Basic Research on Prose Works and Correspondence of Zsigmond Justh  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83472
Type K
Principal investigator Kiczenko, Judit
Title in Hungarian Justh Zsigmond írói életművének és levelezésének kutatása
Title in English Basic Research on Prose Works and Correspondence of Zsigmond Justh
Keywords in Hungarian Justh Zsigmond, alapkutatás, szépirodalmi művek, publicisztika, levelezés
Keywords in English Zsigmond Justh, basic research, prose, correspondence
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Catholic University)
Participants Kardeván Lapis, Gergely
Starting date 2011-06-01
Closing date 2013-08-31
Funding (in million HUF) 7.433
FTE (full time equivalent) 3.54
state closed project
Summary in Hungarian
Justh Zsigmond öt regénye, négy novelláskötete, párizsi és hazai naplója megkerülhetetlen teljesítmények a magyar széppróza századvégi alakuástörténetében. Kiterjedt levelezése forrásértékű az 1880-as és 90-es évek szellemi életének, többek közt a francia – magyar kapcsolatok megismeréséhez. Mindeközben az író pontos és hiteles életrajzát máig sem ismerjük, korai regényei, novellái jórészt hozzáférhetetlenek és feledésbe merültek, levelezésének túlnyomó része máig feldolgozatlan. Az életmű hitelt érdemlő irodalom- és művelődéstörténeti értékelése elképzelhetetlen a teljeskörű alapkutatás elvégzése nélkül. Ezért kiterjedt forráskutatásra alpozva rekonstruáljuk Justh életrajzát. Földerítjük a közgyűjteményekben lappangó esetleges további kéziratokat, összegyűjtjük a csak folyóiratban megjelent műveket. Textológiai vizsgálat alá vesszük (főként korai) regényeit. Kiadásra előkészítjük két korai regényének és négy novelláskötetének, valamint a tárcában megjelent novelláinak és válogatott publicisztikai írásainak teljes szövegkorpuszát. Feldolgozzuk (részben fordítjuk), kiadás céljából jegyzeteljük és válogatjuk az író levelezését.
Az alapkutatás filológiai nóvumain és pontosításain túl munkánk új fényt vethet a magyar századvég több irodalom- és eszmetörténeti kérdésére: az esztéticizmus gondolatkörének és poétikájának kialakulására, a korszak népies áramlatainak ideológiai hátterére, az alapvető változásokon átmenő novellaműfaj lírizáló tendenciáira, a novellaciklus és regényciklus műfaji problémáira. A levelezés feldolgozása és tervezett megjelentetése új részletekkel szolgálhat a korszak művelődéstörténeti képének megrajzolásához.
Summary
Justh Zsigmond’s five novels, four volumes of short stories and his diaries both of the time spent in Paris and in Budapest have a great significance in the history of Hungarian prose of the end of the century. His correspondence helps to get to know the cultural life of the 1880s and 90s, first of all the French – Hungarian cultural connections. Meanwhile we still do not entirely and precisely know his biography and the whole range of his works. Without doing the basic research his literary work can not be trustworthy evaluated. Thus our aim is to explore his biography using primary sources. We will try to find all his hidden manuscripts and collect his works from the periodicals. We will make the two early novels, the four volumes of short stories and several selected writings from the papers of him ready to be published. Furthermore we shall elaborate, (partly) translate and select the correspondence of the author.
The present basic reasearch can reveal details in connection with significant issues of Hungarian end of the century literature: the birth of aestheticism, the theories the social and the popular trends of literature are based on, the lyrical tendences in the short stories of the period – among other issues.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Justh Zsigmond a századvégi irodalom és művelődés megkerülhetetlen, a meg-megújuló kánonokba mégis nehezen illeszthető életművét hozta létre. Ez az ellentmondás ösztönzött bennünket munkánk elindításakor, hogy széleskörű alapkutatással mozdítsuk elő művének sürgető újraértékelését. A kézirattári kutatás, valamint az 1880-as és 90-es évek sajtójának tüzetes átvizsgálása az életmű eddig ismeretlen részeinek feltárását szolgálták. Ennek során jelentős autográf kéziratok (pl. Művészszerelem), és százas nagyságrendű folyóiratban publikált írás került elő. A kéziratos levelezés kutatása nagyban hozzájárult a művek keletkezéstörténetének megismeréséhez és az életrajz pontosításához. Az alapkutatás és a szövegkritikai, filológiai munka eredményeként a napokban jelenik meg tudományos igényű szövegkiadásunk (Justh Zsigmond válogatott művei. Szerzői kötetek) az általam szerkesztett Kötelező Ritkaságok könyvsorozat hetedik darabjaként. A kötetben Justh művei mellett szerepel egy Justhról szóló anonym francia kulcsregény is (Dilettantes, 1894) Nagy Juditnak a kutatás keretében készült kitűnő műfordításában. A könyv főszövegét hatalmas tárgyi és filológiai jegyzetanyag egészíti ki, a jegyzeteket összesen mintegy harminc oldalas tanulmány vezeti be, amely összefoglalja az egyes művek keletkezéstörténetét és fogadtatását, s amely e projekt által biztosított kutatómunka rövid összegzése. E köteten túl konferenciákon és a közleményjegyzékben olvasható publikációkban mutattuk be a kutatás eredményeit.
Results in English
Justh Zsigmond created a unique oeuvre that is difficult to place in the diverse canons of fin de siècle literature and culture. The paradoxical nature of this oeuvre calls for his work to be re-evaluated with extensive research. Research into manuscripts as well as extensive reading of the press of the 1880s and 1890s has led to the discovery of unknown parts of his lifework. Important autograph manuscripts and hundreds of writings published in contemporary journals have since come to light. Examination of handwritten correspondence has given us clear insight into Justh’s life and the personal circumstances behind his writing. Following extensive philological work an academic collection will be published in the Kötelező Ritkaságok series. This volume will include an anonymous French novel about the the artist (Justh) translated by Judit Nagy. The main text of the book will be supplemented with a considerable amount of objective and philological material. The notes will be introduced with a 30 page essay on each of the work’s history and its reception, which essay will be, at the same time, a brief conclusion of the whole project. Besides this volume the findings of our research have been presented at conferences and in publication (see in publication catalogue).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83472
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kardeván Lapis Gergely: Hungarian Aestheticism in European Context: The Typology of Künstlerroman and Zsigmond Justh’s the Artist’s Love, Literature & its Margins, ed. Kornélia Horváth, Catherine Mayaux, Joanna Nowicki and Dorottya Szávai, Cergy-Pontoise, 2011, 47-60., 2011
Kardeván Lapis Gergely: Versengő valóságok koncepciója a századvégi művészregényekben, Ködlovagok - Irodalom és képzőművészet találkozása a századfordulón, szerk. Cséve Anna, Palkó Gábor, Bp., PIM, 2012
Kardeván Lapis Gergely: Ha úr ír: Egy századvégi hírlapi vita mentalitástörténeti nézőpontból, Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, Mondat kiadó, Vác, 2013
Kiczenko Judit, Kardeván Lapis Gergely: Justh Zsigmond válogatott művei. Szerzői kötetek, Ráció kiadó, Budapest, 2013
Kardeván Lapis Gergely: "Taedium vitae": Justh Zsigmond pályakezdésének értelmezéséhez, Irodalomismeret 2013/4., 2013

 

Events of the project

 
2011-02-28 09:17:45
Résztvevők változása
Back »