Gorzsa and Late Neolithic of the Southern Great Hungarian Plain  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
84151
Type K
Principal investigator Horváth, Ferenc
Title in Hungarian Gorzsa és a Dél-Alföld késői újkőkora
Title in English Gorzsa and Late Neolithic of the Southern Great Hungarian Plain
Keywords in Hungarian Gorzsa, újkőkor, neolitikum, Tápé-Lebő, Szegvár-Tűzköves, Hódmezővásárhely-Kökénydomb
Keywords in English Gorzsa, Neolithic, Tápé-Lebő, Szegvár-Tűzköves, Hódmezővásárhely-Kökénydomb
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Archaeology
Animal behaviour, behavioural ecology (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Applied zoology
Mineralogy, Petrology (Council of Complex Environmental Sciences)10 %
Ortelius classification: Mineralogy
Panel Archeology
Department or equivalent Móra Ferenc Museum
Participants Oross, Krisztián
Starnini, Elisabetta
Szakmány, György
Tóth, Anikó
Voytek, Barbara
Starting date 2011-02-01
Closing date 2015-02-28
Funding (in million HUF) 4.855
FTE (full time equivalent) 6.79
state closed project
Summary in Hungarian
Gorzsa a Kárpát-medencei újkőkor fontos, az Alföld egyik legnagyobb (7 ha, a teljes rétegsor: 2,6 – 3 m) tell-települése. 1978 és 1996 között megtörtént a tell 1000 m2 kiterjedésű területének részletes rétegtani (szintkövetéses) feltárása. Ezzel párhuzamosan a Dél-alföldi újkőkor teljes vertikumát átfogó rétegtani hitelesítő feltárásokra is sor került (5x5 m-es teszt-szelvények: Tápé–Lebő-A, Hódmezővásárhely–Kökénydomb, Szegvár–Tűzköves, Deszk–Vénó, –Ordos, feldolgozottságuk 70%-os). Gorzsa eddigi feldolgozottsága több mint 40 %-os (halcsontok, 14C, növényi magvak, csiszolt kőeszközök vizsgálata, a kerámia előrestaurálása, számozása, a dokumentáció egy részének digitalizálása elkészült). A leletanyag teljes feldolgozása azonban máig sem valósult meg. A gorzsai leletegyüttes 2006 óta a megyei múzeumi szervezettől különvált hódmezővásárhelyi múzeum kezelésébe került, amely sem a leleteket befogadására, sem a feldolgozás támogatására nem képes. A szegedi múzeum ezt követően illetéktelen a feldolgozás támogatására, így a befejezés reménytelenné vált.
A pályázat célja a nagy elmaradást mutató kerámia-restaurálás (házak zárt együttesei, kapcsolatokat igazoló tárgyak restaurálása a tudományos feldolgozhatóság mértékéig), a kőeszközök és nyersanyagok, állatcsontok elemzésének teljes befejezése, archaeometriai vizsgálatok és az eredmények egy részének kiadásra kész előkészítése. A program az újkőkor társadalmi-gazdasági- és települési rendszere, szerkezete, távolsági kapcsolatai (Vinča, Sopot, Herpály, Csőszhalom, Lengyel, Petresti), időrendje, a temetkezési szokások ismeretéhez, és a késő neolitikum-rézkor átmenetéhez szolgáltatna alapvető új diakronikus adatokat.
Summary
Gorzsa site is one of the most extended (7 ha, the full sequence: 2.6 –3 m) Neolithic tell in the Great Hungarian Plain and is among the important tell settlements in the Carpathian Basin. Between 1978 and 1996 a detailed stratigraphic (layer by layer) investigation has been carried out at a 1000 m2 large area of the tell. Parallel to this, stratigraphic control excavations were conducted at other sites containing the full sequences of the Neolithic in the Southern Great Plain. (5x5 m test squares: Tápé–Lebő-A, Hódmezővásárhely–Kökénydomb, Szegvár–Tűzköves, Deszk–Vénó, –Ordos, rate of processing is: 70%, in the case of Gorzsa is more than 40 %). The full processing of artefacts has not been fulfilled, however. The artefacts of Gorzsa since 2006, has got into the administration of the Hódmezővásárhely Museum by its separation from the Csongrád museum organization. The new owner, however, are not able neither to except the find material nor to support their processing. Following the separation the Szeged Museum has no right to support the works, so the fulfilling of the process became hopeless.
The aim of the proposal focuses on the completion of artefact-units showing the main arrears: the ceramic’s restoring (sealed, complete units of houses, potteries prove connections) up to an analysable level, the analyses of lithic tools, archaeometric researches, and preparation of the results’ one part ready for publishing. The present program serves basically new diachronic data on the knowledge of the Neolithic socio-economic, settlement system and structure, long distance trade connections (Vinča, Sopot, Herpály, Csőszhalom, Lengyel, Petresti) chronology, burial customs and to the transition from the Late Neolithic and Early Copper Age.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázati cél bizonyos arányeltolódásokkal valósult meg. Egyes feladatok csak részben teljesültek, más, későbbre tervezett munkák előtérbe kerültek. Elkészült: - restaurálás (6 lelőhelyről összesen 480 kiegészített kerámia), 27.678 tárgy leírása, leltározása (34.148 db leltározott lelet), 413 rajzos tábla, 1473 db tárgyfotó. Ásatási rajzok digitalizálása 90%-ban - a Tisza-Maros-szöge geoinformatikai környezeti rekonstrukciója (Szeberényi J), - Gorzsa AMS 14C – adatainak bayesianus statisztikán alapuló modellje, (Oross K), a régi adatok újrakalibrálása. 110 hagyományos és 36 db AMS adattal rendelkezünk. - a relatív kronológiai-rétegtani elemzések, a kerámiaelemzések egy része (Horváth F). - 153946 db. állattani lelet került feldolgozásra (Tóth A). - B. Voytek, E. Starnini, T. Bíró K. és Szakmány Gy. 4634 db. pattintott, csiszolt kőeszközt és szerszámkövet elemzett. - 113 db festett kerámia, kőeszköz és festékrög vizsgálata RAMAN mikro-tömegspektroszkóppal (Szakmány György, Horváth Ferenc). - Vanicsek K., Pető Á. és Szakmány György 72 db kerámia anyagát elemezte. - Zoffmann Zs. elkészítette a gorzsai embertani leletek (55 sír) metrikus és Penrose-féle distancia analízisét. - Saláta D. Gorzsáról 18 mintából 9 fafajt, - A. Medović 73 földmintából 284.949 növényi magot határozott meg. - Az értékelő tanulmányok egy része (Bíró K., Pető Á., Tóth A., Zoffmann Zs., Szeberényi J., Saláta D.) elkészült, a többi folyamatban van.
Results in English
The aim of the project has been realized with some shifting of proportions. While certain parts only partly fulfilled, others had been planned for the future, has come to the front. Accomplished: - restoration (480 completed pots) - inventory (34.148 artefacts) - 413 graphic plates, 1473 photos - digitalization of the excavation drawings finished in 90% - GIS environmental reconstruction of Tisza-Maros Angle (J. Szeberényi) - model of the AMS 14C data from Gorzsa, by Bayesian statistics, recalibration of older data (K. Oross). (110 traditional and 36 AMS data) - Relative chronological-stratigraphical analyses and significant part of the ceramic’s analyses (F. Horváth) - analyses of 153.946 piece animal remains (A. Tóth) - analyses of 4634 piece chipped, polished and ground tools by B. Voytek, E. Starnini, K. T. Bíró K. and Gy. Szakmány - 113 painted sherds, lithics and paint lumps analysed by RAMAN mikro-mass spectroscope (Gy. Szakmány, F. Horváth) - K. Vanicsek, Á. Pető and A. Kreiter, Gy. Szakmány analysed 72 pieces of ceramic fragment - The Penrose distance-analysis of human remains from 55 graves accomplished by Zs. Zoffmann - identification of 9 tree species from 18 Gorzsa samples by D. Saláta - and 284.949 piece plant seed items from 73 soil samples by A. Medović Evaluative studies partly have been completed (K. T. Bíró, Á. Pető, A. Tóth, Zs. Zoffmann, J. Szeberényi, D. Saláta) partly are in progress.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84151
Decision
Yes

 

List of publications

 
Starnini E: Szakmány Gy: Józsa S: Kasztovszky Zs: Szilágyi V: Maróti B: Voytek B: Horváth F: Lithics from the tell site Hódmezővasárhely-Gorzsa (S-E Hungary): typology, technology, use and raw material strategies during the late Neolithic (Tisza Culture)., Archäologie in Eurasien 31. Rahden:Verlag Marie Leidorf GmbH.Berlin, pp. 115-138., 2015
Horváth F: Questions relating to the Proto-Tiszapolgár Period in South-Eastern Hungary. Main issues and present state of research, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Band 28. The Neoltithic and Eneolithic Southeast Europe. New approaches to dating and cultural dynamics int he 6th to 4th mill, 2014
Szakmán, Gy; Vanicsek K; Bendő Zs; Kreiter A; Pető Á; Horváth F: Results of petrological analysis of Late Neolithic ceramics from Gorzsa tell (SE-Hungary), Abstract of Tracing pottery making recipes in the Balkans 6th-4th millennium BC, International Workshop Belgrade, Serbia, 19-20 September 2014., 1p., 2014
Vanicsek, K; Szakmány, Gy; Horváth, F; Kreiter, A; Bendő, Zs: Előzetes eredmények Hódmezővásárhely-gorzsai tell késő neolit kerámiáinak (Tisza-kultúra Gorzsa-csoport) vizsgálatáról, Archeometriai Műhely, www.ace.hu/am 2013. X. 1, pp.: 5-12., 2013
Starnini, E: Voytek, B: "Post" transformation: preliminary research into the organization of technology during the Neolithic., Interdisciplinaria Archaeologica Natural Sciences in Archaeology (IANSA). vol. III(1):47-63., 2012
Kreiter A; Szakmány Gy; Kalicz N; Kovács K; Siklósi Zs; Viktorik O; Vanicsek K; Horváth F: Ceramic Technological Traditions from the Early to the Late Neolithic in Hungary, – Abstract of 39th International Symposium on Archaeometry, 28 May – 1st June 2012 Leuven, Belgium, p. 387. (ISBN 978 94 6165 043 6), 2012
Vanicsek K; Szakmány Gy; Horváth F; Kreiter A; Kalicz N; Kovács K; Siklósi Zs; Viktorik O: Preliminary Results of Late Neolithic Ceramic Analysis from Hódmezővásárhely-Gorzsa and Aszód-Papi Földek (Tisza Culture, SE Hungary), Abstract of 39th International Symposium on Archaeometry, 28 May – 1st June 2012 Leuven, Belgium, p. 429. (ISBN 978 94 6165 043 6), 2012
Medović A; Horváth F: Content of a storage jar from the Late Neolithic site of Hódmezővásárhely-Gorzsa, south Hungary: a thousand carbonized seeds of Abutilon theophrasti Medic., Vegetation History and Archaeobotany, 21, 2012, 215-220., 2012
Szakmány Gy; Kasztovszky Zs; Szilágyi V; Starnini E; Friedel O; Biró K T: Discrimination of prehistoric polished stone tools from Hungary with non-destructive chemical Prompt Gamma Activation Analyses (PGAA), European Journal of Mineralogy 23, pp. 883-893., 2011

 

Events of the project

 
2011-05-14 16:07:07
Résztvevők változása
Back »