European legal unification in the field of matrimonial law  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83548
Type PD
Principal investigator Szeibert, Orsolya
Title in Hungarian Európai jogegységesítés a házassági jog területén
Title in English European legal unification in the field of matrimonial law
Keywords in Hungarian jogegységesítés, európai családjog, összhasonlító családjog, házassági jog
Keywords in English legal unification, european family law, comparative family law, matrimonial law
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Civil Law (Eötvös Loránd University)
Starting date 2011-01-01
Closing date 2014-06-30
Funding (in million HUF) 7.776
FTE (full time equivalent) 2.45
state closed project
Summary in Hungarian
A statisztikai adatok szerint évek óta folyamatosan nő azoknak a házasságoknak (partnerkapcsolatoknak) a száma, amelyek átnyúlnak az országhatárokon. Ez a kapcsolat fennállása során kevés problémát okoz, rendkívül komoly gondokat jelent azonban akkor, amikor a házasság (partnerkapcsolat) bontással vagy egyik fél halálával véget ér. A problémák részben eljárási jogi természetűek, részben magának a nemzeti jogszabályoknak a tartalmával, az anyagi joggal állnak összefüggésben. A családjog mint a nemzeti kultúrára, hagyományokra épülő jogág nagy eltéréseket mutat még az európai országok jogrendszerei között is, s ez jelent egyrészt szemléletbeli eltérést, másrészt a jogi megoldás eltérő jellegét. Alapvető eltérések találhatóak a házasságnak és a házasságon kívüli partnerkapcsolatoknak a felfogásában, a bontójogban, a házassági vagyonjogban, a házastársi tartást tekintve, a házassági vagyonjogi szerződés megítélésében, továbbá a túlélő házastárs öröklési jogi helyzetében. Az eltérések érintik a gyermekeket is, így azt, hogy miként kerül sor a szülői felügyelet ellátására a kapcsolat megszűnését követően, miként lehet rendezni a különélő szülő és gyermek kapcsolattartásának és a gyermektartásnak a kérdését. A kutatás célja annak megállapítása, hogy valójában milyen lépések történtek idáig a házassági jog egységesítése terén; milyen lépésekre lenne szükség; melyek azok a jelenlegi vagy várható lépések, amelyek elősegíthetik az ilyen, külföldi elemet is érintő házasságok esetén a helyzet könnyebb megoldását. A kutatás különös figyelmet szentel az Európai Unióban folyó jogegységesítésnek, az anyagi jog szintjén történő egységesítés vagy harmonizáció lehetőségének, az Európai Családjogi Bizottság (Commission on European Family Law) tevékenységének, a magyar és az európai jogi helyzet összevetésének, továbbá annak, hogy az ezzel összefüggő emberi jogok miként érvényesülhetnek.
Summary
The number of marriages (non-marital partnerships) which include a foreign element and have not only national, but trans-national character has been continuously increasing for some years according to the statistical data. This feature of the partnership causes almost no problem during the marriage, but induces real problems if the marriage breaks down by divorce or ceases due to the death of one of the (marital) partners. The issues to be researched here are partly the issues of procedural law, but these are also in really close connection with the national legal norms, the substantive law itself. The family law has been built on national tradition and culture, so even the family laws of the European countries are different. The difference can be caught on the level of attitude and also in the different legal norms. There are fundamental distinctions in the conceptions of marriage and non-marital partnership, in divorce law, matrimonial property law, maintenance of former partner, judgment of matrimonial property agreement and also concerning the position of the widow in the inheritance law. The differences have effect on children, namely concerning the joint parental responsibility or the parental responsibility of one of the partners after divorce, the contact between the child and the non-resident parent and the maintenance of the child. The aim of this research is to resume what kind of effective steps have already been taken in the unification process of matrimonial law, which steps should be taken in the near future, and which steps can promote the solution of a marital situation when foreign element is involved. The research intends to pay special attention to the harmonization process in the European Union, the necessity and possibility of unification or harmonization of legal norms, the activity of the Commission on European Family Law, the comparison of the Hungarian and European legal situation and the influence of relevant human rights.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eredményeként megállapítottam, hogy a házasság az európai kultúrkörben mélyen gyökerező hagyományokon alapuló intézmény, melynek fogalma mintegy magától értetődő. Ennek ellenére az egyes országokban meghatározó jogi különbségek is mutatkoznak akár a bontás, akár a vagyoni viszonyok szerződéssel való szabályozása terén. Jelenleg a házasság megközelítésével kapcsolatban legnagyobb kihívást az jelenti, hogy lehetséges-e a házasság azonos nemű partnerek általi megkötése. Ennek kapcsán értelmeztem a bejegyzett élettársi kapcsolatot, továbbá határoltam el a házasságot és az informális együttélést. Az egyes európai országokban a házasságnak más-más aspektusai kerülnek előtérbe, ugyanakkor a legtöbb európai jogrendszer keresi az egyensúlyt a házasság mint szolidaritási közösség és a házasság mint szerződés között. Ez az egyensúlykeresés a házassággal kapcsolatos valamennyi vizsgált témakörben megjelenik: a házasság bontása, a volt házastárs tartása és a házastársak vagyoni viszonyai terén. Ugyanezt tükrözik az Európai Családjogi Bizottság Családjogi Elvei is, melyeket a kutatás során részletesen vizsgáltam és elemeztem. Ami az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Unió Bíróságának házasságot érintő ítélkezési gyakorlatát illeti, megállapítható, hogy európai szintű konszenzus hiányában nem lépnek túl a házasság hagyományos értelmezésén. Ez ugyanakkor nehézségeket is okoz, tekintve, hogy egyre változatosabbak a házasságban élők élethelyzetei.
Results in English
As the result of the research it was possible to arrive at the conclusion that marriage is an institution with deeply fixed European traditions. The meaning of marriage seems to be self-understandable. Nevertheless, there are huge legal differences in the European legal systems concerning some fields of marriage, namely divorce or the spouses' property arrangements. The main challenge is whether same-sex marriage is to be allowed. In this context the registered partnership has been interpreted during the research and I made the differentiation between marriage and cohabitation. Different aspects of marriage are in the foreground in each European countries nevertheless, the European legal systems seek for a balance between spousal solidarity in the frames of marriage and the contractual characteristic of marriage. This may be seen in each legal field which has been analyzed during the research: divorce, maintenance of former spouse, property relations of spouses. Also the Family Law Principles of the Commission on European Family Law which have been dealt with in details reflect this hesitation. What concerns the judicial practice on the field of marriage of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union the conclusion has been drawn that neither of them goes beyond the traditional perception of marriage in default of the consensus on European level. This fact causes some difficulties as the situations of spouses are diverse.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83548
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szeibert Orsolya: Az élettársi kapcsolat szlovén, macedón, ukrán és lengyel szabályozása, Családi Jog X:(3) 34-40, 2012
Szeibert Orsolya: Együtt a házasság felbontása után is? A közös szülői felügyelet és a váltott elhelyezés európai tendenciái, Családi Jog X:(4) 1-11, 2012
Szeibert Orsolya: A házasság felbontása: az Európai Családjogi Bizottság bontójogi elvei és a magyar bontójog, Fuglinszky Ádám - Klára Annamária (szerk): Európai jogi kultúra: Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában, 31-53, 2012
Szeibert Orsolya: A házasság és jogi ellenpontja, az élettársi kapcsolat: szövetség vagy szerződés?, Társadalomkutatás 30:(4) 343-357, 2012
Szeibert Orsolya: Partnerships in Hungary in the Light of the New Legal Developments: Status or Contract?, Bill Atkon (ed.): The International Survey of Family Law 2012 Edition, 115-122, 2012
Szeibert Orsolya: Család, gyermek és vagyon a XXI. század elején. A tanulmányok elé, Szeibert Orsolya (szerk.): CSALÁD GYERMEK VAGYON. A joggyakorlat kihívásai. Családjogi tanulmánykötet, 21-36, 2012
Szeibert Orsolya: Élettársi vagyonjog: az ítélkezési gyakorlat állása 2012-ben. Újabb ítéletek és kérdések, Szeibert Orsolya (szerk.): CSALÁD GYERMEK VAGYON. A joggyakorlat kihívásai. Családjogi tanulmánykötet, 173-189, 2012
Szeibert Orsolya: Családi jog, jegyzet, 1-255, 2012
Szeibert Orsolya: A házastársak egymás közötti és a harmadik személyekkel kötött szerződései, felelősségi kérdések, tekintettel az új Ptk-ra is, Magyar Jogászegylet Családjogi Szakosztályának vitaülése, 2012. március 29.), 2012
Szeibert Orsolya: Házassági vagyonjogi tendenciák Európában és a Családjogi Könyvben, konferencia előadás (MOE - PPKE ÁJK: Állam és magánjog – Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog ... (2012. június 8.), 2012
Szeibert Orsolya: A szülői felügyelet közös gyakorlása - szülők a házasság felbontása után, európai tendenciák, Magyar Jogászegylet Családjogi Szakosztályának vitaülése, 2012. október 25.), 2012
Szeibert Orsolya: Házassági vagyonjogi tendenciák Európában és az új Ptk. Családjogi Könyvében, (közlésre elfogadva), 2013
Szeibert Orsolya: Az Európai Családjogi Bizottság (CEFL) tevékenységének egyik eredménye: a volt házastárs tartásának szabályozási Elvei, Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae XLIX (közlésre elfogadva), 2012
Szeibert Orsolya: Changes in the Property Relations of Spouses according to the Bill of the new Hungarian Civil Code, Legal Life (Pravni život), Thematic issue "Law and Morality", no 9/2012, Tome I, Book 555, 983-994, 2012
Szeibert Orsolya: Parental responsibility - rules on jurisdiction, recognition, enforcement, konferencia előadás, workshop on Parental responsibility in a cross-border context, 2012
Szeibert Orsolya: Az európai harmonizáció lehetősége a házasság felbontása kérdésében: tekintettel a jelenlegi európai bontójogi tendenciákra és az Európai Családjogi Bizottság bontójogi e, JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY LXVIII:(10) pp. 481-491. (2013), 2013
Szeibert Orsolya: C-256/11 az Európai Bíróság döntése a Murat Dereci and Others v Bundesministerium ügyben, Európai Bírósági Ítéletek 10 (1): 67-69, 2012
Szeibert Orsolya: C-92/12 PPU az Európai Bíróság döntése Health Service Executive v S. C., A. C. ügyben, Európai Bíróság Ítéletek 10 (3) (közlésre elfogadva), 2013
Szeibert Orsolya: Kié a gyermek? A gyermek származásával, családi jogállásával, a szülői státusszal kapcsolatos aktuális kérdések Európában, Családi Jog X:(2) 38-43, 2012
Szeibert Orsolya: Az Európai Családjogi Bizottság (CEFL) tervékenységének egyik eredménye: A volt házastárs tartásának szabályozási Elvei, ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE XLIX: pp. 163-184. (2012), 2012
Szeibert Orsolya: A gyermek jogellenes elvitelével kapcsolatos gyermekjogi szempontok: Beszámoló, javaslat a jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek visszavitelével kapcsolatos ítélke, 2013. március, kézirat (2013), 2013
Szeibert Orsolya: A házastársi tartás, In: Kőrös András (szerk.) Az új Ptk. magyarázata III/VI.: Polgári jog. Családjog Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013. pp. 72-79., 2013
Szeibert Orsolya: A rokontartás, In: Kőrös András (szerk.) Az új Ptk. magyarázata III/VI.: Polgári jog. Családjog Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013. pp. 300-333., 2013
Szeibert Orsolya: Ami a házasság témájából Európát jelenleg leginkább foglalkoztatja: az azonos nemű partnerek házassága, CSALÁDI JOG XI:(1) pp. 38-44. (2013), 2013
Szeibert Orsolya: A szolidaritás társadalmi és családjogi megközelítése, CSALÁDI JOG XI:(2) pp. 38-44. (2013), 2013
Szeibert Orsolya: Az élettársi kapcsolat, Az új Ptk. magyarázata VI/VI.: Polgári jog. Kötelmi jog. Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013. pp. 412-428., 2013
Szeibert Orsolya: Az élettársi kapcsolat, In: Vékás Lajos, Gárdos Péter (szerk.) A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 936-940., 2013
Szeibert Orsolya: Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai, In: Kőrös András (szerk.) Az új Ptk. magyarázata III/VI.: Polgári jog. Családjog Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013. pp. 147-158., 2013
Szeibert Orsolya: Az új Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései I., JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS XV:(4) pp. 23-25. (2013), 2013
Szeibert Orsolya: Az új Ptk. Családjogi Könyvének rendelkezései II., JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS XV:(5) pp. 30-32. (2013), 2013
Szeibert Orsolya: Élettársak - a villikirály lányai vagy szürkéllő fűzfák?: A de facto élettársi kapcsolat szabályozásának margójára, online, 2013
Szeibert Orsolya: Házassági jog: azonos nemű partnerek házassága Belgiumban és Franciaországban; bontójog Lengyelországban, CSALÁDI JOG XI:(3) pp. 45-51. (2013), 2013
Szeibert Orsolya: Házastársak, élettársak, szülők és gyermekek egymás iránti támogatási, tartási kötelezettsége a Ptk. Családjogi Könyvében, In: Grad-Gyenge Anikó (szerk.) Szociális elemek az új Ptk.-ban Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2013. pp. 113-135. (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iu, 2013
Szeibert Orsolya: A Családjogi Charta és nagykorú – idős – családtagok által alkotott család: tekintettel az új Polgári Törvénykönyvre, Közlésre elfogadott kézirat (A Pázmány Péter Tudományegyetemen 2013. október 9-én tartott előadás írott változata.), 2014
Szeibert Orsolya: The changing concept of ’family’ and challenges for family law in Hungary, közlésre elfogadott kézirat. Megjelenése várható a " Research Handbook on European Family Law" c kötetben (ed. Jens M. Scherpe), 2014
Szeibert Orsolya: Marriage and Cohabitation in the New Hungarian Civil Code – answering the new challenges, közlésre elfogadott kézirat, 2014
Szeibert Orsolya: Input Paper Hungary for Project 'Theory and Practice on Article 8 ECHR - A Comparative Perspective', kézirat, konferencia-előadás (Zürich 2013. nov. 1.), 2013
Szeibert Orsolya: Family Law Book as Fourth Book of the new Hungarian Civil Code, közlésre elfogadott kézirat - International and Comparative Law Review (Palacký University, Olomouc), 2014
Szeibert Orsolya: A házasság helyzete Európában a jogegységesítő törekvések tükrében, a kutatást lezáró kötet kézirata, 2014
Szeibert Orsolya: Házassági vagyonjogi tendenciák Európában és az új Ptk. Családjogi Könyvében, In: Csehi Zoltán, Raffai Katalin (szerk.) Állam és magánjog : törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog és polgári eljárásjog kere, 2014
Szeibert Orsolya: C-92/12 PPU az Európai Bíróság döntése Health Service Executive v S. C., A. C. ügyben, Európai Bíróság Ítéletek 10 (3), 2013
Szeibert Orsolya: Family Law Book as Fourth Book of the new Hungarian Civil Code, International and Comparative Law Review (Palacký University, Olomouc)13:(2) pp. 83-93., 2014
Szeibert Orsolya: A házasság Európában a jogegységesítő törekvések tükrében, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest ELTE Jogi Kari Tudomány 24. ISBN 978 963 312 201 3 260 o., 2014
Szeibert Orsolya: Negyedik Könyv, Vékás Lajos (szerk.) Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz. Wolters Kluwer Complex Kiadó (közlésre elfogadva), 2014
Szeibert Orsolya: A házastársi tartás; A rokontartás; Az élettársi kapcsolat; Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai, Kőrös András (szerk.): Az új Ptk. magyarázata. HVG-Orac Kiadó (közlésre elfogadva), 2014
Szeibert Orsolya: A családjogi harmonizáció kérdései és lehetőségei Európában, HVG-Orac, Budapest, ISBN 978-963-258-233-7 246. o., 2014
Szeibert Orsolya: A családjog jövője Európában. Az európai és magyar családjog lehetőségei, Családi Jog IX (4): 1-14, 2011
Szeibert Orsolya: A házasság Európában - házasodási tendenciák és újabb jelenségek, Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae XLVIII XLVIII: 87-103, 2011
Szeibert Orsolya: Szerződés vagy bizalom? - házastársak és élettársak szerződései: A Mindennapi családjog - A gyakorlat sűrűjében címmel megtartott konferencia kerekasztal-beszélgetései, Családi Jog X:(3) 41-43, 2012
Szeibert Orsolya: A házasságnak, az eljegyzésnek, az élettársi viszonynak és a házasság felbontásának szabályozása Kelet-Európában - Észtországtól Ukrajnáig, Családi Jog IX (2): 40-46, 2011
Szeibert Orsolya: Irreconcilable Differences, pp. 597-600 Szócikk In R. Emery (Ed.), Cultural sociology of divorce: An encyclopedia. (Vol. 9, pp. 597-600). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2013
Szeibert Orsolya: Házastársak, különnemű élettársak, azonos nemű partnerek Európában, kézirat, 2013
Szeibert Orsolya: A Burden nővérek esete az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt - a közös háztartásban élő egyéb hozzátartozók kapcsolatának megítélése, Közjegyzők Közlönye 15 (3): 1-21, 2011
Szeibert Orsolya: A mesterséges megtermékenyítésre irányuló eljárások Európában, Családi Jog IX (1): 31-36, 2011
Szeibert Orsolya: A házasságon kívüli partnerkapcsolatok rendezése, valamint a dajkaanyaság kérdései, Családi Jog IX (3): 35-40, 2011
Szeibert Orsolya: Miben társ az élettárs? (Házastársi - élettársi viszony összevetése), konferencia előadás (HVG-Orac Kiadó: Mindennapi családjog (2011. május 12.), 2011
Szeibert Orsolya: A házasság felbontása: az európai bontójogi elvek és a magyar bontójog, konferencia előadás (MOE - ELTE ÁJK: Európai jogi kultúra, megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában (2011. június 17.), 2011
Szeibert Orsolya: Maintenance of Studying Grown up Children in Hungary, In: Hugues Fulchiron (szerk.) Les solidarités entre générations. Solidarities between Generations.Brussels: Bruylant, 2013. pp. 527-533., 2012
Szeibert Orsolya: Hungarian Remarks on CEFL Principles Regarding Property Relations Between Spouses, konferencia előadás (Sigtuna, CEFL Expert meeting 2011. szeptember 1-3), 2011
Szeibert Orsolya: Maintenance of Studying Grown up Children in Hungary in Case of Divorced Parents, konferencia előadás (XIV. World Conference of International Society of Family Law: Generation Solidarities), 2011
Szeibert Orsolya: How Cohabitants and Registered Partners Can or Cannot be a Child's Legal Parents in Hungary with a Special View to the 'Pater Est' Principle for Cohabitants, The International Survey of Family Law 2011 Edition, 2011
Szeibert Orsolya: A tartásdíj általános összefüggései, különösen felbomló házasságok esetén, konferencia absztrakt (Magyar Jogászegylet Családjogi Szakosztályának vitaülése, 2011. szeptember 23.), 2011
Szeibert Orsolya: C-400/10 PPU az Európai Bíróság döntése a J. McB. v L. E. ügyben, Európai Bírósági Ítéletek 9 (1): 48-49, 2011
Szeibert Orsolya: C-303/08 az Európai Bíróság döntése a Bozkurt ügyben, Európai Bírósági Ítéletek 9 (1): 152-153, 2011
Back »