Criterion-referenced ability development between the ages 4-12  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
83850
Type K
Principal investigator Józsa, Krisztián
Title in Hungarian Kritériumorientált képességfejlesztés 4-12 éves kor között
Title in English Criterion-referenced ability development between the ages 4-12
Keywords in Hungarian kritériumorientált, diagnosztikus képességfejlesztés; alapkészségek, -képességek; 9-12 éves korosztály
Keywords in English criterion-referenced ability development; basic skills, abilities; 4-12-year-olds
Discipline
Education (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Experimental education
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Education (University of Szeged)
Participants Fazekasné Fenyvesi, Margit
Fejes, József Balázs
Janurik, Márta Zsuzsanna
Molnár, Edit Katalin
Morgan, A. George
Nagy, József
Szenczi-Velkey, Beáta
Szombathelyiné Dr. Nyitrai, Ágnes Anikó
Zentai, Gabriella
Starting date 2011-08-01
Closing date 2017-07-31
Funding (in million HUF) 16.951
FTE (full time equivalent) 9.15
state closed project
Summary in Hungarian
Az iskolai oktatás hatékonysága egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, miközben hazai kontextusban még mindig alig találunk példát elméletileg jól megalapozott és kísérlettel igazolt hatékonyságú, a gyakorlatban könnyen alkalmazható fejlesztő módszerekre. Ugyanakkor számos nemzetközi és hazai vizsgálat mutatott rá oktatási rendszerünk problémáira: az alapvető készségeket, képességeket sem sajátítják el a tanulók megfelelő szinten. Kutatásunkban arra keressük a választ, miként lehet az alapképességek fejlődését segíteni. Elméleti keretként a kritériumorientált pedagógia paradigmája szolgál.
Célunk egy olyan programcsomag kidolgozása és kísérleti kipróbálása, mely kritériumorientált alapokon valósítja meg a 4-12 éves korú gyermekek alapkészségeinek a fejlesztését. Hipotézisünk, hogy a nyolc évig tartó fejlesztés eredményeként a legfontosabb alapkészségek optimális fejlettsége elérhető.
Pályázatunknak közvetlen előzménye a korábbi OTKA K68798 kutatásunk. E korábbi projekt keretében középső csoportos óvodások elemi alapkészségeinek kritériumorientált fejlesztését kezdtük el és végezzük második osztályos korukig. Jelen pályázatunkban ezt a fejlesztést kívánjuk továbbvinni és a 2011 szeptemberében 3. osztályba lépő tanulókkal folytatni egészen 6. osztályig. Így az előzményt jelentő OTKA kutatásunknak köszönhetően nyolc évet átfogó fejlesztő kísérletet valósítunk meg. Kidolgozzuk a kritériumorientált képességfejlesztés módszereit, megvizsgáljuk ezek alkalmazásának eredményességét. Emellett – a kontrollcsoport esetében – a készségek, képességek fejlődését nyolc év longitudinális adatai alapján elemezzük.
A kutatás a közoktatás megújítási lehetőségeinek elméleti és gyakorlati megismeréséhez kíván hozzájárulni.
Summary
The effectiveness of formal education has been receiving growing emphasis, while in Hungary there are hardly any instructional methods which are theoretically based, empirically verified and easily applied in practice. At the same time, several studies have highlighted a serious problem in Hungarian education, i.e. students fail to acquire even basic skills and abilities at an appropriate level. Informed by the paradigm of criterion-referenced education, we endeavour to examine a way to facilitate the development of basic abilities.
The objective is to develop and experimentally validate a program package for the criterion-referenced development of the basic skills and abilities of 4-12-year-olds. Our hypothesis is that it is possible to reach the optimal proficiency of the most important basic skills and abilities as a result of intervention spanning eight years.
The precursor of the present proposal is our OTKA K68798 project, in which the criterion-referenced development of the elementary skills of children was begun in the second year of kindergarten to be continued through grade 2. The present proposal aims to work with the same group of children further, continuing the developmental intervention with them as they enter grade 3 in September 2011, through to the time they complete grade 6. Thus the two projects together would enable a developmental experiment spanning 8 years. Methods of criterion-referenced development will be devised and their effectiveness tested. In addition, longitudinal data from the control group will be analysed to reveal developmental trajectories.
Our findings will contribute to the theoretical and practical identification of possibilities for the renewal of Hungarian public education.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Számos nemzetközi és hazai vizsgálat mutatott rá oktatási rendszerünk problémáira: az alapvető készségeket, képességeket sem sajátítják el a tanulók megfelelő szinten. Kutatásunkban arra kerestük a választ, miként lehet az alapképességek fejlődését hatékonyan segíteni. A képességfejlődésben fontos szerepet betöltő motivációnak kiemelt figyelmet szántunk. Elméleti keretként a kritériumorientált pedagógia paradigmája szolgált. Empirikus vizsgálatainkban 4-14 éves gyermekek vettek részt. Képességeket és motivációt mérő eszközöket dolgoztunk ki. Készségfejlesztő módszereket állítottunk össze óvodás és iskolás gyermekek számára, ezek hatékonyságát nagymintás, kontrollcsoportos pedagógiai kísérletekben vizsgáltuk. Az eredmények igazolták, hogy kidolgozhatóak olyan módszerek, amelyekkel az alapvető fontosságú képességek eredményesen fejleszthetők. A programok különösen hatékonynak bizonyultak az alacsonyabb teljesítményzónába tartozó gyermekek esetében. Vizsgálatainkban a tanulásban akadályozott gyermekek fejlődési eltéréseit is érintettük. A pályázat folytatását képezte a korábbi projektünknek (OTKA 68798), mellyel együtt összesen 10 évet fogtunk át. Ennek köszönhetően a kontrollcsoportba tartozó gyermekekről középső csoport óvodától nyolcadik osztályig állnak rendelkezésre longitudinális fejlődésvizsgálati adatok. A kutatás a közoktatás megújítási lehetőségeihez kívánt hozzájárulni mind elméleti, mind gyakorlati oldalról.
Results in English
Several international and national studies pointed out the problems of the education system: basic skills and competencies are not developed to an optimal level. Our research goal was to answer the question of how to aid the development of basic skills. Motivation as an important factor in skill development was also considered. The theoretical framework for our research comprised of the paradigm of criterion-referenced pedagogy. Participants of the empirical studies were children aged 4-14. We developed measures to assess skills and motivation. We devised skill development methods for kindergarten and schoolchildren, the efficiency of which were tested in large-scale controlled pedagogical experiments. Our results confirmed that it is possible to outline methods that foster the development of basic skills essential for learning. The programs proved to be particularly effective for students in the lower achievement zone. Our analysis also considered the atypical development of children with mild intellectual disabilities. The research was a continuation to our earlier project (OTKA 68798), together we covered 10 years. This made it possible to have longitudinal developmental data on children in the control group from the second year of kindergarten till grade 8. The research aims to contribute to the reformation of public education from a theoretical and a practical perspective.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=83850
Decision
Yes

 

List of publications

 
Józsa Krisztián, Zentai Gabriella és Hajduné Holló Katalin: A gondolkodás fejlesztése 4–8 éves életkorban, Mozaik Kiadó, Szeged, 2017
Józsa Krisztián, Zentai Gabriella és Hajduné Holló Katalin: Játékkártya gyűjtemény a gondolkodás fejlesztésére 4–8 éveseknek, Mozaik Kiadó, Szeged, 2017
Jόzsa, K., Morgan,G. A. és Liao, H. F.: Mastery Motivation: Measures and Results across Cultures and Ages, Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. (tematikus szám), 2017
Radványi Katalin, Fazekasné Fenyvesi Margit és Radicsné Szerencsés Teréz: A pedagógiai diagnosztika lehetőségei enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek együttnevelésében., Gyógypedagógiai szemle 40. 3. sz. 214–225., 2012
Bereczky Krisztina és Fejes József Balázs: Pedagógusok nézeteinek és tapasztalatainak vizsgálata egy deszegregációs intézkedéssel összefüggésben., In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Belvedere Meridionale, Szeged. 131-155., 2013
Csempesz Péter és Fejes József Balázs: A szegedi deszegregáció első éve az új intézményekbe áthelyezett tanulók nézőpontjából., In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridion, 2013
Fazekasné Fenyvesi Margit: Tanulásban akadályozott tanulók nyelvi képességfejlesztésének lehetősége., In: Benedek András-Tóth Péter és Vedovatti Anildo (szerk.) XIII. ONK Program és összefoglalók. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest., 2012
Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: Egy példa a készségfejlesztés gyakorlatára: a beszédhanghallás fejlesztésének módszerei és eredményei., In: Takács Márta és Czékus Géza (szerk.): Könyv-Kommunikáció-Kompetencia. [E-könyv, 1–10.] Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, Szabadka. ISBN 978-86-87095, 2012
Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: A beszédhanghallás és a beszédhiba összefüggése tanulásban akadályozott gyermekek esetében., Gyógypedagógiai Szemle, 40. 1. sz. 1–13., 2012
Fejes, J. B.: What goal structures mean to Hungarian young adolescents?, Paper presented at 11th Conference on Educational Assessment, Szeged, Hungary, April 11th – 13th 2013., 2013
Fejes József Balázs és Szűcs Norbert: A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai., Belvedere Meridionale, Szeged., 2013
Fejes József Balázs: A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5–8. évfolyamon., SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged., 2012
Fejes József Balázs: Miért van szükség deszegregációra?, In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridion, 2013
Fejes József Balázs és Szűcs Norbert: Pedagógusképzés és hátránykompenzálás., In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridion, 2013
Fejes József Balázs: A mentorálás hatása a tanulási motivációra és a szövegértésre hátrányos helyzetű tanulók körében., In: Fejes József Balázs és Szűcs Norbert (szerk.): A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató Hallgatói Mentorprogram. Öt év tapasztalatai. Belvedere Meridion, 2013
Janurik Márta és Józsa Krisztián: A zenei képességek összefüggése néhány kognitív alapkészséggel és az intelligenciával hatéves korban., In: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia: A munka és nevelés világa a tudományban. Program és Összefoglalók., 2012
Janurik Márta és Józsa Krisztián: A zenei képességek fejlődése négy- és nyolcéves kor között., Magyar Pedagógia, 115. 2. sz. 75–99., 2013
Józsa Krisztián és Hricsovinyi Julianna: A családi háttér szerepe az óvoda-iskola átmenet szelekciós mechanizmusában., Iskolakultúra, 21. 6–7. sz. 12–29., 2011
Józsa Krisztián: Az elsajátítási motiváció életkori változása egy longitudinális vizsgálat tükrében., In: Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest., 2013
Józsa Krisztián, Zentai Gabriella és Hajduné Holló Katalin: Játékgyűjtemény az elemi kombinatív képesség óvodai fejlesztéséhez., Kézirat., 2012
Molnár Edit Katalin és Zentai Gabriella: Tanulói szövegek és értékelésük empirikus vizsgálata., In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013 – XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Isk, 2013
Nagy József: A diagnosztikus pedagógiai értékelés fejlesztésének lehetőségeiről., In: Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Korom Erzsébet, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 181, 2013
Nyitrai Ágnes és Zentai Gabriella: The improvement of relation comprehension with fairy tales among children between the ages of 4 and 8., Hungarian Educational Research Journal. 2. 4. sz., 2012
Szenczi Beáta és Fazekasné Fenyvesi Margit: Az olvasási motiváció és az olvasási képesség összefüggése 10-14 éves korban., In: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia: A munka és nevelés világa a tudományban. Program és Összefoglalók., 2012
Szenczi, Beáta: Exploring reading motivation of 10-14 year-old students., 11th Conference on Educational Assessment. Szeged, April 11-13. Program, Abstracts. p. 49., 2013
Tóth Edit és Zentai Gabriella: A fogalmazási képesség fejlettségének összefüggései háttérváltozókkal., In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013 – XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Isk, 2013
Wang Jun, Józsa Krisztián és Morgan A. George: Developmental changes in mastery motivation in American, Chinese, and Hungarian Children., Program and Proceedings of the Developmental Psychology Research Group, 17th Biennial Research Retreat. Morrison, Colorado, USA. May 7–8, 2012. 20–21., 2012
Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: Képességek fejlődése és fejlesztése., In: Benedek András, Tóth Péter és Vedovatti Anildo (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia: A munka és nevelés világa a tudományban. Program és Összefoglalók, 2012
Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: Az elemi alapkészségek óvodáskori fejlettségének prediktív ereje az elsős készségfejlettségre: egy longitudinális vizsgálat eredményei., In: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia: A munka és nevelés világa a tudományban. Program és Összefoglalók., 2012
Zentai Gabriella: Az első osztályos manipulatív rendszerezés prediktív ereje a negyedikes fogalmi rendszerezésre., In: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo (szerk.): XII. Országos Neveléstudományi Konferencia: A munka és nevelés világa a tudományban. Program és Összefoglalók., 2012
Zentai Gabriella: Játékgyűjtemény az elemi rendszerező képesség óvodai fejlesztéséhez, Kézirat, 2012
Zentai Gabriella és Fazekasné Fenyvesi Margit: Tanulásban akadályozott tanulók rendszerező képességének fejlődése., In: Józsa Krisztián és Fejes József Balázs (szerk.): PÉK 2013 – XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Isk, 2013
Józsa Gabriella és Józsa Krisztián: A szövegértés, az olvasási motiváció és a stratégiahasználat összefüggése, Magyar Pedagógia, 114. 2. sz. 67–89., 2014
Józsa Krisztián: Hogyan tanulnak a kisiskolások? A csodálatos gyermeki agy., Pszichológia: Önismeret, Párkapcsolat, Család, Munka. 80-81., 2014
Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit, Szenczi Beáta és Szabó Ákosné: Tanulásban akadályozott és tipikusan fejlődő gyermekek szóolvasási készségének, szövegértésének és olvasási motivációjának fejlődése, Magyar Pszichológiai Szemle, 69. 1. sz. 181–204., 2014
Józsa Krisztián és George A. Morgan: Developmental changes in cognitive persistence and academic achievement between grade 4 and grade 8, European Journal of Psychology of Education. 29. 3. sz. 521–535., 2014
Molnár Edit Katalin és Zentai Gabriella: The reading and writing skills of 9th grade students: What difference do disadvantaged backgrounds make?, Korom Erzsébet és Pásztor Attila (szerk.): 12th Conference on Educational Assessment – CEA 2014. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 145., 2014
Szenczi Beáta: Olvasási motiváció 4., 6., és 8. osztályos tanulók körében, Magyar Pedagógia, 113. 4. sz. 197-220., 2013
Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: Óvodás gyermekek gondolkodási képességének fejlesztése: egy fejlesztő program módszerei és eredményei., Fejlesztő Pedagógia, 25. 3. sz. 9–14., 2014
Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek rendszerező képességének fejlődése, Iskolakultúra, 23. 11. sz. 131‒145., 2013
Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: Néhány környezeti és organikus tényező szerepe a rendszerező képesség fejlődésében, Korom Erzsébet és Pásztor Attila Edit (szerk.): PÉK 2014 – XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 118., 2014
Józsa Krisztián és George A. Morgan: Developmental changes in cognitive persistence and academic achievement between grade 4 and grade 8, European Journal of Psychology of Education. 29. 3. sz. 521–535., 2014
Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: Az elmélet és a gyakorlat szintézise a fejlesztő programokban: a beszédhanghallás készsége, Neveléstudomány, 3. 1. sz. 64–76., 2015
Fazekasné Fenyvesi Margit és Zentai Gabriella: A beszédhanghallás fejlesztése tanulásban akadályozott gyermekeknél, In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia: Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány, Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Debrecen., 2014
Fazekasné Fenyvesi Margit, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: A beszédhanghallás fejlesztése tanulásban akadályozott gyermekek esetében, In: Tóth Zoltán (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2014. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Budapest., 2015
Fazekasné Fenyvesi Margit, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: A beszédhanghallás fejlettségének szerepe a helyesírásban, In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – 13th Conference on Educational Assessment, Szeged. 106., 2015
Fejes József Balázs: Célok és motiváció. Tanulási motiváció a célorientációs elmélet alapján, Gondolat Kiadó, Budapest., 2015
Janurik Márta és Józsa Krisztián: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek zenei képességének fejlettsége, Magyar Pedagógia, 105., 2015
Józsa Krisztián: A számolás fejlesztése 4–8 éves életkorban, Mozaik Kiadó, Szeged., 2014
Józsa Krisztián: Tipikusan fejlődődő és tanulásban akadályozott gyermekek készségfejlődése és -fejlesztése koragyermekkorban., In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Debrecen. 24, 2014
Józsa Krisztián: Új eredmények a tanulási motiváció hazai kutatásában. Szimpózium., In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Debrecen. 254–259., 2014
Józsa Krisztián és Morgan, A. George: Preschools and school readiness in Hungary and the U.S.: Issues related to the motivational aspects of readiness, Critical Questions in Education Conference, Louisville, KY, USA. 6., 2014
Józsa Krisztián és Zentai Gabriella: Az óvodáskori elsajátítási motiváció hatása a DIFER készségek fejlődésére, In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Debrecen. 250., 2014
Kis Noémi: A szülő-gyermek interakció elsajátítási motivációra gyakorolt hatása, In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Debrecen. 255., 2014
Kis Noémi, Józsa Krisztián és Dombi Edina: Az Elsajátítási Motiváció Kérdőív tanulói változatának megerősítő faktoranalízise, In: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – 13th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi DI, Szeged. 153., 2015
Szenczi Beáta: Tanulásban akadályozott és nem akadályozott tanulók olvasással kapcsolatos motívumai az olvasástanulás kezdeti szakaszában, In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Debrecen. 256., 2014
Nyitrai Ágnes: A számolás fejlesztése 4–8 éves életkorban. Recenzió, Iskolakultúra, 25. 7–8. sz. 150‒153., 2015
Zentai Gabriella: Hogyan fejleszthető játékosan a számolási készség? Egy játékgyűjteményről, mellyel szerethetőbbé tehetjük a matematikát, Tanító, 53. 4. sz. 11–13., 2015
Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: A manipulatív és a fogalmi rendszerező képesség kapcsolata, n: Csíkos Csaba és Gál Zita (szerk.): XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia – 13th Conference on Educational Assessment. SZTE Neveléstudományi DI, Szeged. 165., 2015
Zentai Gabriella: A rendszerező képesség fejlesztése középső csoportos óvodások esetében, In: Buda András (szerk.): XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Debreceni Egyetem, Debrecen. 250., 2014
Zentai Gabriella: Óvoda és nevelés a 21. században, Iskolakultúra, 26. 4. sz. 55–58., 2016
Nyitrai Ágnes: Mese és mesélés, Iskolakultúra, 26. 4. sz. 75–83., 2016
Józsa Krisztián, Zentai Gabriella és Hajduné Holló Katalin: Játékos gondolkodásfejlesztés 4–8 éves életkorban., Mozaik Kiadó, Szeged. (megjelenés alatt), 2016
Józsa Krisztián, Zentai Gabriella és Hajduné Holló Katalin: Játékkártya gyűjtemény a gondolkodás fejlesztésére 4–8 éveseknek., Mozaik Kiadó, Szeged. (megjelenés alatt), 2016
Fazekasné Fenyvesi Margit, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: A beszédhanghallás fejlesztése tanulásban akadályozott gyermekek esetében., In: Tóth Zoltán (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2014. Oktatás és Nevelés – Gyakorlat és tudomány. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Budapest., 2015
Józsa Krisztián, Hricsovinyi Julianna és Szenczi Beáta: Számítógép-alapú Elsajátítási motiváció kérdőívek validitása és reliabilitása., In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 123–146., 2015
Józsa Krisztián, Fazekasné Fenyvesi Margit, Szenczi Beáta és Szabó Ákosné: Tanulásban akadályozott és tipikusan fejlődő gyermekek szóolvasási készségének, szövegértésének és olvasási motivációjának fejlődése., In: Lányiné Engelmayer Ágnes, Győri Miklós (szerk.): Gyógypedagógiai lélektan. Akadémiai Kiadó, Budapest. 181–204., 2015
Janurik Márta és Józsa Krisztián: Zene és tanulás., Parlando, 58. 1. sz. 4. p, 2016
Józsa Krisztián: Kihívások és lehetőségek az óvodai fejlesztésben., Iskolakultúra, 26. 4. sz. 59–74., 2016
Janurik Márta és Józsa Krisztián: A zenei képességek összefüggése a DIFER készségekkel óvodáskorban., Neveléstudomány: Oktatás – Kutatás – Innováció, 4. 1. sz. 49–69., 2016
Janurik Márta és Józsa Krisztián: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek zenei képességének fejlettsége., Magyar Pedagógia, 106. 1. sz. 25–50., 2016
Janurik Márta és Józsa Krisztián: Zene és tanulás, Tanító, 54. 1. sz. 21–24., 2016
Józsa Krisztián és Morgan, George A.: An Improved Measure of Mastery Motivation: Reliability and Validity of the Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18) for Preschool Children., Hungarian Educational Research Journal, 5. 4. sz. 1–22. 1–22. DOI: 10.14413/HERJ2015.04.08, 2015
Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva: Számolás- és memóriafejlesztés, Tanító, 53. 9. sz. 25–29., 2015
Józsa Krisztián és Zentai Gabriella: Gondolkodást fejlesztünk? – Hogyan tegyük?, Tanító, 53. 8. sz. 27–30., 2015
Józsa Krisztián és Csordásné Anda Éva: Lépések az eredményesebb matematikatanítás felé alsó tagozatban, Tanító, 53. 7. sz. 25–27., 2015
Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: Az elmélet és a gyakorlat szintézise a fejlesztő programokban: a beszédhanghallás készsége, Neveléstudomány: Oktatás – Kutatás – Innováció, 3. 1. sz. 64–76., 2015
Józsa Krisztián és Kis Noémi: Confirmatory factor analysis of the subject specific mastery motivation questionnaires, In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): CEA 2016 – 14th Conference on Educational Assessment: Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged. 85., 2016
Kis Noémi és Józsa Krisztián: Relation between parenting style, mastery motivation and school achievement in adolescence, ˙In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): CEA 2016 – 14th Conference on Educational Assessment: Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged. 86., 2016
Zentai Gabriella, Józsa Krisztián és Molnár Edit Katalin: The relationship between the enactive and symbolic levels of seriation and classification, ˙In: Molnár Gyöngyvér és Bús Enikő (szerk.): CEA 2016 – 14th Conference on Educational Assessment: Program – Abstracts. University of Szeged, Szeged. 87., 2016
Kis Noémi és Józsa Krisztián: Az Elsajátítási Motiváció Kérdőívek tanári, szülői és tanulói változatának megerősítő faktoranalízise, In: Tóth Péter, Holik Ildikó és Tordai Zita (szerk.): XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Óbudai Egyetem, Budapest. 254., 2015
Mucsiné Erdei Mónika és Józsa Krisztián: Eltérő időpontban gyógypedagógiai iskolába kerülő tanulásban akadályozott tanulók elsajátítási motivációja a tanulók és tanárok vélekedése alapján, In: Tóth Péter, Holik Ildikó és Tordai Zita (szerk.): XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Óbudai Egyetem, Budapest. 271., 2015
Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: A helyesírási készség beszédhanghallás alapú fejlesztése, In: Tóth Péter, Holik Ildikó és Tordai Zita (szerk.): XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók. Óbudai Egyetem, Budapest. 222., 2015
Barrett, K. C., & Józsa, K.: Computer Tablet Assessment of Executive Functions and their Relations to School Readiness and Socioemotional Health in Hungarian and American Children (Symposium paper), In: ISSBD (szerk.): 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, July 10-14, 2016 Vilnius, Lithuania. Final Program. 188., 2016
Józsa, K., Barrett, K. C., & Morgan, G.: New Computer Based Assessment of Mastery Motivation for Young Children (Symposium paper), In: ISSBD (szerk.): 24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, ISSBD, July 10-14, 2016 Vilnius, Lithuania. Final Program, 2016
Józsa, K., Barrett, K. C., Stevenson, C., & Morgan, G. A.: A New Computer-Tablet Assessment of Mastery Motivation for Preschool Children, International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, June 8-10, 2016 Stockholm, Sweden. (Symposium paper)., 2016
Lee, P.-T. Barrett, K. Józsa, K., Stevenson, C. and Morgan, G. A.: Mastery motivation and executive function of young children in the US and Hungary, Society for Research in Human Development 20th Biennial Conference March 17 – 19, 2016, Denver, Colorado., 2016
Hwang, A-W., Wang, J., Józsa, K., Liao, H-F., Wang, P-J. és Morgan, G. A.: Cross-Cultural Validation of the Factor Structure of the Dimensions of Mastery Questionnaire in Preschool Children: A Multi-Group Invariance Analysis, International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, June 8-10, 2016 Stockholm, Sweden. (Symposium paper)., 2016
Zentai Gabriella: Számolásfejlesztés játékosan, Neveléstudomány, 4. sz. 106–108., 2015
Fazekasné Fenyvesi Margit, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: A beszédhanghallás fejlesztése tanulásban akadályozott gyermekek esetében., In: Tóth Zoltán (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2014. Oktatás és Nevelés – Gyakorlat és tudomány. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Budapest. 119–130., 2015
Hajduné Holló Katalin, Zentai Gabriella és Józsa Krisztián: A kombinatív gondolkodás óvodai fejlesztésének módszerei, Mrázik Julianna (szerk.): HERA Évkönyv 2016: A tanulás új útjai. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest. 102–117, 2017
Józsa Krisztián és Kis Noémi: Az Elsajátítási motiváció kérdőív szerkezeti validitásának vizsgálata megerősítő faktoranalízissel, Tóth Péter és Holik Ildikó (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2015. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 41–52., 2016
Morgan, G. A., Jόzsa, K., és Liao, H.-F.: Introduction to the HERJ special issue on mastery motivation: Measures and results across cultures and ages, Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 5–14., 2017
Morgan, G. A., Liao, H.-F., Nyitrai, Á., Huang, S.-Y., Wang, P-J., Blasco, P., Ramakrishnan, J. és Józsa, K.: The revised Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18) for infants and preschool children with and without risks or delays in Hungary, Taiwan, and the US, Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 48–67., 2017
Barrett, K. C., Józsa, K. és Morgan, G. A.: New computer-based mastery motivation and executive function tasks for school readiness and school success in 3 to 8 year-old children, Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 86‒105., 2017
Hwang, A.-W., Wang, J., Józsa, K., Wang, P.-J., Liao, H.-F. és Morgan, G. A.: Cross cultural invariance and comparisons of Hungarian, Chinese, and English-speaking Children leading to the Revised Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ 18), Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 32–47., 2017
Józsa, K., Barrett, K. C., Józsa, G., Kis, N. és Morgan, G. A: Development and initial evaluation of an individualized moderately challenging computer-tablet mastery motivation measure for 3-8 year-olds, Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 106–126., 2017
Józsa, K., Kis, N. és Huang, S.-Y.: Mastery motivation in school subjects in Hungary and Taiwan, Hungarian Educational Research Journal, 7. 2. sz. 158–177., 2017
Józsa, K. és Morgan, G. A.: Reversed items in Likert scales: Filtering out invalid responders, Journal of Psychological and Educational Research, 25. 1. sz. 7–25., 2017
Józsa, K. & Barrett, K. C.: Affective and Social Mastery Motivation in Preschool as Predictors of Early School Success: A Longitudinal Study, submitted, 2017
Józsa, K., Török, B., & Stevenson, C.: Preschool and Kindergarten in Hungary and the United States: A Comparison within Transnational Development Policy, submitted, 2017
Józsa, K., Kis, N., & Barrett K. C.: Mastery Motivation, Parenting, and School Achievement among Hungarian Adolescents, submitted, 2017
Józsa, K., Barrett, K. C. és Morgan, G. A.: A computer based assessment of mastery motivation for young children: Reliability and validity of a new measure, Methodological advances and challenges at the Society for Research on Child Development: 2017 SRCD Biennial Meeting - April 6-8, 2017, Austin, Texas, 2017
Zentai Gabriella, Hajduné Holló Katalin és Józsa Krisztián: Az elemi kombinatív képesség kritériumorientált diagnosztikus tesztje 4-8 éves gyermekek számára, Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): XV. Pedagógiai Értékelés Konferencia. Program és absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 54, 2017
Kis Noémi és Józsa Krisztián: Az otthoni környezet hatása a gyermek elsajátítási motivációjára óvodáskorban, Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia. – A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése., 2016
Bank Éva, Józsa Krisztián és Marótiné Balogh Zita: Egypetéjű és kétpetéjű ikergyermekek elemi alapkészségeinek vizsgálata, Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia – A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. Szeged. 355. o., 2016
Szenczi Beáta: Az olvasási motiváció vizsgálata 8-14 éves tanulók körében., PhD értekezés. SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged., 2012
Szenczi Beáta: Második osztályos tanulók meggyőződései az olvasástanulás céljáról és saját olvasásteljesítményükről., Szimpóziumi előadás. PÉK 2012 - X. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2012. április 26-28., 2011
Zentai Gabriella: A rendszerező képesség összefüggése a kombinatív képességgel, induktív gondolkodással és az intelligenciával., In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók, 45., 2011
Zentai Gabriella: Készség- és képességfejlesztő kísérletek óvodás- és kisiskoláskorban – módszerek és eredmények., Szimpózium. In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola,, 2012
Fejes József Balázs: Az osztálytermi környezet motivációs hatásának feltárása célorientációs elméleten alapuló kérdőívek segítségével., In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 89., 2012
Fejes József Balázs: A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5–8. évfolyamon., Ph.D. disszertáció. SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged., 2012
Janurik Márta: A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel – egy kilenc hónapos fejlesztőkísérlet eredményei., In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged. 140, 2012
Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: A beszédhanghallás és a beszédhiba összefüggése tanulásban akadályozott gyermekek esetében., Gyógypedagógiai Szemle, 40. 1. sz. 1–13., 2012
Fazekasné, F. M.: Untersuchung zur Phonemaperzeptionen bei Kindern mit Leerbeinträchtigungen in Ungarn, In: Erdélyi, A., Schmidtke, H-P., Sewhrbrock, P. (szerk.): International vergleichende Heil-und Sondernpädagogik weltweit. K. Linkhardt Verlag, Bad Heilbrunn. 347–363., 2012
Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: A beszédhiba korrekciója a beszédhanghalló készség fejlesztése alapján: egy kísérlet tapasztalatai., In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és Összefoglalók. X, 2011
Fazekasné Fenyvesi Margit és Zentai Gabriella: Beszédhanghallásra épülő helyesírás fejlesztés harmadik osztályban., Beszédhanghallásra épülő helyesírás fejlesztés harmadik osztIn: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferen, 2012
Janurik Márta és Józsa Krisztián: A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel – egy három hónapos zenei fejlesztőkísérlet eredményei., In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és Összefoglalók. X, 2011
Janurik Márta és Józsa Krisztián: A zenei képességek fejlődése – egy három hónapos zenei fejlesztő kísérlet eredményei., Kozma Tamás és Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2011. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 63–80., 2012
Janurik Márta és Józsa Krisztián: Development of music listening skills – findings of a three months long training programme., Hungarian Educational Research Journal. 4. sz. DOI 10.5911/HERJ2012.04.01, 2012
Józsa Krisztián: Képességfejlesztő programok eredményessége., In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin és Németh András (szerk.): Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány – A múlt értékei és a jövő kihívásai. Program és Összefoglalók. X, 2011
Józsa Krisztián: Új irányok a tanulási motiváció hazai kutatásában., In: Csapó Benő és Tóth Edit (szerk.): PÉK 2012 – X. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók, 2012
Józsa Krisztián and Morgan, A. George: Filtering Out Invalid Respondents Based on the Analysis of Negative Statements in Likert-scale Questionnaires., Society for Research in Child Development. 2012 Themed Meeting: Developmental Methodology. Tampa, Florida, February 9–11, 2012., 2012
Józsa Krisztián és D. Molnár Éva: The relationship between mastery motivation, self-regulated learning and school success: A Hungarian and European perspective., Barrett, K. C. és mts. (szerk.): Handbook of self-regulatory processes in development. Taylor & Francis, New York and London. 265–304., 2013
Nyitrai Ágnes és Zentai Gabriella: Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel 4–8 éves gyermekek körében., In: Kozma Tamás (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest., 2012
Nyitrai Ágnes és Zentai Gabriella: Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel 4–8 éves gyermekek körében., In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Tartalmi összefoglalók, 43., 2011
Zentai Gabriella, Hajduné Holló Katalin és Józsa Krisztián: Új mérőeszközök a gondolkodás vizsgálatára 4–8 éves korban, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (szerk.): Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 2017

 

Events of the project

 
2012-11-13 14:22:17
Résztvevők változása
Back »