Hungary and the Papacy (13–20. centuries) – Institutional Analyses  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
82307
Type NN
Principal investigator Tusor, Péter
Title in Hungarian Magyarország és a pápaság (13–20 sz.) – Intézménytörténeti részanalízisek
Title in English Hungary and the Papacy (13–20. centuries) – Institutional Analyses
Keywords in Hungarian Hungarica-feltárás (Camera Apostolica, Prop. Fide, Consist. Pontif., Pápai Államtitkárság); politika, diplomácia, művelődés és egyháztörténeti vizsgálatok, archontológiai és proszopográfiai elemzések
Keywords in English Research, analysis, edition of historical documents relating to Hungary and Rome; Archives of Apostolic Chamber, Propaganda Fide, Pontifical Consistories, Secretariate of State; Vienna Sate Archives
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Church history
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Történettudományi Intézet (Pázmány Péter Catholic University)
Participants Antal, Beatrix
Csíky, Balázs
Fazekas, István
Fedeles, Tamás
Gárdonyi, Máté
Kiss, Gergely Bálint
Koltai, András
Palotai, Ágnes
Rétfalvi, Balázs
Szirtes, Zsófia Teréz
Tóth, Krisztina
Starting date 2011-01-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 30.896
FTE (full time equivalent) 11.84
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett kutatás majd másfél évtizedes, a magyar–szentszéki történeti kapcsolatokra irányuló elemzések szerves folytatása. E kutatások középpontjában a kora újkor időszaka és a kapcsolatoknak a Habsburg uralmi rendszer keretében történő analizálása áll. Magyarország és a pápaság nexushálózatának időbeli perspektíváinak köszönehetően vizsgálatainkat domináns, részben historiográfiai jellegű kitekintés jellemzi mind a középkor, mind pedig a modernebb korok felé – miként jelen projektet is.
A kutatás alapvetően a fő forrásőrző lelőhelyek: a Vatikáni Titkos Levéltár és a Bécsi Állami Levéltár kiaknázatlan archivisztikai fondjainak feltárására és intézménytörténeti szempontú feldolgozására irányul. A feldolgozás formája: 1) a nemzetközi tudományosság számára is hozzáférhető idegennyelvű szakcikkek rangos periodikumokban, 2) kötetszerű forráspublikációk az e célra létesített specifikus könyvsorozatban (Collectanea Vaticana Hungariae).
A kutatási tervben részletezett program megvalósulása Magyarország és Róma történeti kapcsolatainak új adatok és szempontok mentén történő elemzésén túl hozzá fog járulni a pápaság és a Habsburg-birodalom, illetve Magyarország és a Habsburgok viszonyrendszerének árnyaltabb megismeréséhez is. Végső célja ugyanakkor nem más, mint közelebb kerülni egy vonatkozó komplex: politika-, diplomácia-, egyház- és művelődéstörténeti nagymonográfia megírásához.
A bekapcsolódást a nemzetközi szakmai diskurzusba a viterbói egyetemmel történő együttműködés segíti nagymértékben elő. A projekt fontosabb eredményeit közösen szervezett nemzetközi konferencián fogjuk ismertetni.
Summary
The bulk of this research project – as an organic continuation of previous researches on the relationship between the Habsburgs/Hungary and Rome in the early modern period with an outlook on other ages – will be constituted by uncovering archival source materials, most dominantly in the various divisions of the Archivio Segreto Vaticano and Österreichisches Staatsarchiv, which will be followed by their processing and the publication of the results in the form of research studies and articles in internationally accessible languages (German, English and Italian), or in Hungarian with detailed summaries.
The language of the planned source-publications will be Latin (and Italian). The possible and planned places of publication are prominent international periodicals, and the thematic series (Collectanea Vaticana Hungariae) under our editorship.
Our research program – detailed in the research plan – and its aims will greatly contribute to the understanding of the peculiar integration that was realised between the papacy and the Habsburg Empire and between Hungary and the Habsburgs. Through our work Hungarian historiography will also become better integrated into international and Italian scholarly research. After this basic research has been finished, in the form of partial and case studies and source-publications, all these can become component parts of a later great monograph on the multi-faceted political, religious and cultural relationships between Hungary and Rome.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt legfőbb, tudománystratégiai jelentőségű eredménye, hogy nemzetközi együttműködés keretében sikerült a vatikáni magyar kutatások expanzív folytatását megalapozni. A fontosabb elvégzett területek a következők. 1) a konzisztoriális és kamarai középkori anyag feldolgozása. Ez nemcsak ismeretlen adatok tömegével gyarapítja ismereteinket a magyar történelemről, hanem lehetővé teszi, hogy a kutatói figyelem és energia más, fontos területek felé forduljon (bullák, brévék, szupplikációk). 2) A magyar történettudomány és irodalomtörténet-tudomány egyik kurrens területe a Pázmány-kutatás. A vatikáni konzisztoriális és diplomáicia fondok segítségével nagyszababású monográfia keretében szubstanciálisan sikerült módosatani az egyetemalapító főpap „történelmi helyztebekerülését”, amelnyek külön aktualitást ad a közelgő 400. évforduló. 3) A kiterjedt misssziótörténeti kutatásokat sikerült érdemben gazdagítani, az egyik legnagyobb szabású monográfia, a pálos missziók történetének sajtó alá rendezésével. 4) Két világháború között diplomáciai fondok invenatariálizálása. Mintát kínál a követkző fondnyitási időszakok módszeres feltárásának metodikájára. Értékes információkat szolgáltat a még mindig a közérdeklődést kiváltó kérdésekben (Horthy, legitimizmus stb.), egyháztörténeti szempontból pedig az egyházmegye-történethez. 5) Sikerült a kutatás nemzetközi integrációját bővíteni a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulója kapcsán a Történettudományok Pápai Bizottságával. Kiváltképp e téren tekinthető jelentősnek egyetemi hallgatók bevonása a kutatómunkába.
Results in English
The main, scholarship strategic result of the project is, that it was managed to establish the expansive continuation of the Hungarian research in the Vatican in the frame of an international cooperation. The most significant tasks performed are the following: 1) The processing of medieval consistorial and chamber material. It not only enriches our knowledge about the Hungarian history through mass of unknown data, but also enables the researchers’ attention and energy to turn in the direction of other important subjects (bulls, breves, supplications). 2) One of the current fields of the historiography and literary history is the Pázmány-research. With the help of the consistorial and diplomatic fonds of the Vatican it was succeeded in modifying substantially the picture about “the historical getting into position” of the university founder prelate in the frame of a monumental monograph to which a peculiar actuality is given by the forthcoming 400th anniversary. 3) It was managed to enrich considerably the extensive researches about the history of the missions by the redacting of one of the most notable monographs about the history of the Pauline missions. 4) Making an inventory of the Hungarian relating diplomatic fonds concerning the material between the two world wars. It offers a model for the methodology of the systematic exploration of the fonds to be made accessible in the future. It provides valuable information about such questions that are still triggering public interest (Horthy, legitimism etc.) and about the history of dioceses from the point of view of church history.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=82307
Decision
Yes

 

List of publications

 
Péter Tusor: The Papal Consistories and Hungary in the 15th–16th centuries: To the history of the Hungarian Royal Patonage and Supremacy, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE 2012. 186 p. (Collectanea Vaticana Hungariae; Classis II, tom. 4.) (ISBN:978 963 308 064 1), 2012
Tusor Péter (szerk.): Magyarország és a római Szentszék (Források és távlatok), Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE 2012. 466 p. Collectanea Vaticana Hungariae, Classis I, vol. 8.) (ISBN:978 963 308 063 4), 2012
Tusor Péter: Pázmány és Klesl levélváltása 1626/1627 fordulóján: (Forrásközlés a firenzei Magalotti-levéltárból), Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, 2012. 119-135., 2012
Tusor Péter; Tóth Krisztina: Az újonnan megnyitott vatikáni fondok és a magyar történetkutatás,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, 2012. p. 203–252., 2012
Tusor Péter: Lukcsics József elfeledett okmánytára a Camera Apostolica magyarországi forrásairól, EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 13:(1) pp. 67-79. (2012), 2012
Fedeles Tamás: Az Apostoli Kamara középkori nyugtái,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, 2012. p. 11-25, 2012
Nemes Gábor: VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi (1523–1526). Adatok a Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolataihoz, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, 2012. p. 51-69, 2012
Fazekas István: A magyar püspökök pápai megerősítése (kinevezése) 1554-ben. Bécsi levéltári források tükrében,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, 2012. p. 71-87, 2012
Tóth Krisztina: Egy apostoli adminisztrátori kinevezés háttere. Gróf Mikes János lemondása a szombathelyi püspökségről,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, 2012. p. 281-327, 2012
Rétfalvi Balázs: A vatikáni magyar követség villája és az Opus Dei,, Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, 2012. p. 347-367, 2012
Palotai Ágnes (ford.): Hungary and the Holy See of Rome (Souerces and Perspectives), Collectanea Vaticana Hungariae I/8, Budapest; Róma: Gondolat ; PPKE, 2012. p. 447-464., 2012
Monostori Tibor, Martí Tibor, Tusor Péter: Pázmány Péter kiadatlan követi instrukciója: (1632. február 14.), MAGYAR SION, 2013
Tusor Péter: A jezsuita Pázmány szomaszka szerzetessége. Miért?, Fodor György, Sarbak Gábor (szerk.) Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére Budapest: Szent István Társulat, pp. 177-186., 2013
Tusor Péter: A legkorábbi Pázmány-portré "rejtélye", MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 62:(2) pp. 303-310., 2013
Tusor Péter: Carlo Caraffa pápai nuncius első relációja a bécsi udvarról, FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK 20:(4) pp. 221-256., 2013
Péter Tusor: Kardinalsnominierungen der Habsburger im 17. Jahrhunder, RÖMISCHE HISTORISCHE MITTEILUNGEN 55: pp. 271-322., 2013
Tusor Péter: Ki lehetett Pázmány jezsuita feljelentője?, Ajkay Alinka, Bajáki Rita (szerk.) Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére Vác: MondAt Kiadó, pp. 441-448., 2013
Tusor Péter: Pázmány és a pápaság, MAGYAR TUDOMÁNY 174: pp. 544-547., 2013
Péter Tusor: Why did Pázmány of the Jesuit Order Become a Somascan?, Fodor Pá et al. (szerk.) More Modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident, Budapest, Argumentum, pp. 529-538., 2013
Krisztina Tóth: The echo of a pontifical initiative: The beginnings of the Opus Vocationis in the diocese of Szombathely, NOTES ET DOCUMENTS 36:(25-26) pp. 68-79., 2013
Tóth Krisztina: The Papacy and the Local Churches (16th–20th centuries): Budapest, 2013. május 8–12., EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 14:(4) pp. 107-115., 2013
Tóth Krisztina: A szombathelyi egyházmegye (1936-1944): Grősz József szombathelyi egyházkormányzása, PPKE BTK, 2013
Péter Tusor: Bericht der päpstlichen Diplomatie über denWiener Hof (Herbst 1621), Anna Fundarková; István Fazekas (Hg.), Die weltliche und kirchliche Elite... am Wiener Kaiserhof im 16.–17. Jahrhundert. Wien: pp. 77-102., 2013
Tusor Péter: Egy "epizód" Magyarország és a római Szentszék kapcsolataiból: Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése: (Mikropolitkai tanulmány) 362 p. 2013. (Disszertáció: MTA), Magyar Tudományos Akadémia, 2013
Péter Tusor: Gli agenti dei prelati ungheresi a Roma nel Seicento, QUELLEN UND FORSCHUNGEN AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN (ISSN: 0079-9068) 92: pp. 359-380., 2012
Tusor Péter: Nemzeti zsinat, 1648. Katolikus rendi autonómiatörekvés a kora újkori Magyarországon, Balogh Margit et al., Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században, Budapest; Pécs, 69-130., 2014
Tusor Péter: A Szentszék és a magyarországi katolicizmus a 17. században: Svatá Stolica a katolicizmus v Uhorsku v 17. storocí, P. Kónya, ekatolizáció, ellenreformáció és katolikus megújulás Magyarországon: Rekatolizácia, protireformácia a katolicka restaurácia v Uhorsku, Eperjes 2014, 207-223, 2014
Tusor Péter: Pázmány pápai bullái és palliuma. (Adatok az esztergomi érseki szék 1616. évi római konzisztoriális betöltéséhez), Kádár Zs. et al., Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára, Budapest 2014, 257-276, 2014
Tusor Péter, Fedeles Tamás, Nemes Gábor et al.: Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536) I-II, CVH I/9-10, Budapest Róma 2014, lxiv+384+488 p., 2014
Péter TUsor, Matteo Sanfilippo: IL PAPATO E LE CHIESE LOCALI. Studi = THE PAPACY AND THE LOCAL CHURCHES. Studies, Viterbo, 2014, 482 p., 2014
Péter Tusor: Episcopalist Crisis in the Hungarian Episcopate (1639), Il Papato e le chiese locali, op. cit., 147-166., 2014
Tusor Péter: Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése: A Habsburg-, a pápai udvar és Magyarország az 1610-es évek derekán, SZÁZADOK (ISSN: 0039-8098) 145: (5) pp. 1081-1110. (2014), 2014
Péter TUsor: La Santa Sede e l’Ungheria durante il pontificato di Innocenzo XI, Richard Bösel et al., Innocenzo XI Odescalchi: Papa, politico, committente, ROma, VIella, 209-220, 2014
Tusor Péter: Dynastic Politics, Diplomacy and the Catholic Church: Péter Pázmány’s 1616 Appointment as Archbishop of Esztergom, A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks and Representations, 1541–1699, Newcastle upon Tyne 2014, 149-182., 2014
Tusor Péter: A konstanzi bulla „alkalmazasa”. A magyar kiralyi főkegyuri jog a 15–16. szazadban, Bárány Attila, "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debrecen, 219-239, 2014
Tóth Krisztina: Akik nem voltak ott az 1938-as világkongresszuson. A román görögkatolikus püspökök távolmaradása, Lymbus – Magyarságtudományi forrásközlemények, 2014, 309–318, 2014
Tóth Krisztina: A káptalanok 1936-os értekezletének tanulságai, Egyháztörténeti Szemle 15 (2014) 4, 71–96., 2014
Rétfalvi Balázs: Czapik Gyula 1948-as római útja és az apostoli vizitáció ügye, Egyháztörténeti Szemle 2011/2. 338., 2011
Rétfalvi Balázs: Sárközy Pál főapáti kinevezése., Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon, Pannonhalm, 341-357, 2012
Rétfalvi Balázs: L’Archivio della Nunziatura Apostolica in Italia, I, (1929-1939). Cenni storici e Inventario. A cura di Giovanni Castaldo – Giuseppe Lo Bianco [Collectanea Archivi Vaticani 82], Századok 2013 (147. évf.) 1, 236238-, 2013
Rétfalvi Balázs: Kovács Sándor útja a püspöki székhez., Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2014 (26. évf.) 3-4, 2746, 2014
Tusor Péter: XI. Ince pápa és Magyarország,, VIGILIA 77:(8) pp. 580-586. (2012), 2012

 

Events of the project

 
2014-01-02 14:06:39
Résztvevők változása
2013-07-11 11:56:20
Résztvevők változása
2012-11-03 15:54:07
Résztvevők változása
2011-06-21 12:40:51
Résztvevők változása
2010-12-15 13:25:50
Résztvevők változása
Back »