Completion of the Hungarian Students’ Foreign Migration Database including the proceeding of its publication series  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81835
Type K
Principal investigator Szögi, László
Title in Hungarian Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának véglegesítése és publikálásának folytatása
Title in English Completion of the Hungarian Students’ Foreign Migration Database including the proceeding of its publication series
Keywords in Hungarian egyetemtörténet, nemzetközi kapcsolatok, peregrináció
Keywords in English university history, international relations, migration of students
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: History of science
Panel History
Department or equivalent University Library of Eötvös Loránd University (Eötvös Loránd University)
Participants Heilauf, Zsuzsanna
Kakasy, Judit
Kassa, Melinda
Kiss, Beáta
Sárközi, Gabriella
Székely, Hunor
Széles, Ágnes
Varga, Júlia
Starting date 2010-06-01
Closing date 2013-07-31
Funding (in million HUF) 10.253
FTE (full time equivalent) 3.35
state closed project
Summary in Hungarian
A csaknem két évtizede vezetett kutatás célja az 1526 és 1918 közötti külföldi magyar egyetemjárás teljes adattárának elkészítése, nagyobb részt az eredeti levéltári források alapján. Egy forráskiadvány sorozat eddigi 16 megjelent és hat megjelenés alatt álló kötetében – amelynek anyaggyűjtése befejeződött és a kötetek kiadásra várnak – eddig mintegy 84 ezer külföldi beiratkozás adatait gyűjtöttük össze.
A projekt keretében befejeződött a német birodalom, valamint az egykori Habsburg Monarchia valamennyi egyeteme iratanyagának teljes feltárása, de átvizsgálásra kerültek az angol, a svájci, a holland, a lengyel és balti régió egyetemei és nagyobbrészt az olasz egyetemek is. Ez még nem jelenti a teljes magyar peregrináció feltárását, hiszen kimaradtak olyan fontos területek, mint Franciaország, valamint nem elhanyagolható a szomszédos országokba folytatott egyetemjárás sem.
Jelen pályázat egyik feladata a már elkészült kutatások alapján hat még hiányzó kötet publikálása, másik fontos célja az újkori magyar egyetemjárás teljes feltárásához a hiátus felszámolása. A még hiányzó régiók közül az egyik a szomszédos országok – Románia, Horvátország, Szerbia – azon egyetemei, amelyek csak a 19. század második felében kezdték meg működésüket. Ezek közé tartozik a iaşi, a bukaresti, a belgrádi és a zágrábi egyetem iratanyagának feltárása és az ott gyűjtött adatok beépítése az adatbázisba. A másik kiemelten fontos terület a még fel nem tárt franciaországi és belgiumi magyar egyetemjárás adatainak összegyűjtése, kiegészítve az Itáliából hiányzó milánói adatok összegyűjtésével. A tervezett intézetek közül 12 francia, 5 belga és 3 olasz (milánói) tanintézet található, közülük kiemelten fontosak a párizsi adatok.
Summary
The goal of the research, led almost since two decades, is to create the database of Hungarian students’ foreign university migration between 1526 and 1918, based mostly on archival sources. In a series of source-publications, 16 volumes already published, and completed entries for further 6 volumes waiting for publishing, data of about 84 thousand matriculations were collected.
In the course of the project the exposure of documents from each and every university of the German Empire and the Habsburg Monarchy was finished, also English, Swiss, Dutch, Polish, Baltic and several Italian universities were explored. This still doesn’t mean the completion of the exposure of Hungarian students’ migration, as such important areas like France were still omitted, as well as migration to neighbouring countries also shouldn’t be neglected.
One of the tasks of the present competition is the publishing of the six still missing volumes based on finished research, the other important goal is to eliminate the hiatus in the complete exposure of modern times Hungarian students’ migration. One part of the still missing regions are the universities of the neighbouring countries, Rumania, Croatia, Serbia, starting their activities in the 2nd part of 19th century. The exposure of documents from the universities of Iaşi, Bucharest, Belgrade and Zagreb, as well as adding the collected data to the database should be fulfilled. Another outstanding task is the research and collecting of facts about migration to universities in France and Belgium, completed with data from Milan, still missing from the Italian area. There are 12 French, 5 Belgian and 3 Italian (Milanese) educational institutions in the plan, of which the data from Paris have an outstanding importance.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az általam mintegy két évtizede vezetett újkori külföldi magyar egyetemjárás-kutatás célja az 1526 és 1918 között külföldi egyetemen tanult magyarországi születésű diákok teljes adattárának elkészítése, nagyobbrészt az eredeti levéltári források alapján. Az adatok publikálása egy forráskiadvány-sorozat keretében eddig 21 kötetet eredményezett, további három kötet pedig kiadásra vár, összesen mintegy 100 ezer külföldi beiratkozás adatait tartalmazva. A pályázat egyik fontos célja, hogy a még hiányzó régiók kutatását befejezzük és az ott gyűjtött adatokat beépítsük az összevont adatbázisba. Két fontos terület maradt ki eddig a vizsgálódások köréből. Ezek közül az egyik a szomszédos országok azon egyetemei, amelyek csak a 19. század második felében kezdték meg működésüket. Mindent egybevetve a mostani OTKA pályázat keretében hat ország 15 közgyűjteményében 1961 új magyarországi születésű hallgató beiratkozását rögzítettük adattárunkban, s ezzel a korábbi még meglévő fehér foltok nagy részét eltüntettük. Az kétségtelenül kiderült, hogy a franciaországi felsőoktatás magyarországi látogatottságát, a speciális forrásviszonyok és az intézmények nagy száma miatt, még további kutatásokkal lehetne csak teljessé tenni. Ezt azonban csak egy újabb sikeres pályázat segítségével lehetne megvalósítani.
Results in English
One of the important purposes of the competition is to finish researching of the missing areas and process the collected data in the database. We could record the data of 1961 new, in Hungarian-born student from 15 public collections of 6 countries in the current competition. We could get a lot of data from the areas that we couldn’t get earlier. It’s revealed that detailed data of the peregrination of french universities by hungarian students could become known only if we can continue our research work because of the large number of the french universities is and because of the specific resource conditions. The completing of the database is only possible with the help of a new successful competition.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81835
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szögi László: Budai, pesti, óbudai és budapesti diákok egyetemjárása II. 1256-1525 és 1867-1919. = Budapest történetének forrásai. Közreadja: Budapest Főváros Levéltára. Budapest 2012, Budapest, 2012
Szögi László: Bécs egyeduralma. A külföldi egyetemjárás a 19. század első felében. = Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei XVI. (Szerk: Szögi László) Budapest 2013. 11-51. p., Budapest, 2013
Sárközi Gabriella: : Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1789-1919. Budapest 2013. 200 p., Budapest, 2013
Mészáros Andor - Szögi László – Varga Júlia: Magyarországi diákok a Habsburg birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919. Ungarländische Studenten an kleineren Universitäten und Akademien des Habsburgen Reiches 1789-1919, Budapest, 2014
Szögi László: Szenci diákok az európai egyetemeken a középkortól 1918-ig = Szenc. Egy város évszázadai, Senec, 2013
Szögi László: ЗАКАРПАТСЬКІ СТУДЕНТИ В ЕВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 1407-1919 Kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407-1919, Kijev, 2013
Szögi László: Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon 1789-1848, Budapest, 2013
Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526-1700, ELTE EK, 2011
Szögi László: Vajdasági diákok az európai egyetemeken 1338-1919. (СТУДЕНТИ СА ДАНАШЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЕВРОПСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА 1338–1919.), ELTE EK, 2011
Szögi László: Békés megyei hallgatók az európai egyetemeken 1918 előtt, Bárka XVIII. 6. sz., 2010
Szögi László: Az egyetem nélküli ország egyetemistái Mohács előtt. A középkori Magyarország peregrinusai, ELTE EK, 2011
Szögi László: A 18. századi magyar peregrináció összefoglaló adatai = Cito pede labitur aetas. Tanulmányok Kapronczay Károly 70. születésnapjára. (Szerk: Magyar László András-Kaproncza, Budapest, 2011
Szögi László: Studenţi români din Transilvania la universităţile din Europa în secolele XVI-XX. Edizura Universităţii „Petru Maior”. Târgu- Mureş 2011. 281 p., Târgu- Mureş, 2011
Szögi László: Sopron városi és megyei diákok egyetemjárása Európában 1381-1919 = Soproni Szemle 2011. 4. sz. 339-360. p., Soproni Szemle, 2011
Szögi László: Szabadkai diákok az európai egyetemeken 1416-1918 = Bácsország. Vajdasági honismereti szemle 2012. 1.sz.109-112. p., Bácsország, 2012
Szögi László: Studentenmigration aus Ungarn 1100-1918 = Mehrsprachigkeit in Zentraleuropa (Hrsg: András F. Balogh und Christoph Leitgeb) Praesens Verlag. Wien 2012. 67-80. p., Wien, 2012
Szögi László: Az Óbudai Egyetem és a középkori magyar egyetemjárás = Államalapítástól egyetemalapításig (Szerk: Gáti József) Budapest 2012. 207-210. p., Budapest, 2012
Szögi László: A nagy változások időszaka. A külföldi magyar egyetemjárás átrendeződése a 20. század első két évtizedében = A történetíró elhivatottsága. Emlékkönyv Szabó Miklós születé, Marosvásárhely, 2012
Szögi László: Wittenbergtől Franekerig. A magyarországi peregrináció főbb vonásai a 17. században = „Taníts minket úgy számlálni napjainkat…” Tanulmányok a 70 éves Kósa László tisztele, Budapest, 2012
Robert Offner – Hansgeorg von Killyen: : A bécsi orvos-sebészeti József Akadémia (Josephinum) magyarországi növendékei 1775-1874. Budapest 2012. 138 p., Budapest, 2012
Szögi László- Kónya Péter: Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1387-1918. Šarišskí študenti na európskych univerzitách 1387-1918. = Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 9. Budapest 2, Budapest, 2012

 

Events of the project

 
2012-09-04 12:28:53
Résztvevők változása
Back »