Critical edition of dramas of József Katona (before „Bánk bán”)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81791
Type K
Principal investigator Nagy, Imre
Title in Hungarian Katona József korai (a „Bánk bán” előtti) drámáinak kritikai kiadása
Title in English Critical edition of dramas of József Katona (before „Bánk bán”)
Keywords in Hungarian Katona József, korai drámák, kritikai kiadás
Keywords in English József Katona, early dramas, critical edition
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Department of Classic Literary History and Comparative Literature (University of Pécs)
Participants Czibula, Katalin
Demeter, Júlia
Horváth, Károly
Kiss, Bernadett
Merényi, Annamária
Pap, Balázs
Starting date 2010-02-01
Closing date 2016-01-31
Funding (in million HUF) 1.979
FTE (full time equivalent) 8.81
state closed project
Summary in Hungarian
Katona József korai (a Bánk bán előtti) drámáinak kritikai kiadását kívánjuk a pályázat keretei közt előkészíteni. Orosz László érdeme, hogy a Katona-kritikai kiadásnak immár három kötete (1. Bánk bán, 2. versek, 3. tanulmányok, történeti művek) napvilágot látott. Az általunk sajtó alá rendezésre kerülő korpusz összesen 10 dráma. Három kötet előkészítését látjuk szükségesnek (1. a fordítások, illetve átdolgozások, 2. az epikus forrásszövegekből készült dramatizálások és 3. a korabeli fogalmak szerint is eredeti színművek). Mivel a szerzői autográfok elvesztek, másolatokra, súgópéldányokra kell hagyatkoznunk. Tisztáznunk kell a Katonának tulajdonított, azóta elveszett vagy lappangó szövegek (mintegy 15-16 mű jött szóba) problematikáját. Természetesen betűhív közlésre törekszünk, a szükséges emendációk gondos jelzésével. A szövegkritikai apparátus a szövegforrások, kéziratok leírása mellett kitérne a kiadástörténet, a forráskritika, a keletkezéstörténet tényeire. Emellett tárgyalná a nyelv, verselés, stílus, helyesírás problémáit, gondot fordítana a fogadtatástörténet adataira, és bemutatná a művek utóéletét. Az irodalomtörténeti és a színháztörténeti módszerek együttes alkalmazására törekedünk.
Summary
In the frame of the present project we intend to prepare and finally complete a critical edition of early dramas of József Katona (preceding "Bánk bán"). Due to the efforts of László Orosz, three volumes have been already published from the whole literary work of József Katona. We plan to edit 10 dramas, which will be published in three volumes: 1. translations, 2. dramas based on epic texts, 3. original dramas. Since the original dramas are not available, we shall rely on various copies and prompt books.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A nyitott, dinamikus szövegfelfogás jegyében szakítottunk az egy dráma = egy szöveg hagyományos elvével. Ennek következtében a 10 dráma 18 szöveget jelent, ami a tervezett filológiai munka majd’ kétszeresét képezte számunkra. Munkatervünk alapfeladatát így határoztuk meg: „Katona József korai (Bánk bán előtti) drámáinak kritikai kiadását kívánjuk a pályázat keretei közt előkészíteni.” Ez a munka maradéktalanul teljesült. Valamennyi betűhív szöveg sajtó alá rendezése megtörtént textológiai jegyzetekkel, kommentárokkal egyetemben. Ezzel megteremtettük egy korszerű kritikai kiadás lehetőségét. A tervezett három kötet anyaga – mint fentebb jeleztük – összeállt. A szövegek halmozódása következtében ezeknek a köteteknek az anyaga bővült. Az anyag bővülése – és a kutatás végső fázisában feltárt 2 új szöveg és 5 drámatöredék (elveszett fordítások töredékei) következtében ma már 5 kötetben kell gondolkodnunk, de ennek részletezése most nem szükséges. Egy területen – a külön kötetbe kívánkozó, mert legértékesebb dráma, a Jeruzsálem pusztulása esetében a sajtó alá rendezés folyamata – a Munkatervben foglaltak túlteljesítéseként – be is fejeződött. A kötet kiadásra készen áll: 3 drámaszöveg, több száz textológiai jegyzet és kommentár, a szövegkritikai apparátus tanulmányai: szöveghagyomány, keletkezéstörténet, tárgytörténet, forráskritika, utóélet-történet kivétel nélkül elkészült.
Results in English
During the process of collecting the manuscripts, we realized the special situation of the texts and textology: with the exception of the only autograph text, all dramas were copied in more or less different versions. This fact decided our notion of texts. Thus, following the open, dynamic concept of text, we broke away from the traditional concept of one drama=one text. As a consequence of it, our 10 dramas have had 18 texts altogether, which means about twice the job we had planned before. The basic task of our research proposal was the following: “We would like to make the annotated (critical) edition of József Katona’s early (i.e. prior to Bánk bán) dramas.” We have completed this task. We made all the texts of all dramas, with all the notes, commentaries, etc., thus the bases of a modern critical edition has been created. As we reported above, the three volumes planned got ready, but the material of these volumes increased as the number of the texts increased, too. Due to the increase, the 2 texts and the 5 fragments (of lost drama translations) newly revealed, now, we are planning 5 volumes (the details are not necessary here). At one point, our original research plan is “over-fulfilled”, i.e., we did more than we planned: the edition of the most important drama − Jeruzsálem pusztulása – is completed, and ready to be published. The complete volume contains 3 texts of the drama, several hundred notes on textology, history of writing, topic, reception etc.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81791
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nagy Imre: Melinda könnyei. A női sírás szemantikája a Bánk bán első felvonásában. = (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek I-II., Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2011
Nagy Imre: Katona József Ziska című drámája kéziratainak nyelvállapota, Pécs, Kronosz Kiadó, 2014
Nagy Imre: A rejtekajtó (A Bánk bán első felvonásának egy vitatott helyéről), Irodalomtörténeti Közlemények, 2013
Merényi Annamária: Filológiai megjegyzések A’ Borzasztó Torony vagyis a gonosz Talált-gyermek c. művéhez, Pécs, Krononosz Kiadó, 2014
Merényi Annamária: Katona József Monostori Veronka. vagy A Hartz két ellenkező igaz Ügyért... című művéhez, Sokszínű nyelvészet – nyelvi szokszínűség a 21. század elején: Írások Kolláth Anna tiszteletére, Bp, Tinta Kiadó,, 2014
Merényi Annamária: Filológiai megjegyzések Katona József Aubigny Clementia, vagy is A’ Vallás miatt valo Zenebona Frantzia Országban 4dik Henrik alatt című művéhez, Muratáj, 2014
Nagy Imre: Katona József Jeruzsálem pusztulása című drámájának befogadás-története, Itk, 2014
Nagy Imre: A magyar Lucretia (A nők elleni erőszak témája a Bánk bán harmadik felvonásában, Drámák határhelyzetben. Szerk. Brutovszky Gabriella és munkatársai., 2014
Czibula Katalin: Szmolenszk ostromlása. Katona József fordítása egy osztrák színésznő nyomán, Amicitia, 2015
Demeter Júlia: Az „egyműves” Katona József elfeledett drámája: a Luca széke, Irodalomtörténeti Közlemények, 2015
Nagy Imre: Balog István, Váradi Antal és a pécsi színjátszás a 19. században, Pécsi Szemle, 2012
Nagy Imre: Katona József Ziska című drámájának befogadástörténete, Irodalomtörténeti Közlemények, 2012
Nagy Imre: Gertrudis színre lép (A Bánk bán többnyelvűsége), Jelenkor, 2012
Nagy Imre: Katona József Ziska című drámája kéziratának ortográfiája. In: Szín – játék – költészet. Tanulmányok a 80 éves Kilián István tiszteletére. Szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna., Partium Kiadó – Protea Egyesület – reciti, 2013
Nagy Imre: A holtak hangja. Az idézetek dramaturgiai szerepe a Bánk bán harmadik felvonásában. In: Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kiadványai. Szerk. Egyed Emese. Bolyai Társaság – Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2014
Nagy Imre: Jeruzsálem pusztulásának emlékezeti alakzata a 16. századi protestáns énekszerzők verses szövegeiben.Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára. Főszerk. Lengyel Réka. Szerk. Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Kiss Margit, Lénárt Orsolya. Bp, Amicitia, 2015

 

Events of the project

 
2013-08-01 13:46:51
Résztvevők változása
2012-04-17 11:05:29
Résztvevők változása
2010-11-19 08:41:20
Résztvevők változása
Back »