Competence-based risk management in service projects  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81565
Type K
Principal investigator Veres, Zoltán
Title in Hungarian Kompetencia alapú kockázatmenedzsment szolgáltatás-projektekben
Title in English Competence-based risk management in service projects
Keywords in Hungarian projekt, eredménykockázat, kockázat-kommunikáció
Keywords in English project, performance risk, risk-communication
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Service providers
Panel Economics
Department or equivalent KKFK Marketing Intézeti Tanszék (Budapest Business School)
Participants Andics, Jenő
Deli-Gray, Zsuzsa Orsolya
Nádor, Éva
Starting date 2010-02-01
Closing date 2013-03-31
Funding (in million HUF) 6.500
FTE (full time equivalent) 1.46
state closed project
Summary in Hungarian
Nem ismert, hogy egyes projektszállítók miért sikeresebbek a vevőknek nyújtott teljesítményben mint mások. Feltételezésünk szerint a válasz bizonyos mértékig a felek kompetenciájában rejlik. A kockázatcsökkentő kommunikációnak azon a folytonos, fázis-specifikus és világos üzeneten kell alapulnia, hogy mindkét fél kompetens a probléma-megoldásban.
A kutatás fókuszában az áll, hogy a szolgáltatás-projektekben az immateriális eszközök milyen módon képeznek vevőértéket és stratégiai erősséget a kockázatérzet csökkentésével. Az üzleti projektek marketingközpontú kutatása új kutatási terület, különösen szolgáltatás-nézőpontból.
A kutatás célcsoportját az építés-szerelési ipar, az engineering, a tanácsadás, az ad hoc piackutatás és a reklámipar döntéshozói alkotják. Az alkalmazott módszertan egy négyfázisú, komplex módszercsomag, amely különböző kvalitatív és kvantitatív technikák együttese. A kutatási programot egy kultúraközi összehasonlító vizsgálat zárja.
Figyelembe véve, hogy a tudományos eredmények ezen a területen rendkívül szórványosak, a kutatás várható hozama mind az akadémiai mind az üzleti szféra számára újszerű. A várható eredmények gyarapíthatják ismereteinket a vállalatok versenyképességéről. Ezen túlmenően proaktív eszközt adhat a partnerek kezébe hatékony kockázat-menedzsment stratégiák megvalósítására. A kutatás további outputjai: nemzetközi figyelemre is számítható tudományos publikációk és új oktatási anyagok a business marketing témakörében.
Summary
It is not clear why some suppliers are better at closing a deal and successfully finishing a project with a project buyer, than others. According to our hypothesis the answer can be found to some extent in the competence of the actors. Risk-reducing communication has to be based upon a continuous, phase-specific and clear message on problem solving competence of both sides.
The research focuses on how intangible assets create customer value and strategic strength in service projects by decreasing perceived risk. Business project research focussing on project marketing is a new research area especially in the service context. The research target population consists of decision makers from the construction industry, engineering, consultancy, ad hoc market research, advertising industry etc. The methodology of this research is a four-staged, complex series of qualitative and quantitative techniques with a cross-cultural comparison at the end.
Taking into consideration that scientific evidences from this area are extremely sporadic the research program could result in new outputs for the academic and the business sphere as well. The expected results can enrich our knowledge on competitive capabilities of firms. Furthermore, this research can provide a proactive tool for the providers to devise effective risk management/communication strategies. As further outputs of the research scientific publications in international business-to-business journals and new teaching materials in business marketing area can be mentioned.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja az volt, hogy feltárjuk a projektügyletek kompetencia-alapú észlelt kockázatának természetét és az észlelt kockázat lehetséges kezelését. Emellett fel kívántuk tárni a szereplők véleményét a projekt jellemzőiről és elvárásaikról illetve észlelt kockázatukról a projekt folyamán. Az építőipart és a gyártást hard-típusúnak, míg a tanácsadást, a reklámipart, a media és piackutatást soft-típusúnak soroltuk be. A kutatás egy - feltáró kvalitatív kutatásból, - egy magyar, német és amerikai mintát összehasonlító kvantitatív felmérésből - és egy posztkvantitatív kvalitatív kutatásból állt. A hazai projektpartnerek elvárásai a másik féllel szemben három csoportba oszthatók: Az “a” opcióra iparágtól függetlenül a „Rugalmasság” vagy a „Korrektség” a megfelelő jelző. A “b” opcióban a reputáció, image, jó hírnév a jellemző. A “c” opció a stabil üzleti kapcsolatot jelenti. A felmérés azt is kimutatta, hogy a projektek eladói a vevőktől elvárják a bizonyított szaktudást + az együttműködési készséget az üzleti kapcsolatokban + pénzügyi megbízhatóságot, míg a vevők szállítóiktól a korrektséget + a pénzügyi megbízhatóságot + a szerződésben foglaltak betartását várják el. Végső konklúzióként megállapítható, hogy a projekt aktorok kockázati attitűdjét szignifikánsan meghatározza, hogy a projekt milyen mértékben tárgyiasult, és hogy az aktor bevonódása milyen fokú.
Results in English
The research objective was to reveal the nature of the competence-based perceived risk and to answer how the risk in a project transaction can be handled. Furthermore to explore general views of actors on project characteristics and their expectations throughout the project. Construction and manufacturing were categorised as hard-type, whereas consulting, advertising, media and market research were considered as soft-type projects. The research consisted of an: - exploring qualitative research - a quantitative survey with a comparative research on samples from Hungary, Germany and the USA - and a post-quantitative qualitative research. Expectations of Hungarian project partners towards the other party can be classified into three categories. Option’a” is not dependent on the type of industry and it can be characterized as „flexibility” and „correctness”. In option „b” „references”, „reputation”, „image” are significant. Option ’c” means stable business relationship. The survey has also revealed that suppliers of projects expect from their buyers proven expertise + willingness for cooperation in business relationships + financial reliability. Buyers from their suppliers expect correctness + financial reliability + keeping to requirements set in the the contract. As a final conclusion we can state that risk attitude of project actors is significantly defined by that as to what extent the project is tangible and that to what level the actor is involved.
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zoltan Veres: Performance Risk Perception in Service Projects, The Proceedings of 6th International Strategic Management Conference, Sankt-Peterburg, pp. 1193-1202., 2010
Zoltan Veres – Laszlo Sajtos: The Relationship Between Perceived Risk, Perceived Value and Project Competencies, IMP Proceedings, Budapest, Paper No. 245-273-2, 2010
Laszlo Sajtos - Zoltan Veres: Developing a Conceptual Model for Risk Management, Proceedings of the Global Marketing Conference, Tokyo, pp. 1523-1531., 2010
Veres Zoltán – Sajtos László: Észlelt kockázat, észlelt érték és projekt-kompetenciák, Vezetéstudomány, XLII. évf., 1. sz., 41-51. o., 2011
Hack-Handa, J. - Veres, Z. – Nádor, É.: A sikeres projektkapcsolatok titka: elvárt projektkompetenciák az eladó és a vevő oldaláról, Marketing&Menedzsment, XLVI. évf., 3. sz., 55-63. ol., 2012
Z. Veres – L. Sajtos: Competencias y Gestión de Riesgos de los Actores de Proyectos, Revista Internacional Administración & Finanzas, The IBFR, Hilo (HI), Vol. 5, No. 4, 51-62., 2012
Veres, Z. – Sajtos, L. – Hack-Handa, J.: The impacts of a respondent’s positions on the evaluation of the strengths of a project partner, International Journal of Business Insights and Transformations, Vol. 5, Special Issue 3, 72-81., 2012
Z. Veres: Uncertainty-reducing project-competences as organizational capabilities, The IMP Journal, Vol. 6, Issue 2, 154-166., 2012
Veres, Z. – Hack-Handa, J.: Interdepency in the Relationship of Project Partners: How can it work?, Asian Journal of Business Research, Vol. 3, No. 1, 19-35., 2013
Z. Veres – L. Sajtos – G. Greve: The Role of Presumed Capabilities in Influencing Actors’ Risk Perception in Different Project Industries, IMP Proceedings, Rome, Paper No. 63, USB DISK, 2012
Back »