Social history
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Participants Fedeles, Tamás
Kristóf, Ilona
Starting date 2010-02-01
Closing date 2016-01-31
Funding (in million HUF) 6.707
FTE (full time equivalent) 6.30
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatásunk forrásfeltáró, társadalomtörténeti alapkutatás. A munka egy vezető kutató irányításával, két kutató részvételével történik. A projekt keretében egyfelől a társadalom, illetve az egyháztörténet által már régóta tárgyalt jelenségeket – a klérus és a világi hívek kapcsolata, a jog és az erőszak mindennapi megjelenési formái és használata, a házasságok története, stb. – veszünk górcső alá; másfelől igyekszünk a forrást a történetírás új nézőpontjainak megfelelően használni. A vizsgálatokat egy speciális forrástípus feltárása (az Apostoli Penitenciária hivatalának magyar kérvényei) és elemzése teszi lehetővé, amely kiválóan alkalmas a korabeli mindennapok és társadalmi gyakorlatok átalakulásának érthetőbbé tételére. A forrás azért is különösen érdekes, mert a hazai forrásanyagban láthatatlan egyszerű emberek, ráadásul nem a jobban dokumentált városi, hanem a falusi-mezővárosi lakosság jelenik meg benne, ráadásul úgy, mint akik saját maguk mesélik el a velük történteket, ami a korabeli források között igen ritka.
A kutatni tervezett főbb témák a következők: a Sacra Poenitentiaria Apostolica hivatala és működése; a társadalmi és földrajzi mobilitás korabeli eltérései; a kérelmezők és taktikáik; házassági kérdések és a korabeli morál, mint eszköz a kérvényekben; jog és erőszak, 1514 és a kérelmezők elbeszélései; az erőszak jelentései; papi bűnök és laicizálódás; a papság és a hívek konfliktusai; a szegény papság és a reformáció; a vallásosság átalakulása a kérvényekben, mint a reformáció előzménye.

A kutatás várható eredményei:
1, az Apostoli Penitenciária Hivatalából származó magyar vonatkozású források kiadásának nyomdai előkészítése (a témavezető és a két résztvevő kutató munkája révén);
2, a forráscsoportra épülő társadalomtörténeti monográfia megírása és nyomdai előkészítése (témavezető);
3, előadások hazai és nemzetközi konferenciákon;
4, a kutatás során létrejövő résztanulmányok publikálása nemzetközi és hazai folyóiratokban, tanulmánykötetekben;
5, a téma kutatásának hazai és nemzetközi fellendítésére tanulmánykötet nyomdai előkészítése, amely egyúttal a kutatás eredményeit is összegzi.
Summary
Our research is aiming at the publication of sources and a social historical analysis. We intend to investigate traditional issues of social and ecclesiastical history such as the relationship of the clergy and lay society, the uses and forms of violence and justice, the history of marriages. Yet, we analyse our sources applying the new perspectives of historical writing. Our project is based on the petitions handed in to the Apostolic Penitentiary, which is a highly adequate source for rendering more comprehensible the changes of late medieval everyday life and social practices. The source deserves particular attention, since it enables us to glimpse the ordinary man, who is mostly invisible in local sources. Moreover, the ordinary people of villages and market-towns are telling their own stories in these petitions.
The key issues we intend to discuss are as follows: the workings of the office of the the Penitentiary; the act of supplication as a social tactic; marital affairs and morality; justice and violence; collective violence; clerical transgressions and laicization; lay-clerical conflicts; the lower clergy and the protestant reformation.

Expected results:
1, preparaing for publication the circa 3000 petitions from the Kingdom of Hungary to the Penitentiary
2, the writing and the preparing for press of the social historical interpreation of the above source material in form of a monography
3, papers delivered at Hungarian and international conferences
4, the publication of studies produced in the project in Hungarian and international periodicals and volumes
5, the preparation for press of the volume of studies designed to promote the research of the topic, also summarizing the final results.

 

Final report

 
Results in Hungarian
1) Az Apostoli Penitenciária Levéltárában mintegy 3000 db 15-16. századi kérelmet tártunk fel, digitalizáltunk, majd az anyagról excel adatbázist készítettünk. 2) A vezető kutató publikált egy monográfiát Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban. Budapest: Libri, 2011. A kötet az alsópapság későközépkori karrierlehetőségeit rekonstruálja és az alsópapság és a laikus társadalom szoros együttélésének, illetve mindennapi konfliktusainak kultúratörténetét mondja el mikrotörténeti elemzés keretében. 3) Elkészült a kézirata egy magyar nyelvű monográfiának a késő középkori és koraújkori házasság társadalomtörténete témakörben. 4) Angol-német nyelvű megjelent tanulmánykötet. Címe: Gabriella Erdélyi (ed.), Armed Memory. Agency and Peasant Revolts in Central and Southern Europe. Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht, 2016. 5) Angol monográfia a kutatás egyik fő tematikája, késő középkori vallási kultúra és mindennapi élet témakörben. Gabriella Erdélyi, A Cloister on Trial. Religious Culture and Everyday Life in Late Medieval Hungary. Farnham: Ashgate, 2015. http://www.ashgate.com/isbn/9781409467595. 6) A Hungarian Historical Review folyóirat (Volume 4, Issue 2 2015) tematikus száma a vezető kutató szerkesztésében. Címe Cultures of Christian–Islamic Wars in Europe (1450–1800), 8 tanulmány, közte a vezető kutató tanulmányával. http://www.hunghist.org/index.php/issue-current/83-articles/301-2015-2.
Results in English
1) We digitalized in the Archive of the Apostolic Pentientiary ca. 3000 petitions for pardon and created an excel database of the source material. 2) The leading researcher published a monograph in Hungarian entitled: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban. Budapest: Libri, 2011. 3) The leading researcher produced the a manuscript of a book on late medieval marriages. 4) The leading researcher edited a German-English language collection of studies. Gabriella Erdélyi (ed.), Armed Memory. Agency and Peasant Revolts in Central and Southern Europe. Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht, 2016. http://www.v-r.de/en/armed_memory/t-2/1037465/. 5) The leading researcher published an English language monograph. Gabriella Erdélyi, A Cloister on Trial. Religious Culture and Everyday Life in Late Medieval Hungary. Farnham: Ashgate, 2015. http://www.ashgate.com/isbn/9781409467595. 6) The leading researcher edited a thematic issue of The Journal of The Hungarian Historical Review (Volume 4, Issue 2 2015) entitled: Cultures of Christian–Islamic Wars in Europe (1450–1800), inclusing 8 studies including one authored by the leading researcher. http://www.hunghist.org/index.php/issue-current/83-articles/301-2015-2.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81435
Decision
Yes

 

List of publications

 
fedeles tamás, koszta lászló: Pécs (Fünfkirchen). Das Bistum und die Bischofsstadt im Mittelalter (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. II.), Wien,, 2011
Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban,, Budapest, 2011
Erdélyi Gabriella: Conflict and cooperation: the reform of religious orders in early sixteenth-century Hungary, in: Communities of Devotion, ed. M.Crăciun-E.Fulton, Ashgate: Farnham-Burlington, 2011
Erdélyi Gabriella: The Consumption of the Sacred. Popular Piety in a Late Medieval Hungarian Town,, Journal of Ecclesiastical History 63, 2012, issue 1, pp. 31−60., 2012
fedeles tamás: Egy középkori főúri család vallásossága. Az Újlakiak példája., Századok 145 (2011) 377–418., 2011
fedeles tamás: Pécsi püspökök a késő középkorban I-II., Pécsi Szemle 14 (2011): 1. 13–24; 2. 14–21., 2011
Fedeles Tamás: Kapisztrán Szent János újlaki sírja., A déli harangszó Magyarországon és a Nagyvilágban. Szerk. Visy Zsolt. [Bp.] 2011. 56–60., 2011
fedeles tamás: Nemzeti nagylétünk nagy tanúsága: Nándorfehérvár 1456., Rubicon 2011/7., 2011
Fedeles Tamás: Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből., Szeged, 2010. (Capitulum V.) 173. o., 2010
fedeles tamás: „Bosniae […] Rex […] Apostolorum Limina Visit”. Il pellegrinaggio del 1475 a Roma di Niccolò Újlaki., Annuario 2007–2008. 2008-2009. Publicato da Accademia d’Ungheria in Roma – Istituto Storico „Fraknói.“ Roma, 2010. 653–673., 2010
Kristóf I.: Umanisti del capitolo di Várad con esperienza di studio in Italia (1440-1526), pp. 129-143 in Dissertationes historicae collectae per Cathedram Historiae Medii Aevi Modernorumque Temporum Universitatis Quinqueecclesiensis, Pécs, 2011
Erdélyi G.: Túlélési stratégiák a török idején, pp. 89-99 in Ács Pál, Székely Júlia (szerk.) Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Balassi Kiadó, Budapest, 2012
Erdélyi G.: Házasságtörés Nagyenyeden, 1500. Önfejű parasztok és kézművesek a reneszánsz Rómában, História 34 (8): 10-12., 2012
Fedeles T.: Fegyverek, felszerelés, logisztika a késő középkori Magyarországon, pp. 505-527 in Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György (szerk.) Középkortörténeti tanulmányok 7. Szeged, 2012
Fedeles T.: „Ad visitandumque sepulchrum sanctisssimi regis Ladislai”. Várad kegyhelye a késő középkorban. „Köztes-Európa” vonzásában., pp. 163-182 in Bagi Dániel–Fedeles Tamás–Kiss Gergely (szerk.) Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére., 2012
Erdélyi Gabriella: Tales of a Peasant Revolt: Taboos and Memory of 1514 in Hungary, Memory before Modernity: Practices of Memory in Early Modern Europe, Judith Pollmann et al. (szerk.), 2013
Erdélyi Gabriella: Lay Agency in Religious Change: the Role of Communities and Landlords in Reform and Reformation, Hungarian Historical Review 2:(1) pp. 35-67., 2013
Erdélyi Gabriella: Clergymen Between the Cultures of Church and Village: Conflict and Cooperation in Late Medieval Hungary, HUNGARIAN STUDIES 27:(2) pp. 235-248., 2013
Fedeles Tamás: Ördögi sugallattól vezérelve. Egy 15. századi gyilkosság nyomában, Századok 147 (2013): 2. 433–456., 2013
Fedeles Tamás: Pécs középkori helyrajza, In: Pécs város topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk. Fedeles Tamás. Pécs, 2013. (Pécsi Mozaik 3.) 67–97., 2013
Erdélyi, Gabriella: A Cloister on Trial. Religious Culture and Everyday Life in Late Medieval Hungary, Farnham, Ashgate, 2015
Erdélyi, Gabriella: Contested Coexistence: Lay–Clerical Disputes and their Settlement in the Late Medieval Hungarian Countryside, in: Cultures of Conflict Resolution in Early Modern Europe, edited by Stephen Cummins and Laura Kounine, Farnham: Ashgate, pp. 203-227., 2016
Erdélyi, Gabriella: Cultures of Christian–Islamic Wars in Europe (1450–1800), Hungarian Historical Review 4, 2015
Erdélyi, Gabriella: Turning Turk as Rational Decision in the Hungarian-Ottoman Frontier Zone címmel, Hungarian Historicalreview 4 (2015) 2, 315-345, 2015
Erdélyi, Gabriella: Armed Memory. Peasant Revolts in Central and Souther Europe 1450-1700, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016
Erdélyi, Gabriella: Introduction, in Armed Memory. Peasant Revolts in Central and Souther Europe 1450-1700, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 17-35., 2016
Erdélyi, Gabriella: The Memory War of the Dózsa Revolt in Hungary, in Armed Memory. Peasant Revolts in Central and Souther Europe 1450-1700, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 199-220., 2016
Erdélyi, Gabriella: From Savage to Civilized: Schools and Student Life in Rural Hungary before the Reformation, in: The Reformation in the Croatian Historical Lands, edited by Zrinka Blazevic, Stanko Jambrek, and Natasa Stefanec, Zagreb: Biblijski Institut, 83-106., 2015

 

Events of the project

 
2011-12-13 16:47:28
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
Back »