Emergence and Evolution in the Philosophy of Michael Polanyi  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83589
Type PD
Principal investigator Paksi, Dániel
Title in Hungarian Emergencia és evolúció Polányi Mihály filozófiájában
Title in English Emergence and Evolution in the Philosophy of Michael Polanyi
Keywords in Hungarian emergencia, közepes emergencia, evolúció, kulturális evolúció, redukció, diakrón redukció, határfeltételek, hallgatólagos tudás, személyes tudás
Keywords in English emergence, medium emergence, evolution, cultural evolution, reduction, diachronic reduction, boundary conditions, tacit knowledge, personal knowledge
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Philosophy of science
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Department of Philosophy and History of Science (Budapest University of Technology and Economics)
Starting date 2011-01-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 13.986
FTE (full time equivalent) 2.40
state closed project
Summary in Hungarian
Polányi Mihály elképzelése emergenciáról és evolúcióról nem tartozik az élénken kutatott témák közé sem a Polányi kutatók, sem a kortárs emergencia vagy evolúció diskurzus számára. Ha mégis fölmerül a téma, a jelentős fogalmi és filozófiai különbségek miatt teljes zavar és félreértés támad körülötte. A korábban kémikus Polányi azonban sem nem vitalista, sem nem erős emergentista, sőt, az általa használt emergencia-fogalom számos fizikalizmus definíciónak megfelel, evolúciófogalma pedig inkább rendszerelméleti.
Kutatásom során szeretném lebontani a szokásos episztemológiai indíttatású interpretációt, és egy rendszerelméleti megközelítésből újrainterpretálni Polányi azon fogalmait, amelyek meghatározzák emergencia és evolúció képét. Polányi emergencia és evolúcióelmélete többnyire a 20. század elavult filozófiai és tudományos fogalmaira és elméleteire épít nehézkes nyelvezetet használva. A kutatásom során 21. századi filozófiai és tudományos eszköztárra építve, analitikus szigorral szándékozom újrarekonstruálni a kérdéses fogalmakat.
Legfőbb célom Polányi kettős emergencia-fogalma alapján egy új típusú emergencia-elmélet megfogalmazása (‘közepes emergencia’). Az a sejtésem, hogy ez a Polányira épített új emergencia-elmélet alapvetően megváltoztathatná az emergenciáról alkotott elképzelésünket, és új viszonyt alakíthatna ki olyan fontos fogalmak tekintetében, mint fizikalizmus, redukció vagy evolúció. A kutatás végén az eredményeimet elsősorban a kulturális evolúció témájában tervezem kamatoztatni.
Summary
Michael Polanyi’s concepts of emergence and evolution are not in the focus of the mainstream researches; if they are partly even so because of the significant conceptual and philosophical differences it leads to complete confusions and misunderstandings. However, the formerly chemist Polanyi is not a vitalist, moreover, his theory of emergence corresponds to several definitions of physicalism and his theory of evolution is rather a system-theoretical one.
During my research I plan to break the common epistemological interpretation of his relevant concepts concerning emergence and evolution down to reconstruct them from a unique system-theoretical approach; parallel with this I plan to replace Polanyi’s old textualization to a modern analytical one; then on the basis of his relevant concepts I will reconstruct his concepts of emergence and evolution by the help of the concepts and theories of 21st century’s science and philosophy.
My main goal is to formulate a new kind of emergence theory (‘medium emergence’) on the basis of Polanyi’s dual concept of emergence. I think that this new concept of emergence could significantly change the meaning of emergence and its relationship to other important concepts as e.g. physicalism, reduction, and evolution. I will plan to show this change, for example, in the case of reduction. At the end of the research I plan to utilize my results concerning the theories of cultural evolution.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A posztdoktori kutatási projektem legfontosabb célkitűzése Polányi Mihály filozófiájának egy nemzetközi tekintetben is teljesen újfajta, rendszerelméleti, evolúciós értelmezése volt. A kitűzött célt, úgy hiszem, sikerült teljesítenem, aminek a következő főbb eredményei lettek: 1. Polányi részletesen nem kibontott emergencia elképzelésére építve sikerült koherensen megfogalmaznom egy újfajta ún. közepes emergencia fogalmat, amely a bevett gyenge és erős emergencia elképzelések, valamint a materialista monizmus és a dualizmus közötti ontológiai álláspontot jelöli meg. 2. Az új emergencia elképzelésre építve sikerült Polányi oly jól ismert hallgatólagos és személyes tudás fogalmát új módon értelmezni, ami a személyes tudás fogalmának elmélyítéséhez és ontológiai alátámasztásához vezetett. 3. Ezek az eredmények lehetővé tették Polányi neo-darwinizmus kritikájának és evolúció fogalmának, valamint a posztkritikai filozófia jelentésének és céljának a mélyebb megértését. A projekt eredményeit én személy szerint azért tartom igazán bíztatónak, mert több tartalmasnak ígérkező, új kutatás kiindulópontjai lehetnek. A projekt legfontosabb munkái a Medium Emergence cikk és mindenekelőtt a Személyes valóság - Polányi Mihály posztkritikai filozófiájának értelmezése és a személyes tudás fogalmának elmélyítése és alátámasztása az evolúciós gondolat alapján című - alcímű hatszáz oldalas monográfia.
Results in English
The main goal of my postdoctoral project was an understanding of Michael Polanyi’s philosophy from an entirely new system-theoretical, evolutional point of view. I believe that I have successfully reached this goal the most important results of which are the followings: 1. On the ground of Polanyi’s not too developed notion of emergence I was able to formulate a new kind of concept of emergence which is a proper ontological conviction between week and strong emergences as well as between materialist monism and dualism. 2. This was the needed foundation for a new understanding of Polanyi’s famous notions of tacit and personal knowledge and for the deepening and ontological grounding of the concept of personal knowledge. 3. This results made possible the deeper understanding of Polanyi’s critique of Neo-Darwinism, his notion of evolution and the meaning and goal of postcritical philosophy. For me the achievements of the project are really encouraging because they can be starting points for new, promising researches. The two most important works of the project are the Medium Emergence paper and the Personal Reality - The Understanding of Michael Poalnyi’s Postcritical Philosophy and the Deepening and Ontological Grounding of his Notion of Personal Knowledge by the Thought of Evolution book.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83589
Decision
Yes

 

List of publications

 
Paksi Dániel: Személyes valóság. Polányi Mihály posztkritikai filozófiájának értelmezése és a személyes tudás fogalmának elmélyítése és megalapozása az evolúciós gondolat alapján., Budapest: L’Harmattan., 2014
Paksi Dániel: Polányi Mihály észleléselméletének ontológiai megalapozása., XIX. Magyar Kognitív Tudományok Konferencia. Ja. 27-29. Az észlelés természete. Programfüzet., 2011
Paksi Dániel: Emergencia és valószínűség. Avagy Polányi Mihály esete a véletlenszerűen felbukkanó walesi békával., III. Budapesti Emergencia Workshop. Dec. 16. Programfüzet., 2011
Paksi Dániel: Emergence and Reduction in the Philosophy of Michael Polanyi. Part II., Appraisal. Vol. 8. No. 4. 28-42., 2011
Paksi Dániel: Michael Polanyi's Concept of Reality: from Epistemology to Ontology and from Ontology to Epistemology, Polanyiana Vol. 19. No. 1-2. 73-85., 2012
Paksi Dániel: In Defense of Michael Polanyi's Understanding of Evolution: A Response to Walter Gulick, Tradition and Discovery Vol 38. No. 2. 48-55., 2012
Paksi Dániel: Az emergencia fajtái és a redukció, Előadás az IV. Emergencia workshop-on. Tudomány és Emergencia. Dec. 14. Budapest. Programfüzet., 2012
Paksi Dániel és Héder Mihály: Autonóm robotok és hallgatólagos tudás, Előadás a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság rendezvénysorozatában. Budapest., 2012
Paksi Dániel és Héder Mihály: Autonomous Robots and Tacit Knowledge, Appraisal. Vol. 9. No. 2. 8-14., 2012
Paksi Dániel és Héder Mihály: A gépek hallgatólagos tudása és szimbólumkezelése, Polanyiana. Vol. 20. 2011/1-2., 2013
Paksi Dániel: Tacit Knowing and Tacit Knowledge from an Evolutionary Point of View, Polanyiana. Vol. 21. 2012/1-2., 2013
Paksi Dániel: Személyes valóság, Polanyiana. Vol. 20. 2011/1-2., 2013
Paksi Dániel: Emergencia és véletlenszerűség., Emergencia és tudomány. Szerk.: Kertész Gergely és Paksi Dániel. Budapest: L’Harmattan., 2014
Paksi Dániel: Redukció, emergencia, materializmus., Emergencia és tudomány. Szerk.: Kertész Gergely és Paksi Dániel. Budapest: L’Harmattan., 2014
Paksi Dániel: Természetes szelekció és adaptáció más szemmel, Polanyiana. Vol. 22. 2013/1-2., 2014
Paksi Dániel és Héder Mihály: Reply to Richard Allen’s “Do robots really have tacit knowledge?”, Appraisal. Vol. 9. No. 3. 41-43., 2013
Paksi Dániel: Tacit Knowing and Tacit Knowledge from an Evolutionary Point of View, Polanyiana. Vol. 21. 2012/1-2., 2014
Paksi Dániel és Geng Viktor: A materialista relativizmus mint a morális inverzió álruhás formája., Polanyiana. Vol. 22. 2013/1-2., 2014
Paksi Dániel: Emergens evolúció és személyes tudás, Élet és tudomány, 2014
Paksi Dániel: The Concept of Boundary Conditions., Polanyiana. Vol. 24. 2014/1-2., 2015
Paksi Dániel és Geng Viktor: David Bloor-féle relativizmus csapdái és a morális inverzió álruhás formája, Előadás a Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság rendezvénysorozatában. Budapest., 2013
Paksi Dániel: Polányi és a Laplace démon, Előadás az V. Emergencia workshop-on. Budapest., 2013
Back »