Classical traditions, national literary practises, contemporary european sources of inspiration in hungarian discourses on poetic theory at the beginning of 17th century (János Rimay and his circle)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81563
Type K
Principal investigator Ötvös, Péter
Title in Hungarian Antik tradíció, hazai gyakorlat, kortárs európai inspirációk a XVII. század eleji magyar költészetelméleti gondolkodásban (Rimay János és köre)
Title in English Classical traditions, national literary practises, contemporary european sources of inspiration in hungarian discourses on poetic theory at the beginning of 17th century (János Rimay and his circle)
Keywords in Hungarian Rimay, antik tradíció, irodalmi gyakorlat, költészetelméleti gondolkodás
Keywords in English Rimay, classical traditions, literary practises, poetic theory
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Aesthetics
History (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Modern history
Panel Literature
Department or equivalent Department of Hungarian Literature (University of Szeged)
Participants Balázs-Hajdú, Péter
Bartók, István
Bognár, Péter
Fazekas, Sándor
Jankovits, László
Kruppa, Tamás
Pap, Balázs
Simon, József
Sinka, Zsófia
Szilasi, László
Starting date 2010-02-01
Closing date 2013-06-30
Funding (in million HUF) 8.931
FTE (full time equivalent) 13.50
state closed project
Summary in Hungarian
Összefoglalás

A 17. század első harmadában intenzív érdeklődés mutatkozott a magyar nyelvű irodalomalkotás elméleti kérdései iránt. Az elméleti tudatosság jelei Rimay prózai szövegeiből, leveleiből, a versei elé tett (néha igen terjedelmes) argumentumaiból és magukból a (néha csak illusztrációnak szánt) versekből rekonstruálhatók. Rimay János (aki a pályázat központi alakja) többször és markánsan nyilatkozott az írás, átvétel, újraírás és mintakövetés módjáról. Ha megjegyzéseit összevetjük a korszak Európa-szerte elterjedt kézikönyveivel, pontosabb képet kaphatunk Rimay retorikai és poétikai, sőt filozófiai elképzeléseiről. A nemzetközi praeceptum-irodalom recepciójának felmérése nagy értelmezésbeli nyeresége lehet kutatásainknak. Az eddig ilyen szempontból alaposabban nem vizsgált szövegeiről ugyanis könnyen kiderülhet, hogy nem pusztán köznyelven megfogalmazott állításokat tartalmaznak, hanem a magyar irodalomelméleti gondolkozás formálódásának fontos dokumentumai, mind tartalmi, mind terminológiai vonatkozásban.
Mindezek előtt azonban meg kell vizsgálni újra (a meglévő fontos eredményekre támaszkodva) a Rimay-szöveghagyományt. A szöveghagyomány vizsgálatát követi majd Rimay János költői nyelve utóéletének újabb adalékokat hozó feltérképezése. Az ún. Madách-Rimay kódexek alapjául szolgáló füzetek átírása, kritikai kiadásra való előkészítése, illetve a nagyszámú Rimay-allúzió felmérése Madách Gáspár verseiben szintén fontos feladata pályázatunknak.
Summary
Summary

In the first third of the 17th century an intensive interest showed in the theoretical questions of the Hungarian literature production. The signs of theoretical conciousness are to be reconstructed from prosaical texts, letters and detailed subtitles, which are set at the beginning of poems, and the sometimes merely illustrative poems itself. When we compare his reflections with the contemporal European companions, we can take a sharper picture of the rhetorical, poetic and even philosophical opinions of Rimay. The survey of the reception of the international praeceptum-literature can be a mighty interpretative achievement. It may easily prove true that the writings that are not inspected properly from this point of view contain not only statements formulated on vernacular language, but they are also more important documents, which are showing the elaboration of Hungarian literature-theoretical and philosophical thinking, both in content and therminological aspects.
But first of all we need to examine – of course with regard to the existing important results – the Rimay textual tradition. This research can only be followed by mapping the poetic language of Rimay. The transscription of the fascicules, which are the basis of the so-called Madách-Rimay codices, preparating them for the critical edition, and the measurement of the numerous Rimay-allusions in Gáspár Madách’s poetry also are important aims of our project.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Négy hazai egyetem (Szeged, ELTE, Pécs, Kaposvár) és egy külföldi egyetem (Universitaet Wien)szakembereit vontuk be a projektbe, két kutatót (Sinka Zsófiát és Bognár Pétert) pedig munkatársként alkalmaztunk. Pályázatunk indulásakor a latin, a textológia, az imitáció, a konkrét szöveghagyományozódás, a kortárs anyanyelvű verssorozatok, az applikáció, a kortárs retorikatörténet kontextusa képezett konkrét kutatási területet. Bognár Péter Rimay János verstörténeti szerepét a 16. századi versanyag tükrében vizsgálta, a tanulságokra építve átfogó, a 17. század versanyagát egységes elméleti kereten belül értelmező verstant dolgozott ki. Ötvös Péter a bécsi egyetem germanistái segítségével végzett összehasonlító műfajtörténeti és verstani vizsgálatokat. Eredményeink jórészt a készülő új verses adatbázis (RPHA 17. század) struktúrájába épültek bele. Az RPHA 17. század így kutatásaink kibővített folytatását jelentik, a résztvevők gyakorlatilag megegyeznek a Rimay-projektben résztvevőkkel. Az utánpótlás szempontjait is kitüntetetten figyelembe vettük, így több szakdolgozat és három OTDK dolgozat is született a munka során. 2013. június 27-én zárókonferenciát rendeztünk Szegeden ("Bölcsek Alsósztregován". Rimay János és köre). Az előadások szerkesztett változata kéziratban.
Results in English
We co-operated in the project with 2 researchers, experts of 4 home-universities and with the University of Vienna. The participants dealt with latin traditions, textology, imitation, bequeathing, hungarian anthology of the age, application, rhetoric-history, Bognár, Péter analysed Rimay’s poems compared with the16th century poetry and the result is a general metrics in the 17th century poetry. Ötvös, Péter worked on comperative genre-history and metrics together with germanists from the Uni of Vienna. A conference was organized in Szeged with the title: Rimay and his circle) on Jun 27 2013. We co-operated in the project with 2 researchers , experts of 4 home-universities (…) and with the Uni of Vienna The participants dealt with - latin traditions - textology - imitation - bequeathing hungarian anthology of the age - application rhetoric-history BP analysed R’s poems compared with the16th century poetry and the result is a general metrics in the 17th century poetry. ÖP worked on comperative genre-history and metrics together with germanists from the Uni of Vienna. Our achievements are the main parts of the new data-base in progress. A number of students worked in the project: some of them produced good-quality studies on t he theme. A conference was organized in Szeged with the title: The wise in a, R and his circle) on Jun 27 . The lectures are in manuscript. 2014-12-17 15:48 GMT+01:00 Ötvös Péter :
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81563
Decision
Yes

 

List of publications

 
ÖTVÖS Péter: "puer maturior annis", Írások Novák György tiszteletére, Szeged, 2012
SINKA Zsófia: Adalékok a Balassi-Rimay szöveghagyományhoz, Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, szerk.: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, 2012
Ötvös Péter: Wein, Gesang und Heldentaten. Zum ungarischen Heldenlied des Humanismus, = Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest (Presse und Geschichte – Neue Beiträge, Bd. 63), edition lumiere bremen, 2012.69-75., 2012
PAP Balázs: Az istenes énekek margójára, Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza születésnapjára, szerk.: Csörsz Rumen István, 2010
PAP Balázs: Az Istenes Énekek margóira, GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára (szerk.: Csörsz Rumen István);, 2010
JANKOVITS László: Az elme éle és bársonya. Adalék Rimay Balassi-elogiumának értelmezéséhez, GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára (szerk.: Csörsz Rumen István);, 2010
BALÁZS-HAJDÚ Péter (Jankovits Lászlóval és Pap Balázzsal): Apró madár hálóban? A Balassa-kódex első Rimay verséről, Septempunctata: Tanulmányok Petrőczy Éva hatvanadik születésnapjára, szerk.: Pénzes Tiborc, Budapest, 2011
Balázs-Hajdu Péter, Szilasi László, Ötvös Péter: Anüté. Élőt gyászversben dicsőíteni: egy irritálóan rejtélyes Greiffenberg-szövegről, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tom. XXX, Szeged, 2011, 18-33., 2011
ETLINGER Mihály: Fára mászni volna jó! Egy Rimay-vers szerzősége, Mű és szerző. Fiatal kutatók konferenciája, 2011
BALÁZS-HAJDÚ Péter: Mintázatok a 17. század első harmadának magyar nyelvű alkalmi költészetében, kézirat, tudományos konferencia Pécs, 2012
BOGNÁR Péter (Sinka Zsófiával, Hevesi Andreával, Balázs-Hajdú Péterrel): A 17. századi magyar vers repertóriuma, Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, szerk.: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, 2012
SINKA Zsófia: Adalékok a Balassi-Rimay szöveghagyományhoz, Fililógia és textológia a régi magyar irodalomban, szerk.: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, 2012
Ötvös Péter: puer maturior annis, Írások Novák György tiszteletére, Szeged, 2012, 209-211, 2012
BALÁZS-HAJDÚ Péter: A Rimay-örökség Madách Gáspár tollán, kézirat, a szegedi Rimay-konferencia előadása, 2013
PAP Balázs: Hozzászólás Rimay verseinek népszerű kiadásához, szegedi Rimay-konferencia előadása, kézirat, 2013
FAZEKAS Sándor: "Forgandó szerencse így miért irattál?", szegedi Rimay-konferencia előadása, kézirat,, 2013
ÖTVÖS Péter: Aeltere ungarische Literatur, Geschichte der ungarischen Literatur. Eine historisch-poetologische Darstellung, 2013
BALÁZS-HAJDÚ Péter: A romlás alakzatai. Adalékok Rimay János Tiszába esett könyvének tartalmához, Előzetes kérdések: Rohonyi Zoltán emlékkönyv, szerk.: Milbacher Róbert, Pécs, 2014
HORNUNG Renáta-SÁNTA Zsófia: "Ez világ mint egy kert" két toposz Rimay János költészetében, FIKON, 2014

 

Events of the project

 
2015-02-02 08:10:42
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Régi Magyar Irodalom Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Magyar Irodalmi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
2012-04-02 15:17:20
Résztvevők változása
2011-04-05 11:29:49
Résztvevők változása
Back »