EFL and translational discourse production: a study of discourse and individual variables  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83243
Type K
Principal investigator Károly, Krisztina
Title in Hungarian Idegen nyelvi és fordítási szövegalkotás: szöveg- és egyéni változók kapcsolatának vizsgálata
Title in English EFL and translational discourse production: a study of discourse and individual variables
Keywords in Hungarian szövegalkotás, szövegváltozók, egyéni változók, fordítás
Keywords in English discourse production, discourse variables, individual variables, translation
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Applied linguistics
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute of English and American Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Károly, Adrienn
Tankó, Gyula
Wein Csizér, Katalin
Starting date 2011-02-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 12.797
FTE (full time equivalent) 8.58
state closed project
Summary in Hungarian
A diskurzuskompetencia fejlesztése jóval kisebb hangsúlyt kap a nyelvoktatásban és a fordítóképzésben mint a kommunikatív kompetencia más összetevői (pl. a grammatikai kompetencia), annak ellenére, hogy bizonyítást nyert az interkulturális kommunikációban betöltött kimagasló jelentősége. Ez a kutatás a magyar anyanyelvű angol nyelvtanulók/nyelvhasználók eredeti és fordítási szövegalkotási sajátosságait tárja fel a tudományos, a média és az EU szaknyelv területén. Mivel igen keveset lehet tudni arról, hogy bizonyos egyéni változók (pl. a motiváció, az attitűd, a nyelvi képességek) miként befolyásolják az eredeti és a fordítási szövegalkotást, a vizsgálat során kifejlesztünk egy olyan elemzési módszert is, amely lehetővé teszi az egyéni változók szövegalkotásban betöltött szerepének szisztematikus vizsgálatát. Az adatok kvantitatív és kvalitatív elemzése nyomán a kutatás olyan eredményekkel szolgál, amelyek közvetlenül felhasználhatók az angol nyelvtanítás és a fordítóképzés területén, s ezáltal hozzájárulnak a magyar anyanyelvű angol nyelvtanulók/-használók versenyképességének növeléséhez az EU-ban és a világon. A kutatás fontos elméleti eredményekkel gazdagít számos tudományterületet: a diskurzuselemzést, a korpusz-alapú kutatást, a műfajelemzést, a kontrasztív retorikát, a fordítástudományt, valamint az egyéni változók kutatását.
Summary
Despite its stated significance in successful intercultural communication, the development of discourse competence receives less attention in language teaching and translator training than the other components of communicative competence (e.g., grammatical competence). Therefore this research project intends to reveal the stereotypical characteristics of the original and translational discourse production of Hungarian EFL speakers/learners in the fields of academic, media and EU discourse. Furthermore, as there is hardly any research on the influence particular individual variables (i.e., ID-type variables such as motivation, aptitude, attitude) play in original FL and translational discourse production, this study also develops means which allow for the study of the role of individual variables in EFL discourse production. Based on qualitative and qualitative analyses of the data, the research project provides results that may be fed into the practice of EFL teaching and translator training and thus enhance the competitiveness of Hungarian language learners/users in the EU and worldwide. The research yields significant outcomes for the theory of discourse analysis, corpus-based research, genre analysis, contrastive rhetoric, translation studies and ID research.

 

Final report

 
Results in Hungarian
E kutatás a magyar anyanyelvű angol nyelvhasználók eredeti és fordítási szövegalkotási sajátosságait tárja fel a tudományos, a sajtó- és az EU szaknyelvi szövegekben, és egy olyan elemzési módszert fejleszt ki, amely kimutatja az egyéni változók (pl. motiváció, attitűd) hatását is az idegen nyelvű szövegalkotásra. A program során (1) kidolgoztunk elméleti alapú elemző modelleket a szövegszintű stratégiák azonosítására, (2) az angol szakos hallgatók motivációs, attitűd és diskurzusváltozói tekintetében kimutattuk, hogy pozitív hozzáállásuk ellenére is a hallgatóknak csupán egyharmada képes magas szintű önszabályzó stratégiák alkalmazására, (3) a diákok írásbeli érvelő és tömörítő készsége gyenge, de javítható az önszabályzó tevékenység fejlesztésével, (4) az esszé és a tömörítési feladatok összehasonlító elemzése ez utóbbi nagyobb hatékonyságát igazolta a tudományos íráskészség fejlesztésében és (5) a tanulói fordítási szövegalkotás vizsgálata azt mutatja, hogy az EU szövegek fordítása a BA képzések szerves részévé vált a munkaerő-piaci igények miatt, valamint azért, mert fejleszti a hallgatók általános és téma-specifikus tudását épp úgy, mint számos műfaji készséget. Az eredmények felhasználhatók az angol nyelvtanítás és a fordítóképzés területén, és fontos ismeretekkel gazdagítják a diskurzus- és a műfajelemzést, a kontrasztív retorikát, a fordítástudományt, valamint a korpusz-alapú és az egyéni változók vizsgálatára irányuló kutatásokat.
Results in English
This research explores the original and translational discourse production of Hungarian EFL speakers in academic, news and EU discourse, and offers means to study the role of individual variables (e.g., motivation, attitude) in EFL discourse production. It developed (1) theory-based analytical models for the study of discourse level strategies; (2) in view of the relationship between the motivational, attitude and discourse variables of English majors in academic writing, it showed that despite positive attitudes, only one third of the students exhibit the highest level of self-regulatory strategy use; (3) students’ written argumentation and summarisation skills were weak but improvable with concomitant self-regulation ability development; (4) the comparison of essay and summary tasks found the latter to be more efficient in academic skills development; (5) the analysis of learner translational discourse production indicated that EU translation is an integral part of the English BA programmes because of workplace expectations and because it develops general and field-specific knowledge, as well as several transferable generic skills. The outcomes aid EFL teaching and translator training and yield novel insights for discourse and genre analysis, corpus-based research, contrastive rhetoric, translation studies and ID research.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83243
Decision
Yes

 

List of publications

 
Károly Krisztina: A retorikai struktúra műfaji szempontú elemzésének módszereiről a magyar—angol sajtófordításban, Fordítástudomány, 15(1), 5-30., 2013
Károly Krisztina: A referenciális kohézió fordításának kérdéseiről a magyar—angol sajtófordításban., In Bárdosi V. (szerk.), Reáliák – a lexikográfiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések (247-257). Budapest: Tinta Könyvkiadó., 2013
Tankó Gyula: Paraphrasing, summarising and synthesising skills for academic writers: Theory and practice., Budapest: Eötvös University Press., 2013
Károly Krisztina: Szövegalkotás a fordításban: A retorikai szerkezet újrateremtésének vizsgálata., „Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák”. A Modern Filológiai Társaság 30. jubileumi konferenciája. ELTE BTK, Budapest., 2013
Csizér Kata & Tankó Gyula: The relationship between individual differences and argumentative writing skills., IATEFL-Hungary Conference, 2013
Károly Adrienn: Integrating vocational translation with an English BA program: A Hungarian case study., Rethinking Perspectives in Translation Research and Practice – Nemzetközi konferencia. Hankuk Egyetem, Dél-Korea, Szöul. 2013. október 18–19., 2013
Károly Krisztina: Szövegkohézió és fordítás: a referenciális kötések célnyelvi újrateremtésének problematikája a magyar—angol fordításban., XXIII. MANYE Kongresszus. „Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák”. ELTE BTK, Budapest., 2013
Csizér Kata & Piniel Katalin: A nyelvtanulási motiváció, szorongás és énhatékonyság dinamikus alakulása a tudományos íráskészség órán, XXIII. MANYE Kongresszus. „Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák”. ELTE BTK, Budapest., 2013
Károly Krisztina: Translation in the media: rhetorical structure and news content in Hungarian-English news translation., 5th International Language in the Media Conference. Redefining journalism: Participation, practice, change. Queen Mary, University of London, London, Egyesült Királyság., 2013
Tankó Gyula & Csizér Kata: Investigating English majors' individual differences through their argumentative writing processes., HUSSE Konferencia, Budapest., 2013
Tankó Gyula & Csizér Kata: Individual differences and argumentative writing: A quantitative investigation into possible relationships, AAAL Konferencia, Dallas, TX, USA., 2013
Tankó Gyula: A genre analysis of MA thesis abstracts, AACL 2013 Conference, San Diego, United States of America, 2013
Tankó Gyula: The quality of argumentation in EFL student writing, AAAL 2013 Conference, Dallas, United States of America, 2013
Tankó Gyula, Csizér Kata: Investigating English majors’ individual differences through their argumentative essays, V. Ruttkay & B. Gárdos (Eds.), Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English (pp. 701–718). Budapest: L’Harmattan Publishing House., 2014
Csizér Kata, Tankó Gyula: A motiváció vizsgálata egy tudományos íráskészséget fejlesztő órán, Modern Nyelvoktatás, 20(3), 3–13, 2014
Tankó Gyula, Csizér Kata: English majors' individual differences and argumentative academic writing., Paper presented at the Academic Writing in Eastern Europe Conference, Timisoara, Romania., 2014
Tankó Gyula: Academic guided summary writing in English and Hungarian., Paper presented at the Writing Research Conference, Amsterdam, The Netherlands, 2014
Tankó Gyula: Measuring summary writing skills., Paper presented at the Writing Research Conference, Amsterdam, The Netherlands, 2014
Tankó Gyula: Straddling the information tsunami: Guided summary writing for EFL learners preparing for effective functioning in a professional environment., Paper presented at the 4th International Conference Applied Linguistics and Professional Practice: Learning through and for Professional Practice, Geneva, Switzerland., 2014
Tankó Gyula: Az irányított tömörítés és szerepe a versenyképes tanárképzésben., Konferenciaelőadás: Tudós tanárok – Tanár tudósok konferencia, ELTE, Budapest., 2014
Tankó Gyula: Written summarisation: A corpus based contrastive investigation., Paper presented at the Klagenfurt Conference on Corpus-Based Applied Linguistics, Klagenfurt, Austria., 2014
Tankó Gyula, Csizér Kata: Taking responsibility for learning to write in English: How to teach and motivate students., Paper presented at the IATEFL Hungary 24th Annual Conference, Budapest, Hungary, 2014
Csizér Kata & Magid, M.: The impact of self-concept on language learning., Bristol, UK: Multilingual Matters, 2014
Piniel, K., & Csizér, K.: Changes in motivation, anxiety, and self-efficacy during the course of an academic writing seminar., In Dörnyei, Z., MacIntyre, P. D., & Henry, A. (eds), Motivational dynamics in language learning (pp. 164-194). Bristol: Multilingual Matters., 2014
Csizér, K. & Magid, M.: The self-concept and language learning: An introduction., In Csizér, K. & Magid, M. (eds), The impact of self-concept on language learning (pp. 1-4) Bristol, UK: Multilingual Matters., 2014
Csizér, K. & Magid, M.: The self-concept and language learning: Future research directions., In Csizér, K. & Magid, M. (eds), The impact of Self-concept on language learning (pp. 403-407). Bristol, UK: Multilingual Matters, 2014
Csizér K. & Kormos J.: The ideal L2 self, self-regulatory strategies and autonomous learning: A comparison of different groups of English learners., In Csizér, K. & Magid, M. (eds), The impact of self-concept on language learning (pp. 73-86). Bristol, UK: Multilingual Matters., 2014
Piniel, K., & Csizér, K.: Changes in Motivation, Anxiety, and Self-efficacy during the Course of an Academic Writing Seminar, Conference on Motivational Dynamics and Second Language Acquisition, Nottingham University. Augusztus 29, 2014
Károly Adrienn: A fordítás és közvetítés változó szerepe az idegennyelv-oktatásban: a tudományos nézőpontok közeledése, Modern Nyelvoktatás, 14(4). 19–34, 2014
Károly Adrienn: Translating EU texts in the English BA programme: Exploring teachers’ views and practices, Working Papers in Language Pedagogy, 8. 62–79., 2014
Károly Adrienn: Translation in foreign language teaching: a case study from a functional perspective., Linguistics and Education, 25. 90–107, 2014
Károly Krisztina: Szövegkoherencia a fordításban, Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014
Károly Krisztina: Referential cohesion and news content: a case study of shifts of reference in Hungarian—English news translation., Target, 26(3), 406-431, 2014
Károly Krisztina: Discourse production and translation. A cognitive approach to the (re)creation of rhetorical structure, Argumentum, 10, 346-358. Superbly grounded in the world of language. Special issue in honour of Dr. Péter Pelyvás on the occasion of his 65th birthday., 2014
Károly Krisztina: Szövegszintű fordítói stratégiák a koherencia célnyelvi megteremtésében, Fordítástudomány, 16(1), 29-50., 2014
Károly Krisztina: Retorikai szerkezet és fordítás. Kapcsolódási propozicionális eltolódások hírszövegek magyar—angol fordításában. 1. rész., Magyar Nyelv, 110(1), 17-29., 2014
Károly Krisztina: Retorikai szerkezet és fordítás. Kapcsolódási propozicionális eltolódások hírszövegek magyar—angol fordításában. 2. rész., Magyar Nyelv, 110(2), 144-159., 2014
Károly Krisztina: Szövegalkotás a fordításban: a retorikai szerkezet újrateremtése, In Bárdosi V. (szerk.), Szövegalkotó gondolatok, nyelvteremtő praktikák (83-95). Budapest: Tinta Könyvkiadó., 2014
Károly Krisztina: Szövegkohézió és fordítás: a referenciális kötések célnyelvi újrateremtését kísérő szövegszintű fordítói stratégiák a magyar—angol fordításban., In Ladányi M., Vladár Zs. & Hrenek É. (szerk.), Nyelv – Társadalom – Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I. (167-171). Budapest: Tinta Könyvkiadó., 2014
Károly Krisztina: A retorikaistruktúra-elmélet a kontrasztív retorikai vizsgálatokban és a fordítástudományban, Retorikai kerekasztal: klasszikus és modern retorikai kutatások. Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasó ülése, ELTE BTK, 2014
Károly Krisztina: A retorikai szerkezet újrateremtése a fordításban, Szegedi Fordítástudományi Szeminárium, Szegedi Tudományegyetem, 2014
Károly Krisztina: Fordítás és szövegalkotás: szövegszintű stratégiák a magyar-angol sajtófordításban, „A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben.” A Modern Filológiai Társaság konferenciája, ELTE BTK, 2014
Károly Krisztina: Shifts of rhetorical structure and news content in Hungarian-English news translation., American Translation and Interpreting Studies Association (ATISA) – 7th Biennial Conference: ”Where Theory and Practice Meet.” New York University, School of Continuing a, 2014
Csizér Kata, Tankó Gyula: English majors’ self-regulatory control strategy use in academic writing and its relation to L2 motivation., Applied Linguistics, first published online August 5, 2015 doi:10.1093/applin/amv033, 2015
Károly Krisztina: A retorikaistruktúra-elmélet a kontrasztív retorikai vizsgálatokban és a fordításkutatásban, Magyar Nyelv, 111(2), 290–299., 2015
Károly Krisztina: A szövegszintű jelenségek fordítási szempontú vizsgálatának elméleti és módszertani kérdéseiről, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, 9(2), 196–214, 2015
Károly Krisztina: Fordítás és szövegalkotás: szövegszintű stratégiák a magyar-angol sajtófordításban, In V. Bárdosi (Ed.), A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben (pp.119–130). Budapest: Tinta Könyvkiadó., 2015
Károly Krisztina: Metaphors of science: The analytical model and the role it may play in understanding, In D. Holló, & K. Károly K. (Eds.), Inspirations in foreign language teaching (pp.243–254). Harlow, UK: Pearson Education, 2015
Tankó Gyula: Investigating the context validity of an English academic writing test, In D. Holló & K. Károly (Eds.), Inspirations in foreign language teaching (pp. 128–150). Harlow, UK: Pearson Education, 2015
Tankó Gyula: Summarisation as a language test task: Its past, present, and future, Paper presented at the IATEFL Hungary 25th Annual Conference, Budapest, Hungary, 2015
Tankó Gyula: Written summarisation for academic writing skills development: A corpus based contrastive investigation of EFL student writing, In A. Onysko, E. Graf & N. Dobric (Eds.), Corpora in Applied Linguistics: Current Approaches (pp. ## – ##). Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2016
Csizér K., Holló D., Károly K.: Dinamikus csoport, dinamikus tanulás: A csoportdinamikai folyamatok szerepe a nyelvtanulásban, Tinta Könyvkiadó: Budapest, 2011
Csizér K.: Csoportdinamika és nyelvtanulás, In Csizér K., Holló D.,  Károly K. (szerk.). Dinamikus csoport, dinamikus tanulás: A csoportdinamikai folyamatok szerepe a nyelvtanulásban (pp. 11-23). Tinta Könyvkiadó:, 2011
Jánosházi O., Csizér K.: Nyelvtanulási motiváció a csoportdinamika tükrében: a csoport hatása a tagok motivált viselkedésére, In Csizér K., Holló D.,  Károly K. (szerk.). Dinamikus csoport, dinamikus tanulás: A csoportdinamikai folyamatok szerepe a nyelvtanulásban (pp.27-43). Tinta Könyvkiadó:, 2011
Károly A.: Exploring learners’ needs and expectations: The role of translating EU texts in English undergraduate programmes, Working Papers in Language Pedagogy, 5. 58-85, 2011
Károly A.: Translation competence and translation performance: Lexical, syntactic and textual patterns in student translations of a specialized EU genre., English for Specific Purposes, 31(1), 36-46, 2011
Károly K.: Sajtószöveg és fordítás: A topikszerkezet és a hírtartalom viszonya újságcikkek fordításában, Magyar Nyelvőr, 135(4), 469-480, 2011
Károly K.: Szöveg, koherencia, kohézió. Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011
Kontra E., Csizér K.: Hungarian ESP students’ awareness of English as a lingua franca, In K. Balogné Bérces, K. Földváry, & R. Mészárosné Kóris (szerk.), Proceedings of the HUSSE10 Conference Linguistics Volume (pp. 74-82). Hungarian Society for the Study o, 2011
Kontra E., Csizér K.: “They can achieve their aims without native skills in the field of work or studies”: Hungarian students’ views on English as a lingua franca, Studies in Second Language Learning and Teaching, 1(1), 133-150., 2011
Kontra E., Csizér K.: Az angol mint ’lingua franca’ a szaknyelvet tanuló egyetemisták gondolkodásában, Modern Nyelvoktatás, 17(2-3), 9-25., 2011
Kormos J., Kiddle, T., & Csizér K.: Systems of goals, attitudes and self-related beliefs in second language learning motivation in Chile, Applied Linguistics, 32(5), 495-516, 2011
Tankó Gy.: Professional writing: The academic context, Budapest: Eötvös University Press, 2011
Károly A.: Az idegennyelv-elsajátítás kognitív modelljeinek szerepe a fordítási kompetencia kutatásában, VIII. Fordítástudományi PhD-konferencia. ELTE, BTK, Budapest. 2011. április 7., 2011
Károly K.: Multilingualism and discourse practices: The problem of generic identity in translation, „Multilingualism in Europe: Prospects and Practices in East-Central Europe”, Research Centre for Multilingualism, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of, 2011
Károly K.: Diskurzuskutatás: Idegen nyelvi és fordítási szövegalkotás, „A diskurzuskutatás irányai és lehetőségei” – A bölcsésztanári diskurzuskutató csoport szakmai találkozója. ELTE BTK Szakmódszertani Központ. 2011. március 30., 2011
Károly K.: Sajtószöveg és fordítás: Az információs struktúra célnyelvi megfeleltetésének kérdéseiről, „A szótól a szövegig”. A Modern Filológiai Társaság konferenciája. ELTE BTK, Budapest. 2011. június 22., 2011
Károly K.: A lexikai ismétlésről a fordítási univerzálék tükrében, A Magyar nyelvtudományi Társaság 2011 őszi felolvasó ülései. ELTE BTK, Budapest. 2011. november 29., 2011
Csizér Kata: A második nyelvi motivációs én-rendszer, az önszabályozó tanulás és az én-hatékonysági képzetek szerepe a nyelvtanulási motivációban: egy kérdőíves vizsgálat angol szakos, Iskolakultúra, XXII (11), 42-51, 2012
Csizér Kata és Kontra Edit: ELF, ESP, ENL and their effect on students’ aims and beliefs: A structural equation model, System, 40(1), 1-10, 2012
Csizér Kata és Kormos Judit: A nyelvtanulási autonómia, az önszabályozó stratégiák és a motiváció kapcsolatának vizsgálata, Magyar Pedagógia, 112(1), 3-17, 2012
Csizér Kata és Galántai Dóra: A tanári és szülői szerepek alakulása a középiskolások idegen nyelvi motivációjának alakításában. Egy strukturális modell tanulságai, In A. Németh (szerk.), A neveléstudományi doktori iskola programjai: Tudományos arculat, kutatási eredmények (pp. 171-178). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012
Csizér Kata: An overview of L2 motivation research in Hungary. An overview of L2 motivation research in Hungary, In M. Pawlak (ed.), New Perspectives on Individual Differences in LanguageLearning and Teaching, Second Language Learning and Teaching (pp. 237-250). Berlin Heidelberg: S, 2012
Dörnyei Zoltán és Csizér Kata: How to design and analyze surveys in SLA research?, In A. Mackey & S. Gass (Eds.), Research methods in second language acquisition: A practical guide (pp. 74-94). Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012
Frank Tibor és Károly Krisztina: 125 éves a budapesti angol szak. Doktorandusz tanulmányok, Talentum Sorozat 16. szám. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012
Károly Krisztina: Discourse and translation: The challenges of translating genres in a multilingual, multicultural context, In Н. А.Ясъко (ed.), Proceedings of the International Conference „Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе”, 2012
Károly Krisztina: News discourse in translation: Topical structure and news content in the analytical news article, Robert Valdeón (ed) META Special issue: News and translation. META, 57(4)., 2012
Károly Krisztina: A topikszerkezet szerepe a sajtófordításban, In Bárdosi V. (szerk.), A szótól az szövegig (129-137. old.). Budapest: Tinta Könyvkiadó., 2012
Károly Krisztina: A referenciális kohézió a fordítási univerzálék tükrében: referencia-eltolódások a magyar-angol sajtófordításban, Magyar Nyelvőr, 136(3), 304-324, 2012
Kormos Judit és Csizér Kata: Language learning autonomy: an investigation of English majors, In É. Illés, & T. Eitler (Eds.), Studies in applied linguistics in honor of Edit H. Kontra (pp. 75-84). Budapest: ELTE BTK, 2012
Károly Adrienn: The role of learning strategies in the development of translation competence, Paper presented at the 3rd International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies and East-Asian Studies, Barcelona, Spain., 2012
Károly Krisztina: Discourse and translation: the challenges of translating genres in a multilingual, multicultural context, Annual International Conference on „LSP Teaching and Specialized Translation Skills Training in Higher Education Institutions”. Peoples’ Friendship University of Russia., 2012
Károly Krisztina: A referenciális kohézió kérdéseiről a magyar—angol fordításban, A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2012 tavaszi felolvasó ülése. ELTE BTK, Budapest., 2012
Károly Krisztina: A szövegkohézió fordításának kérdései, Reáliák – a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. A Modern Filológiai Társaság konferenciája. ELTE BTK., 2012
Tankó Gyula és Csizér Kata: Individual differences and argumentative writing: Lessons for teaching argumentative writing, IATEFL-Hungary Konferencián elhangzott előadás, Eger., 2012
Kontra Edit és Csizér Kata: An investigation into the relationship of foreign language learning motivation and sign language use among Deaf and hard of hearing Hungarians, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 51(1), 1-22., 2013
Csizér Kata és Kontra Edit: A lingua franca angol mint az interkulturális kommunikáció eszköze, In Gecső Tamás és Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata (pp. 57-62).Tinta Kiadó: Budapest., 2013
Csizér, K., & Jamieson, J.: Cluster analysis, In Chapell, C. A. (Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. Blackwell Publishing Ltd. DOI: 10.1002/9781405198431.wbeal0138, 2013
Károly Krisztina: Translating rhetoric: Relational propositional shifts in the Hungarian-English translations of news stories, The Translator, 19(2), 245-273., 2013
Károly Krisztina: News discourse in translation: Topical structure and news content in the analytical news article, META, 57(4), 884-908., 2013
Károly Krisztina: Rhetoric in translation. Research methods for a genre-oriented analysis of rhetorical structure in Hungarian—English news translation., Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 23(2), 175-202., 2013
Károly K., Ábrányi H., Kovalik Deák Sz., Laszkács Á., Mészáros A. É., & Seresi M.: Cohesion and news translation: An exploratory study of shifts of cohesion in the Hungarian-English translation of news stories, Acta Linguistica Hungarica, 60(4), 1-42., 2013
Back »