Hungary in Early Modern Europe  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81948
Type NK
Principal investigator R. Várkonyi, Ágnes
Title in Hungarian Magyarország a kora újkori Európában
Title in English Hungary in Early Modern Europe
Keywords in Hungarian Kora újkor, értelmiség, kommunikáció-, recepció- és udvartörténet, kapcsolatrendszerek, jelenléti mechanizmusok
Keywords in English The Early modern period, history of communication, intelligentsia, reception and courts, systems of connections, mechanisms of presence
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Modern history
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Eötvös Loránd University)
Participants Almási, Gábor
Brzezinski, Szymon Piotr
Horn, Ildikó
Kármán, Gábor
Sánta, Ákos
Teszelszky, Roger
Vörös, Péter
Zarnóczki, Áron
Starting date 2010-02-01
Closing date 2014-07-31
Funding (in million HUF) 87.351
FTE (full time equivalent) 24.31
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program célja a 16-17. századi Magyarország európai jelenlétének és beágyazottságának vizsgálata volt. A három részre szakadt Magyarország és Európa többi országa közötti gazdag szellemi, diplomáciai és kulturális kapcsolatok rendszerét új módszerbeli eljárások alapján tanulmányoztuk. Különös hangsúlyt fektettünk a kora újkori Magyarország (ön)képének a kutatására, arra a kérdésre, hogy a nemzetközi információáramlás miként befolyásolta a Magyarország-kép alakulását és funkcióit. Mindezek a kutatások szükségessé tették a korabeli politikai nyelvek és kultúrák ismeretlen területeinek a megvilágítását, valamint a historiográfiai tradíciók és iskolák figyelembe vételét. A projekt középpontjába kerülő számos politikai és értelmiségi személyiség közül némelyik a kutatás strukturálásában is meghatározó jelentőségre tett szert. Új, nemzetközileg is hasznosítható és további vizsgálatokat elindító eredményeinket 96 publikációban tettük (illetve tesszük) közzé, melyből 39 idegen nyelven jelent meg. 2 nagyobb és 3 kisebb – kétnyelvű szövegkiadásokat is tartalmazó – monográfia mellett, 1 tanulmánygyűjteményt, 7 szerkesztett kötetet, 29 folyóiratcikket (ebből tizet külföldi folyóiratokban), 49 könyvfejezetet (ebből húszat idegen nyelvű kiadványokban) publikáltunk. Eredményeinket, melyeket több mint 50, többségében nemzetközi konferencián tettünk közzé, nagymennyiségű levéltári dokumentum feltárására alapoztuk, melyeket több mint 25 európai nagyvárosban tártunk fel.
Results in English
This research programme has aimed to reconstruct the embeddedness and presence of Hungary in sixteenth- and seventeenth-century Europe. We have studied the rich intellectual, diplomatic and cultural relations and communication networks between tripartite Hungary and the rest of Europe, using a variety of new research methods. We have put special emphasis on the study of the making of the image and self-image of Hungary, and on the ways knowledge exchange and information flow influenced this dynamic process, and the local uses of these images. It has been understood that these studies must be connected to a parallel investigation of new areas of contemporary political culture and political discourses, as well as to an analysis of later historiographical traditions and schools. Some of the numerous political leaders and intellectual figures who developed into the focal points of our research acquired importance also in the structuring of our programme. Out of the 96 publications, in which we have presented our new, internationally relevant results (contributing to the growth of new research areas) 39 were written in foreign languages. We have published (some of them still in press) 2 larger and 3 smaller monographs, a volume of collected studies, 7 volumes of edited essays, 29 journal articles, 49 book chapters, etc. We have based our results on extensive archival research carried out in more than 25 European cities, and presented them on more than 50 conferences.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81948
Decision
Yes

 

List of publications

 
Teszelszky, Kees: Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz Vallás portréja (1606) avagy holland–flamand–magyar szellemi kapcsolatok a kora újkorban - True Religion: a lost portrait by A, ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék - Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2014
Teszelszky, Kees és Tóth Gergely: Johannes Bocatius: Magyarnémetharc, avagy beszélgetés a császáriak és a magyarok között most fellángolt háborúról, ELTE BTK Közép és Kora Újkori Magyar Tanszék - Transylvania Emlékeiért Egyesület, 2014
Brzeziński, Szymon: Tanulmányok a 16.–17. századi lengyel-erdélyi-magyar kapcsolattörténetről, ELTE BTK Közép és Kora Újkori Magyar Tanszék - Transylvania Emlékeiért Egyesület, 2014
Almási Gábor: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541–1699, 3 vols. Vol. 1: Study Tours and Intellectual-Religious Relationships. Ed. by Gábor Almási, Szymon Brzeziński, Ildikó Horn, Kees Teszelszky, Áron Zarnóczki, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars (megjelenés előtt), 2014
Brzeziński, Szymon és Zarnóczki Áron: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541–1699, 3 vols. Vol. 2: Diplomacy, information flow and cultural exchange. Ed. by Gábor Almási, Szymon Brzeziński, Ildikó Horn, Kees Teszelszky, Áron Zarnóczki, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars (megjelenés előtt), 2014
Teszelszky, Kees: A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541–1699, 3 vols. Vol. 3: The making and uses of the image of Hungary and Transylvania. Ed. by Gábor Almási, Szymon Brzeziński, Ildikó Horn, Kees Teszelszky, Áron Zarnóczki, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars (megjelenés előtt), 2014
Kármán Gábor – Păun, Radu G. (szerk.): Europe and the "Ottoman World": Exchanges and Conflicts (Sixteenth to Seventeenth Centuries), Istanbul: The Isis Press (Centre d'Histoire Diplomatique Ottomane / Center for Ottoman Diplomatic History), 2013
Kármán Gábor, Kunčević, Lovro (szerk.): The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Leiden – Boston: Brill, 2013
Kármán Gábor és Kees Teszelszky: Bethlen Gábor és Európa., Budapest: ELTE BTK – Transylvania Emlékeiért, 2013
Kármán Gábor: The Diplomacy and Information Gathering of the Principality of Transylvania (1600−1650), A Divided Hungary in Europe..., vol. 2: Diplomacy... Ed. by G. Almási, S. Brzeziński, I. Horn, K. Teszelszky, Á. Zarnóczki (Newcastle: Cambridge Scholars), 2014
Teszelszky, Kees és Pusztái Gábor: In dienst van de VOC. Een voorlopige inventarisatie van Hongaren in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie, Tropisch avontuur. Hongaren in de Nederlandse kolonies. Acta Neerlandica (Debrecen) 10/2014 (megjelenés előtt), 2014
R. Várkonyi Ágnes: Evangélikusok Rákóczi kormányzatában, Historia Ecclesiastica, III, 53-76, 2012
Almási Gábor és Kiss Farkas Gábor: Introduction, Humanistes du bassin des Carpates II. Johannes Sambucus (Turnhout: Brepols), vii-lxxiv (megjelenés előtt), 2014
Zarnóczki Áron: Anglia követeinek tevékenysége a harmincéves háború első évtizedében, különös tekintettel a Bethlen Gáborral való kapcsolatukra, Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsony, 2010. július 9–10, 2011
Teszelszky, Kees: Respublica et Status Regni Hungariae. Magyarország kora-újkori reprezentációja Európában és a republikánus politikai gondolkodásban, Századvég, 3-11, 2011
Horn Ildikó: A fejedelmi tanács Bethlen Gábor korában., Századok 145, 997-1027, 2011
Almási Gábor: Introduction, A Divided Hungary in Europe..., vol. 1: Study Tours... Ed. by G. Almási, S. Brzeziński, I. Horn, K. Teszelszky, Á. Zarnóczki (Newcastle: Cambridge Scholars), 2014
Brzeziński, Szymon: Báthory István király alakja a 16.–17. századi lengyel királykatalógusokban., Sárkányok, főurak, asszonyok: A Báthoryak az európai művelődés- és irodalomtörténetben. szerk. Mercs István, Nyíregyháza (megjelenés előtt), 2014
Almási Gábor: Epistolographie, Renaissance-Humanismus. Lexikon zur Antikerezeption. Hrsg. Manfred Landfester. Der Neue Pauly –Supplemente, Band 9, megjelenés előtt, 2014
R. Várkonyi Ágnes: Információrobbanás a kora újkorban, Érték-Érted című sorozatban. Előadássorozat a Collegium Esztergom Egyesület támogatásával (videofelvétel), 2012
Brzeziński, Szymon: Reformation und Zeitalter der Konfessionen in Ost-/Südostmitteleuropa: Königreich Ungarn, Sehepunkte. Rezensionsjournal für Geschichtswissenschaften 13, Nr. 6, 2013
Brzeziński, Szymon: Konferencja „Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku [Uralkodói és főúri udvarok a késő középkorban és kora újkorban], Barok. Historia – Literatura – Sztuka, 2. sz., 2014
Brzeziński, Szymon: Báthory István király alakja a 16.–17. századi lengyel királykatalógusokban, Sárkányok, főurak, asszonyok: A Báthoryak az európai művelődés- és irodalomtörténetben, szerk. Mercs István, Nyíregyháza [megjelenés alatt], 2014
Horn Ildikó: The Princely Council in the Age of Gábor Bethlen, The Hungarian Historical Review 2, 824-855, 2013
Teszelszky, Kees: A magyar toposzok használata a kora újkori Németalföldön. (Szent Gellért, Szent István, Szűz Mária és a magyar korona megjelenése a németalföldi irodalomban, művészetben), in: Ajkay Alinka, Bajáki Rita (szerk.): Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Vác: Mondat, 123−150, 2013
R. Várkonyi Ágnes: Személyiség és politika − Esterházy Pál biográfiája mint interdiszciplináris kihívás, in:Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk. Ács Pál, Székely Júlia. Bp. (megjelenés előtt), 2014
Almási Gábor: A wrocławi Rehdiger-levelezésgyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtárban (kutatási beszámoló), Magyar Könyvszemle, 112-117, 2011
Teszelszky, Kees és Zászkaliczky Márton: A Bocskai-felkelés és az európai információhálózatok. Hírek, diplomácia és politikai propaganda, 1604–1606, Aetas, 27, 49-121, 2012
Almási Gábor: Touring Europe: Comparing East Central European Academic Peregrination in the Sixteenth and Seventeenth Century, A Divided Hungary in Europe..., vol. 1: Study Tours... Ed. by G. Almási, S. Brzeziński, I. Horn, K. Teszelszky, Á. Zarnóczki (Newcastle: Cambridge Scholars), 2014
Almási Gábor: Was Astronomy the Science of Empires? An Eighteenth-Century Debate in View of the Cases of Tycho and Galileo, Negotiating Knowledge, Decentering Empires: The Sciences of Heavens, Earth, and Man, c. 1550–1810, ed. by L. Kontle et al. (New York: Palgrave) (megjelenés előtt), 2014
Brzeziński, Szymon: Forms and Functions of the Image of Hungary in Poland-Lithuania, A Divided Hungary in Europe..., vol. 3: The image of Hungary... Ed. by G. Almási, S. Brzeziński, I. Horn, K. Teszelszky, Á. Zarnóczki (Newcastle: Cambridge Scholars), 2014
Brzeziński, Szymon és Zarnóczki Áron: Zone of conflict – zone of exchange. Introductory remarks on early modern Hungary in diplomatic and information networks, A Divided Hungary in Europe..., vol. 2: Diplomacy... Ed. by G. Almási, S. Brzeziński, I. Horn, K. Teszelszky, Á. Zarnóczki (Newcastle: Cambridge Scholars), 2014
Brzeziński, Szymon: Ostatni król przyrodzony. Jan Zygmunt Zapolya w literaturze siedmiogrodzkiej lat 70. XVI wieku, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 58 (megjelenés előtt), 2014
Kármán Gábor: Turks Reconsidered: Jakab Harsányi Nagy’s Changing Image of the Ottoman, Well-Connected Domains: Towards an Entangled Ottoman History. Ed. by Pascal W. Firges et al. (Leiden – Boston: Brill), 110–130, 2014
Kármán Gábor: Dynastia Rakoczych a plany podziału Polski w XVII w, W Sieci Historii: Miesięcznik o Polsce, historii i kulturze 13, no. 6, pp. 22–24., 2014
Teszelszky, Kees: In Search of Hungary in Europe: An Introduction, A Divided Hungary in Europe..., vol. 3: The imgae of Hungary... Ed. by G. Almási, S. Brzeziński, I. Horn, K. Teszelszky, Á. Zarnóczki (Newcastle: Cambridge Scholars), 2014
Teszelszky, Kees: Crown and Kingdom in the Republic: The Cultural Construction and Literary Representation of Early Modern Hungary in the Low Countries (1588–1648), A Divided Hungary in Europe..., vol. 3: The imgae of Hungary... Ed. by G. Almási, S. Brzeziński, I. Horn, K. Teszelszky, Á. Zarnóczki (Newcastle: Cambridge Scholars), 2014
R. Várkonyi Ágnes: Az emlékezés regiszterei, „Jól őrizd helyedet” Emlékezések Tarnai Andorra. Szerk. Tüskés Gábor (Budapest: reciti, 2014), 57-62, 2014
R. Várkonyi Ágnes: Hidak a századokon át (interjú), Liget, no. 9, 2014
R. Várkonyi Ágnes: Az európai jelenlét alternatívái, Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Maria Lupescu Mako, Oborni Teréz et al. (Kolozsvár) (megjelenés előtt), 2014
R. Várkonyi Ágnes: Politikai kultúra és információ a koraújkorban, MTA Székfoglalók (Bp: Akadémia) (megjelenés előtt), 2014
Brzeziński, Szymon: The Hungarian Historicial Review numery 1/2013, 4/2014 (recenzió), Odrodzenie i Reformacja w Polsce 58 (megjelenés előtt), 2014
Brzeziński, Szymon: New Hungarian scholarship on Gábor Bethlen, Acta Poloniae Historica, 110, no. 2 (megjelenés előtt), 2014
Almási Gábor: A Secretissima instructio (1620). A kora újkori politikai paradigmaváltás egy Bethlen-kori röpirat tükrében, ELTE BTK Közép és Kora Újkori Magyar Tanszék - Transylvania Emlékeiért Egyesület, 2014
Kees Teszelszky: Szenci Molnár Albert elveszettnek hitt Igaz Vallás portréja (1606) avagy holland–flamand–magyar szellemi kapcsolatok a kora újkorban - True Religion: a lost portrait by A, ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék - Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület, 2014
Kármán Gábor: Gábor Bethlen’s Diplomats at the Protestant Courts of Europe, The Hungarian Historical Review 2, 2013
Kármán Gábor: Попытки Ференца II Paкоци добиться oт Швеции поддержки Освободителььной войни, in: Кочегаров, Киилл A., Хаванова, Oльга В és Seres Attila (szerk.): Oсвободителььная война 1703–1711 гг. в Венгрии и диломатия Петра I. Moszkva: Nestor-Historia, 2013
Kármán Gábor: A konfesszionalizáció hasznáról és káráról: Egy paradigma margójára, in: Lukács Anikó (szerk.): Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség: A Hajnal István Kör 2011. évi győri konferenciájának kötete. 27–40, 2013
Kármán Gábor: Sovereignty and Representation: Tributary States in the Seventeenth-century Diplomatic System of the Ottoman Empire, in: Kármán Gábor – Kunčević, Lovro (ed.): The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Leiden – Boston: Brill, 155–185, 2013
Kármán Gábor: György Rákóczi II’s Attempt to Establish a Local Power Base among the Tributaries of the Ottoman Empire 1653–1657, in: Baramova Maria – Mitev, Plamen – Parvev, Ivan – Racheva, Vania (ed.): Power and Influence in South-Eastern Europe, 16-19th century. Berlin: LIT Verlag, 229–244, 2013
Kármán Gábor: The Networks of a Wallachian Pretender in Constantinople: The Contacts of the Future Voivode Mihail Radu 1654–1657, . in: Kármán Gábor – Păun, Radu G. (szerk.): Europe and the "Ottoman World": Exchanges and Conflicts (Sixteenth to Seventeenth Centuries). Istanbul: The Isis Press, 119–1, 2013
Kármán Gábor: The Hardship of Being an Ottoman Tributary: Transylvania at the Peace Congress of Westphalia, in: Strohmeyer, Arno – Spannenberger, Norbert (hrsg.): Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 163–183, 2013
Kármán Gábor: „Puzderia de religii” în Transilvania în relatarea de călătorie a studentului luteran Conrad Jacob Hiltebrandt, in: Bahlcke, Joachim–Gündisch, Konrad(ed.):Toleranţă,coexistenţă,antagonism:Percepţii ale diversităţii religioase în Transilvania,între Reformă şi Iluminism.Cluj,241–263, 2013
Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században: Harsányi Nagy Jakab élete, Budapest, L'Harmattan (Mikrotörténelem; 5.), 2013
Kármán Gábor, Kunčević, Lovro (szerk.): • The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Leiden – Boston: Brill, 2013
Kármán Gábor – Păun, Radu G. (szerk.): • Europe and the "Ottoman World": Exchanges and Conflicts (Sixteenth to Seventeenth Centuries), Istanbul: The Isis Press (Centre d'Histoire Diplomatique Ottomane / Center for Ottoman Diplomatic History), 2013
Kees Teszelszky: A magyar toposzok használata a kora újkori Németalföldön. (Szent Gellért, Szent István, Szűz Mária és a magyar korona megjelenése a németalföldi irodalomban, művészetben, in: Ajkay Alinka, Bajáki Rita (szerk.): Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Vác: Mondat, 123−150, 2013
R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség a 17-18. századi béketárgyalásokon és békekötésekben, Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar Tudományos Akadémia, 2013
R. Várkonyi Ágnes: Gábor Bethlen and His European Presence, Hungarian Historical Review Vol 2. No 4. 695-732, 2013
R. Várkonyi Ágnes: Bethlen Gábor jelenléte Európában, in: Kármán Gábor–Teszelszky, Kees (szerk.): Bethlen Gábor és Európa. Bp. ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék–Transylvania Emlékeiért Tud. Egy. 9−76, 2013
R. Várkonyi Ágnes: Az európai jelenlét alternatívái. Bethlen Gábor fejedelemmé választásának évfordulójára, Magyar Tudomány 174., 1194−1207, 2013
R. Várkonyi Ágnes: Herceg Esterházy Pál. A hiányzó életrajz kihívásai, in: Ács Pál (szerk.), Reneszánsz Kutatócsoport konferenciájának tanulmánykötete [Megjelenés előtt], 2014
R. Várkonyi Ágnes: Esélyek és alternatívák a szatmári béketárgyaláson., Hadtörténeti Közlemények, 2011
R. Várkonyi Ágnes: Evangélikusok Rákóczi kormányzatában, Acta Collegii Evangelici Prešoviensis megjelenés előtt, 2012
R. Várkonyi Ágnes: Comenius Európa békéjéről., Comenus és Európa Bibliotheca Comeniana XVI. Szerkeszti : Földy Ferenc Sárospatak, 11-23., 2012
Zarnóczki Áron: Anglia követeinek tevékenysége a harmincéves háború első évtizedében, különös tekintettel a Bethlen Gáborral való kapcsolatukra, Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsony, 2010. július 9–10, 2011
Kármán Gábor: Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után., L'Harmattan Kiadó Budapest, 2011
Kármán Gábor: Die beiden Hochzeiten des Zsigmond Rákóczi: Die Selbstdarstellungsmöglichkeiten des Fürstentums Siebenbürgen in Rahmen der dynastischen repräsentativen Öffentlichkeit Mit, Csaplár-Degovics Krisztián – Fazekas István (hrsg.): Geteilt – Vereinigt: Beiträge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit (16.-18. Jahrhundert). Berlin:, 2011
Vörös Péter: Forgách Zsigmond erdélyi expedíciója 1611-ben, Hadtörténelmi Közlemények, 2011
Teszelszky, Kees: Respublica et Status Regni Hungariae. Magyarország kora-újkori reprezentációja Európában és a republikánus politikai gondolkodásban, Századvég, 2011
Teszelszky, Kees: Diplomáciai iratok Németalföld és Magyarország között a Bocskai-felkelés alatt (1604-1606) Diplomáciai iratok Németalföld és Magyarország között a Bocskai-felkelés alatt, Réka Bozzay szerk., Magyarország és Németalföld kapcsolata (Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó) 59-89., 2011
Almási Gábor-Paola Molino: Nikodemismus und Konfessionalisierung am Hof Maximilians II., Frühneuzeit-Info, 2011
Almási Gábor: A wrocławi Rehdiger-levelezésgyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtárban (kutatási beszámoló), Magyar Könyvszemle, 2011
Horn Ildikó: A fejedelmi tanács Bethlen Gábor korában., Századok, 2011
Almási Gábor: Tycho Brahe and the Separation of Astronomy from Astrology: The Making of a New Scientific Discourse., Science in Context 26/1. 3–30., 2013
Brzeziński, Szymon: Ciągłość i zmiana w historii granicy polsko-węgierskiej/polsko-siedmiogrodzkiej w XVI–XVII wieku., „Granice” i „pogranicza” w badaniach historycznych i antropologicznych. red. P. Figurski, M. Sas. Warszava, 37–43., 2012
Horn Ildikó: Egy különleges születésnapi ajándék. János Zsigmond s az 1564. évi tordai országgyűlés., Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk.: Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp. 117–125., 2012
Kármán Gábor: II. Rákóczi György 1657. évi lengyelországi hadjáratának diplomáciai háttere., Századok 146, 1049–1084., 2012
Sánta Ákos: Egy erődváros a korszakváltás idején. Érsekújvár telkeinek összeírása és a város újra települése a török kiűzése után., Végvár és társadalom a korszakváltás idején. Eger (Studia Agriensia 30.) 165-180., 2012
Teszelszky, Kees: Az igaz Vallás portréja avagy Szenci Molnár Albert 1606-as kiadású, eddig ismeretlen röpirata európai szellemi háttérrel., Magyar Könyvszemle 128/1 1–20., 2012
R. Várkonyi Ágnes: Magyar udvar Nikomediában. Identitás és udvari kultúra az emigrációban., Identitás és kultúra a török hódoltság korában Szerk.: Ács Pál, Székely Júlia Bp. 530-560., 2012
R. Várkonyi Ágnes: Sónk és kenyerünk. A Rákóczi kor sóbányászatáról és só kereskedelméről., Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerkesztette: Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Budapest, 223-238., 2012
R. Várkonyi Ágnes: A békekötés kultúrájának „realista lényeglátó” folytonossága., Bíbó 100. Szerkesztette Dénes Iván Zoltán. Bíbó István Szellemi Műhely. Budapest, 331-350., 2012
R. Várkonyi Ágnes: Végig nem vitt viták. A szatmári béke historiográfiája., Századok 146 4. sz. 763-798., 2012
R. Várkonyi Ágnes: Očevi i sinovi. Naraštaji i virednosni sustavi u obitelji Zrinski, Susreti dviju Kultúra Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti. Glavna urednica Romana Horvat Matica Hravska Zagreb, 317-352., 2012
R. Várkonyi Ágnes: „Örökül a következő nemzedéknek” A folyamatosságról a magyar történetírásban., A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerkesztette: Baráth Magdolna Molnár Antal. Bp. 43-60., 2012
R. Várkonyi Ágnes: Ars memoriae., Zrínyi Újvár emlékezete. Szerk Hausner Gábor Bp., 2012
R. Várkonyi Ágnes: Kontinuitás és diszkontinuitás: változatok Közép-Európára., Végvár és társadalom a korszakváltás idején. Szerkesztette Berecz Márton, Rémiás Tibor Studia Agriensia 30. Eger, 5-20., 2012
Kármán Gábor, Kees Teszelszki: Bethlen Gábor és Európa., Budapest (megjelenés előtt), 2013
Almási Gábor, Kiss Farkas Gábor: Humanistes du bassin des Carpates II. Johannes Sambucus., Turnhout: Brepols (Europa Humanistica) megjelenés előtt, 2013
Almási Gábor: Bethlen Gábor és a törökösség kérdése a korabeli propagandában és politikában., In Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Kármán Gábor, Teszelszky Kees. Budapest megjelenés előtt, 2013
Brzeziński, Szymon: Báthory István király alakja a 16.–17. századi lengyel királykatalógusokban., Sárkányok, főurak, asszonyok: A Báthoryak az európai művelődés- és irodalomtörténetben. szerk. Mercs István, Nyíregyháza megjelenés előtt, 2013
Brzeziński, Szymon: Konferencja „Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku., Barok. Historia – Literatura – Sztuka 1. sz. megjelenés előtt, 2013
Horn Ildikó: Erdélyi diplomata karrierek a 17. század első felében., Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Kármán Gábor, Kees Teszelszki. Budapest, megjelenés előtt, 2013
Zarnóczki Áron: Angol követjelentések Bethlen Gábor első hadjáratáról és a nikolsburgi békekötésről (1619–1622), Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Kármán Gábor, Kees Teszelszki. Budapest, Megjelenés előtt, 2013
Kármán Gábor: Külföldi diplomaták Bethlen Gábor szolgálatában., Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Kármán Gábor, Kees Teszelszki. Budapest Megjelenés előtt, 2013
Kármán Gábor: Kísérletek svéd szövetség biztosítására II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához., Hadtörténelmi Közlemények, megjelenés előtt, 2013
Kármán Gábor: Mihnea támogatói: Egy havasalföldi trónkövetelő kapcsolathálója Konstantinápolyban 1654–1657., Korall 50. sz. megjelenés előtt, 2013
Sánta Ákos, Vörös Péter: Munkács 1711. Végjáték a Latorca mellett., Hadtörténelmi Közlemények 126. évf. 2. sz. megjelenés előtt, 2013
Teszelszky, Kees: A Bocskai-felkelés és az európai információhálózatok: Hírek, diplomácia és politikai propaganda, 1604-1606., Aetas 28/1 megjelenés előtt, 2013
Teszelszky Kees: Magyarország és Erdély képe Németalföldön a Bocskai-felkelés és Bethlen Gábor hadjáratai idején 1604–1626., Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Kármán Gábor, Kees Teszelszki. Megjelenés előtt, 2013
R. Várkonyi Ágnes: Információrobbanás a kora újkorban, Érték-Érted című sorozatban. Megjelenés előtt, 2013
R. Várkonyi Ágnes: Az európai jelenlét alternativái., Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Kármán Gábor, Kees Teszelszki. Megjelenés előtt, 2013
Kármán Gábor, Kees Teszelszki: Bethlen Gábor és Európa., Budapest: ELTE BTK – Transylvania Emlékeiért, 2013
Almási Gábor, Kiss Farkas Gábor: Humanistes du bassin des Carpates II. Johannes Sambucus., Turnhout: Brepols (Europa Humanistica) megjelenés előtt, 2014
Almási Gábor: Bethlen Gábor és a törökösség kérdése a korabeli propagandában és politikában, in: Kármán Gábor – Teszelszky, Kees (szerk.): Bethlen Gábor és Európa. Budapest: ELTE BTK – Transylvania Emlékeiért, 311-366, 2013
Zarnóczki Áron: Angol követjelentések Bethlen Gábor első hadjáratáról és a nikolsburgi békekötésről (1619–1622), Kármán Gábor – Teszelszky, Kees (szerk.): Bethlen Gábor és Európa. Budapest: ELTE BTK – Transylvania Emlékeiért, 129-143, 2013
Kármán Gábor: Kísérletek svéd szövetség biztosítására II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához., Hadtörténelmi Közlemények, 126, 116–133, 2013
Kármán Gábor: Mihnea támogatói: Egy havasalföldi trónkövetelő kapcsolathálója Konstantinápolyban 1654–1657, Korall 50, 7-29, 2012
Sánta Ákos: Munkács 1711. Végjáték a Latorca mellett., Hadtörténelmi Közlemények 126. évf. 2. sz., 549-569, 2013
Kees Teszelszky, Zászkaliczky Márton: A Bocskai-felkelés és az európai információhálózatok: Hírek, diplomácia és politikai propaganda, 1604-1606., Aetas 27/4, 49-121, 2012
Teszelszky Kees: Magyarország és Erdély képe Németalföldön a Bocskai-felkelés és Bethlen Gábor hadjáratai idején 1604–1626., Kármán Gábor – Teszelszky, Kees (szerk.): Bethlen Gábor és Európa. Budapest: ELTE BTK – Transylvania Emlékeiért, 203-245, 2013
Almási Gábor: The Humanist Dog, in: Machtelt Israëls and Louis A. Waldman (eds.): Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Florence, vol. 2, 392–398., 2013
Almási Gábor: Rethinking Sixteenth-Century ‘Lutheran Astronomy’, Intellectual History Review vol 24, 1−16, 2014
Almási Gábor, Kiss Farkas Gábor: Szöveggondozás és kapcsolatápolás. Zsámboky János életműve a reneszánsz filológia tükrében, Irodalomtörténeti Közlemények 117 (2013), 627−691, 2013
Szymon Brzeziński: Reformation und Zeitalter der Konfessionen in Ost-/Südostmitteleuropa: Königreich Ungarn, Sehepunkte. Rezensionsjournal für Geschichtswissenschaften 13, Nr. 6, 2013
Szymon Brzeziński: Konferencja „Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku [Uralkodói és főúri udvarok a késő középkorban és kora újkorban], Barok. Historia – Literatura – Sztuka (2013), 2. sz. [megjelenés alatt], 2014
Szymon Brzeziński: Báthory István király alakja a 16.–17. századi lengyel királykatalógusokban, Sárkányok, főurak, asszonyok: A Báthoryak az európai művelődés- és irodalomtörténetben, szerk. Mercs István, Nyíregyháza [megjelenés alatt], 2014
Horn Ildikó: Hendrick Goltzius: somlyói Báthory Boldizsár képmása, 1583, Művészettörténeti Értesítő, 62/6, 295−302, 2013
Horn Ildikó: The Princely Council in the Age of Gábor Bethlen, Historical Review 2, 824-855, 2013
Kármán Gábor: Külföldi diplomaták Bethlen Gábor szolgálatában, Kármán Gábor – Teszelszky, Kees (szerk.): Bethlen Gábor és Európa. Budapest: ELTE BTK – Transylvania Emlékeiért, 145–182, 2013
R. Várkonyi Ágnes: Jezsuiták a Fejedelem pályafordulóin, Jezsuiták Sárospatakon. Szerk. Szabó Irén (Sárospatak) (megjelenés előtt), 2014
R. Várkonyi Ágnes: Európa Zrínyije Kiállítás katalógus, in: Magyar Nemzeti Galéria november 18-án megnyíló Zrínyi kiállításának magyarul és angolul megjelenő katalógusa (szerk: Rostás Tibor), 2014
Teszelszky, Kees: Wirklichkeitsgetreue Darstellungen der ungarischen Krone um 1608, Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten István Fazekas. Szerk. von Anna Fundárková et al. Bécs, 133-141, 2014
Kármán Gábor: Bajor követ Bethlen Gábor esküvőjén, Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Maria Lupescu Mako, Oborni Teréz et al. (Kolozsvár) (megjelenés előtt), 2014
Teszelszky, Kees: Elias Berger "Historia Ungarica" című művének keletkezése és hattere (1603/4-1645), Clio inter arma. Tanulmányok a 16–18. századi magyarországi történetírásról, szerk. Tóth Gergely, Budapest (megjelenés előtt), 2014

 

Events of the project

 
2016-02-16 10:19:05
Résztvevők változása
2010-12-06 11:11:18
Résztvevők változása
2010-05-31 20:48:12
Résztvevők változása
Back »