Hungaro-Byzantine Relations in the 10-15th Centuries. In the Fields of History, Politics, Culture History, Chruch and Law  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81485
Type K
Principal investigator Olajos, Terézia
Title in Hungarian Magyar-bizánci kapcsolatok a 10-15. században a történelem, politika, művelődéstörténet, egyház és jog területén
Title in English Hungaro-Byzantine Relations in the 10-15th Centuries. In the Fields of History, Politics, Culture History, Chruch and Law
Keywords in Hungarian bizantinológia, történettudomány, művelődéstörténet, egyháztörténet, jogtörténet, régészet, politikatörténet, kapcsolattörténet
Keywords in English Byzantinology, Historical Scholarship, Cultural History, Ecclesiastical History, History of Law, Archaeology, Politial History, History of Relations
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Medieval history
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Ortelius classification: Archaeology
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Ortelius classification: Comparative law
Panel History
Department or equivalent Department of Auxiliary Historical Sciences (University of Szeged)
Participants Baán, István
Révész, Éva
Szabó, Pál
Starting date 2010-07-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 33.963
FTE (full time equivalent) 8.84
state closed project
Summary in Hungarian
A Bizánci Birodalom élete szorosan összefonódott a Kárpát-medence és a kelet-európai steppe népeinek sorsával, így a bizánci források fényt vetnek a középkori magyar történelem eseményeire is. A SZTE több tanszékén mintegy négy évtizede zajlanak eredményes kutatások az egyetemes és magyar középkor különböző területein (magyar őstörténet, középkori magyar történelem, steppe-történet, altajisztika, bizantinológia, Anjou-kori okmánytár kiadása stb.), és mintegy 20 éve működik medievisztikai oktatás és PhD-program. A szakemberek egy része a Történeti Segédtudományi Tanszéken tömörül, így itt működik a Bizantinológiai és Középlatin Tanszéki Csoport is. Jelen pályázat a középkori magyarság történetének a feltárásához 3 területen kíván hozzájárulni. 1.) A 10-15. századi magyar történelemre vonatkozó bizánci források új kritikai feldolgozása. Egyrészt folytatja Moravcsik Gyula „Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai” c. posztumusz forráskiadását az 1301-től a 15. század végéig, másrészt részletes kommentárral és néhány új forrással egészíti ki Moravcsik kötetét. 2.) A keleti kereszténység szerepének a tisztázása az Árpád-kori magyar nép életében. 3.) A bizánci jog hatása a középkori magyar törvénykezésben. A pályázati idő végére a kutatások eredményeként elkészül 2 alapvető történeti forráskiadvány, 2 tanulmánykötet, 1 monografikus feldolgozás, 1 PhD-disszertáció és Grégoriosz Palamasz 2 művének magyar fordítása jegyzetekkel.
Summary
The existence of the Byzantine Empire was closely interrelated with the fate of the Carpathian Basin and the peoples of eastern European steppe, so Byzantine sources shed light on the events of medieval Hungarian history as well. In several departments of Szeged University productive research has been carried out for about four decades in different fields of medieval universal and Hungarian history (Hungarian prehistory, Hungarian medieval history, history of the Steppe, Altaics, Byzantinology, publication of Documenta res hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, etc.) and medieval studies and PhD program has been going on for approximately 20 years. Some of the scholars work at the Department of Historical Auxiliary Sciences, where a special group of Byzantinology and Medieval Latin functions. The present project intends to contribute to the history of medieval Hungary in three fields. 1. A new critical processing of Byzantine sources relating to 10-15th century Hungarian history. On the one hand it will complete the posthumous source publication of Gy. Moravcsik titled „Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai" [The Byzantine Sources of Hungarian History in the Árpád Era] by publishing the sources relating to the period from 1301 till the end of the 15th century and by adding detailed commentaries and a few new sources to the volume of Moravcsik. 2. Elucidation of the role played by eastern Christianity in the life Hungarian people in the Árpád Era. 3. The effect of Byzantine law in medieval Hungarian legislation. By the end of the project two fundamental historical source publications, two volumes containing studies, one monograph, one PhD dissertation and the Hungarian translation with footnotes of the work of Gregorios Palamas will have been finished.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat részvevői a munkatervben vállaltakat maradéktalanul teljesítették. Ezt jól dokumentálja, hogy a 4 kutató 4 év alatt 66 tudományos munkát (5 könyvet, 4 könyvfejezetet, 37 cikket, ill. tanulmányt, 10 konferenciacikket, stb.) publikált. Kutatásaink a 10-15. századi történelem, elsősorban a magyar-bizánci, ill. balkáni (majd oszmán török) kapcsolatoknak, az ortodoxia, a bizánci jog magyarországi hatásának vizsgálatára irányultak. A két junior kutató elkészítette és summa cum laude megvédte PhD-disszertációját. 2013-ban megjelent Baán István „A XIV-XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai” c. több mint 700 oldalas kötete, amellyel folytatta és teljessé tette Moravcsik Gyula művét, „Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai”-t. 2014 végén pedig megjelent Moravcsik Gyula e művét kiegészítő kötet, a „Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez” Olajos Terézia munkájaként. E 2 kötettel a magyar tudomány számára alapvető munka készült el, ill. vált teljessé: mindenki számára hozzáférhetővé lett a magyarságra vonatkozó valamennyi bizánci és korai új-görög kútfő összegyűjtve, eredeti nyelven és magyar fordításban, a szükséges magyarázatokkal és információkkal, bilingvis forrásgyűjtemény formájában. A pályázat keretében „A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc” címmel 2012-ben nemzetközi konferenciát szerveztünk és az előadások egy részének tanulmány-változatai 2014-ben megjelentek az azonos című kb. 400 oldalas kötetben.
Results in English
The plans undertaken by the participants of the project has been completely fulfilled. It can be documented by the fact, that 66 scholarly works have been published by the four researchers during these four years (5 books, 47 articles, 4 book-chapters etc.). Our research focused on the history of the age between the tenth and fifteenth centuries, especially on the Hungarian–Byzantine connections and on the relations with the Balkan states, the influence of Byzantine othodoxy and law in Hungary. The two younger researchers wrote and defended their PhD thesis and got PhD degrees, In 2013 a volume of more than 700 pages – ”The Byzantine and early modern Greek sources of the Hungarian history between the fourteenth and sixteenth centuries” – has been published by István Baán, who continued and made complete the work of Gyula Moravcsik, ”The Byzantine sources of the Hungarian history in the Arpadian age.” In 2014, another volume completing this book has been published by Terézia Olajos, entitled ”Byzantine sources to the Hungarian history in the Arpadian age”. These volumes are basic source collections for the Hungarian scholarship making it possible for everyone to get acquainted with all the known Byzantine and early modern Greek sources in bilingual form with the necessary informations. We organized an international conference in 2012 and published most of the lectures in a volume of studies, entitled ” The Carpathian Basin, the Hungarians and Byzantium” in 2014.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81485
Decision
Yes

 

List of publications

 
Olajos Terézia: Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez. Fontes Byzantini ad historiam Hungaricam aevo ducum et regum e stirpe Arpadiana pertinentes. (Kiegészítés Moravcsik Gyula "Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai" című forrásgyűjteményéhez), Szeged, 2014
Olajos Terézia: Theophülaktosz Szimokattész: Világtörténelem. Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Olajos Teréz, Magyar Őstörténeti Könyvtár 26. Budapest, 2012
Olajos Terézia: Theodoros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde (Homilia de depositione vestis Deiparae in Blachernis)., Opuscula Byzantina X., 2011
Olajos Terézia: A magyar bizantinológia a 20/21. század fordulóján, Antik Tanulmányok 55 p. 5–27, 2011
Olajos terézia: A bizánci-perzsa kapcsolatok egy különleges pillanata: Maurikios császár és II. Khusrau koalíciója (590–591)., „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére, Szerk: Almási T.–Révész É.–Szabados Gy. SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék – Szegedi Középkorász Műhely. Szeged 309–318., 2010
Baán István: Bacsinszky András munkácsi püspökké valóü kinevezése, Véghseő Tamás (szerk.) Bacsinszky András munkácsi püspök (Collectanea Athanasiana I. Studia 6. Nyíregyháza, 2014
Baán István: A házasság az első négy keresztény évszázadban, Várnai Jakab (szerk.) A keleti teológia a házasságról, a családról (Sapientia füzetek 22.), 2013
Baán István: Imrényi Tibor (szerk): Mit tegyek, hogy üdvözüljek ? Válogatás szent öregek mondásaiból, Budapest, Jel Kiadó, 2013
Révész Éva: Delján Péter a Bolgár Apikrif Krónikában, Acta Univ. Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tom. LXXV. Ünnepi kötet Dr. Blazovich László 70. születésnapjára. Szerk. Balogh E.- Homoki-Nagy M. Szeged, 559-567., 2013
Révész éva: Einige bulgarische Quellen zur ungarischen Geschichte wahrend der ersten Millennium., Byzanz und das Abenland. Begegnungen zwischen Ost und West. Hrsg. Erika Juhász. Budapest, 253-271., 2013
Révész Éva: Trianon hatása Karácsony János munkássságra., Gazdaság és kultúra: a magyarországi nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékebysége a 19. és 20. században. Szerk. Menyhárt Krisztina. Bolgár Kulturális Fórum -Kecskem, 2014
Révész Éva: "Turkia" keleti keresztény főpapjai az első ezredforduló magyar történelmében, Belvedere Meridionale XXVI. évf. 1. sz. 7-22., 2014
Révész Éva: Die Ehe Radomirs und der Tochter des ungarischen Königs., Initial. A Review of Medieval Studies 2. (Belgrad) 47-60, 2014
Olajos Terézia: A Kárpát-medencei onogurok történetéhez., Ünnepi kötet Dr. Blazovich László egyetemi tanár 70. születésnapjára (=Acta Juridica et politica. T. LXXV.) 521-532a, 2013
Olajos Terézia: Előszó. Foreword, A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc. (Acta Univ. Szegediensis. Opuscula Byzantina XI.) 7-10., 2014
Olajos Terézia: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc. The Carpathian Basin, the Hungarians and Byzantium (=Acta Univ. Szegediensis. Opuscula Byzantina XI.) Szer. Olajos Terézia, Szeged, 2014
Szabó Pál: Bayezid szultán Magyarország ellen vezetett hadjáratai és Nándorfehérvár "nulladik" ostromának lehetősége, Partium XXII. évf. (nyár) 73-89, 2013
Szabó Pál: Hunyadi Mátyás ismeretlen győzelméről. Zsarnó ostroma (1463), A Vajdasági Helytörténeti Egyesület Évkönyve. Szerk. Pastyik László. Topolya, 3-10., 2014
Szabó Pál: Névtelen bizánci krónikatöredékek Nándorfehérvár első török ostromáról, A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc. The Carpathian Basin, the Hungarians and Byzantium (=Opuscula Byzantina XI.) Szerk. Olajos Terézia. Szeged, 275- 289, 2014
Szabó Pál: Bayezid szultán Magyarország ellen vezetett hadjáratai és Nándorfehérvár "nulladik" ostromának lehetősége, Partium XXII. évf. (nyár) 73-89, 2013
Szabó Pál: Fordítások, jegyzetek, bibliográfia készításe, Baán István: A XIV-XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai. Budapest, Balassi Kiadó, 2013
Szabó Pál: 1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei, SZTE BTK, Szeged, 2014
Révész Éva: Die Siegel der Bischöfe von Turkia und die Rolle der Orthodoxie um das erste Millennium im Königreich Ungarn., Cogito,scibo,spero. Auxiliary Historical Sciences in Central Europe at the Outset of the 21th Century. Pontes Series No II. Eds. Bolom-Kotari M. – Zouhar J. 79-101., 2012
Olajos Terézia: Theophyalktos Simokattés pályafutása és történeti műve, Szegedi egyetemi tudástár 6. Bölcsészettudományok. Szerk. Pál József és Vajda Zoltán p. 31-56., 2014
Olajos Terézia: Előszó/Vorwort, Theodoros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban törtét elhelyezéséről szóló beszéde p. 5-8., 2011
Baán István: A XIV-XVI. századi nagyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai, Budapest, Balassi Kiadó, 2013
Szabó Pál: Nándorfehérvár első erőpróbája. Történeti szinopszis az 1440. évi szultáni török ostromról, Bácsország 2013 / 2. (65.) 24–28., 2013
Szabó Pál: „kürtjével…homlokon sújtotta a császárt” –Szempontok Lehel-mondánk új értelmezéséhez, Ünnepi tanulmány Dani Dániel Pál hetvenedik születésnapjára, Partium , XXII. évf, 2013
Szabó Pál: I. Bayezid szultán Magyarország ellen vezetett hadjáratai és Nándorfehérvár „nulladik” ostromának lehetősége., Partium XXII. évf. (nyár) 73–89., 2013
Szabó Pál: I. Bayezid szultán Magyarország ellen vezetett hadjáratai és Nándorfehérvár „nulladik” ostromának lehetősége., Partium, XXII. évf. (nyár) 73–89., 2013
Révész Éva: A torquesek (nyakperecek) és a keleti kereszténység? [Die Torquesses und die Orthodoxie?], Középkortörténeti tanulmányok 7. A VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1–3.) előadásai. Szerk. Kiss P. A.– Piti F.–Szabados Gy. Szeged, 59-75, 2012
Révész Éva: Die Siegel der Bischöfe von Turkia und die Rolle der Orthodoxie um das erste Millennium im Königreich Ungarn., Cogito,scibo,spero. Auxiliary Historical Sciences in Central Europe at the Outset of the 21th Century. Pontes Series No II. Eds. Bolom-Kotari M. – Zouhar J. 79-101., 2012
Révész Éva: Idő és emlékezet. A kora Árpád-kori keleti kereszténység hazai egyházi kutatásáról., Műhelyszemináriumi dolgozatok I. Szerk.: Kovács Szilvia – Révész Éva. SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola: Szeged 73–83., 2013
Baán István: Theofánisz Mavrogordátosz (1626-1688) paronaxiai metropolita, munkácsi adminisztrátor -- Theophanes Mavrogordatos (1626-1688), Metropolitan of Paronaxia and Administrator, Collactanea Athanasiana II/3, 2012
Baán István: La nomina di András Bacsinszky a vescovo di Munkács, Folia Athanasiana 12 (2010) 27-50 (Nyíregyháza), 2012
Baán István: The Orthodox and Greek Catholic Churches at Miskolc during the Eighteen Century, Theologos. Theological Revue (Presov) 1/2012 p. 9-26, 2012
Olajos Teréz: A Contribution to the Issue of Post-Justinian Political Propaganda, Capitulum VI. „In my spirit and tho Medieval Historical Studies in Memory of Zoltán J. Kosztolnyik. Ed. by I. Petrovics, S. L. Tóth, E. A. Congdon. Szeged p. 11-19., 2010
Olajos Teréz: A bizánci-perzsa kapcsolatok egy különleges pillanata: Maurikios császár és II. Khusrau koalíciója (590-591), In: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk: Almási Tibor –Révész Éva- Szabados György, 2010
Baán István: Újabb lehetséges adalék a magyarok balkáni kalandozásaihoz, „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére Szerk.: Dr. Almási Tibor –Révész Éva- Dr. Szabados György, Szeged p. 21-25., 2010
Szabó Pál: Árukidobás a tengeren? – A bizánci Nomosz rhodión nautikosz római jogi párhuzamairól, Középkortörténeti Tanulmányok 6. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, p. 215-232., 2010
Szabó Pál: Karó- vagy bitófa? – A bizánci források jogi szóhasználata Bulcsú kivégzése kapcsán, Középkortörténeti tanulmányok 7. Szeged, 517-539 p., 2012
Révész Éva: Die „Obulus”-Begrabungen als eine Gewohnheit des Orthodoxie, Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Междунарогдна конференция. Сегед, Унгария, 28 – 29 маи 2009 г. Ред. Farkas-Baráthi, Mónika – Majo, 2010
Révész Éva: Delján Péter herceg, bán, bolgár cár, „Fons, skepsis, lex” Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Dr. Almási Tibor –Révész Éva- Dr. Szabados György, Szeged p. 361–372., 2010
Olajos Terézia: Homérosi reminiszcenciák a 7. századi bizánci történetíró, Theophylaktos Simokattés művében., In: „Köztes Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk.: Bagi D. – Fedeles T. – Kiss G. Pécs 375–382., 2012
Révész Éva: János, „qui nimium gloriabatur in virtute et in potentia sua”, : Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. Szerk. Kocsis Mihály – Majoros Henrietta. Szeged 295–305., 2012
Révész Éva: Húszéves a Bizantinológiai Intézeti Alapítvány (Interjú Baán Istvánnal, az alapítvány „atyjával”).., Aetas 26. (2011/2.) 143–147, 2011
Szabó Pál: Egy elfeledett hadisiker nyomában: Nándorfehérvár első török ostromáról (1440)., Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Évkönyv 3. Szerk.: Szabó József. Bajmok, 3–58., 2013
Olajos Teréz: A Contribution to the Issue of Post-Justinian Political Propaganda, Capitulum VI. „In my spirit and tho Medieval Historical Studies in Memory of Zoltán J. Kosztolnyik. Ed. by I. Petrovics, S. L. Tóth, E. A. Congdon. Szeged p. 11-19., 2010
Olajos Teréz: A bizánci-perzsa kapcsolatok egy különleges pillanata: Maurikios császár és II. Khusrau koalíciója (590-591), In: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk: Almási Tibor –Révész Éva- Szabados György, 2010
Baán István: Újabb lehetséges adalék a magyarok balkáni kalandozásaihoz, „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére Szerk.: Dr. Almási Tibor –Révész Éva- Dr. Szabados György, Szeged p. 21-25., 2010
Szabó Pál: Árukidobás a tengeren? – A bizánci Nomosz rhodión nautikosz római jogi párhuzamairól, Középkortörténeti Tanulmányok 6. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, p. 215-232., 2010
Szabó Pál: Karó- vagy bitófa? – A bizánci források jogi szóhasználata Bulcsú kivégzése kapcsán, Középkortörténeti tanulmányok 7. Szeged, 517-539 p., 2012
Révész Éva: Die „Obulus”-Begrabungen als eine Gewohnheit des Orthodoxie, Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Междунарогдна конференция. Сегед, Унгария, 28 – 29 маи 2009 г. Ред. Farkas-Baráthi, Mónika – Majo, 2010
Révész Éva: Delján Péter herceg, bán, bolgár cár, „Fons, skepsis, lex” Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Dr. Almási Tibor –Révész Éva- Dr. Szabados György, Szeged p. 361–372., 2010
Olajos Terézia: Theophülaktosz Szimokattész: Világtörténelem. Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Olajos Teréz., Magyar Őstörténeti könyvtár 26. Budapest, 2012
Olajos Terézia: Homérosi reminiszcenciák a 7. századi bizánci történetíró, Theophylaktos Simokattés művében., In: „Köztes Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk.: Bagi D. – Fedeles T. – Kiss G. Pécs 375–382., 2012
Révész Éva: János, „qui nimium gloriabatur in virtute et in potentia sua”, : Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. Szerk. Kocsis Mihály – Majoros Henrietta. Szeged 295–305., 2012
Révész Éva: Húszéves a Bizantinológiai Intézeti Alapítvány (Interjú Baán Istvánnal, az alapítvány „atyjával”).., Aetas 26. (2011/2.) 143–147, 2011
Szabó Pál: Egy elfeledett hadisiker nyomában: Nándorfehérvár első török ostromáról (1440)., Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Évkönyv 3. Szerk.: Szabó József. Bajmok, 3-58., 2013
Szabó Pál: Új fejezetek Nándorfehérvár első török ostromáról (1440) 1. rész., Partium XXI. évf. (nyár) 80–96., 2012
Szabó Pál: Nándorfehérvár első török ostromának kül- és belpolitikai előzményei (Második közlemény), Partium XXI. évf. (ősz) 8–29., 2012
Szabó Pál: Nándorfehérvár első török ostromának forrásai (Harmadik közlemény), Partium XXI. évf. (ősz) 109–131., 2012
Szabó Pál: Értékelés és következtetések Nándorfehérvár első török ostromáról (1440) (Negyedik közlemény), Partium 2012/13 XXI. évf. (tél) 45–75., 2012
Szabó Pál: Querfurti Bruno levele II. Henrik német királyhoz., Fordította és jegyzetekkel ellátta: Szabó Pál, Belvedere Meridionale 2012 (tél) XXIV. évf. 4. 137–142., 2012
Szabó Pál: Egy elfeledett hadisiker nyomában: Nándorfehérvár első török ostromáról (1440)., Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság, Évkönyv 3. Szerk.: Szabó József. Bajmok, 3–, 2013
Olajos Teréz: A Contribution to the Issue of Post-Justinian Political Propaganda, Capitulum VI. „In my spirit and tho Medieval Historical Studies in Memory of Zoltán J. Kosztolnyik. Ed. by I. Petrovics, S. L. Tóth, E. A. Congdon. Szeged p. 11-19., 2010
Olajos Teréz: A bizánci-perzsa kapcsolatok egy különleges pillanata: Maurikios császár és II. Khusrau koalíciója (590-591), In: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk: Almási Tibor –Révész Éva- Szabados György, 2010
Olajos Teréz: A magyar bizantinológia a 20/21. század fordulóján, Antik Tanulmányok 55 p. 5-27., 2011
Baán István: Újabb lehetséges adalék a magyarok balkáni kalandozásaihoz, „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére Szerk.: Dr. Almási Tibor –Révész Éva- Dr. Szabados György, Szeged p. 21-25., 2010
Baán István: A tízparancsolat Órigenész teológiájában. : A tízparancsolat. Konferenciakötet, Országos Rabbiképző ¬– Zsidó Egyetem. OR-ZSE-MTA Tudmányos Egyetemi Napok, Biblikus Konferencia. Szerk.: Szécsi József. Budapest, p. 13-22., 2010
Szabó Pál: Árukidobás a tengeren? – A bizánci Nomosz rhodión nautikosz római jogi párhuzamairól, Középkortörténeti Tanulmányok 6. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, p. 215-232., 2010
Szabó Pál: "Ahol Magyar Királyságunk épsége ered”- Nándorfehérvár első török ostroma (1440), Belvedere Meridionale XXII. évf. 3-4, p. 59-85., 2010
Szabó Pál: „effodit oculos” – A megvakítás büntetésének bizánci eredetű gyakorlatáról a XI-XIII. századi Magyarországon, Jogelméleti Szemle 2011/2. szám (június 15) http://jesz.ajk.elte.hu, 2011
Szabó Pál: „kitolta Vazul szemeit” – a megvakítás büntetésnek bizánci eredetű gyakorlata a XI-XIII. századi Magyarországon, valamint a szláv és oszmán-török jogi régiókban, Bácsország 2011/05, p. 82-85., 2011
Szabó Pál: Bizánci források Nándorfehérvár első török ostromáról, Hadtörténelmi Közlemények (elfogadva)., 2012
Szabó Pál: Karó- vagy bitófa? – A bizánci források jogi szóhasználata Bulcsú kivégzése kapcsán, Középkortörténeti tanulmányok 7. Szeged, 517-539 p., 2012
Révész Éva: Die „Obulus”-Begrabungen als eine Gewohnheit des Orthodoxie, Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст. Междунарогдна конференция. Сегед, Унгария, 28 – 29 маи 2009 г. Ред. Farkas-Baráthi, Mónika – Majo, 2010
Révész Éva: A piliny-leshegyi csüngő párhuzamai, Antik Tanulmányok LV. 111–117, 2011
Révész Éva: Delján Péter herceg, bán, bolgár cár, „Fons, skepsis, lex” Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk.: Dr. Almási Tibor –Révész Éva- Dr. Szabados György, Szeged p. 361–372., 2010
Szabó Pál: 'ultra omnia funeralia” A meggyilkoltakért még fizetni kell? Megjegyzések egy különös középkori temetési gyakorlathoz., XII. RODOSz (konferenciakötet) II., Kolozsvár, 217–234., 2011
Szabó Pál: „nem jegyeztek fel többet néhány szűkszavú mondatnál” Nándorfehérvár első török ostroma a magyar történetírásban., Partium 2011/2012 (XX. évf. tél). 12–19., 2012
Szabó Pál: „harcold a nemes harcot” (Tim. 1, 18.) Gondolatok Ulrich Zwingli munkásságáról és Úrvacsora értelmezéséről., Partium 2012, (XXI. évf. tavasz) 88–103., 2012
Szabó Pál: Száműzetés az egyházba? –VII. Bíborbanszületett Konstantín császár rendeletei a szándékos gyilkosok asylum jogáról és a környező jogi régiók szabályozása, Jogelméleti Szemle 2012/2. : 2012. július 5. http://jesz.ajk.elte.hu), 2012
Szabó Pál -Halmágyi Miklós: Barbárok és bölcsek. Szkítafelfogás ókeresztény írók műveiben. in: Peres, Imre – Jenei, Péter (szerk.): Az ókori keresztyén világ., . (Patmosz Könyvtár 1.), Debrecen, Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet - Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 109–132., 2012
Olajos Terézia: Bizánci mozaikok. Avarok, szlávok, bolgárok, magyarok (Válogatott tanulmányok)., Szegedi Tudományegyetem BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, 2012
Olajos Terézia: Theophülaktosz Szimokattész: Világtörténelem. Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Olajos Teréz., Magyar Őstörténeti könyvtár 26. Budapest, 2012
Olajos Terézia: Homérosi reminiszcenciák a 7. századi bizánci történetíró, Theophylaktos Simokattés művében., In: „Köztes Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk.: Bagi D. – Fedeles T. – Kiss G. Pécs 375–382., 2012
Révész Éva: János, „qui nimium gloriabatur in virtute et in potentia sua”, : Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. Szerk. Kocsis Mihály – Majoros Henrietta. Szeged 295–305., 2012
Szabó Pál: Sáry Pál: Előadások a római büntetőjog köréből. Miskolci Egyetemi Kiadó 2011, Jogelméleti Szemle 1012/2 július 5. http://jesz.ajk.elte.hu, 2012
Szabó Pál: Reinkarnáció, kalandregény, történelem: Nándorfehérvár török ostroma 1440-ben (Történelmi regény recenziója), www.szegedilap.hu (2012.ápr. 19), 2012
Baán István: The Orthodox and Greek Catholic Churches at Miskolc during the Eighteenth Century, Theologos (Presovská univerzita v Presove. Greckokatolická fakulta) 1/2012 p. 9–2 6., 2012
Olajos Terézia (társszerzővel): Breviarium Homiliae Theodori Syncelli de obsodione Avarica Constantinopolis (BHG 1078)., Opuscula Byzantina X. Szeged 2011, p. 137– 172, 2011
Olajos Terézia: Theodoros Synkellos Az Istenanya ruhájának Blachernaiban történt elhelyezéséről szóló beszéde (Homilia de depositione vestis Deiparae in Blachernis). A görög szöveg krit, Opuscula Byzantina X., 2011
Révész Éva: –Burials with brick and the orthodoxy., Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 51. (2011) 115–161, 2011
Révész Éva: A magyarok és a kereszténység. A hitre térés kezdete.., Szeged 23/12. (2011) 2–5, 2011
Révész Éva: Húszéves a Bizantinológiai Intézeti Alapítvány (Interjú Baán Istvánnal, az alapítvány „atyjával”).., Aetas 26. (2011/2.) 143–147, 2011
Révész Éva: Történeti és régészeti adatok a kora Árpád-kori bizánci - bolgár- magyar egyházi kapcsolatokhoz, Szeged, 2011
Back »