Distances and spaces in economics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81598
Type K
Principal investigator Dusek, Tamás
Title in Hungarian Távolságok és terek a közgazdaságtanban
Title in English Distances and spaces in economics
Keywords in Hungarian távolság, tér, regionális gazdaságtan
Keywords in English distance, space, regional economics
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)92 %
Ortelius classification: Economics
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)5 %
Ortelius classification: Social geography
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)3 %
Ortelius classification: Statistics
Panel Economics
Department or equivalent Department of Regional Studies and Public Policy (Széchenyi István University)
Starting date 2010-02-01
Closing date 2013-06-30
Funding (in million HUF) 3.597
FTE (full time equivalent) 0.72
state closed project
Summary in Hungarian
A korábbi kutatásaimon alapuló kutatás célkitűzése annak szisztematikus vizsgálata, hogy az egyes közgazdasági modellek milyen távolság és térfogalmakat használnak és ennek milyen jelentősége van az elméletek használhatóságára, érvényességére vonatkozóan. Egyes résztémákat tanulmányok és konferenciaelőadások formájában is lehet tárgyalni, továbbá a végső cél egy folyamatosan írt és a kutatás végére összeállított összefoglaló elmélettörténeti, elméleti és módszertani monográfia kiadása. A különféle idő- és költségtávolságok alapján generált gazdasági terekben jellemzően nem érvényesülnek a metrikus terek axiómái, amire egyrészt az elméleti modellek alkotása során szükséges tekintettel lenni, másrészt különféle mutatókkal jellemezni lehet a metrikus terekhez képesti eltérés mértékét. A távolságtípusok és a különféle terek geometriai jellemzőinek bemutatásán kívül a fontosabb résztémaköröknek a nemzetközi gazdaságtan, a regionális gazdaságtan, az új gazdaságföldrajz és egyes további közgazdasági iskolák és elméletek távolság- és térértelmezései, a térértelmezéseknek a modellek érvényesésségére, hatókörére való hatásának vizsgálata tekinthetők. A kutatás eredményeinek révén mélyebb betekintést nyerhetünk a területi folyamatokba és összefüggésekbe is.
Summary
The aim of the research is the systematic analysis of the various types of distance and space used in economic model building and the effect of the space view on the applicability of theories. Some topics can be examined in the forms of academical papers and conference presentations. At the end of the research a historical, theoretical and methodological monography will be written. In the various spaces which are generated by time and cost distances the axioms of metric spaces are typically invalid. This fact have to be taken into consideration during the theoretical model building. The difference between metric space and time and cost spaces can be measured with various indices. Beside the types of distances and geometrical characteristics of spaces the followings are the most important topics: distance and space view of international economics, regional economics, new economic geography and other theories and schools of economics, the impact of space view to the validity of the models. Spatial processes and relationships will be more understandable by the results of research.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a tér közgazdaságtani szerepének vizsgálatára irányult. A kutatás első felében kisebb közleményeket jelentettem meg a témában. A kutatás zárókötete Tér és közgazdaságtan címmel jelent meg. A könyv koherens, egységes, átfogó képet nyújt a tér és a közgazdaságtan kapcsolatáról, a tér közgazdaságtani szerepéről, feldolgozva a felvetődő kérdések elméleti, módszertani és elmélettörténeti alapjait. A tárgyalásmód sajátossága, hogy az eredeti alapforrásokon alapul, a különböző nézőpontokat és megközelítéseket kritikusan ütközteti és szakirodalmi, logikai és empirikus alátámasztások mellett állást is foglal a rivális megközelítések között. A térbeli gazdasági kérdésekkel kapcsolatos számos elterjedt félreértés és leegyszerűsítés tisztázására nyílt lehetőség. A kötet részletesen foglalkozik az explicit területi iskolák módszertanával és az időben későbbi iskolák korábbi iskolákról adott értékelésével. A bírálatok értékelését közvetetten végeztem el az elmélettörténeti részben, valamint az elméletek térbeli és módszertani megalapozása tárgyalásakor. Bemutatom, hogy az időben egymást követő elméletek nem tekinthetők automatikusan a korábbi elméletek tökéletesített változatainak. Kritikusan tárgyalom az egyes területi gazdasági elemzések térszemléletét, külön a statikus és a dinamikus téralkotó elemek vonatkozásában. A könyvön kívül további eredmény a Thünen munkásságát Thünen eredeti műve alapján bemutató, a Tér és Társadalomba közlésre elfogadott tanulmányom.
Results in English
The aim of the research was a systematic examination about the role of space in economics. In the first half of the research shorter papers were published. The main result of the research is the book entitled “Space and Economics”. This book supplies a coherent, unified and broad view about the connection of space and economics, about the role of the space in economics, from theoretical, methodological and history of economic thought point of view. The unique characteristic of the treatment of the topic is the use of original sources and the confrontation of various approaches. Several prevalent misunderstandings and oversimplifications were presented during the discussion. The book deals with the methodology of explicit schools of regional research and with the evaluations of the various schools. The evaluations were conducted partly in an implicit way, in the part about the history of economic thought and in the part about the space view of spatial economic research. The subsequent theories cannot be treated as a more perfect variation of the previous theories. The book deals with the treatment of static and dynamic parts of the space in the spatial economic analysis. In another paper (in the Journal “Space and Society”) I reconstructed Thünen’s theory in accordance with the original work.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81598
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dusek Tamás: Interspatial price relations and critique of mainstream approach to the monetary union, The 12th Annual Conference of the Association for Heterodox Economics, Bordeaux, 2010, pendrive és honlap, p. 9., 2010
Dusek Tamás: Comparison of air, road, time and cost distances in Hungary, 50th Congress of the European Regional Science Association, Jönköping kiadványa, pendrive, p. 13., 2010
Dusek Tamás: A regionális tudomány frontvonalairól. Gondolatok Lengyel Imre vitaindító tanulmányához., Tér és Társadalom, 2011/2 pp. 197-209, 2011
Dusek Tamás: Air travel accessibility in Europe, 58th Annual North American Meetings of the Regional Science Association International, Miami, 2011. 11.9-11.12, 2011
Lukovics Miklós - Dusek Tamás: Analysis the economic impact of the Budapest Airport on the local economy, 58th Annual North American Meetings of the Regional Science Association International, Miami, 2011. 11.9-11.12, 2011
Dusek Tamás: A térgazdaságtani modellalkotás két útja: Thünen és Krugman., Térszerkezet és területi folyamatok. Tanulmánykötet Rechnitzer János tiszteletére. Szerk: Hardi Tamás – Nárai Márta, MTA KRTK RKI Pécs-Győr, pp. 163-176., 2012
Dusek Tamás: A tudományos szakosodásról és a főáramú közgazdaságtan térnélküliségét érintő kritikákról, Dialógus a regionális tudományról. Szerk: Rechnitzer J. - Rácz Sz. Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, MRTT, Győr, pp. 60-67, 2012
Dusek Tamás: Tér és közgazdaságtan, L'Harmattan, Budapest, 2013
Dusek Tamás: Two modes of spatial economy models: Thünen and Krugman, 53th Congress of the European Regional Science Association, Palermo kiadványa, 2013
Dusek Tamás: Thünen Az elszigetelt állama: az eredeti munka, Tér és Társadalom (közlésre elfogadva, megjelenés: 2013. 3. szám), 2013
Back »