Culture, intellect and social roles: aristocrats in 17th-20th century Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83521
Type K
Principal investigator Orosz, István
Title in Hungarian Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták a 17-20. századi Magyarországon.
Title in English Culture, intellect and social roles: aristocrats in 17th-20th century Hungary
Keywords in Hungarian arisztokraták, társadalmi szerepek, műveltség
Keywords in English aristocrats, social roles, culture
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: History
Panel History
Department or equivalent Institute of History (University of Debrecen)
Participants Ballabás, Dániel
Barta, János
Egyed, Ákos
Egyed, Emese
Jeney-Tóth, Annamária
Kónya, Péter
Pál, Judit
Papp, Klára
Püski, Levente
Velkey, Ferenc
Starting date 2011-02-01
Closing date 2015-09-30
Funding (in million HUF) 10.328
FTE (full time equivalent) 20.25
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázati téma egy olyan társadalmi rétegnek a vizsgálatát állítja a középpontba, amely politikai, gazdasági és társadalmi téren egyaránt meghatározó szerepet játszott a 17-20. századi Magyarországon. Az arisztokrácia társadalmi-közéleti tevékenységének a kutatásához az alapot a hazai és külföldi levéltárak hatalmas, sokrétű és kellően mindmáig ki nem használt anyaga jelenti. A primér forrásokra épülő alapkutatások fontosságát azért is ki kell emelni, mivel ezáltal a korábbi, számos területen felszínes és hiányos ismereteket egy árnyaltabb, az egyedi sajátosságokat, a társadalmi tevékenység mögött meghúzódó szociális és kulturális hátteret is bemutató képet kíván nyújtani. A pályázat nem törekszik, nem is törekedhet teljességre, a kutatómunka három fő irány köré szerveződik. Egyrészt az arisztokrácia birtokigazgató és gazdasági-szervező tevékenységét kívánjuk megvizsgálni, elsődlegesen a zempléni viszonyokra koncentrálva, illetve egyes erdélyi mágnás családok esetében. Másrészt a pályázaton belül külön hangsúlyt kap Erdély, nem véletlenül. Erdély közéletében ugyanis az arisztokrácia számos tekintetben meghatározó szerepet játszott, s a kutatások éppen ennek az aktív, esetenként kifejezetten újító és a helyi társadalmi életre komoly kisugárzó hatást gyakorló tevékenységét kívánják feltárni. A feladat elvégzését megkönnyíti, hogy a pályázat számos részvevője már régebb óta folytat az erdélyi mágnás családok történetére vonatkozó kutatásokat. A munka harmadik fő iránya a modernizáció kérdését állítja a középpontba. Arra kíván választ találni, hogyan változott, alakult át a mágnások társadalmi helyzete és szerepe az átalakuló és modernizálódó, 19-20. századi Magyarországon.
A pályázat erőssége, hogy a ennek a területnek kutatói is már régebb óta folytatnak a pályázati témához kapcsolódó kutatásokat. A közvetlen előmunkálatok között kiemelendő, hogy a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete szervezésében 2009-ben arisztokráciatörténeti konferencia került megrendezésre, melynek anyaga kötetként is megjelent.
A pályázat keretében folytatott kutatások eredményeit két konferencián - Eperjesen és Kolozsváron - kívánjuk bemutatni, egy monográfiát, és a program végére egy tanulmánykötetet tervezünk megjelentetni.
Summary
The research scheme focuses a social layer playing a crucial political, economic and social role in 17th-20th century Hungary. The research of the social-public-cultural role of the aristocracy is grounded on large and manifold, home and foreign archival evidence that has not yet been sufficiently explored in historiography. The importance of basic researches based on primary sources is to be emphasized since through them the former knowledge, being in some aspects superfluous and incomplete, can be revised examining the particular individual characteristics as well as giving an outline of the social and cultural background behind the social activity. The application does not and cannot aim at completeness. The research involves three main fields. On the one hand, we seek to investigate the aristocracy’s activity in estate-management and homestead farming organization, primarily concentrating on Zemplén county and certain Transylvanian magnate families. On the other hand, a special weight is consciously attested to Transylvania. In the cultural-public-political life of Transylvania the aristocracy played a decisive role in several aspects, and the researches wish to explore this active, and in several cases expressively reforming attitude as well as the serious impacts it had on the local social and public life. The task is eased by the fact that several of the members of the research team had already been involved for years in investigation into Transylvanian magnate dynasties. The third major direction of the research focuses modernization and wished to examine how the social position and role of magnate in the changing, modernising 19th-20th century Hungary was forming. A strength of the application is the fact that the members had long been doing researches in the fields, of which it is to be pointed out that a conference on the history of aristocracy was organized in 2009 at the Department of History, the University of Debrecen, the papers of which has been published. In terms of the research program we are planning to hold two conferences, one in Eperjes and another in Kolozsvár as well as publish two volumes, a monography and a conference proceedings.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatócsoport tagjai a vállalt négy éves programot a terveknek megfelelően teljesítették. A program alapján az arisztokrácia társadalmi szerepét, a műveltségük alapján vállalt feladatok körét, a változó életviszonyokat sikerült feltárnunk, amelynek fő területei a következők voltak: 1. Az erdélyi fejedelmi udvar, a hozzá kapcsolódó nemesség. Az udvar társadalmi felemelkedésben játszott szerepe. Az arisztokrácia és az udvar viszonya (Jeney-Tóth Annamária, Papp Klára) 2. Az erdélyi főnemesi családok társadalmi-politikai szerepvállalása, művelődési szerepköre (Egyed Emese, Egyed Ákos, Papp Klára, Pál Judit) 3. Az arisztokrácia uradalmainak működése a felvidéken és Erdélyben, hatása a mezővárosi fejlődésre (Kónya Péter, Barta János, Orosz István, Papp Klára, Püski Levente) 4. Az arisztokrácia és a felekezetek támogatása, a Homonnai Drugeth, a Rákóczi, a Csáky, a Jósika családok szerepvállalása (Kónya Péter, Papp Klára, Orosz István). 5. Arisztokrácia a politikában a reformkorban és a dualizmusban (Velkey Ferenc, Ballabás Dániel, Pál Judit). Politikai-közéleti szerepvállalás a két világháború között (Püski Levente, Pál Judit). A kutatócsoport összesen nyolc könyvet és összesen 34 könyvrészletet jelentetett meg. A pályázat témájához kapcsolódóan Pál Judit a Debreceni Egyetem Történelmi és néprajzi Doktori Iskolájában elnyerte a dr. habil címet. Velkey Ferenc két tanítványa Phd fokozatot szerzett.
Results in English
The members of the research group have fulfilled the four-year program on schedule. On the grounds of the scheme they have managed to investigate the social role of the aristocracy, the intellectual and cultural fields of the tasks they assumed as well as their changing living conditions. The research has had four main sub-fields: 1. The Transylvanian princely court and the nobility within its affinity. The role of the court in social elevation. The relationship of court and aristocracy (Annamária Jeney-Tóth, Klára Papp) 2. The social and political roles the Transylvanian higher nobility were playing, along with their parts in cultural-intellectuals spheres (Emese Egyed, Ákos Egyed, Klára Papp, Judit Pál) 3. The economy and workings of aristocratic lordships in Upper-Hungary and Transylvania, as well as its influence on the develpoment of market towns (Péter Kónya, János Barta, István Orosz, Klára Papp, Levente Püski) 4. Aristocratic support towards different religious denominations: the cases of the families Homonnai Drugeth, Rákóczi, Csáky and Jósika (Péter Kónya, Klára Papp, István Orosz) 5. Aristocracy in politics in the Reform Age and the Dualist Period (Ferenc Velkey, Dániel Ballabás, Judit Pál). Roles in political and public life in the interwar period (Levente Püski, Judit Pál). The research group have published altogether eight books and 34 articles in edited volumes. In accordance with the field of the project Judit Pál gained the „dr. habil.” title in the History and Ethnography Doctoral School of the University of Debrecen, while two doctoral students of Ferenc Velkey were awarded PhD degrees.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83521
Decision
Yes

 

List of publications

 
Jeney-Tóth Annamária: Adalékok az udvari familiárisi karrierhez I. Rákóczy György udvarában, különös tekintettel az 1630-1638 közötti évekre., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 319–332., 2014
Orosz István: Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 215–224., 2014
Orosz István: Templom és földes uraság egy hegyaljai mezővárosban., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 373–383., 2014
Kónya Péter: Királyhelmec arisztokrata birtokosai., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 333–342., 2014
Kónya Péter: Arisztokrácia és nemesség szerepe az eperjesi kollégium alapításában., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 361–372., 2014
Ifj. Barta János: Arisztokraták Mária Terézia mezőgazdasági társaságaiban., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 431–450, 2014
Egyed Emese: Művelt nemesek és tudós pártfogoltak könyvkiadási szokásai a 18. századi Erdélyben., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 473–485., 2014
Papp Klára: Egy arisztokrata család politikájának megalapozója: Jósika Antal kolozsi főispán tervezetei., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 485–500., 2014
Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre erdélyiségéről., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 573–582., 2014
Püski Levente: Sporttól a politikáig: Andrássyak a 20. század első felének magyar közéletében., Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 583–601., 2014
Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe., Speculum Historiae Debreceniense 18. Debrecen, 605, 2014
Jeney-Tóth Annamária: Udvari elit Bethlen Gábor udvarában (A kolozsvári számadáskönyvek tükrében)., Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. Szerk.: Dáné Veronka-Horn Ildikó-Lupescu Makó Mária-Oborni Teréz-Sipos Gábor-Rüsz Fogarasi Enikő. Kolozsvár, 202–213., 2014
Papp Klára: A Csáky-Jósika házaspár kapcsolatairól családi levelezésük tükrében., Szabolcs-Szatmár-beregi Levéltár Évkönyve, Nyíregyháza,151–182., 2014
Egyed Emese: Apák és fiúk a széki Teleki családban 1700-1841., Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások Szerk. Bíró Annamária – Boka László, Nagyvárad – Budapest, 79–96., 2014
Pál Judit: The Jewish Question in the Natior-Building and Church-Building Strategy of the Unitarian Church between 1940 and 1944., State and Minority in Transylvania, 1918–1989. Studies ont he History of the Hungarian Community. Edited by Attila Gábor Hunyadi, New York, 169–198., 2012
Pál Judit: Arisztokraták a császár és király szolgálatában, Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Szerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint, Debrecen, 501-518., 2014
Papp Klára-Tóth Orsolya: Jósika Antal kolozsi főispán tevékenysége és írásai., Speculum Historiae Debreceniense 19. Debrecen, 2015
Ifj. Barta János: „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja” II. Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez., Speculum Historiae Debreceniense 20. Debrecen, 2015
Orosz István: A főnix és a bárány városa., Speculum Historiae Debreceniense 21. Debrecen, 2015
Papp Klára: Csáky Imre, Károlyi Sándor és Pálffy János kapcsolata a szatmári békét követően, levelezésük tükrében., R. Várkonyi Ágnes emlékkötet, közlésre elfogadva, 2015
Püski Levente: A világháborús emlékezés reprezentatív személyisége a Horthy-korszakban: Habsburg József főherceg, A "Nagy Háború" emlékezete. Speculum Historiae Debreceniense 22. Szerk. Püski Levente és Kerepeszki Róbert, Debrecen, közlésre elfogadva, 2015
Papp Klára: Csáky Imre püspök szerepe a katolikus egyház debreceni térnyerésében, megerősödésében, Katolikus ujjászületés Debrecenben, Speculum Historiae Debreceniense 23. Szerk. orosz István és Papp Klára, Debrecen, közlésre elfogadva, 2015
Orosz István: Adatok a Tokaj-hegyaljai szőlő-és borkultúra történetéhez In. Tokaj-hegyaljai borvidék: hazánk első történeti tája, szerk. Frisnyák Sándor és Gál András, Nyíregyháza-Szerencs, 71-91., 2012
Papp Klára: Az erdélyi Csákyak. Erdélyi Tudományos Füzetek 273. Kolozsvár, 2011. 444., Erdélyi Tudományos Füzetek 273., 2011
Jeney-Tóth Annamária: „... Urunk udvarnépe …” Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében, Speculum Historiae Debreceniense 11. Sorozatszerkesztő: Papp Klára. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012
Orosz István: Extraneus arisztokrata szőlőbirtokosok Tokaj-Hegyalján a 19. században, In. Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége,változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. 201–214., 2013
Barta János: A hegyaljai szőlőbirtokok vonzáskörzete., In. Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. 181-200., 2013
Pál Judit: Az erdélyi arisztokrácia felszámolása az emlékezet tükrében., In: Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. 313−326., 2013
Jeney-Tóth Annamária: Udvari előkelők Báthory Gábor idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében., In. Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. 81-94., 2013
Velkey Ferenc: „Most inkább csak a qualitásra, mint quantitásra kell törekedni.” Vizsgálati szempontok a (pesti) Nemzeti Kaszinó társadalomtörténetéhez., In. A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debrecense 12. Szerk.: Papp Klára és Püski Levente. 229–253., 2013
Püski levente: Az Andrássy család tiszadobi kastélyának kálváriája., In. Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. 299-312., 2013
Papp Klára: Egy 18. századi erdélyi hagyaték, In. Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. 135-168., 2013
Papp Klára: Jósika Antal kolozsi főispán tervezete az erdélyi katolikus ifjúság neveléséről., In. A francia história nagykövete. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Debrecen, 145-158., 2013
Egyed Ákos: Az erdélyi arisztokrácia birtokviszonyairól a 19. század végén, In. Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. 285-298., 2013
Kónya Péter: A főúri majorságok a Zemplén (és az Ung) vármegyei mezővárosokban a 17–18. században., In. Papp Klára, Püski Levente (szerk.): A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Speculum Historiae Debreceniense 12. 169-180., 2013
Ballabás Dániel: A magyar nemesség társadalmi tagolódása (16-20. század)., Genealógia 2. Szerk. Kollega Tarsoly István et al. Budapest, 7-57., 2013
Ballabás Dániel: A főrendiházi cenzus a gyakorlatban - a Széchényiek példáján keresztül megvilágítva., Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XLI. Sectio Historiae. Szerk. Bartók Béla. Eger, 239-259., 2013
Pál Judit: The Liquidation of the Transylvanian Aristocracy as Reflected in Memory, Attila Gábor Hunyadi (ed.): State and Minority in Transylvania, 1918−1989. Studies on the History of the Hungarian Community, Social Sciences Monographs, 331-350, 2012
Orosz István: Dercsényi János és a tokaji bor, Szőlő-bor-termelés-fogyasztás-társadalom: Borkultúra és társadalom, visszatekintve a 21. századi Magyarországról. Szerk.: Muskovits Andrea, Anna. Bp., 72–76., 2013
Papp Klára-Püski Levente szerk.: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok., Speculum Historiae Debreceniense 12. Debrecen,, 2013
Ballabás Dániel: Indokolt-e „történelmi arisztokráciáról” beszélni a dualizmus kori Magyarországon?, Turul, 2012/3. 81-85., 2012
Pál Judit: Erdély autonómiájának felszámolása és az erdélyi elitek., Századvég, új folyam, 1. (67.) sz. 5−17., 2013
Velkey Ferenc: Erényszövetség és hit. Az önmagára és hivatására találó Széchenyi (1825-1828)., Széchenyi hite. Szerk.: Vértesaljai László és Benkő Ágota. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Bp., 83–98., 2013
Papp Klára: Az erdélyi Csákyak. Erdélyi Tudományos Füzetek 273. Kolozsvár, 2011. 444., Erdélyi Tudományos Füzetek 273., 2011
Pál Judit: Der Zerfall der siebenbürgischen Aristokratie im Spiegel der Erinnerungen. In: Slechta strední Evropy v konfrontaci s totalitními rezimy 20. století. Der Ad, In: Slechta strední Evropy v konfrontaci s totalitními rezimy 20. století, 2011
Egyed Emese: 1. Egyed Emese: Quand la Hongrie s’expose en France. Revue des Deux Mondes 2011/2. 120-126, Revue des Deux Mondes, 2011
Egyed Emese: Irodalom, politikum. Gondolatok a Czid-ről, In Balogh András-Berszán István-Gábor Csilla szerk. Újrateremtett vilgok. Irások Cs. Gyimesi Éva emlékéreArgumentum Budapest 14-23, 2011
Egyed Emese: Corneille Cid-je kolozsvári magyar köntösben.Teleki Ádám: Czid, 1773, In Egyed Emese–Bartha Katalin Ágnes- Tar Gabriella Nóra (szerk.) : Metamorfózis, 2011
Barta János: „Urak és parasztok” Sátoraljaújhelyen a 18. század végén (A földbirtoklás és a föld-használat szerepe a város társadalmának megoszlásában). In: Széphalom., In: Széphalom.A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve 21. szám. 2011. Sátoraljaújhely 2011. 327–339., 2011
Orosz István: Arisztokrata szőlőbirtokkok Mádon., Debreceni Borozó, 2011/ősz 8-9., 2011
Orosz István: Széchenyi István és az európai mezőgazdaság., In. Magyar történelem az ezredfordulón. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos, Bp., 2011. 387-397., 2011
Velkey Ferenc: Széchenyi (und sein Memorandum unter 30 anderen) in Metternichs Vorzimmer., In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Herausgegeben von: István F, 2011
Velkey Ferenc: Széchenyi, a szerelmes (és a) férj. A Crescence-szerelem a Széchenyi-diskurzusban., In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István. Logod BT. h. n. [Bp.,] 2011. 23-38., 2011
Velkey Ferenc: A keresztény perfektibilitás Széchenyi „sportemberi” motivációjában., In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István. Logod BT. h. n. [Bp.,] 2011. 99-121., 2011
Jeney-Tóth Annamária: „... Urunk udvarnépe …” Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében, Speculum Historiae Debreceniense 11. Sorozatszerkesztő: Papp Klára. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012
Barta János: Nemzetiségek szomszédsága (Nemzetiségi határok Zemplén megyében a 18−19. század fordulóján), Ethnika / Debrecen XIV/1. 5−9., 2012
Velkey Ferenc szerk.: „Nincs egy igaz barátom se!”. Tanulmányok Széchenyi István politikai kapcsolatainak történetéhez., Speculum Historiae Debreceniense 10. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012
Velkey Ferenc: „Golyóbis vagy kard” – Széchenyi és Wesselényi feleselő szövegei barátságuk egyik mélypontján., „Nincs egy igaz barátom se!”. Tanulmányok Széchenyi István politikai kapcsolatainak történetéhez. Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen,, 2012
Papp Klára: Útkereső Csákyak az Erdélyi Fejedelemségben és a Magyar Királyságban.„ …éltünk mi sokáig ’két hazában’ …” Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére., Szerk.: Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor. Debrecen, 193-218., 2012
Back »